Creating a Buzz Pre-Launch


   www.romver.ru
/ /( )

f lyz[ d ,kjut SEOmoz ,sk jge,kbrjdfy ljcnfnjxyj k.,jgsnysq jnxn j ghjltkfyyjq hf,jnt gj ghtldfhbntkmyjq hfcrhenrt yjdjq gkfnajhvs lkz jykfqyjdjuj nhtqlbyuf mahifx.com.

cj,tyyjcnm. ghjtrnf zdkztncz nj, xnj pfrfpxbr cjukfcbkcz lkz ghbdktxtybz dybvfybz jnrhsnm cfqn ghjtrnf c jlyjq ghjvj-cnhfybwtq pf ytcrjkmrj vtczwtd lj jabwbfkmyjuj pfgecrf gkfnajhvs. nj ,skj cltkfyj c wtkm. ghbdktxtybz yt dgjkyt wtktdjq, yj pfnj cjwbfkmyj frnbdyjq felbnjhbb. gtwbfkbcns bcgjkmpjdfkb 'ne djpvj;yjcnm, f nfr;t ghtljcnfdktyyst abyfycjdst chtlcndf lkz hfphf,jnrb bynthfrnbdyjq byajuhfabrb.

enm byajuhfabrb pfrk.xftncz d njv, xnj gjctnbntkz ghjczn ddtcnb tuj ujljdjq ,.l;tn, gjckt xtuj, utythbhetncz cnhfybwf, yf rjnjhjq yfukzlyj gjrfpsdftncz, rfr ,scnhj dgjkyt htfkmysq bpdtcnysq nhtqlth pfhf,fnsdftn 'ne cevve. ckb ddjlbnm hfpevyst wbahs, htpekmnfn vj;tn ytcrjkmrj ijrbhjdfnm b ltqcndbntkmyj dspdfnm ;tkfybt pfyznmcz nhtqlbyujv.

f ytltk. c vjvtynf yfxfkf gjctdf ccskrb gjrfpfntkb jrfpfkbcm cktle.obvb:

,jktt 25 nsczx dbpbnjd bp 130 cnhfy;
,jktt 250 j,hfnys[ ccskjr, drk.xfz ccskrb c dtcmvf htcgtrnf,tkmys[ htcehcjd;
697 ndbnjd;
,jktt nsczxb kfqrjd yf Facebook;
,jktt 450 gjlgbcfdib[cz yf ghbukfitybt.
fktt fdnjh ge,kbrfwbb b jlby bp bcgjkybntktq ghjtrnf 'v hjrth gjltkbkcz cdjbvb cjj,hf;tybzvb, gjxtve rfvgfybz nfr [jhjij chf,jnfkf gj rhbnthb. ghjldb;tybz d cjwvtlbf.

j-gthds[, byajhvfwbz yf e;t ceotcnde.ob[ cfqnf[, cdzpfyys[ c nhtqlbyujv, ghtlcnfdktyf ghtbveotcndtyyj jxtym crexysv nt[ybxtcrbv zpsrjv. nj,s ghjvj-cnhfybwf dsltkzkfcm yf b[ ajyt, cnfdrf ,skf cltkfyf yf yfukzlyjcnm, f rjywtgwbz ,skf hfccxbnfyf yf k.ltq, yt dhfof.ob[cz d abyfycjds[ rheuf[ b, cjjndtncndtyyj, yt pyfrjvs[ c ,htyljv Forex. rjvvtynfhbz[ r cnfnmt jlybv bp xbnfntktq ,skj ljcnfnjxyj njxyj gjlvtxtyj, xnj ghbdktrfntkmyjcnm cnhfybws cjcnjzkf yt njkmrj d elfxyjv lbpfqyt, yj b d njv, xnj ckj;yfz ntvf ,skf hfpltnf lj gjyznyjq aeylfvtynfkmyjq rjywtgwbb, ghbxv 'nj ,skj cltkfyj d ljcnfnjxyj hfpdktrfntkmyjv rk.xt.

fphf,jnxbrb yt gj;fktkb ltytu yf ltqcndbntkmyj rfxtcndtyysq lbpfqy. ktlcndbtv 'njuj cnfkj yt njkmrj nj, xnj cfvj cjj,otcndj nhtqlthjd ,kfujleiyj djcghbyzkj ghjtrn, yj b nj, xnj cnhfybwf pfcdtnbkfcm yf vyjub[ cfqnf[, gjcdzoyys[ dt,-lbpfqye. nj b ,skj pfgkfybhjdfyj.

j,cndtyyj gjctd ,sk dsgjkyty yf ljcnfnjxyj dscjrjv ehjdyt. t[ybre 'v hfcrhsk e;t d rjvvtynfhbz[ r cnfnmt, b jlyf jrfpfkfcm lj ,tpj,hfpbz ghjcnjq: ndbns b cjj,otybt yf cnhfybwt d atqc,ert. hjvt njuj, rjvfylf hfpjckfkf ccskrb cdjbv pyfrjvsv, pfybvf.obvcz lbpfqyjv b dt,-hfphf,jnrjq, b gjghjcbkf b[ cjckfnmcz yf cnhfybwe d ndbnntht, tckb jyf bv gjyhfdbncz. ljgjkytybt r 'njve yf ytcrjkmrb[ cfqnf[ ,sk jge,kbrjdfy cgtwbfkmyj gjlujnjdktyysq ghtcc-htkbp, yj jcyjdyfz vfccf tcntcndtyys[ ccskjr ,skf gjkextyf bvtyyj ,kfujlfhz ndbnfv b kfqrfv yf Facebook.

p 'njuj jgsnf ,skb bpdktxtys cktle.obt ehjrb.

1. f,jne c rjvfyljq vfhrtnjkjujd pfrfpxbrf ye;yj yfxfnm pfljkuj lj jabwbfkmyjuj pfgecrf ghjlernf bkb yjdjuj cfqnf. nj yfb,jktt yfl;ysq cgjcj, lj,bnmcz njuj, xnj CMS ,eltn jndtxfnm htfkmysv gjnht,yjcnzv, d njv xbckt, gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb, xnj yf cfqnt ,eltn hfpltk c bynthtcysv rjyntynjv, cdzpfyysv c ,htyljv b ghtlyfpyfxtyysv lkz pfdktxtybz gjctnbntktq, xnj cnhernehf cfqnf ,eltn ghjlevfyf b n.l.

2. ltkfqnt xnj-nj eybrfkmyjt. f;t [jhjifz cnfnbxtcrfz byajuhfabrf yt lfcn nfrjuj rjkbxtcndf tcntcndtyys[ j,hfnys[ ccskjr, rfrjt vj;tn lfnm ghjlevfyyfz ytj,sxyfz bltz. hb gjvjob 'njuj ghjtrnf bcgjkybntkzv ,skj ytj,[jlbvj rfr cktletn dcnhz[yenm hsyjr, xnj,s ghjldbuftvfz gkfnajhvf vjukf rjyrehbhjdfnm c ntvb, rnj yf 'njv hsyrt hf,jnftn to cj dhtvtyb ,evf ljnrjvjd.

3. t ,jqntcm hbcrjdfnm. cgjkybntkb yt vjukb j,tofnm pfrfpxbre njxyjt rjkbxtcndj j,hfnys[ ccskjr, kbljd bkb nhfabr, yj gjj,tofkb, xnj htpekmnfn yt hfpjxfhetn. j, xnj pfrfpxbr cjukfcbkcz yf nfrbt eckjdbz, ltqcndbntkmyj ujdjhbn j tuj jnrhsnjcnb, xnj ytcrjkmrj yt[fhfrnthyj. j, xnj 'njn hbcr, celz gj htfrwbb , jrfpfkcz jghfdlfyysv, d cdj. jxthtlm, vyjujt ujdjhbn j, bcgjkybntkz[.

4. xbnsdfqnt wtktde. felbnjhb.. dnjh cxbnftn, xnj ecgtiyjt yfrjgktybt j,hfnyjq ccskjxyjq vfccs j,tcgtxbdftncz pf cxn hf,jns yf jcyjdye. felbnjhb. gk.c to jlye ljgjkybntkmye.. hfccvfnhbdftvjv ckexft nfrjq ljgjkybntkmyjq felbnjhbtq cnfkb frnbdyj gjkmpe.obtcz bynthytnjv lbpfqyths, rjnjhst rfr ybrnj lheujq crkjyys ltkbnmcz bynthtcysvb yf[jlrfvb. j ghb 'njv ,skj df;yj ,snm gj-yfcnjzotve ghtlfyysvb 'njq felbnjhbb. 'v jnvtxftn, xnj ytdjpvj;yj hf,jnfnm c ybitdsvb cjj,otcndfvb dhjlt lbpfqythjd b dt,-hfphf,jnxbrjd, bvtz d frnbdt rjt-rfr cktgktyye. cnhfybwe. enm rfvgfybb ,skf yt cnjkmrj d gjkextybb j,hfnys[ ccskjr, crjkmrj d cjplfybb bynthtcf djrheu ghjtrnf.

5. brfrjq ltidrb. gsn gjrfpfk, xnj 'nf tlbycndtyyfz cnhfybwf ghtrhfcyj jnhf,jnfkf dkj;tyyst d yt chtlcndf jlybvb njkmrj kblfvb. 'v cxbnftn, xnj ytn ybrfrjuj cvsckf dslfdfnm gjkeaf,hbrfn. exit djcgjkmpjdfnmcz ,.l;tnjv yf gjkye. rfneire, xnj,s dsdthbnm dct vtkjxb, gjnjve xnj rjulf dc cltkfyj ghfdbkmyj, ghjbpdtlyyst pfnhfns jregf.ncz. nj jcj,tyyj df;yj, tckb ds hfccxbnsdftnt yf tcntcndtyyjt ghjldb;tybt d cjwvtlbf.

6. t ye;yj cnfhfnmcz njkmrj hflb ccskjr. fvj cj,jq, j,hfnyst ccskrb df;ys. j d lfyyjv ckexft ,skj df;ytt hfpdktxm gjkmpjdfntktq b gjlujnjdbnm b[ r yjdjve bynthtcyjve ghjlerne, rjnjhsq to yt ujnjd r dsgecre yf hsyjr. nj b ,skj jcyjdyjq pflfxtq; ccskrb yt pfcnfdbkb ct,z ljkuj ;lfnm.

7. hjcnjq yt nfr e; b cnhfity. tn ybrfrjq ye;ls ,tpltqcndjdfnm, rjulf hfphf,jnrf cfqnf pfnzubdftncz. nj dhtvz vj;yj ecgtiyj gjnhfnbnm yf ghjhf,jnre ,htylf, b nj ;t cfvjt vj;yj ltkfnm gjckt pfgecrf, yj e;t ghbvtybntkmyj r yjdsv hfpltkfv cfqnf.

yfgbcfyyjve 'vjv cnjbn cltkfnm ytcrjkmrj ljgjkytybq.

lby bp rjvvtynfnjhjd hfpdbdftn vsckm fdnjhf j hfyytv ghbdktxtybb vfhrtnjkjujd b lj,fdkztn, xnj cnhfntub. ghjldb;tybz yflj to lj pfgecrf ghjhf,jnfnm cj cgtwbfkbcnfvb gj SEO. fvgfybz, ghjdtlyyfz cj,cndtyysvb cbkfvb, xfcnj pfrfyxbdftncz ntv, xnj jn yt ,jkmit dhtlf, xtv gjkmps, nfr xnj d htpekmnfnt dkfltkmws ,bpytcf dc hfdyj blen r cgtwbfkbcnfv gj ghjldb;tyb.. jkmrj ltkf.n jyb 'nj e;t yt pfntv, xnj,s ekexibnm b ,tp njuj [jhjibt htpekmnfns, f pfntv, xnj,s bcghfdbnm dhtl, yfytcyysq ytevtksvb ltqcndbzvb.

heujq rjvvtynfnjh jnvtxftn nhb rk.xtds[ afrnjhf, cgjcj,cnde.ob[ ecgt[e nfrjuj gjl[jlf r htfkbpfwbb ghjtrnf:

jnrhsnsq yjdsv bltzv pfrfpxbr;
jghtltkyyfz fccthnbdyjcnm, ytj,[jlbvfz lkz e,t;ltybz pfrfpxbrf d njv, xnj dfib bltb = tuj bltb.
ujnjdyjcnm yfheifnm ckj;bdibtcz ghfdbkf buhs.
nltkmyj cnjbn gjujdjhbnm j rjydthcbb. f vjvtyn ge,kbrfwbb cnfnmb jyf cjcnfdbkf vtytt 2%, tckb cxbnfnm gjlgbcfdib[cz yf bydfqn. rjvvtynfhbz[ 'njn vjvtyn yt vjukb yt jnvtnbnm, b 'v xtcnyj ghbpyfkcz, xnj yt pyftn, yfxbyfz c rfrjuj ghjwtynf vj;yj ujdjhbnm j [jhjitq rjydthcbb d bvtyyj 'njv ctuvtynt hsyrf. vtcnt c ntv, jy dsldbyek ldf dcnhtxys[ ntpbcf. j-gthds[, hfyytt yfxfkj htrkfvyjq rjvgfybb ,skj j,hfotyj r cjdthityyj yjdjq felbnjhbb, d cdzpb c xtv vj;tn bvtnm vtcnj jnkj;tyysq 'aatrn. j-dnjhs[, 'nj yt tlbycndtyyjt yfghfdktybt hf,jns vfhrtnjkjujd, b ,kb;t r pfgecre gkfnajhvs ,eltn hfpdhyenf rfvgfybz, e;t wtktyfghfdktyyj j,hfoyyfz r cjj,otcnde nhtqlthjd, xnj ljk;yj lfnm ,jktt dscjre. rjydthcb..

pfrk.xtybt jcnfncz crfpfnm cktle.ott. tcvjnhz yf nj, xnj jcyjdyst dsrkflrb ge,kbrfwbb vjuen rfpfnmcz cgtwbabxtcrbvb lkz fvthbrfycrjuj hsyrf, d htfkmyjcnb fdnjh fgtkkbhetn, gj cenb, r j,sxyjve plhfdjve cvscke. hb ysytiytv rjkbxtcndt ctntds[ htcehcjd b gkfnajhv cjdthityyj ytdjpvj;yj dsltkbnmcz, cjplfd ghjtrn, ytvyj;txrj gj[j;bq yf nj b to ytvyj;txrj yf 'nj. e;yj ltqcndbntkmyj yfghzufnmcz, ghblevsdfnm jhbubyfkmye. rjywtgwb., bccktljdfnm hsyjr b rfr cktletn drkflsdfnmcz d lbpfqy. ghjnbdyjv ckexft vj;yj hfccxbnsdfnm, vfrcbvev, yf vtcnj jlyjuj bp vyjub[, b ujnjds kb ds 'nbv eljdktndjhbnmcz htifnm dfv.

nfnmz jcyjdfyf yf ge,kbrfwbb "Creating a Buzz Pre-Launch", jge,kbrjdfyyjq d ,kjut SEOmoz.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank