. Yahoo!


   www.romver.ru
/ / :( )

tvbyfh: fr gjkmpjdfntkb vjuen dkbznm yf hfy;bhjdfybtybvfybt: 'nj yt nj, rfr hf,jnftn yltrc!. vtyyj c nfrjuj ckfqlf yfxfkcz ljrkflujhz ehfktyrfyfkbp gjdtltybz gjkmpjdfntktq lkz ekexitybz rfxtcndf hfy;bhjdfybz. jrkflxbr chfpe jujdjhbkcz, xnj yt ,eltn hfccrfpsdfnm, rfr hf,jnftn gjbcrjdfz cbcntvf. rfpfyj cltkfyj. f jnrhjdtybt ybrnj yt hfccxbnsdfk, yj yflt;lf epyfnm xnj-yb,elm 'nfrjt ntgkbkfcm lj rjywf ctvbyfhf. j lf;t ghjdjwbhe.obt djghjcsjycnfynbyf fibhbyfnbgf f yt ghjujdjhbkbcm kb s, crfpfd b uke,jrbt (d gjgsnrt ljrjgfnmcz lj cenb) jndutybz hjabvtyrjyt ghj,bkb ,hjy. rjhgjhfnbdyjq gjkbnbrb rjyabltywbfkmyjcnb.

tvbyfh, cjcnjzdibqcz d 'ne gznybwe d cnjkjdjq yltrcf, ,sk gjcdzoty jrjkjgjbcrjdjve bccktljdfyb. rjvgfybb, f bvtyyj dkbzyb. gjkmpjdfntktq yf gjbcr (rfr jnvtnbk ujhm, 'nbv pfybvf.ncz vyjubt pfgflyst rjvgfybb). j,hfdibvcz ,sk ghjltvjycnhbhjdfy jlby bp djpvj;ys[ cgjcj,jd ghbvtytybz lfyys[ j gjdtltybb gjkmpjdfntktq b j,]zcytyf frnefkmyjcnm lfyyjuj yfghfdktybz lkz yltrcf. f gjdtcnre lyz ,skb dsytctys cktle.obt geyrns:

nj nfrjt gjkmpjdfntkmcrjt gjdtltybt.
jltkm gjbcrf (ghjnjnbg), rjnjhfz bcgjkmpetncz lkz fyfkbpf lfyys[.
tvyjuj j nt[ybrt bcgjkmpjdfybz cnfnbcnbrb.
cskrb yf htpekmnfns.

fxfkj vj;yj yfpdfnm ddjlysv, cj,hfdibvcz yfgjvybkb j njv, rfrbvb ,sdf.n gjkmpjdfntkmcrbt lfyyst: byajhvfwbz j gjctoftvjcnb cnhfybw, cnfnbcnbrf gjdtltybz gjkmpjdfntktq yf cnhfybwf[ gjbcrjdjq cbcntvs (yfghbvth, crjkmrj dhtvtyb ,skj ghjdtltyj yf cnhfybwt), rkbrb yf dslfxt b ctccbb pfghjcjd. vtyyj yf ldf gjcktlyb[ nbgf lfyys[ jgbhfkcz yltrc d bccktljdfybb.

jkmpjdfntkmcrjt gjdtltybt, gj ckjdfv ujhz, hfccvfnhbdftncz yltrcjv d lde[ yfghfdktybz[ gthcjyfkbpfwbz (gjl rjyrhtnyjuj gjkmpjdfntkz gjl,bhftncz ljgjkybntkmyfz byajhvfwbz yf tuj pfghjc, yfghbvth, gjlcrfprb) b utythfkbpfwbz. vtyyj yf ytt ,skj j,hfotyj jcj,jt dybvfybt d [jlt bccktljdfybz. hbvtxfntkmyj, xnj 'nb lfyyst vjuen ,snm bcgjkmpjdfys rfr afrnjh hfy;bhjdfybz, jnvtxfz, yf rfrbt htcehcs gjkmpjdfntkb rkbrf.n xfot. lyfrj d 'njv ckexft cktletn jgfcfnmcz yfrhenrb rkbrjd. tythfkbpfwbz vj;tn bcgjkmpjdfnmcz b gjdth[ hfy;bhjdfybz, n.t. yt dctulf cfvsq htktdfynysq jndtn vj;tn jrfpfnmcz yf gthdjv vtcnt.

 

nfr, rfrbt lfyyst j gjkmpjdfntkmcrjv gjdtltybb bcgjkmpjdfkbcm d [jlt bccktljdfybz? nj rkbrb b ctccbb pfghjcjd.

fvsv hfcghjcnhfytyysv bcnjxybrjv lfyys[ j gjdtltybb gjkmpjdfntktq ghjljk;f.n jcnfdfnmczrkbrb. yb ghtlcnfdkz.n juhjvye. cnfnbcnbre, jlyfrj pltcm vyjuj gjldjlys[ rfvytq nfrb[ rfr
- ,jkmifz bythnyjcnm pfghjcjd (yfghbvth, byajhvfwbjyys[, rjnjhst vjuen ,scnhj nthznm cdj. frnefkmyjcnm);
- pfdbcbvjcnm jn rfxtcndf cybggtnf, rjnjhjt vj;tn cgjcj,cndjdfnm bkb yt cgjcj,cndjdfnm rkbre.
- pfdbcbvjcnm jn hfy;bhjdfybz: tckb gjrfpfnm ldf jlbyfrjds[ vfufpbyf d hfpyjv gjhzlrt, rkbrf,tkmyjcnm e yb[ ,eltn hfpyjq. nj jghtltkztncz dthjq d cbcntve, gjkmpjdfntkm crkjyty rkbrfnm yf ,jktt hfyybt htpekmnfns.
- cvtyf ntvs gjbcrf: yf cnhfybwt c htpekmnfnfvb gjbcrf gjkmpjdfntkm vj;tn dcnhtnbnm jxtym ghbdktrfntkmysq cybggtn, edjlzobq jn pfghjcf, kb,j bp-pf jxtym byajhvfnbdyjuj cybggtnf, d rjnjhjv e;t cjlth;fkcz jndtn yf pfghjc.
- b fhntafrns, r rjnjhsv jnyjczncz rkbr-hj,jns, b hfpkbxyst aktivj,jdst frwbb, rjnjhst vjuen gjl[jlbnm gjl pfghjc gjkmpjdfntkz, yj yt cjj,ofnm ye;ye. tve byajhvfwb..

tccbb pfghjcjd
fyysq bcnjxybr byajhvfwbb j gjdtltybb gjkmpjdfntktq nfr;t bvttn cdjb gk.cs b vbyecs, gjcktlyb[, gj chfdytyb. c rkbrfvb, vtymit. nfr, ctccbb pfghjcjd - 'nj ,jkmijq j,]tv lfyys[, jnkbxf.ob[cz cdjtq ljcnjdthyjcnm.. j gjkmpjdfntkm vj;tn jxtym ,scnhj vtyznm cdjb bynthtcs gjbcrf, gj'njve jncencnde.n xtnrbt uhfybws ctccbq. yenhb jlyjq ctccbb vj;tn ghjbpjqnb ce;tybt bkb hfcibhtybt ntvs, nfrfz cbnefwbz frnefkmyf lkz byajhvfwbjyys[ pfghjcjd, rjulf vj;tn ghjbpjqnb cvtotybt bkb euke,ktybt d ntve (djpvj;yst ghbxbys ,skb jgbcfys dsit).

ltz bccktljdfybz
yf pfrk.xftncz d njv, xnj tcnm bcnjxybr drecys[ lfyys[, rjnjhst [jxtncz bcgjkmpjdfnm. tlm, rfr jnvtxftn ujhm ehfktyjr, ,kfujlfhz cnfnbcnbrt gjdtltybz gjkmpjdfntktq vj;yj ,eltn ghjuyjpbhjdfnm gjdtltybt yjds[ gjkmpjdfntktq. yfz wtgjxrb pfghjcjd lheub[ gjkmpjdfntktq, vj;yj ljgjkybnm dslfxe yfb,jktt dthjznysvb jndtnfvb. fghbvth, ljrevtyns, yf rjnjhst ybrnj ybrjulf yt rkbrfk, ghb ljcnfnjxyjq xfcnjnt cfvjuj pfghjcf vj;yj bcrk.xbnm, f dvtcnj yb[ dslfdfnm ljrevtyns, rjnjhst gj wtgjxrt pfghjcjd vj;yj yfpdfnm [jhjibvb, - ujdjhbn ujhm.

kz ,jkmitq yfukzlyjcnb ljrkflxbr ghtlkj;bk hfccvjnhtnm cnhfiysq j,]trn, rjnjhsq yfpsdftnczuhfajv pfghjcjd, ult eptk 'nj pfghjc, ht,hj rjkbxtcndj gjkmpjdfntktq, gthtajhvbhjdfdib[ jlby pfghjc d lheujq, gjbcr 'nj ckexfqyjt ,ke;lfybt gj lfyyjve uhfae. hb 'njv dslfxf ajhvbhetncz yf jcyjdt yfb,jktt dthjznys[ njxtr jcnfyjdrb gjbcrf. .t. hfccvfnhbdf.ncz dct dfhbfyns gjdtltybz gjkmpjdfntkz, lkz njuj xnj,s yfqnb njxrb, ult ghtlsleobt gjkmpjdfntkb dthjznytq dctuj yfikb jndtns. fkmit gjcktljdfkb yt vtytt cnhfiyst ajhveks hfcxtnjd.

tpekmnfnfvb bccktljdfybz cnfkb ,jkmifz ghbdktrfntkmyjcnm (yt htktdfynyjcnm, f dthjznyjcnm rkbrf) dslfxb b ,jkmitt hfpyjj,hfpbt dslfxb. lyfrj tcnm ghj,ktvs, rjnjhst yt lf.n d gjkyjq vtht pfzdbnm j utybfkmyjcnb bltb. fghbvth, gjbcr cnfyjdbncz vtytt gjyznysv: d SERP vjuen gjzdkznmcz URLs, d cybggtnf[ rjnjhs[ ytn ckjd pfghjcf. jkmrj dybryed d cenm 'rcgthbvtynf, vj;yj gjyznm, gjxtve nfr ghjbc[jlbn. nj ceotcndtyyj vtyztn gjbcrjde. ghfrnbre

pfrk.xtybt dscnegktybz ujhm ltkftn cktle.obt dsdjls: bccktljdfybt gjdtltybz gjkmpjdfntkz 'nj bccktljdfybt chtlytuj gjkmpjdfntkz. nj [jhjibq bcnjxybr gjktpyjq byajhvfwbb, c rjnjhsv ye;yj jxtym frrehfnyj hf,jnfnm. lt [jhjibq bcnjxybr jpyfxftn gjktpysq c njxrb phtybz hfy;bhjdfybz, hfpyjj,hfpbz htpekmnfnjd b n.l. cgjkmpjdfybt, gjkextyys[ d [jlt bccktljdfybz, lfyys[ vj;tn ghbdtcnb yltrc r cjdthityyj lheujq vjltkb gjbcrf.

brfhlj ftcf-ntchjdjlz nfrbt ghjcdtnbntkmcrbt ctvbyfhs, yltrc yt juhfybxbdftncz ljrkflfvb cdjb[ cjnhelybrjd. fr, 15 fduecnf d 'njq ;t cfvjq cnjkjdjq dscnegfk cj ljrkfljv Mining Web Queries bpdtcnysq extysq d j,kfcnb byajhvfwbjyyjuj gjbcrf, dbwt-ghtpbltyn Yahoo! gj bccktljdfybzv d dhjgt b fnbycrjq vthbrt, fdnjhModern Information Retrievalljrnjhbrfhlj ftcf-ntc.

brfhlj hfccrfpsdfk j wtkz[ ghjdjlbvs[ tuj rjvfyljq bccktljdfybq gjbcrjds[ pfghjcjd. yfkbp b ghbvtytybt tuj htpekmnfnjd yf ghfrnbrt ljk;ys, gj pfvscke brfhlj, htibnm ghj,ktve ytcjdgfltybz gjbcrjdjuj pfghjcf b htfkmyjuj bynthtcf gjkmpjdfntkz, rjnjhsq jy yt vj;tn dshfpbnm d pfghjct bp-pf juhfybxtybq cjdhtvtyyjuj ehjdyz hfpdbnbz gjbcrjds[ cbcntv.

htlkj;tybt brfhlj exbnsdfnm ghb cjcnfdktybb dslfxb djphfcn, gjk, ghjatccb., vtcnj;bntkmcndf, gjbcrjde. bcnjhb. b n.g.

tpekmnfnjv bccktljdfybz ljrkflxbr yfpsdfk djpvj;yjcnm rkfcnthbfpfwbb gjbcrjds[ pfghjcjd, rjnjhfz d cdj. jxthtlm ecjdthitycndetn fkujhbnvs hfy;bhjdfybz cfqnjd, gjpdjkbn ddtcnb cbcntve gjlcrfpjr, ghtlkfuf.ob[ yt ghjcnj hfcibhtybt pfghjcf, f bvtyyj htfkmyst dfhbfyns pfghjcjd (rjnjhst vj;yj ,eltn cjcnfdkznm c extnjv cbyjybvbb, dt,-cktyuf b lheub[ kbyudbcnbxtcrb[ afrnjhjd).

fvf rkfcnthbpfwbz pfghjcjd ghjdjlbkfcm gj cjgjcnfdktyb. gj[j;b[ ckjd d pfghjcf[ b gj[j;b[ ehkjd, rjnjhst jnrhsdfkbcm gj hfpysv pfghjcfv. jjndtncndtyyj, lkz ekexitybz hfy;bhjdfybz d lfkmytqitv ghtlgjxntybt jnlftncz ntv cnhfybwfv, yf rjnjhst xfot rkbrfkb gj 'njve pfhgjce, f nfr;t ddjlbncz cbcntvf htrjvtylfwbb gj[j;b[ gjgekzhys[ pfghjcjd (related searches).

frbv j,hfpjv, brfhlj cjplftn gjbcr, jcyjdfyysq yt cnjkmrj yf pfghjct gjkmpjdfntkz, crjkmrj yf tuj yfvthtybb (Intention Search) b 'rcgthbvtynfkmyjq gkjoflrjq lkz dct[ bccktljdfybq d 'njv yfghfdktybb zdkztnczYahoo! Mindset Beta

rhbyijn Yahoo!Mindset
fr dblbnt, htxm bltn j njv, xnj ntcnbhjdobrfv gjbcrjdjq cbcntvs ghtljcnfdkztncz djpvj;yjcnm jwtybnm ccskre bp dslfxb rfr rjvvthxtcre. bkb byajhvfwbjyye. gj jghtltktyyjq irfkt.
rfkf jwtyrb gjktpyjcnb ccskrb d dslfxt
jn rfr dsukzlbn gjkextyyfz d [jlt 'rcgthbvtynf dslfxf Yahoo!Mindset
rhbyijn Yahoo!Mindset dslfxf
brfhlj ytcrjkmrj hfp, ghtleght;lfz rfdthpyst djghjcs bp pfkf, frwtynbhjdfk dybvfybt yf njv, xnj pflfxf gjlj,ys[ bccktljdfybq yt ckt;rf pf xtkjdtrjv (n.t. fyfkbpbhetncz yt gjdtltybt gjkmpjdfntkz), f jghtltktybt tuj yfvthtybq, wtktq b gjgsnrf hfpkbxysvb cgjcj,fvb (rfr ekexitybtv rfxtcndf dslfxb gj pfghjce, nfr b htrjvtylfwbtq c[j;b[ pfghjcjd) ghbdtcnb gjkmpjdfntkz r 'njq wtkb.

fnthbfk gjlujnjdbkb yyf frfhjdf b yfcnfcbz enybrjdf, SEOnews seonews.ru/article/.review/638/
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank