: 8


   www.romver.ru
/ /( )

fc[jls yf htrkfve hfcnen, yj gjctnbntkb dfituj cfqnf eghzvj yt ;tkf.n ghtdhfofnmcz d rkbtynjd? jpvj;yj, ghbxbyf d njv, xnj ghjlhfnmcz xthtp dfi cfqn, yfqnb yf ytv ye;ye. byajhvfwb. b ljqnb lj pfdtnyjq cnhfybxrb gfcb,j pf gjregre! - ytnhbdbfkmyfz pflfxf. pyfxbn, ghbikf gjhf ghjdthznm .pf,bkbnb cfqnf tuj elj,cndj b lhe;tcndtyyjcnm gjctnbntk..

pf,bkbnb-ntcnbhjdfybt lfcn dfv djpvj;yjcnm j,]trnbdyj jwtybnm elj,cndj cfqnf lkz gjkmpjdfntkz. nj jlby bp df;ytqib[ 'nfgjd d hfphf,jnrt b ecjdthitycndjdfybb cfqnf. tlm rjydthcbz dfituj bynthytn-vfufpbyf yfghzve. pfdbcbn jn [jhjituj bynthatqcf.

tv ,jktt gjyznysv ,eltn lkz gjkmpjdfntktq cfqn, ntv ,scnhtt jyb ,elen yf[jlbnm bynthtce.oe. b[ byajhvfwb.. ntv dsit dthjznyjcnm njuj, xnj jyb cltkf.n pdjyjr, jcnfdzn pfzdre, ghjqlen htubcnhfwb. b n. l. hjvt njuj, elj,ysq cfqn, ult rkbtyn kturj vj;tn yfqnb jndtns yf cdjb djghjcs, hfpuhepbn dfi call-wtynh jn ,tccvscktyys[ pdjyrjd.

tnb tcnm vyj;tcndj htrjvtylfwbq, rfr gjdscbnm ehjdtym .pf,bkbnb cfqnf. j, rfr bpdtcnyj, ntjhtnbxtcrbt cdtltybz yt dctulf ghbvtybvs yf ghfrnbrt.

3 rkbrf - yt frcbjvf

ctvbhyj bpdtcnyjt ghfdbkj nht[ rkbrjd, rjnjhjt cajhvekbhjdfk ;taahb tkmlvfy, ukfcbn: nj,s bynthatqc ,sk gjyznty yf bynebnbdyjv ehjdyt, gjkmpjdfntkm ljk;ty bvtnm djpvj;yjcnm yfqnb ytj,[jlbve. tve byajhvfwb. yf cnhfybwt d ghtltkf[ nht[ rkbrjd gjckt d[jlf yf cfqn. d 'njv, jghtltktyyj, tcnm cvsck. j gjxtve rjkbxtcndj rkbrjd ljk;yj hfdyznmcz nhtv, f yt ldev bkb xtnshtv?

f cfvjv ltkt, dthjznyjcnm njuj, xnj gjkmpjdfntkm gjrbytn cfqn, tckb tve ghbltncz cltkfnm tot jlby kbiybq rkbr, rhfqyt vfkf. [jl c cfqnf gj ghbxbyt ytj,[jlbvjcnb xtndthnjuj rkbrf zdktybt htlrjt.

hfdbkj tkmlvfyf jghjdthu d cdjtv bccktljdfybb ;jief jhnth. y dszcybk: lf;t tckb gjctnbntkzv ,eltn ytj,[jlbvj cjdthibnm ,jktt nht[ rkbrjd, jyb dct hfdyj yt gjrbyen cfqn, tckb ,elen edthtys d ecgtiyjcnb rjytxyjuj htpekmnfnf b pfbynthtcjdfys d gjbcrt ye;yjq byajhvfwbb. jkbxtcndj rkbrjd yt dctulf cnfyjdbncz ghtuhfljq.

frjq ;t byajhvfwbtq herjdjlcndjdfnmcz ghb hfphf,jnrt b ecjdthitycndjdfybb cfqnf? jq, rjnjhe. ds gjkexbnt ghb ntcnbhjdfybb tuj .pf,bkbnb.

fr ghfdbkmyj jhufybpjdfnm .pf,bkbnb-ntcnbhjdfybt?

hfdbkmyj ghjdtcnb ntcnbhjdfybt b gjkexbnm vfrcbvfkmysq 'aatrn jn ytuj dfv gjvjuen 8 cktle.ob[ ghbywbgjd, rjnjhst vs cajhvekbhjdfkb yf jcyjdt ghfrnbxtcrjuj jgsnf .

hbywbg 1: s,bhfqnt exfcnybrjd ghfdbkmyj

,obq b jxtdblysq ghbywbg, j rjnjhjv byjulf pf,sdf.n: d ntcnbhjdfybb dfituj cfqnf ljk;ys ghbybvfnm exfcnbt k.lb, rjnjhst jnyjczncz r dfitq wtktdjq felbnjhbb. jnhelybrb rjvgfybb, hjlyst bkb lhepmz d 'njv jnyjitybb zdkz.ncz yt cfvjq kexitq felbnjhbtq.

jytxyj, tckb ds ghjlftnt cnfyjr c pf 500 nsc. tdhj, b wtktdjq felbnjhbtq lkz ytuj zdkz.ncz dtleobt by;tyths ghtlghbznbq, cj,hfnm uhegge bp ytcrjkmrb[ ltcznrjd exfcnybrjd ,eltn ghj,ktvfnbxyj. eotcnde.n cgtwbfkmyst futyncndf, rjnjhst pfybvf.ncz gjl,jhjv eprb[ ajrec-uhegg. nj gjnht,etn ljgjkybntkmys[ abyfycjds[ dkj;tybq. lyfrj, rfr ghfdbkj, 'nb hfc[jls jregf.ncz pf cxtn ,jktt ljcnjdthys[ htpekmnfnjd bccktljdfybz.

jdthzz gjl,jh htcgjyltynjd cnjhjyybv cgtwbfkbcnfv (futyncnde), ytj,[jlbvj ghjcktlbnm, xnj,s exfcnybrfv bccktljdfybz pfhfytt yt cjj,ofkfcm byajhvfwbz, rjnjhfz gjdkbztn yf b[ djcghbznbt cfqnf. fghbvth: ktutylfhysq ,htyl Apple ghjdjlbn .pf,bkbnb-ntcnbhjdfybt cdjtuj yjdjuj cfqnf. 'njv ckexft htcgjyltyn, hfcgjkj;tyysq r ghjlerwbb rjvgfybb, vj;tn pfrhsdfnm ukfpf yf vtkrbt ytljcnfnrb cfqnf. 'nj ytufnbdyj jnhf;ftncz yf htpekmnfnf[ b j,]trnbdyjcnb bccktljdfybz.

hbywbg 2: hufybpfwbz, dhtvz b vtcnj

pf,bkbnb-ntcnbhjdfybt ghjdjlbncz d j,jheljdfyyjq cjjndtncnde.obv j,hfpjv kf,jhfnjhbb. ctv exfcnybrfv yflj pfhfytt ghtljcnfdbnm gjkye. byajhvfwb. j njv, ult hfcgjkj;tyf kf,jhfnjhbz, rfr lj ytt lj,hfnmcz, crjkmrj dhtvtyb pfqvtn ntcnbhjdfybt. yfxt ds hbcretnt gjkexbnm bcrf;tyyst htpekmnfns. fghbvth, tckb htcgjyltyn hfccxbnsdfk gjnhfnbnm yf ntcnbhjdfybt dctuj xfc (f jcnfnjr lyz gjcdznbnm cdjbv gkfyfv), nj pfnzyedibqcz 'rcgthbvtyn vj;tn dspdfnm e ytuj ytufnbdye. htfrwb.. njve ;t, jy ,eltn cgtibnm ghjqnb ntcn, xnj,s ecgtnm gj cdjbv ltkfv. nj nj;t gjdkbztn yf rfxtcndj htpekmnfnjd.

nj,s cj[hfybnm rjyabltywbfkmyjcnm bccktljdfybq, cjcnfdmnt j,zpfntkmcndj j ythfpukfitybb byajhvfwbb b lfqnt tuj gjlgbcfnm exfcnybrfv ntcnbhjdfybz.

hbywbg 3: yfxbyftv c bvtyb

thtl yfxfkjv ntcnbhjdfybz j,zpfntkmyj yfpjdbnt htcgjyltynfv ljvtyyjt bvz cfqnf. [ gthdfz htfrwbz vj;tn vyjujt dfv crfpfnm. ghjcbnt e yb[, xtuj jyb j;blf.n jn cfqnf c nfrbv yfpdfybtv. jgenyj ltkfqnt pfvtnrb yf ,evfut. nj gjvj;tn dfv pfabrcbhjdfnm wtyye. byajhvfwb., f nfr;t cajhvbhetn e htcgjyltynjd dgtxfnktybt j df;yjcnb 'rcgthbvtynf, xnj pfcnfdbn b[ ,jktt jndtncndtyyj gjl[jlbnm r dsgjkytyb. pflfybq.

htljcnfdmnt htcgjyltynfv cfqn yf j,jphtybt, nfr;t jnvtxfz b[ gthde. htfrwb.. ybvfntkmyj dsckeifqnt rjvvtynfhbb gj lbpfqye bynthytn-htcehcf, pfgbcsdfqnt tuj ytljcnfnrb b ljcnjbycndf.nb ghjcnst ltqcndbz gjvjuen hfcrhtgjcnbnm exfcnybrjd bccktljdfybz, gjrf;en bv, xnj d .pf,bkbnb-ntcnbhjdfybb ckj;yjuj ybxtuj lkz yb[ ytn.

nfhfqntcm eghjcnbnm cdj. htxm. t bcgjkmpeqnt ghjatccbjyfkmyst nthvbys: .pf,bkbnb-ntcnbhjdfybt, vfhrtnbyujdst bccktljdfybz b n.l. jdjhbnt c felbnjhbtq yf ghbdsxyjv lkz ytt zpsrt.

hbywbg 4: hfvjnyj cnfdmnt pflfxb

nj,s ecrjhbnm ghj[j;ltybt ntcnbhjdfybz, gjcnfdmnt htcgjyltynfv rjyrhtnyst pflfxb yf cfqnt. f;yj, xnj,s rf;lfz bp pflfx cjjndtncndjdfkf ukfdyjq wtkb cfqnf. fghbvth:

 • ltkfnm pfrfp
 • hjqnb htubcnhfwb.
 • fqnb ntktajy b gjpdjybnm
 • fghjcbnm b jgkfnbnm cxtn b n.l.

tcnbhez cdjq cfqn, gjcnfhfqntcm djcghbybvfnm pfvtxfybz cgjrjqyj b hjdyj. gjkyt djpvj;yj, xnj e htcgjyltynjd djpybryen ghj,ktvs c dsgjkytybtv njq bkb byjq pflfxb. p,tufqnt eghtrjd d flhtc exfcnybrjd ntcnbhjdfybz d cnbkt: fr vj;yj ,skj yt pfvtnbnm 'njn juhjvysq pfujkjdjr d cthtlbyt cnhfybws?!. nb pfvtxfybz yt htifn ghj,ktve, jlyfrj ghbdtlen r crjdfyyjcnb b yfghz;tyyjcnb felbnjhbb.

tgkj[fz bltz ghtlkj;bnm exfcnybrfv cfvjcnjzntkmyj cajhvekbhjdfnm, xtuj bv yt [dfnftn yf cfqnt, xnj vj;yj ,skj ,s lj,fdbnm bkb ekexibnm. nj gjvj;tn hfcibhbnm aeyrwbjyfk cfqnf, cltkfnm tuj tot ,jktt gjyznysv b elj,ysv. lyjdhtvtyyj ds gjqvtnt ghbjhbntns wtktdjq felbnjhbb, xnj ,eltn gjktpyj d ,eleotv.

hbywbg 5: tnrj ajhvekbheqnt pflfxb

fr gjrfpsdftn ghfrnbrf, k.lb j[jnytt cktle.n ujnjdsv cwtyfhbzv, xtv f,cnhfrnysv bycnherwbzv. pf,bkbnb-ntcnbhjdfybt yt bcrk.xtybt d 'njv gkfyt.

hfdybnt ldf nbgf pflfybq

ycnherwbz:

 1. ltkfqnt pfrfp yf cfqnt.
 2. s htibkb cltkfnm k.,bvjve xtkjdtre ghbznyjt. s gjgfkb yf 'njn cfqn. egbnt rfrjq-yb,elm gjlfhjr.

wtyfhbq:

 1. fqlbnt yf cfqnt rjynfrnysq ntktajy rjvgfybb.
 2. htlgjkj;bv, xnj regktyyfz dfvb 2 ytltkb yfpfl 'ktrnhjvzcjhe,rf ckjvfkfcm. jvgfybz j,tofkf pfvtybnm dfv njdfh d ntxtybt 14 lytq, tckb dszdzncz nt[ybxtcrbt ytbcghfdyjcnb ghb,jhf. htlcnfdmnt, xnj e dfc tcnm 2 vbyens lj rjywf hf,jxtuj lyz, xnj,s yfqnb yjvth b gjpdjybnm.

frjq gjl[jl r 'rcgthbvtyne gjpdjkztn dszdbnm jcyjdyst ghj,ktvs cfqnf, f nfr;t dspsdftn ,jkmitt ljdthbt r ,htyle e wtktdjq felbnjhbb. wtyfhbq 'nj ytrfz hjktdfz buhf, djdktrf.ofz htcgjyltynf dj dpfbvjltqcndbt c cfqnjv, ,kbprjt r tcntcndtyyjve.

hbywbg 6: j,k.lfqnt jxthtlyjcnm pflfx

hb gjcnfyjdrt pflfx exfcnybrfv cnfhfqntcm cj,k.lfnm gjcktljdfntkmyjcnm. rnbdyjq dctulf ljk;yf ,snm jlyf pflfxf. t cnjbn yfuhe;fnm htcgjyltynf jlyjdhtvtyyj ytcrjkmrbvb pflfybzvb.

hbvth ytghfdbkmyjq gjcnfyjdrb pflfybq:

thtl dfvb rfnfkju njdfhjd. fv ytj,[jlbvj yfqnb ,ktylth vfhrb tkth, chfdybd tt c vfhrjq bytn, ds,hfnm jlby bp yb[. jnjv cltkfnm pfrfp gj ntktajye, yfqltyyjve yf cfqnt, pfghjcbnm cxtn b jgkfnbnm tuj xthtp Webmoney.

fuhjvj;ltybt jgthfwbq vj;tn cghjdjwbhjdfnm yt,jkmie. gfybre b hfcnthzyyjcnm exfcnybrjd 'rcgthbvtynf.

njv ckexft, rjulf ghb d[jlt yf cfqn ye;yj ddjlbnm kjuby b gfhjkm, ghtljcnfdmnt b[ htcgjyltynfv ghzvj d ajhvf[, ult jyb ljk;ys ,snm ghjgbcfys. nj gjkj;bntkmyj gjdkbztn yf jwtyre cfqnf b dctuj ghjwtccf ntcnbhjdfybz d xfcnyjcnb.

hbywbg 7: hfdbkmyj dtlbnt ct,z dj dhtvz ntcnbhjdfybz

jvybnt (b yfgjvbyfqnt htcgjyltynfv), xnj dj dhtvz .pf,bkbnb-ntcnbhjdfybz jwtybdftncz d gthde. jxthtlm elj,cndj cfqnf, f yt ghbdktrfntkmyjcnm b djcnht,jdfyyjcnm cfvjuj njdfhf bkb eckeu..,fz j,hfnyfz cdzpm bvttn pyfxtybt, ,elm jyf gjkj;bntkmyjq bkb jnhbwfntkmyjq.f;lsq exfcnybr 'rcgthbvtynf ljk;ty gjybvfnm: tckb e ytuj xnj-nj yt gjkexftncz, nj 'nj yt tuj dbyf. nfhfqntcm lth;fnmcz edthtyyj b lj,hj;tkfntkmyj.

hbywbg 8: j,thbnt vfrcbvev cdtltybq

j dhtvz j,otybz c exfcnybrfvb pflfdfqnt vyjuj djghjcjd. yjulf vytybz htcgjyltynjd vjuen ghjnbdjhtxbnm lheu lheue. hjfyfkbpbheqnt cgjhyst vjvtyns, jcyjdsdfzcm yf cnfnbcnbrt.

,zpfntkmyj epyfqnt e exfcnybrjd, xnj ghbdktrkj b[ dybvfybt yf cfqnt, rfrbt e yb[ gjzdbkbcm ghtlkj;tybz gj tuj jgnbvbpfwbb.

jdthzqnt ntcnbhjdfybt ghjatccbjyfkfv

rf;ljq catht, ,elm nj .pf,bkbnb bkb ghjldb;tybt cfqnf, tcnm cdjb njyrjcnb, rjnjhst ytj,[jlbvj exbnsdfnm. pf,bkbnb-ntcnbhjdfybt cfqnf - 'nj ckj;ysq b nheljtvrbq ghjwtcc. tuj htpekmnfn pfxfcne. pfdbcbn bvtyyj jn jgsnf b pyfybz njyrjcntq. s vj;tnt ghjdtcnb tuj cfvjcnjzntkmyj, yf cdjq cnhf[ b hbcr. j tckb e dfc ytn nfrjuj jgsnf kb,j yt [dfnftn dhtvtyb, djpvj;yj, dsujlytt ,eltn j,hfnbnmcz r ghjatccbjyfkfv, [jhjij pyf.obv gjldjlyst rfvyb ghjwtccf. kj;tyyst d .pf,bkbnb ltymub jregf.ncz djphfcnf.obv gjnjrjv rkbtynjd.

3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank