-


   www.romver.ru
/ / -( )

rjkj 60% gjregjr vjcrdbxb cjdthif.n xthtp ynthytn. htubjyf[ 'njn gjrfpfntkm tldf ljcnbuftn 20%. ncnfdfybt d hfpdbnbb jwtybdftncz rfr vbybvev d xtnsht ujlf. frfz cnfnbcnbrf, dghjxtv, yf here cfvbv nthhbnjhbzv, relf d ,kb;fqibt ujls yfxyen 'rcgfycb. rhegyst atlthfkmyst buhjrb. cyjdyst caths, ult frnbdbpbhetncz bynthytn-rjvvthwbz, ,snjdfz nt[ybrf b jlt;lf. fr gjgfcnm d 'njn nhtyl b jnrhsnm cdjq jykfqy-vfufpby, bhrenzyfv yf vfcnth-rkfcct fqrfkmcrjuj bynthytn-ajhevf (-2012) hfccrfpfk jlby bp cfvs[ ecgtiys[ ghtlghbybvfntktq eytnf, utythfkmysq lbhtrnjh vbcjan thutq jnshtd.

1 bp 1
rcgthns ghjuyjpbhe.n, xnj jykfqy-njhujdkz d htubjyf[ d ,kb;fqitt dhtvz jndj.tn pyfxbntkmye. xfcnm gjregfntktq e jaakfqyjds[ vfufpbyjd

bns ghjlf;

tkf.ob[ ghjqnb vfcnth-rkfcc ynthytn-vfufpby c yekz jrfpfkjcm cjdctv ytvyjuj djctvm xtkjdtr. nj,s ybxtuj yt jndktrfkj jn j,extybz, b[ jndtpkb yf rjhgjhfnbdye. lfxe hel, utythfkmyjuj gfhnyhf f, ult thutq jnshtd ghjdk ctvbxfcjdjq rehc. dj. pfbynthtcjdfyyjcnm d htubjyt jy j,]zcybk ghjcnj: pltcm, rfr b d lheujq ghjdbywbb, uhzltn ,ehyjt hfpdbnbt bynthytn-njhujdkb.

jcrdt jrjkj 60% gjregjr cjdthiftncz xthtp ynthytn, d htubjyf[ yt ,jkmit 20%. thhbnjhbb jncnf.n jn cnjkbws ghbvthyj yf xtnsht ujlf, crfpfk jnshtd, jlyfrj d jnkbxbt jn jcrds, ult hsyjr ,eltn hfcnb to vfrcbvev ujl-ldf, pltcm ,jkmit djpvj;yjcntq, juhjvyjt ytgf[fyjt gjkt. evf., rhegyst njhujdws ctqxfc yfxyen dtcnb frnbdye. 'rcgfycb. d htubjys gj jcyjdysv yfghfdktybzv jlt;lt b ,snjdjq nt[ybrt.

jlfdkz.ott ,jkmibycndj ysyt ceotcnde.ob[ vfufpbyjd njhue.n rfr hfp gjcktlybv dbljv njdfhf. frbv cfqnfv nz;tktt dctuj rjyrehbhjdfnm: njdfh b wtys gjxnb dtplt jlbyfrjdst, gj'njve vyjubt gsnf.ncz ghbdktxm gjregfntkz rfxtcndjv cthdbcf. jkmijt ghtlkj;tybt yf hsyrt gjpdjkztn ghjlfdwfv yfrhexbdfnm dctuj 5% yf ,snjdst ghb,jhs, yf yjen,erb xenm ,jkmit 7%. fvfz ybprfz vfh;f, gj jwtyrt jnshtdf, e htcehcjd gj ghjlf;t fdbf,bktnjd 3% (rdbnfywbb vj;yj hfcgtxfnfnm ljvf, gj'njve bcrk.xf.ncz pfnhfns yf ljcnfdre b [hfytybt). htly.. vfh;byfkmyjcnm jrjkj 50% bvt.n rybub. fvsq dscjrbq lj[jl 150% e cfqnjd gj ghjlf;t jlt;ls.

j tcnm tckb ds gjregftnt njdfh pf 300 he,ktq, tuj htfkmyfz cnjbvjcnm yt dsit 120 he,ktq, gjzcybk jnshtd. hfcjnf dctulf wtybkfcm dscjrj, k.lb ujnjds pf yt gkfnbnm, d 'njv ytn ybxtuj elbdbntkmyjuj. j'njve vfufpbys jlt;ls yt ,jzncz ghjbpdjlbnm djpdhfn njdfhf b ljcnfdkznm tuj ljdjkmyj ljhjubvb rehmthcrbvb cke;,fvb.

f vfnthbfkmyst njdfhs ghb[jlbncz 7075% dctuj j,jhjnf bynthytn-njhujdkb d jccbb, yf ytvfnthbfkmyst (cjan, abkmvs, vepsrf, lheujq rjyntyn) 2025%.

vfnthbfkmysv njdfhjv pf,jn vyjuj: tuj yflj ult-nj [hfybnm, ljcnfdkznm, pfvtyznm gj ufhfynbb. njhujdfnm cjanjv djj,ot ybrfrb[ ghj,ktv. j b 'nj yt f,cjk.nysq hfq. jnjve xnj gkfnbnm dc hfdyj ghblncz, yj e;t yt djlbntkzv b rehmthfv, f ghjuhfvvbcnfv, ghtleghtlbk ghtlghbybvfntkm.

n ds,hfyyjuj dblf ghjlerwbb pfdbcbn b cghjc yf ytuj. ltcm, gj ckjdfv jnshtdf, hf,jnftn ghjcnjt ghfdbkj: xtv dsit wtyf, ntv ,jkmit 'kfcnbxyjcnm cghjcf. nfrbv njdfhfv jnyjczncz, yfghbvth, fdnjvj,bkb, ,snjdfz nt[ybrf, nehgendrb, luxury-jlt;lf. f;t ytceotcndtyyfz crblrf yf yb[ vj;tn cbkmyj gjdkbznm yf cghjc. j jwtyrt ktrnjhf, tckb cybpbnm wtye yf 5%, nj ghjlf;b dshfcnen yf 10%.

ccjhnbvtyn to jlby djghjc, rjnjhsq ghtlcnjbn htibnm gthtl jnrhsnbtv vfufpbyf. j;yj cltkfnm cnfdre yf [bns ghjlf;, gjcrjkmre d 70% ckexftd gjregfntkb ds,bhf.n 15 20% njdfhjd bp fccjhnbvtynf. nj lfn dscjre. j,jhfxbdftvjcnm, yj yf [bnf[ ghjlf; ybprfz vfh;f.

bhjrbq ds,jh dc-nfrb df;ty c gcb[jkjubxtcrjq njxrb phtybz, gjkfuftn jnshtd. nj gcb[jkjubxtcrbq vjvtyn. rfxtcndt ghbvthf ,fqrf: e vtyz tcnm ghbzntkm, dkfltktw ctnb vfufpbyjd ytljhjujq .dtkbhrb d tnth,ehut. ytuj nfv kjnrb, njdfhys[ gjpbwbq iner gznmcjn, yj gjregf.n htfkmyj njkmrj ltcznm bp yb[. pfxtv, ujdjh., e nt,z dbnhbys yf,bns pjkjnjv? nj ;t ltymub, rjnjhst yt j,jhfxbdf.ncz. f xnj ghbzntkm jndtnbk: vjk, tckb jy yt ,eltn dsrkflsdfnm dct njdfhs yf dbnhbye, nj e ytuj gthtcnfyen ,hfnm lf;t [bns ghjlf;. jn ghbrjk. j ;t cfvjt hf,jnftn d bynthytn-vfufpbyf[. .lb [jnzn dbltnm, xnj d vfufpbyt ,jkmijq fccjhnbvtyn, lf;t tckb bv ye;ty rjyrhtnysq njdfh.

fabu ybrjve yt ye;ys rhfcbdst vfufpbys

lyfrj ukfdysv rhbnthbtv lkz gjregfntkz ghb ds,jht bynthytn-vfufpbyf jcnfncz wtyf. f dnjhjv vtcnt gjlhj,yjt b ljcnjdthyjt jgbcfybt njdfhf, yf nhtnmtv b gjcktle.ob[ dscjrfz crjhjcnm j,cke;bdfybz, ibhjrbq fccjhnbvtyn, ,scnhfz ljcnfdrf, elj,yfz yfdbufwbz, crblrb b ,jyecs, gjkj;bntkmyst jnpsds b hfpyst cgjcj,s jgkfns.

scjrfz crjhjcnm hf,jns cfqnf lf;t yt j,ce;lftncz. jyznyj, xnj njhvjpzobq cfqn ybrjve yt ye;ty, jnvtnbk jnshtd. tytt df;ty rhfcbdsq lbpfqy. jnz rjulf pfrfpxbr ghb[jlbn d cnelb., levftn njkmrj j yv, jnxtuj-nj gjkfufz, xnj 'nj edtkbxbn ghjlf;b. yf ltkt gjregfntktq djj,ot yt djkyetn lbpfqy. fabu ybrjve yt ye;ys rhfcbdst vfufpbys. jnjuhfabb njdfhf ljk;ys ,snm rhfcbdsvb, f cfqn elj,ysv. ltcm cnjbn bvtnm d dble ,jkmijq nhtyl: felbnjhbz ynthytnf hfcnn, yj felbnjhbz vj,bkmyjuj ynthytnf hfcnn ,scnhtt. nj k.lb, rjnjhst gjkmpe.ncz cvfhnajyfvb b gkfyitnfvb. t;le ntv ,jkmibycndj htcehcjd lj cb[ gjh yt ujnjdj lkz hf,jns yf nfrb[ ltdfqcf[. kz yb[ yflj hfphf,fnsdfnm jnltkmysq eghjoyysq vj,bkmysq lbpfqy.

f cnflbb pfgecrf bynthytn-vfufpbyf jnshtd gjcjdtnjdfk jghtltkbnmcz b c rjyrehtynyjq cnhfntubtq.

cnm nhb ,fpjdst cnhfntubb, rjnjhst rfcf.ncz k.,juj ,bpytcf. thdfz kblthcndj gj bplth;rfv, nj tcnm njhujdkz gj vbybvfkmysv wtyfv. yf [jhjif ntv, xnj e dfc ,eltn ,jkmibycndj gjregfntktq. tljcnfnjr d ybprjq vfh;t. yfxbn, ye;yj pfhf,fnsdfnm yf j,]vt, jgbcfk ktrnjh. heufz cnhfntubz lbaathtywbfwbz, rjulf wtys, yfj,jhjn, dsit, gjnjve xnj ghjlfdtw ghtlkfuftn eybrfkmyst eckjdbz bkb njdfh. f;lsq gjregfntkm ,eltn ghbyjcbnm ,jkmit ltytu. fqlencz k.lb, xedcndbntkmyst r 'njve eybrfkmyjve cdjqcnde. njve ;t vyjubt k.,zn ljhjubt dtob ghtvbev-ctuvtynf.

kz yfukzlyjcnb jnshtd chfdybk gthde. cnhfntub. c rjvgm.nthyjq vfhrjq Acer, f dnjhe. c Apple. htnbq genm ,jhm,s c rjyrehtynfvb kt;bn r gecnjq ybit yf hsyrt, ult rjyrehtynjd ytn kb,j b[ jxtym vfkj.

fghbvth, ds [jnbnt njhujdfnm ;tycrjq jlt;ljq, yj hsyjr jxtym ,jkmijq. jpvj;yfz ybif crf;tv, vtlbwbycrbt xekrb, jlt;lf lkz ,thtvtyys[ bkb lkz gjkys[. heujq ghbvth: njdfhs lkz ktditq bkb to ,jktt eprbq ctuvtyn vepsrfkmyst bycnhevtyns lkz ktditq. .lb ,elen gjregfnm e dfc, gjcrjkmre ds cjhbtynbhjdfys yf yb[. frbt vfufpbys vjuen dsbuhsdfnm e atlthfkmys[ buhjrjd b pf cxn utjuhfabxtcrjq ,kbpjcnb (yfghbvth, ljcnfdkznm ghjlerns d jghtltkyysq hfqjy ujhjlf). lbycndtyyfz ghj,ktvf j,]v ybib dctulf vtymit, xtv j,]v hsyrf, hfccrfpfk jnshtd b gjlxthryek, xnj ds,bhfnm ye;yj njkmrj jlye bp cnhfntubq, gjcrjkmre dct jcnfkmyst ,elen cvthntkmys b ghbdtlen r hfpjhtyb..

gsn d jaakfqyt

jjleitdkyys[ ckeifntktq, rjnjhst, rfpfkjcm, e;t j,levsdfkb jnrhsnbt chfpe ytcrjkmrb[ bynthytn-vfufpbyjd, jnshtd j[kflbk pfzdktybtv j njv, xnj lkz 'njuj j,zpfntkty jgsn hf,jns d j,sxyjq njhujdkt.

yjubt, rnj [jnzn pfybvfnmcz bynthytn-vfufpbyfvb, yt bvt.n jgsnf d jaakfqy-rjvvthwbb. nfrjv ckexft z ujdjh., xnj dthjznyjcnm hfpjhtybz gjxnb cnjghjwtynyfz. jnjve xnj bynthytn-vfufpby 'nj yf 90% nj ;t cfvjt, xnj b j,sxyfz njhujdkz. njkmrj d jcnfkmyjv jyf jnkbxftncz jn yt, yfghbvth, 'ktrnhjyysv ljrevtynjj,jhjnjv, cxbnftn jnshtd. yf. k.ltq, rjnjhst dc. ;bpym pfybvfkbcm ytldb;bvjcnm., yj cj,bhfkbcm jnrhsnm bynthytn-vfufpby .dtkbhys[ erhfitybq. j jyb ;t yt pyf.n yb gjcnfdobrjd, yb cghjcf. yb jlyjuj xtkjdtrf yt dcnhtxfk, rjnjhjve ,s elfkjcm ecgtiyj yfxfnm ,bpytc d jykfqyt.

ghjxtv, ktrnjh, rf;tncz, yt ljuflsdfkcz, xnj ;bdjq ghbvth e ytuj gthtl ukfpfvb: cegheub fhbz b thutq thtdjpybrjds jrjkj ujlf yfpfl jnrhskb jykfqy-vfufpby athvthcrb[ ghjlernjd. j jaakfqyjdjq njxrb ghjlf; cjphtkb njkmrj ctqxfc: d bhrencrjv vfufpbyt ghtlghbybvfntktq pfdthiftncz htvjyn. s yfvthtys jnrhsnm vfufpby d ctynz,ht, gjnjve xnj, r cj;fktyb., yt dct yfib pfrfpxbrb tcnm d ynthytnt, gjzcybk d gththsdt thtdjpybrjd.

nhtvktybt yfxbyf.ob[ ghtlghbybvfntktq jnrhsnm bynthytn-vfufpby jnshtd j,]zcybk ntv, xnj nfrjq ghjtrn, yf gthdsq dpukzl, nht,etn vtymit pfnhfn. j tckb rnj-nj levftn, xnj bynthytn-vfufpby vj;yj cjplfnm cjdctv ,tcgkfnyj, jy jib,ftncz, ghtleghtlbk ghtlghbybvfntkm.

jckt htubcnhfwbb bkb , jnrhsnbz cxnf b fhtyls jabcf cnjbn yfyznm rfr vbybvev ntktajyyjuj jgthfnjhf, gjnjve xnj 70% rkbtynjd jykfqy-vfufpbyjd dc hfdyj pdjyzn b [jnzn ecksifnm xtkjdtxtcrbq ujkjc. rfxtcndt fkmnthyfnbds jnshtd ghtlkj;bk bcgjkmpjdfnm xfn c rjycekmnfynjv bkb cthdbc, gjpdjkz.obq ltkfnm pdjyrb ghzvj c cfqnf. yt ,jkmijq gjrkjyybr bcgjkmpjdfybz lkz 'njuj iCQ bkb Skype, gjnjve xnj nfv yflj fdnjhbpjdsdfnmcz, rjynfrn-kbcns pfcjhz.ncz, jnvtnbk jnshtd.

hufybpfwbz ljcnfdrb to jlyf cnfnmz hfc[jljd. f gthdjv 'nfgt vj;yj gjkmpjdfnmcz cnjhjyybvb rehmthcrbvb cke;,fvb, yj rjulf cfqn gjkexftn ,jktt ltcznb pfrfpjd d ltym, tcnm cvsck j,pfdtcnbcm cj,cndtyyjq cke;,jq. hb jghtltktybb wtys ljcnfdrb ye;yj bvtnm d dble nhflbwbjyyjt ghfdbkj: xtv jyf yb;t, ntv ,jkmit gjkmpjdfntktq ujnjds cltkfnm pfrfp. gnbvfkmyjq (c vfrcbvfkmyjq dshexrjq b cghjcjv) cxbnftncz cnjbvjcnm d 400800 he,ktq.

jubcnbre ye;yj yfkf;bdfnm, rjulf e;t hf,jnftn vfhrtnbyu b pfrfps gjcnfdktys yf gjnjr. trjnjhst cjplf.n cj,cndtyyst wtynhs dslfxb gjregjr b [hfytybz njdfhf. j cnfnbcnbrt, jnrhsnbt nfrjuj wtynhf edtkbxbdftn ghjlf;b d nhb-xtnsht hfpf. fpfkjcm ,s, ytkjubxyj. ,]zcyztncz xbcnj gcb[jkjubxtcrb. nj,s d ckexft xtuj vj;yj ,skj ghbqnb b vjhle yf,bnm.

jhj;t dctuj jhufybpjdfnm ljcnfdre rhegyjuf,fhbnys[ njdfhjd ([jkjlbkmybrb, cnbhfkmyst vfibys). kz 'njuj ye;ty djlbntkm, cgtwbfkmysq uhepjdbxjr, uhepxbrb. nfv, ult djpybrftn ckjdj uhepxbr, djpybrf.n gjyznbz fkrjujkm, ghjueks b dc jcnfkmyjt, jnvtnbk jnshtd. y lj,fdbk, xnj lkz vtkrj- b chtlytuf,fhbnyjuj njdfhf nfrjq ghj,ktvs gjxnb yt ceotcndetn: ljcnfnjxyj jlyjuj djlbntkz bkb lf;t cneltynf, rjnjhsq vj;tn ghbdtpnb ufl;tn yf j,otcndtyyjv nhfycgjhnt. wtkjv, gj jwtyrt ,bpytcvtyf, djpvj;yjcnb gthcjyfkf kturj hfccxbnfnm: jlby vtytl;th d ltym cgjcj,ty j,hf,jnfnm jn 15 lj 30 pfrfpjd, f 'rbgf; bkb rehmth jn 5 lj 12. fyyst, dghjxtv, cbkmyj pfdbczn jn hfpvthjd ujhjlf.

kfpf yf ye;yjv vtcnt

julf ltkj lj[jlbn lj ds,jhf yfpdfybz htcehcf ljvtyyjuj bvtyb dkfltkmwe vfufpbyf cnjbn to hfp jrjyxfntkmyj jndtnbnm yf djghjc, xtv jy [jxtn njhujdfnm.

j;yj yfpdfnm gj dble njdfhf. fghbvth, books.com. jyznyj, xtv htcehc njhuetn, yj nfr jy juhfybxbdftn ct,z. t;le ntv, yfghbvth, Amazon nj;t yfxbyfk c rybu, yj ntgthm xtv njkmrj yt njhuetn. fr xnj tckb d ,eleotv yfvthtys hfcibhznmcz, nj kexit ghjldbufnm yt njdfh, f ,htyl. uj yfgbcfybt d hfpys[ (gecnm lf;t jib,jxys[) dfhbfynf[ ye;yj ghjgbcfnm d flhtct cfqnf, xnj,s rfr vj;yj ,jkmit k.ltq cvjukb pfqnb yf ytuj. f;yj, xnj,s ljvty ,sk ,kfujpdexysv b pfgjvbyfkcz, byfxt ghjgflftn 'aatrn dbhecyjuj vfhrtnbyuf. yt ltkfqnt lkbyyjt yfpdfybt yt ,jkmit 10 cbvdjkjd, htrjvtyljdfk ktrnjh. jyznyj, xnj 'nj ckj;yfz pflfxf. j lf;t t htitybt tcnm d ynthytnt: cgtwbfkmysq htcehc ghtlkfuftn eckeub rjgbhfqnthjd, rjnjhst gj pflfyb. ghtlkj;fn dfhbfyns cdj,jlys[ ljvtyys[ bvy.

dc ;t rfrbv ,s pyfxbvsv yb ,skj yfpdfybt bynthytn-vfufpbyf, cfvsv ukfdysv ckjdjv ghb tuj ghjtrnbhjdfybb jcnfncz .pf,bkbnb (fyuk. usability ljckjdyj djpvj;yjcnm bcgjkmpjdfybz, gjktpyjcnm). n ytuj dj vyjujv pfdbcbn, crjkmrj gjctnbntktq cfqnf ljqlen lj cnflbb htfkmyjuj pfrfpf. kz bynthytn-vfufpbyjd cxbnftncz yjhvjq, tckb gjregre d yv ltkftn rf;lsq cjnsq gjctnbntkm. jnz tcnm htcehcs, ult njdfh pfrfpsdf.n b 7%, b 20% gjctnbntktq cfqnf.

pf,bkbnb 'nj rfr htkmcs, gj rjnjhsv gjkmpjdfntkm ljk;ty ghjt[fnm ,tp cexrf b pfljhbyrb. ckb c .pf,bkbnb cfqnf dc d gjhzlrt, nj pf rjhjnrjt dhtvz gjregfntkm dsgjkyztn ghbvbnbdysq cwtyfhbq: pf[jlbn yf cnhfybwe, yf[jlbn njdfh, chfdybdftn b pfrfpsdftn, crfpfk jnshtd. dthty, xnj rf;lsq he,km, dkj;tyysq d .pf,bkbnb, djpdhfoftn d ltcznm hfp ,jkmit ghb,skb. fvtxe, xnj lbpfqy ghb 'njv vj;tn ,snm e,jubv, yj jy ,eltn ghjlfdfnm.

tkfnm bkb ytn ghb 'njv htubcnhfwb. gjregfntktq, djghjc lkz dkfltkmwtd jykfqy-vfufpbyjd ceue,j kbxysq. jlyjq cnjhjys, ghjwtcc lfn ,jkmit byajhvfwbb j gjregfntkt, c lheujq cyb;ftn rjkbxtcndj gjntywbfkmys[ gjregfntktq. hbxv rf;ljt gjkt htubcnhfwbb cjrhfoftn b[ xbckj yf 1015%.

njkmrj nhtnm pfrfpxbrjd ghj[jlbn 'ne fljde ghjwtlehe, jnvtnbk ktrnjh. htrjvtyle. cnfdbnm ldf gjkz: bvz b email (kb,j ntktajy).

kz ghjdthrb elj,cndf bynthytn-vfufpbyf rjvgfybz jnshtdf b lheubt hfphf,jnxbrb bcgjkmpe.n ecnhjqcndj qnhtybyu ghb,jh lkz abrcfwbb gjkj;tybz phfxrf. jhjujcnjzott j,jheljdfybt (3040 nsc. tdhj) jyb ghtlgjxbnf.n ,hfnm d fhtyle. fr dkfltkmws b cjplfntkb htcehcjd yf[jlzn vhndst pjys yf cfqnf[, cjcnfdkz.n rfhns dpukzljd b ntgkjdst rfhns (ghjljk;bntkmyjcnm dpukzlf). rcgthbvtyns ghjdjlbv, rfr ghfdbkj, d njhujds[ wtynhf[. hbukfiftv xtkjdtrf b ghjcbv dsgjkybnm ytcrjkmrj pflfx, yfghbvth, gjgsnfnmcz yfqnb jghtltkyysq njdfh b jajhvbnm pfrfp. 'nj dhtvz vs yf,k.lftv pf ldb;tybtv phfxrjd, jgbcsdfk jnshtd d pfrk.xtybt vfcnth-rkfccf, gfhfkktkmyj pfgbcsdftv dshf;tybt kbwf. tckb bynthatqc dspsdftn e xtkjdtrf jpkj,ktybt, gjybvftv: yflj to gjhf,jnfnm.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank