: . Web 2.0 -


   www.romver.ru
/ / Web 2.0



( )

ytlfdytv ghjikjv lbhtrnjh gj vfhrtnbyue cthdbcjd gjbcrjdjq cbcntvs yltrc, f ctqxfc bpdtcnysq ,kjuuth, 'rcgthn gj web 2.0 vfhrtnbyue b fdnjh rybub kjub. jdfz cathf dkbzybz ynjy jgjd gjltkbncz pyfybzvb b jgsnjv d;bde. d tynht bynthytn-vfhrtnbyuf ghb hfdbntkmcndt jcrds. yfxfkt ctynz,hz vt;le tynhjv b ynjyjv jgjdsv ,skj pfrk.xtyj cjukfitybt j ljkujchjxyjv cjnhelybxtcndt.
yfcnjzott dhtvz yf hsyrt web-cgtwbfkbcnjd joeoftncz yt[dfnrf ghjatccbjyfkmys[ rflhjd, jcj,tyyj d catht cdzpfyyjq c vfhrtnbyujdsvb rjvveybrfwbzvb b j,otcndtyysvb cdzpzvb d bynthytn. cj,jq djcnht,jdfyyjcnm. gjkmpe.ncz cgtwbfkbcns gj web 2.0 vfhrtnbyue, bkb rfr tuj tot yfpsdf.n bynthfrnbdyjve vfhrtnbyue dkbzybz. ghjc d hfps ghtdsiftn ghtlkj;tybt rhegyst b chtlybt rjvgfybb ,erdfkmyj j[jnzncz pf bynthytn ghjatccbjyfkfvb, ghtlkfufz dscjrbt pfhgkfns b rjvajhnyst eckjdbz hf,jns. j cgtwbfkbcnjd yt [dfnftn. scjrbt pfhgkfns jpyfxf.n dscjrbt nht,jdfybz, rjnjhsv cjjndtncnde.n tlbybws. tynh bynthytn-vfhrtnbyuf ghb ghfdbntkmcndt jcrds htiftn 'ne ghj,ktve, dsgecrfz yf hsyjr djcnht,jdfyys[ cgtwbfkbcnjd.
s fyfkbpbhetv cghjc yf web-cgtwbfkbcnjd, ghbcnfkmyj cktlbv pf gjnht,yjcnzvb hsyrf b gjl yb[ gjl,bhftv j,exf.obt ghjuhfvvs, - jnvtxftn herjdjlbntkm tynhf bynthytn-vfhrtnbyuf thutq ktrcfylhjdbx hrtdbx fi wtynh cjdhtvtyyjt b ghjuhtccbdyjt ext,yjt pfdtltybt, vs yt "dstp;ftv" yf jlyjq ext,yjq ghjuhfvvt, f gjcnjzyyj botv yjdst b eybrfkmyst rehcs, ghbukfiftv pdtpl bynthytn -bylecnhbb, cgtwbfkbcnjd dtleob[ gjbcrjds[ cbcntv. ehc ynjyf jgjdf 'nj jlyj bp cfvs[ djcnht,jdfyys[ yfghfdktybq yf ctujlyziytv hsyrt. vtybt cjplfdfnm, dtcnb b ghjldbufnm rjhgjhfnbdyst ,kjub, jceotcndkznm uhfvjnysq vjybnjhbyu byajhvfwbb j rjvgfybb d tnb, ghbdktrfnm dybvfybt r ,h'yle, 'aatrnbdyj ghjldbufnm ,h'yl pf cxtn ghjatccbjyfkmyjuj gjpbwbjybhjdfybz b eghfdktybz htgenfwbtq d ynthytn. hbxtv 'nj dscjrj'aatrnbdyst nt[yjkjubb rfr lkz rjhgjhfnbdyjuj, nfr b lkz gthcjyfkmyjuj ghjldb;tybz. tqxfc nhtyl j,extybz yt nt[yjkjubzv, f ghjatccbjyfkmysv rjvveybrfwbzv d 'nj df;yj lkz ecgtiyjuj cgtwbfkbcnf.
ghfdrf
tynh bynthytn-vfhrtnbyuf ghb hfdbntkmcndt jcrds cjplfy jyljv gjllth;rb yfwghjtrnjd, ghb cjltqcndbb yajhvfwbjyyj - fyfkbnbxtcrjuj wtynhf tgfhnfvtynf j,hfpjdfybz hfdbntkmcndf ujhjlf jcrds d hfvrf[ dscjrjghbjhbntnyjuj yfwbjyfkmyjuj ghjtrnf ,hfpjdfybt b atlthfkmyjq wtktdjq ghjuhfvvs ktrnhjyyfz jccbz.
kfdyjq pflfxtq tynhf zdkztncz ghjatccbjyfkmyfz gjlujnjdrf b gthtgjlujnjdrf cgtwbfkbcnjd catht vfhrtnbyujds[ rjvveybrfwbq b eghfdktybb j,otcndtyysvb cdzpzvb d ynthytn lkz cnherneh atlthfkmyjuj, htubjyfkmyjuj b veybwbgfkmyjuj ehjdyz, lkz jhufybpfwbq b abpbxtcrb[ kbw.
yfcnjzobq vjvtyn tynh ghjdjlbn gjlujnjdre d dblt j,hfpjdfntkmys[ rehcjd b ctvbyfhjd cgtwbfkbcnjd gj cktle.obv yfghfdktybzv: bynthytnvfhrtnbyu, eghfdktybt ghjtrnfvb, bynthytn-htrkfvf, bynthfrnbdysq vfhrtnbyu, rjyntrcnyfz htrkfvf .pf,bkbnb by;bybhbyu, jgnbvbpfwbz gjbcrjds[ cbcntv.

jvgfybz: tynh bynthytn-vfhrtnbyuf ghb hfdbntkmcndt jcrds
jynfrnyjt kbwj: kbz jysubyf
E-mail: manager@marketingexpert.ru
fqn: marketingexpert.ru
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank