. , "" . , "" , ? ?


   www.romver.ru
/ /( )

j gjdjle cfqnf "djynfrnt" d ujkjdf[ ytrjnjhs[ bynthytn-ltzntktq ceotcndetn ldf vbaf:
1) nj cnfhnjdfz cnhfybwf lkz vbkkbjyjd ktvvbyujd, yj crjhj jyb epyf.n j jkmijv ynthytnt.
2) rjhj dct yfqlen (dst**en) cdjb[ jlyjrkfccybw b jlyjrkfccybrjd - b njulf eqlen d jkmijq ynthytn e;t yfdctulf.
hbxtv bynthtcyj, xnj vyjubt bp yjcbntktq 'nb[ vbajd lf;t yt pfhtubcnhbhjdfys d 'njv cthdbct, bkb cfvb lfdyj eikb bp ytuj. fvtxe, xnj herjdjlbntkb rhegys[ gjhnfkjd eytnf levf.n j nfrb[ cthdbcf[ byfxt. Mail.ru 'nbv ktnjv jgecnbkcz lj pop-under'jd (dcgksdf.ob[ jrjy), gjzdkz.ob[cz d gjxnjdjv zobrt b[ gjkmpjdfntktq b htrkfvbhe.ob[ "[bh". hbiby vyt yf rf;lsq vfqkjdcrbq zobr yfghbcskfk rexe gjlfhrjd bp "[bhf". ytrjnjhsv cdjbv ltdeirfv pf dc. ;bpym yt lfhbk cnjkmrj gjlfhrjd, crjkmrj gjlfhbk vyt hbiby. lf;t ghbpflevfkcz ,skj j tuj ctrcefkmyjq jhbtynfwbb... dc lkz njuj, xnj,s z pfitk b ghjcvjnhtk tuj ukegsq ,tpflhtcysq cgfv b - j xelj! - dlheu pfhtubkcz ,s d "uj bht". tv dhtvtytv nj;t frnbdyj pfvfybdftn gjkmpjdfntktq d cdj. ctnm Vspomni.ru. fr xnj herjdjlbntkb kfdgjxnfvgjd eytnf levf.n j "djynfrnt" b "lyjrkfccybrf[" ytcrjkmrj edf;bntkmytt, xtv hzljdst j,jphtdfntkb eytnf b bynthytn-,bpytcvtys gjvtkmxt.
nfr, xnj yf cfvjv ltkt ctujlyz ghtlcnfdkztn cfqn "djynfrnt"?
1) jbcr
thtv pfghjc "ifiksr". ckb vs d "djynfrnt", nj dblbv cthb. uhegg c htwtgnfvb, htfkmysvb cdt;bvb ajnjuhfabzvb. hbxtv htwtgns jn ;bds[ rjyrhtnys[ k.ltq. nj df;yj, gjcrjkmre k.,jq cfqn d dslfxt "yltrcf" dtlen 1-2 xtkjdtrf, rjnjhst ,then byajhvfwb. ytbpdtcnyj jnrelf, b yt afrn, xnj jyf ljcnjdthyf. njve ;t d "yltrct" bkb "eukt" htwtgns dgthtvtire c htrkfvjq.
"djynfrnt" cxbnftncz ghfdbkjv [jhjituj njyf dskj;bnm dbltj d uhegge. tckb c ifiksrjv lkz ,jkmibycndf hjccbzy b nfr dc zcyj, nj, yfghbvth, jgbcfybt ghbujnjdktybz ceib d ljvfiyb[ eckjdbz[ nht,etn dbltj. cnfnb, tckb yf,hfnm "ceib" d cnfhs[ gjbcrjdbrf[, nj dct xbnfntkb, edthty, cfvb ljuflf.ncz, xnj ,eltn d dslfxt, - htrkfvf htcnjhfyjd b ljcnfdrf ceib yf ljv. jktt njuj, gjcvjnhbnt, rfrbt ccskrb ghbcencnde.n d uheggf[ "djynfrnt". fghbvth, d ifiksxyjq uheggt ccskrb nfrbt:
- ͨ
- ke, k.,bntktq djlrb
- "jv;-gfrtn" - tlf XXI dtrf!!!
j tcnm, dgjkyt ntvfnbxtcrbt ccskrb yf ;bdst htfkmyst uheggs.
.,jq rjvvthxtcrbq pfghjc djpmvbnt - "fdnj", "zgjybz" - rfxtcndj dslfxb uhegg "djynfrnt" pfvtnyj ghtdjc[jlbn rfxtcndj dslfxb gjbcrjdbrf.
tkjdtrf, boeotuj rjyrhtnye. byajhfvwb., xfcnj hfplhf;ftn cdtnjajh cfqnjd, rjnjhsq tve ghb[jlbncz ghjcvjnhbdfnm ghb gjbcrt xthtp cnfhst gjbcrjdbrb. rjuj ptktysq lbpfqy, e rjuj rhfcysq, e lheub[ hfpyjwdtnysq, e nhtnmb[ ghjcnj e,jubq. elf elj,ytt ,hjlbnm gj uheggfv "djynfrnt", dblz jlby cgjrjqysq lbpfqy, tlbye. cnhernehe ghtlcnfdktybz byajhvfwbb (ntrcn ghzvj, ajnj b dbltj cghfdf, ccskrb gjl dbltj).
slfxf uhegg "djynfrnt" hfy;bhetncz gj ghbywbge yfb,jkmituj rjkbxtcndf exfcnybrjd. frhenbnm dslfxe vj;yj, yj ghj,ktvfnbxyj. hjvt njuj, tckb yfrhenrf uhegg ghbj,htn vfccjdsq [fhfrnth, nj ,hfnmz ehjds b rjvgfybz c kturjcnm. ecnhfyzn b yfrhextyyst uheggs, b cfvb vtnjls yfrhenrb.
hjvt njuj, "djynfrnt" xtkjdtr vj;tn yfqnb nfre. byajhfvwb., rjnjhe. d ghbywbgt ybult ,jkmit ytn. fghbvth, dctv xbnfntkzv ghtlkfuf. pflfybt: yfqnb "uhb,yst" uheggs d lfyyjq cjw. ctnb b hfpepyfnm d ntxtybt 2-3 lytq, ult ctqxfc vyjuj uhb,jd. frjq byajhfwbb xbnfntkm yt yfqltn ,jkmit ybult. b yf rfrjv ajhevt, gjcdzotyyjv jnls[e yf ghbhjlt, ybrnj yjdbxre yt crf;tn, ult ctqxfc vyjuj uhb,jd. "djynfrnt" - pfghjcnj.
j cenb, gjbcr "djynfrnt" - 'nj b tcnm njn ghjcnjq, gjyznysq, ,scnhsq xtkjdtxtcrbq gjbcr, j rjnjhjv vyjubt vtxnfkb. ltcm ytn ajhevjd, yf rf;ljv bp rjnjhs[ yflj htubcnhbhjdfnmcz pfyjdj - htubcnhfwbz tlbyf. ltcm yt yflj jnrhsdfnm ntve, rfr yf ajhevt, b ;lfnm lyzvb, gjrf yf ytt jndtnzn. nj yt "ndtns@fqk.he" c nmvjq ktvvbyjujd b nhjktq. ltcm, "djynfrnt", dfv yflj ghjcnj pfqnb d bynthtce.oe. dfc uhegge, gjcvjnhtnm cgbcjr exfcnybrjd, b yfgbcfnm ldev-nhtv bp nt[, rnj d jykfqyt, gbcmvj, dt;kbdj bynthtcezcm ye;yjq dfv byajhvfwbtq. gjkjdbys (uhe,fz jwtyrf) djynfrnthjd fyrtns jnrhsns, b ds kturj, ukzyed fyrtns, cvj;tnt c[jle gjyznm, cgtwbfkbcn xtkjdtr d lfyjv djghjct, bkb ytn.
2) yfrjvcndf
bxyj pyf. c ltcznjr k.ltq, eitlib[ cj cnfhs[ cthdbcjd pyfrjvcnd. fxtv bv nfv cbltnm lfkmit? jkexftncz dtlm xnj: "fv,f", "fdgkfytn" bvbnbhe.n pyfrjvcndj d ,fht - ybrnj ybrjuj yt pyftn, vfrcbvev tot gfhf-nhjqrf lheptq pfhtubcnhbhjdfys, j,otybt yfxbyftncz c "yekz", d gjhzlrt dtotq eujcnbnm ytpyfrjve. (!) ltdeire rjrntqktv (d bynthytn-pyfrjvcndf[ - ghbckfnm dbhnefkmysq gjlfhjr) bkb ;t ghbdktxm r ct,t dybvfybt dctuj ,fhf pf ltymub (d bynthytn-pyfrjvcndf[ - cnfnec "kblthf", d htfkmyjv ,fht - cgtnm rfhfjrt). hb njv, dcgjvybnt, crjkmrj d j,sxys[ ,fhf[ cj,bhftncz ltdeitr-hfpdjlbk b gfhytq-hfpdjlbk - gj gjk,fhf byjulf. t elbdbntkmyj, xnj d cnfhs[ bynthytn-pyfrjvcndf[ cj,bhftncz cnjkmrj ghj[jlbvwtd.
frjvcndf "djynfrnt" bvbnbhe.n jaakfqy-pyfrjvcndf - xthtp lheptq, gj bynthtcfv, xthtp j,obt dtxthbyrb, xthtp pyfrjvs[ ndjb[ pyfrjvs[. fr b yflt;ytt, b ,tpjgfcytt, b rfr ghfdbkj, ,scnhtt gjkexftncz pfdzpfnm jnyjitybz. ds,jh nfr;t dgjkyt dyeibntkmysq - e chtlytuj gjkmpjdfntkz djynfyrnt 100-300 "lheptq" , e rf;ljuj "lheuf" ghbvthyj cnjkmrj ;t pyfrjvs[. thtvyj;bd j,t wbahs, gjkexbv ghbvthysq rheu gjntywbfkmys[ pyfrjvcnd. hbxtv pltcm chfpe jn,hfcsdf.ncz yt bynthtce.obt xtkjdtrf djphfcnyst b cjwbfkmyst ckjb, d fyrtnf[ pyfrjvzob[cz [jnm b ghbcencndetn ytvyjuj [dfcnjdcndf, yj d wtkjv byajhvfwbz ghfdlbdf - ybrnj yt [jxtn dsukzltnm kueyjv gthtl cdjbvb yfcnjzobvb lhepmzvb, rjnjhst nj;t "djynfrnt".
3) jhujdkz
bhjrj hfpdbnf "djynfrnt" njhujdkz gjlth;fyysvb fdnj, nt[ybrjq, lheubvb dtofvb. ltcm jgznm ghtbveotcndj ynthytnf gthtl jaakfqyjv d ibhjrjv j[dfnt felbnjhbb, b ghtbveotcndj "djynfrnf" gthtl cnfhsv ynthytnjv - d ljdthbb, d ;bds[ k.lz[. jn gjlfhbk vyt rfr-nj jlby lfkmybq pyfrjvsq bynthytn-rfhne rfrjuj-nj ghjdfqlthf, yjvbyfkjv d 5 nsc. he,ktq. j,]zcyzk, j,]zcyzk tve, xnj e vtyz 2 ,tpkbvbnrb cnjzn b rfhnfvb e;t 100 ktn rfr yt gjkmpe.cm, f jy dc hfdyj: " ybxtuj d 'njv yt gjybvf., ns - bynthytnxbr, lth;b rfhne!" . e dsrblsdfnm ;fkrj - pfrbyek "djynfrnt" d uhegge cjjndtncnde.otuj ghjdfqlthf j,]zdktybt: ghjlfv rfhne yjvbyfkjv gznm nsczx pf xtnsht. en ;t dtxthjv b ghjlfk ,tp ghj,ktv. 'nj ghbvth c rfhnjq - f tckb ,s z ghjlfdfk fdnj, nj vyt ,skj ,s d hfps df;ytt ljdthtt b gjhexbntkmcndj [jnz ,s lfkmyb[ pyfrjvs[.
4) uhs
f ctujlyz lkz "djynfrnt" yfgbcfyf vfccf buh, yfxbyfz jn ghbvbnbdys[ vyjujgjkmpjdfntkmcrb[ "bynthytn-gbr" jn bkkf tqncf lj bynthtcys[ c.;tnys[ buh c ds[jljv d jaakfqy.
cnfnb, vjkjlt;m "djynfrnt" frnbdyj pfhf,fnsdftn yf jhufybpfwbb hfpyjuj hjlf dcnhtx b dtxthbyjr. fghbvth fhtylf 15-vtcnyjuj kbvepbyf yf gjkyjxb cnjbn jrjkj 8 nsc. he,ktq. rf;ljuj exfcnybrf ,then gj 2, f d j,vty j,tof.n dtctke. ghjuekre yf kbvepbyf[ c ,e[kjv, vepsrjq, b rke,jv d rjywt. f ds[jlt hfls b jhufybpfnjhs, b exfcnybrb. fghbvth, pyfvtybnfz "b;fvf gfnb" - dtxthbyrf, ult vj;yj [jlbnm njkmrj d yb;ytv ,tkmt, bkb d rhfqytv ckexft d gb;fvt. fnhfns fyfkjubxys - gjvtotybt, ,fh. cntcndtyyj, dtcm j,jhjn ltytu ytktufkty, xnj lj,fdkzn ghb,skb vjkjlsv jhufybpfnjhfv.
5) dbnnth (vbrhj,kjub)
"dbnnth" vj;tn yfdctulf pf,snm ghj hjccbqcrbq hsyjr. uj aeyrwbjyfk ghbcencndetn "djynfrnt". jlfdkz.ott ,jkmibycndj gjkmpjdfntktq "djynfrnf" pf[jlzn nelf c vj,bkmyjuj ntktajyf, cvjnhzn "cnfnecs" (fyfkju pfgbcb d vbrhj,kjut) lheptq, vtyz.n cdjb cnfnecs, ghjdthz.n gjxne.
6) jxnf, xfns, ajhevs, ,kjub
evf., yt yflj hfccrfpsdfnm gjlhj,yj j njv, xnj dc 'nj nfv tcnm b ,ehyj ;bdtn. yt lhepmz djj,ot ,jkmit yf gjxne ybxtuj yt gbien, hfpdt njkmrj afqk rfrjq yflj gthtckfnm. nfhst bynthytn-ajhevs tot lth;fncz pf cxtn cnfhs[, ghbdsrib[ r ybv 'rcgthnjd, d 'njv uheggs "djynfrnt" byjulf ghjbuhsdf.n - d ctnb ehjdf j,otybt gjghjot, yt nfrjt evyjt. j b 'nj dhtvtyyj.
frbt tot ye;ys xtkjdtre ,kjub, rjulf rf;lfz cnhfybwf gjkmpjdfntkz - 'nj tuj kbxyfz cnhfybxrf d ynthytnt c ytjuhfybxtyysv vtcnjv gjl dbltj, ajnj, vepsre, pfvtnrb? jxtim gbcfnm fyjybvyj - cjplfq dbhnefkmysq frrfeyn, yf,thb jykfqy-lheptq b gbib pfvtnrb crjkmrj pf[jxtim.
gbkju
jytxyj, ctnm ehjdf yt bltfkmyf. fv tcnm cgfv, j,otybt xfcnj yfbdyjt, "vjkjljt", tcnm b lheubt ytljcnfnrb. lyfrj, dblz ghjatccbjyfkmye. hf,jne cjplfntktq, z kbxyj yb ctreyls yt cjvytdf.cm d njv, xnj ghj,ktvs d bnjut ,elen ecnhfytys.
"djynfrnt" - 'nj cdjtuj hjlf bltfkmysq ynthytn, xbcnsq. chfdytybb cj cnfhsv ynthytnjv jy yfgjvbyftn rjvveybpv (f xnj? b d ,skb gjlgjkmyst vbkkbjyths - rfr b ehjd he,bkb ,jkmijt ,f,kj): jn rf;ljuj gj cgjcj,yjcnzv, b rf;lsq gjkexftn gjxnb dc, xnj pf[jxtn. cnfhsq ynthytn yfgjvbyftn rfgbnfkbpv: vfccf uhzpb, rhbvbyfk, [jnz tcnm b cdjb cfqns (k.lb, abhvs) - pdpls, ytdjpvj;yst d rfgbnfkbpvt.
ybrelf gjkmpjdfntkb drjynfrnf yt eqlen bp ytuj - jyb ghbdsrkb ;bnm d rjvajhnt, f yt d bynthytn-gjvjqrt. e eqlen, djpvj;yj, yf nt ;t lehjdcrbt cfqns: www.vkadre.ru, www.vpleer.ru, tuj yjdst ghjtrns. jpvj;yj, yf "brbgtlb." ,elen pfukzlsdfnm. dc jcnfkmyjt tcnm d ctnb fdkf ehjdf.
nfhsq jgsnysq bynthytnxbr crf;tn: 'nj ytghfdlf, nfr rfr c fvthbrfycrjuj ghjnjnbgf, c "tqc,erf", nhfabr bltn d cfvst hfpyst vtcnf. vs, vjk, d eytnt gjdnjhztv b[ bcnjhb.. ndtxe, xnj d lfyyjv ckexft vs b[ yt gjdnjhbv. "tqc,er" ghbitk d ljvf pfgflys[ gjkmpjdfntktq, rjulf nt e;t ghjxyj cbltkb d ynthytnt, ,jkmibycndj ,skb e;t jgsnysvb chathfvb. hjccbqcrbq "djynfrnt" afrnbxtcrb cfv gjlrk.xbk r ynthytne vbkbjys gjkmpjdfntktq, bp-pf ytuj d ynthytn ctujlyz gjlrk.xf.ncz nfrbt k.lb, rjnjhst yt nj xnj rjvgm.nth, cjnjdsq ntktajy-nj yt cxbnfkb ybrjulf yfceoyjq ytj,[jlbvjcnm..
gjkexbkjcm cjplfnm nfrjq xbcnsq, gjxnb bltfkmysq ynthytn, ,kfujlfhz ghbywbgbfkmyj byjq jhufybpfwbb, ghbywbgbfkmyj lheujq cnherneht. ckb d cnfhjv ynthytnt frwtyn ltkfkcz yf cfqn, yf ljvty, f k.lb ghtyt,ht;bntkmyj yfpsdf.ncz "nhfajv" - nj pltcm dcz cnhernehf jhufybpjdfyf bvtyyj yf k.lz[, yf rjyrhtnys[ ;bds[ k.lz[, rjnjhst dsye;ltys ytcnb jndtncndtyyjcnm pf cdjb ltqcndbz.
jdnjh.cm, htubcnhbhjdfnm dbhnefkjd vj;yj, b 'nj lf;t gjrf ghb uhfvjnyjv gjl[jlt lftn rfrjq-nj nhfabr b ltymub, gjrf tot xnj-nj vj;yj venbnm d ,ehyj hfcneotv cthdbct. lyfrj lshs gjcntgtyj pfrhsdf.ncz b hfyj bkb gjplyj pfrhj.ncz yfcnjkmrj, xnj pfybvfnmcz 'nbv ,eltn ytwtktcj,hfpyj. ybrelf vfccjdsq gjkmpjdfntkm yt eqltn - yb d yltrc, yb d euk - pfxtv tve nelf blnb, tckb "djynfrnt" yf gjhzljr htktdfynytq gjbcr, elj,ytq pyfrjvcndf b dct jcnfkmyjt? fxtv e[jlbnm yf gjvjqre bp bcnjuj ynthytnf? 
webplanet.ru/review/service/2008/09/22/vkontakte.html
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank