UsabilityLab -


   www.romver.ru
/ / UsabilityLab( )

3 yjz,hz 2011 ujlf vs gjkexbkb byajhvfwb., xnj ds ,jkmit yt zdkztntcm utythfkmysv lbhtrnjhjv USABILITYLAB. j ds yt gjlndthlbkb 'ne byajhvfwb.. nj yf cfvjv ltkt ghjbpjikj?

'njq yjdjcnb ,skb cdjb ghtlgjcskrb. s j,ce;lfkb c gfhnyhjv hfpdbnbt rjvgfybb b yt cjikbcm dj dpukzlf[. frjt ,sdftn. y yfpyfxbk yjdjuj utythfkmyjuj lbhtrnjhf, f z dcnhtxyj ghtlkj;bk gthtlfnm vyt tuj ljk.. htpekmnfnt ctqxfc e vtyz 90% rjvgfybb. nj cnfkj djpvj;ysv ,kfujlfhz pfqve, rjnjhsq z gjkexbk. ckjdbz pfqvf gjpdjkz.n dthyenm tuj rfr ltymufvb, nfr b ljktq d rjvgfybb.

3 yjz,hz gj 17 zydfhz e rjvgfybb ltqcndbntkmyj ,sk lheujq utylbhtrnjh, yj c ctujlyziytuj lyz bv cyjdf zdkz.cm z.

yjz,hz gj rjytw ltrf,hz vs yt gjnthzkb yb jlyjuj cjnhelybrf. jvfylf cj[hfytyf, djjleitdktyf b cajrecbhjdfyf yf htfkbpfwbb ntreob[ ghjtrnjd. fr b ,skj pfgkfybhjdfyj vs gthtt[fkb d yjdsq jabc, rjnjhsq d nhb hfpf ,jkmit ghtlsleotuj. j,bhftvcz d 2012 ujle eldjbnm j,jhjn.

gfcb,j! fccrf;bnt, gj;fkeqcnf, lkz yfib[ xbnfntktq, xnj djj,ot bp ct,z ghtlcnfdkztn ,bpytc .pf,bkbnb-rjvgfybq? frbt cgtwbfkbcns ye;ys, ult b[ ,then, xnj c rkbtyncrjq ,fpjq?

e;ys bccktljdfntkb, rjnjhst d cjcnjzybb hfpj,hfnmcz, d xtv cjcnjzn pflfxb ,bpytcf, rjnjhsq yfc yfybvftn, rfrjds tuj wtktdst gjkmpjdfntkb, rfrjds nht,jdfybz r bpvtytyb. gjkmpjdfntkmcrb[ bynthatqcjd.

e;ys ghjtrnbhjdobrb gjkmpjdfntkmcrb[ bynthatqcjd, rjnjhst c jgjhjq yf htpekmnfns bccktljdfybq, vjuen, djdktrfz rkbtynf d hf,jne d ytcrjkmrj gjl[jljd (jn uhe,s[ rjywtgwbq lj njyrjq ghjhf,jnrb ltnfktq), cjplfnm ghjnjnbg bpvtytybq ghjlernf (,elm nj cfqn, bkb, yfghbvth, bynthatqc ,fyrjvfnf bkb gkfnt;yjuj nthvbyfkf).

cyjdf ye;ys bccktljdfntkb, rjnjhst, ghbdktrfz rjytxys[ gjkmpjdfntktq, vjuen ghjdtcnb jwtyre njuj, xnj ghtlkfuftn ghjtrnbhjdobr bynthatqcjd.

ltfkmyj gjlujnjdktyys[ k.ltq lkz nfrjq hf,jns yt jxtym vyjuj, gj'njve vs ujnjdbv b[ d rjvgfybb, ghjdjlbv cnf;bhjdrb lkz vjkjls[ cgtwbfkbcnjd b jcnfdkztv e ct,z nt[, rnj gjkexbk htrjvtylfwb. vtynjhf (cjnhelybrf, pfybvfditujcz gjlujnjdrjq cnf;thf).

nf vjltkm hf,jnftn ytgkj[j. fxtcndj nfrjq gjlujnjdrb, yf vjq dpukzl, jxtym dscjrjt. j gjckt cnf;bhjdrb ghjatccbjyfkmyjt hfpdbnbt yt jcnfyfdkbdftncz. yntycbdyfz ghfrnbrf, d rjnjhjq exfcndetn yfif vjkjlt;m, ,scnhj ikbaetn yfdsrb, cjplfdfz gjhjq yfcnjzobt itltdhs - k.ltq, rjnjhst cnfyjdzncz ibhjrj bpdtcnys hsyre cdjbvb nfkfynfvb.

ckb ujdjhbnm j rkbtynf[, nj ,jkmibycndj j,hfof.ob[cz r yfv zdkz.ncz herjdjlbntkzvb rjvgfybq, byjulf b[ dkfltkmwfvb. jytxyj, jxtym rhegyst rjvgfybb j,hfof.ncz r yfv xthtp cdjb[ pfregobrjd, yj 'nj jnltkmyfz bcnjhbz (pfregobrjd yt jxtym bynthtcetn, d xtv cjcnjbn yfif wtyyjcnm, jyb ajhvfkmyj jnhf,fnsdf.n pfghjc herjdjlcndf, b cktlzn njkmrj pf ntv, xnj,s c,bnm wtye).ckb ujdjhbnm j pfbynthtcjdfyys[ rkbtynf[, nj ,jkmibycndj bp yb[ d vjvtyn j,hfotybz yt jxtym [jhjij gjybvf.n, rfr vs hf,jnftv, b xnj jyb gjkexfn d htpekmnfnt yfitq hf,jns. j'njve vs gjcnjzyyj pfybvftvcz j,extybtv felbnjhbb gjntywbfkmys[ rkbtynjd. tkftv 'nj yf rjyathtywbz[, yf t;tytltkmys[ dt,byfhf[, f byjulf ghjdjlbv gkfnyjt j,extybt, rjnjhjt lkz yfc jhufybpe.n yfib gfhnyhs.

nf hf,jnf gjdsiftn gjlujnjdktyyjcnm rkbtynjd, rjnjhfz ytj,[jlbvf lkz ecgt[f ghjtrnf, dtlm vs exfcndetv c rkbtynjv d cjdvtcnyjq byntkktrnefkmyjq hf,jnt. ecgt[ djpvj;ty njkmrj ghb jghtltktyyjq cby[hjybpfwbb yfib[ gjl[jljd b dbltybz.

nj gjregftn eckeub - rjytxyst rkbtyns bkb b[ gjlhzlxbrb yfybvf.n dfc yf ce,gjlhzl?

njhjt ,sdftn pyfxbntkmyj ht;t. hb njv, xnj yfc ljdjkmyj xfcnj htrjvtyle.n gjlhzlxbrb yfib[ ,eleob[ rkbtynjd, b lf;t byjulf xthtp yb[ jgkfxbdftncz yfif hf,jnf, yj d gjlfdkz.otv ,jkmibycndt ckexftd vs dpfbvjltqcndetv ytgjchtlcndtyyj c rjytxysv rkbtynjv, gjnjve xnj njkmrj nfr gjlhzlxbr yt jrf;tncz d cjcnjzybb rjyakbrnf bynthtcjd, rjulf tve ghbltncz jndtxfnm b pf gjcnfyjdre pflfxb, b pf chjrb t bcgjkytybz.

nj ds crf;tnt j, elj,cndt ujcelfhcndtyys[ cfqnjd, yfghbvth, gosuslugi.ru bkb gorod.mos.ru? s hf,jnftnt c ybvb?

f, hf,jnfkb. yt ckbirjv ljdjkmys ntv, rfr ikf hf,jnf b xnj bp 'njuj gjkexbkjcm. 'njv ujle d cdjb[ dscnegktybz[ yf rjyathtywbz[ z xfcnj pfnhfubdf. djghjc "f xnj ye;yj jhbtynbhjdfnmcz d cdjtq hf,jnt?" cfv ;t jndtxf. yf ytuj nfr: tcnm hjdyj ldf dpfbvjbcrk.xf.ob[ ajrecf - jhbtynbhjdfnmcz yf rkbtynf (k.ltq, lkz rjnjhs[ ns hf,jnftim) bkb jhbtynbhjdfnmcz yf dthnbrfkm dkfcnb (k.ltq, rjnjhst cblzn yfdth[e). j;yj ecgtiyj j,cke;bdfnm njkmrj jlye bp 'nb[ lde[ rfntujhbq k.ltq.

gthdjv ckexft (jhbtynfwbz yf rkbtynjd) ,bpytc pljhjd gj cdjtq cenb b djcghjbpdjlbv; dj dnjhjv ckexft (jhbtynfwbz yf dkfcnm) ,bpytc ytpljhjd b vj;tn gjub,yenm gj dhtvz jxthtlyjq cvtys dkfcnb.

yfitq cnhfyt "dthnbrfkm dkfcnb" - 'nj nj, xnj ,jktt 10 ktn gsnf.ncz erhtgkznm. fdthyj, 'nj ytj,[jlbvj, xnj,s cj[hfybnm yt jxtym jhufybxyjt tlbycndj nthhbnjhbb. j 'nj ghbdjlbn r cdjbv bplth;rfv - dkfcnm yt ljujdfhbdftncz (ghjcnj yt d cjcnjzybb 'nj ltkfnm). j'njve jyf yt gjybvftn, rfr extcnm bynthtcs uhf;lfy d cdjtq hf,jnt. 'nj jnhf;ftncz yf nt[ eckeuf[, rjnjhst ljk;yj jrfpsdfnm ujcelfhcndj, b tcntcndtyyj, yf bynthatqcs, xthtp rjnjhst ljk;ys jrfpsdfnmcz 'nb eckeub.

j,bnmcz njuj, xnj,s rjytxyst gjkmpjdfntkb (d lfyyjv ckexft, uhf;lfyt) ,skb djdktxtys d bccktljdfybz, yf ,fpt rjnjhs[ ,elen cjplfdfnmcz cthdbcs, jxtym nhelyj. yfc gjrf 'nj yt gjkexbkjcm.


tctljdfk hbq byjljd

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank