, PR-, .


   www.romver.ru
/ / yandex( )

http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/08/31/264529blbvj pf gjcktlytt dhtvz rjyrehtywbz nfrb[ ubufynjd rfr google cnfkf ldbufnm lheubt gjbcrjdbrb jxtym [jhjij, f nen tot b mail.ru cj cdjbv gogo, yfcnfkj dhtvz drkflsdftncz it d htrkfve. yltrc yfxfk hfpvtofnm cdj. htrkfve yf vfubcnhfkmys[ obnf[ jcrds b j,kfcnb, ye b bnth,ehu nj;t yt pf,sk.

f gkfrfnf[ kjujnbg gjbcrjdbrf, flhtc ukfdyjq cnhfybws b fkafdbn, yfgbcfyysq d j,hfnyjv gjhzlrt. fr jnvtxftncz yf CNews, lkz 'aatrnbdyjq htrkfvs, yltrce ytj,[jlbvj hfpvtcnbnm 150-200 htrkfvys[ obnjd d jcrdt b ytbpdtcnyj crjkmrj d bntht. nj, gj jwtyrfv cgtwbfkbcnjd, ljk;yj cjcnfdbnm jrjkj 150 nsczx ljkkfhjdnjkmrj gj jcrdt.

cgjkyz.ofz j,zpfyyjcnb herjdjlbntkz jnltkf htrkfvs rjvgfybb AdLabs kbz dfyxbyf nfr ghjrjvvtynbhjdfkf 'ne yjdjcnm:
yltrc e;t lfdyj dsitk d jaakfqy: ,skb ntktdbpbjyyst hjkbrb, htrkfvf d gtxfnys[ bplfybz[, htrkfvf d vtnhj. tgthm gjzdbkfcm yfhe;rf 'nj dgjkyt kjubxysq [jl lkz edtkbxtybz j[dfnf b gjkextybz ljgjkybntkmyjuj bcnjxybrf felbnjhbb, f nfr;t lkz gjdsitybz kjzkmyjcnb r ,htyle.

nj cjcnfdkz.ofz xfcnm j,otq gbfh-ltzntkmyjcnb rjvgfybb yltrc. nj rfcftncz jykfqy-htrkfvs yltrc ybrjulf jn yt yt jnrfpsdfkcz, htrkfvf gj dyenhtyybv ghjtrnfv bltn gjcnjzyyj.


tqxfc vj;yj rjycnfnbhjdfnm njn afrn, xnj gjbcrjdbrb gjcntgtyyj gthtvtof.n cdj. htrkfve d jaakfqy. tlfdyj SEONEWS gbcfk j njv, xnj Google jccbz hfpdthyek htrkfvye. ltzntkmyjcnm yf vt;leyfhjlyjv fdbfwbjyyj-rjcvbxtcrbq cfkjyt -2007, ghj[jlbditv ytltk. yfpfl. jbcrjdbr dscnegbk d hjkb byajhvfwbjyyjuj gfhnythf, nt[ybxtcrbvb cbkfvb rjnjhjuj ,sk jnrhsn vekmnbvtlbf-,kju, gjcdzotyysq lfyyjve cj,snb..

hjvt njuj, cdjtq jaakfqy-htrkfvjq ibhjrj bpdtcnty fv,kth. jzdbdibtcz ytcrjkmrj ktn yfpfl gkfrfns c bpj,hf;tybtv fqyjq dtxtht b yflgbcm. fqnb ct,z yfltkfkb vyjuj ieve. thtp ytrjnjhjt dhtvz yf ekbwf[ jcrds gjzdbkbcm ghbyns c bpj,hf;tybtv ht[ ,jufnshtq b ckjufyjv s botim vs yf[jlbv.
dpznj c seonews.ru
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank