MySQL: . , MySQL.


   www.romver.ru
/ / MySQL( )

jnj: kjetilvMySQL - 'nj hfcgjhzlbntkm ,fp lfyys[
yajhvfwbz, d njv bkb byjv dblt ltvjycnhbhetvfz gjctnbntk. web-cfqnf, ljk;yf [hfybnmcz yf cthdtht d ghbujlyjv lkz vfrcbvfkmyj 'aatrnbdyjuj bcgjkmpjdfybz dblt. kz yt,jkmib[ cfqnjd, cjcnjzob[, r ghbvthe, bp nht[ bkb gznb web-cnhfybw, dgjkyt ljgecnbvj [hfytybt ntrcnjd 'nb[ cnhfybw d dblt cnfnbxys[ afqkjd. j tckb htxm bln j ltcznrf[ nsczx lbyfvbxtcrb utythbhetvs[ cnhfybw, nj [hfytybt b[ j,sxysv cgjcj,jv d dblt cnfnbxys[ afqkjd vj;tn jrfpfnmcz yt cfvsv elj,ysv htitybtv c njxrb phtybz nt[yjkjubxyjcnb. lj,ytt djcgjkmpjdfnmcz cbcntvjq eghfdktybz ,fpfvb lfyys[, yfghbvth MySQL.

MySQL ghtljcnfdkztn [jhjij ghjlevfyysq bynthatqc lkz [hfytybz lfyys[ yf ,fpt SQL-nt[yjkjubb (SQL , Structured Query Language - 'nj cgtwbfkmysq zpsr ghjuhfvvbhjdfybz, cjplfyysq lkz hf,jns c ,fpfvb lfyys[). yajhvfwbz pltcm jhufybpetncz d dblt nf,kbw, hfpvtoyys[ dyenhb ,fps lfyys[. MySQL j,tcgtxbdftn j,hf,jnre pfghjcjd r ,fpt lfyys[: ghjbpdjlbn d nf,kbwf[ gjbcr cjjndtncnde.otq byajhvfwbb b gthtlfn htpekmnfn dspdfditq pfghjc ghjuhfvvt. fcnj ,fpf lfyys[ yf[jlbncz yf lheujv cthdtht - cthdtht ,fp lfyys[, - j,tcgtxbdf.otv ,scnhjt dsgjkytybt pfghjcjd.

jytxyj, nt[yjkjubq eghfdktybz ,fpfvb lfyys[ ceotcndetn vyj;tcndj. lyfrj bvtyyj MySQL, ,kfujlfhz cdjtq crjhjcnb hf,jns, kurjcnb yfcnhjqrb b dscjrjq yfl;yjcnb, gjkexbk ,jkmijt hfcghjcnhfytybt, afrnbxtcrb cnfd cnfylfhnjv, c rjnjhsv chfdybdf.n lheubt nt[yjkjubb. kz gjlfdkz.otuj ,jkmibycndf web-cfqnjd, bcgjkmpe.ob[ ,fps lfyys[ b jhbtynbhjdfyys[ yf yt,jkmie. b chtly.. yfuhepre, MySQL - bltfkmyjt htitybt.

tqxfc, ,jkmibycndj [jcnbyu-ghjdfqlthjd ghtljcnfdkz.n cdjbv rkbtynfv ljcneg r ,fpfv lfyys[ MySQL. jktt njuj, ,jkmijt rjkbxtcndj gjgekzhys[ cbcntv eghfdktybz rjyntynjv (CMS) cfqnf bcgjkmpe.n bvtyyj MySQL d cdjtq hf,jnt. lkz web-htitybq, htfkbpjdfyys[ yf zpsrt PHP, bcgjkmpjdfybt MySQL lfdyj zdkztncz cfvsv hfcghjcnhfyyysv dfhbfynjv.

kz ecgtiyjq hf,jns CMS c MySQL, ljcneg r ,fpt lfyys[ ye;lftncz d yfcnhjqrt. hfdlf, d ,jkmibycndt ckexftd 'nf yfcnhjqrf yt ckbirjv ckj;yfz b dgjkyt ljcnegyf yt njkmrj hfphf,jnxbre, yj lf;t j,sxyjve gjkmpjdfntk..

fr, nht,etncz erfpfnm: 1) flhtc cthdthf ,fp lfyys[ (bkb "host address"); 2) bvz ,fps lfyys[ yf cthdtht (bkb "data base"); 3) xfcnj - yfpdfybt nf,kbws (bkb "table name"); 4) bvz gjkmpjdfntkz ("user name","login"); 5) gfhjkm ("password"). ct 'nb lfyyst cjj,obn [jcnbyu-ghjdfqlth.

jckt njuj rfr 'nf yt[bnhfz byajhvfwbz ljdtltyf lj cdtltybz ghjuhfvvyjq xfcnb CMS, cbcntvf yfxbyftn hf,jnfnm cfvf, cj[hfyzz ye;yst lfyyst dyenhb erfpfyyjq ,fps lfyys[ b bpdktrfz b[ jnnelf gj vtht ytj,[jlbvjcnb, d cjjndtncndbb c pfghjcfvb gjkmpjdfntkz.

eotcndtyysv vjvtynjv ghb hf,jnt c cfqnjv, jcyjdfyysv yf MySQL, zdkztncz htpthdyjt rjgbhjdfybt. jytxyj, htpthdyjt rjgbhjdfybt df;yj ghb hf,jnt c k.,svb lfyysvb, jcj,tyyj d ynthytnt. j d ckexft c MySQL cfvf ghjwtlehf rjgbhjdfybz jnkbxftncz jn ckexfz cj cnfnbxtcrbvb afqkfvb. tkj d njv, xnj ytj,[jlbvj rjgbhjdfnm yt njkmrj cfvb lfyyst, yj b dsgjkyz.oe. df;yst eghfdkz.obt aeyrwbb cnhernehe nf,kbw, cnhernehe ,fps lfyys[. yfxt lkz djccnfyjdktybz cfqnf, d ckexft gjnthb lfyys[, crjhtt dctuj ghblncz ddjlbnm dct ntrcns pfyjdj.

fcnj eckeue htpthdyjuj rjgbhjdfybz ,fp lfyys[ MySQL ghtljcnfdkztn [jcnbyu-ghjdfqlth. lheub[ ckexfz[ vj;yj djcgjkmpjdfnmcz cgtwbfkmysvb chtlcndfvb eghfdktybz, kb,j dcnhjtyysvb d bcgjkmpetve. CMS, kb,j dytiybvb (yfghbvth, PHPMyAdmin).

nfr, MySQL zdkztncz cnfylfhnysv b cfvsv hfcghjcnhfyyysv htitybtv djghjcjd [hfytybz byajhvfwbb web-cfqnf b djghjcjd lbyfvbxtcrjuj ljcnegf r 'njq byajhvfwbb bp ghjuhfvvys[ cbcntv, j,tcgtxbdf.ob[ aeyrwbjybhjdfybt cfqnf. t[bnhst lfyyst j yfcnhjqrt ljcnegf cjj,obn [jcnbyu-ghjdfqlth.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank