Adobe Flash - , ,


   www.romver.ru
/ / Adobe Flash( )

Adobe Flash, bkb ghjcnj Flash (/flæʃ/) yfpsdf.n Adobe Flash Player (fyuk.) b Adobe Flash Professional, ghjuhfvve hfphf,jnrb vekmnbvtlbqyjuj rjyntynf lkz gkfnajhvs Adobe Engagement Platform (nfrjuj, rfr dt,-ghbkj;tybz, buhs b vekmnabkmvs).

ckb ,snm njxytt, Adobe Flash chtlf lkz cjplfybz ghbkj;tybq gjl Flash gkfnajhve (Flash Platform), yfhzle c ytq ceotcnde.n b lheubt bycnhevtyns (chtls): Adobe Flex Builder, Flash Development Tool (FDT), b lheubt.

Flash-ghbkj;tybz cjplf.ncz c gjvjom. ActionScript (gjcktlyzz dthcbz 3.0) zpsrf ghjuhfvvbhjdfybz. ckb bc[jlybr yt cjlth;bn d ct,t bycnherwbb zpsrf, nj ghb rjvgbkzwbb d k.,jv ckexft utythbhetncz ytrjnjhsq ,fpjdsq rjl yf ActionScript ('nj vj;yj edbltnm ghjcvjnhtd Flash-,fqnrjl). fktt cjjndtncndtyyj ceotcndetn ,fpjdsq rkbg yf cwtyt, eyfcktljdfyysq jn MovieClip rkfccf, rjnjhsq b yfxbyftn djcghjbpdjlbncz. htlf Adobe Flash jhbtynbhjdfyf d ,jkmitq vtht yf lbpfqythjd, fybvfnjhjd, [jnz b bvttncz djpvj;yjcnm gbcfnm gjkyjwtyysq rjl. Flex Builder, FDT, jhbtynbhjdfys yf ghjuhfvvbhjdfybt, b nfv ytn cgtwbfkmys[ bycnhevtynjd bynthatqcf lkz fybvfwbb, dbpefkbpfwbb.

Flash jlyjdhtvtyyj egjnht,kztncz b rfr yfpdfybt ajhvfnf (akti-abkmvs, akti-vedbrb) (gjkyjt yfpdfybt Flash Movie)

hb cjplfybb ghjlernf vj;yj bcgjkmpjdfnm vtlbf, pderjdst b uhfabxtcrbt afqks, vj;yj cjplfdfnm bynthfrnbdyst bynthatqcs b gjkyjwtyyst dt,-ghbkj;tybz c bcgjkmpjdfybtv PHP b XML.

Flash-fqks bvt.n hfcibhtybt .swf b ghjcvfnhbdf.ncz c gjvjom. Flash Player, rjnjhsq vj;tn ,snm ecnfyjdkty rfr gkfuby lkz ,hfepthf. fr;t swf-afqks vj;yj ghjcvfnhbdfnm c gjvjom. gktqthf Gnash. fcghjcnhfyztncz ,tcgkfnyj xthtp cfqn Adobe. c[jlyst afqks c hfcibhtybtv .fla cjplf.ncz d chtlt hfphf,jnrb Adobe Flash, f gjnjv rjvgbkbhe.ncz d gjybvftvsq Flash Player ajhvfn .swf.

t[yjkjubb

jcyjdt Flash kt;bn dtrnjhysq vjhabyu, nj tcnm gkfdyjt gthtntrfybt jlyjuj rk.xtdjuj rflhf d lheujq. nj gjpdjkztn ltkfnm ljcnfnjxyj ckj;yst vekmnbgkbrfwbjyyst cwtys, pflfdfz kbim ytcrjkmrj rk.xtds[ rflhjd lkz rf;ljuj gthcjyf;f.

Flash bcgjkmpetn zpsr ghjuhfvvbhjdfybz ActionScript, jcyjdfyysq yf ECMAScript.

cnjhbz

t[yjkjubz dtrnjhyjuj vjhabyuf ghbvtyzkfcm pfljkuj lj Flash. 1986 ujle ,skf dsgeotyf ghjuhfvvf Fantavision, rjnjhfz bcgjkmpjdfkf 'ne nt[yjkjub.. 1991 ujle yf 'njq nt[yjkjubb ,skf dsgeotyf buhf Another World, f ldevz ujlfvb gjp;t Flashback.

1995, gjckt gjregrb ghjuhfvvs lkz fybvfwbb FutureSplash Animator, rjvgfybz Macromedia dsgecnbkf ghjlern gjl yfpdfybtv Flash.

jcktlytq yf ctujlyziybq ltym dthcbtq ghjuhfvvs zdkztncz Adobe Flash 9 (CS3), c dthcbtq zpsrf ActionScript 3.0; gjcktlyzz dthcbz Flash Player 9.

3D ldb;rb

Ceotcnde.n buhjdst ldb;rb, bcgjkmpe.obt d rfxtcndt jcyjds Flash. fghbvth, Sandy3d bkb PaperVision3D. [ crjhjcnm b rfxtcndj hf,jns ljdjkmyj ybprb. cyjdyfz ghbxbbyf 'njuj ytdjpvj;yjcnm bcgjkmpjdfnm chtlcndf DirectX bkb OpenGL, gj'njve dsgjkyztncz gjkyfz 'vekzwbz dct[ 3D-fkujhbnvjd. tn gjllth;rb fggfhfnyjq frctkthfwbb, vyjujzlthys[ ghjwtccjhjd xnj nfr;t cyb;ftn crjhjcnm hf,jns ldb;rf.

tljcnfnrb

cyjdyjq ytljcnfnjr Flash-ghbkj;tybq xhtpvthyfz nht,jdfntkmyjcnm r htcehcfv ghjwtccjhf. j'njve ytljcnfnjxyfz vjoyjcnm rjvgm.nthf vj;tn gjdkbznm yf ghjbpdjlbntkmyjcnm jgthfwbjyyjq cbcntvs d wtkjv, kb,j ghbdtcnb r bcrf;tyb. htpekmnfnjd hf,jns Flash-ghbkj;tybz, cdzpfyys[ c jnj,hf;tybtv fybvfwbb bkb gjlcxtnjv dhtvtyb. yjulf 'nj cdzpfyj c ytljcnfnrfvb ,hfepthf. ,sxyj 'nf ghj,ktvf pfrk.xftncz d njv, xnj c gjvjom. Flash-ghbkj;tybq yf web-cnhfybwf[ hfpvtof.n hfpyjhjlye. htrkfve, rjnjhfz ljk;ysv j,hfpjv yt jgnbvbpbhjdfyf.

lyfrj c rf;ljq dthcbtq ghjbuhsdfntkz hfphf,jnxbrb htif.n 'nb ghj,ktvs.

heujq df;ysq ytljcnfnjr pfrk.xftncz d njv, xnj yt dctulf tcnm djpvj;yjcnm pfgecnbnm Flash-ghbkj;tybt, kb,j jyf cdzpfyf c ytrjnjhsvb nhelyjcnzvb (yfghbvth, ytj,[jlbvj ecnfyjdbnm gkfuby bkb j,yjdbnm tuj lj gjcktlytq dthcbb). trjnjhst gjkmpjdfntkb (bkb cbcntvyst flvbybcnhfnjhs d hfvrf[ wtkjq ctnb) jnrk.xf.n d yfcnhjqrf[ ,hfepthf djpvj;yjcnm pfuhe;fnm b pfgecrfnm ActiveX (f pyfxbn b Flash) d wtkz[ byajhvfwbjyyjq ,tpjgfcyjcnb. trjnjhst jnrk.xf.n Flash bvtyyj lkz bp,fdktybz jn yfljtditq htrkfvs, kb,j bp-pf ytljcnfnrjd jgbcfyys[ dsit, nj tcnm d wtkz[ gjdsitybz ghjbpdjlbntkmyjcnb b ehjdyz ,tpjgfcyjcnb. ytrjnjhs[ afthdjkkf[ gjyznbt AvtiveX b Flash jnltktys lheu jn lheuf b b[ vj;yj pfghtofnm pfuhe;fnm gj jnltkmyjcnb.

nj ltkftn nt[yjkjub. d wtkjv ytyflt;yjq nfr;t lkz hfphf,jnxbrjd, rjnjhsv ybrnj yt ufhfynbhetn, xnj web-ghbkj;tybt yf jcyjdt Flash ,eltn djj,ot djcghjbpdtltyj. j'njve Flash, d jcyjdyjv, bcgjkmpetncz lkz yfgbcfybz buh, yt,jkmib[ gjkebynthfrnbdys[ fybvfwbq b lkz rhfcbdj jajhvktyyjq htrkfvs, nj tcnm d catht hfpdktxtybq b lbpfqyf. kz cthmtpys[ web-ghbkj;tybq, ult dpfbvjltqcndbt c gjkmpjdfntktv ljk;yj ,snm ,tp eoth,f rhfcjnt, j,sxyj bcgjkmpetncz JavaScript, kb,j djj,ot yt bcgjkmpe.ncz ybrfrbt nt[yjkjubb rhjvt nt[, xnj 100 % hf,jnf.n (HTML, CGI). j yb JavaScript, yb HTML, yb xnj ,s nj yb ,skj tot, yt lfcn nfrjq crjhjcnb j,vtyf lfyysvb, rfr Flash.

ynthytnt vj;yj yfqnb cfqns, gjkyjcnm. jajhvktyybst d dblt Flash-ghbkj;tybz (dtcm rjyntyn, f nfr;t 'ktvtyns yfdbufwbb). ,sxyj 'nj cfqns, gjcdzotyst buhfv, lbpfqythcrbt cnelbb, kbxyst cnhfybxrb b ghjxbt cfqns, wtkm. rjnjhs[ zdkztncz gjhfpbnm gjctnbntkz rhfcjnjq b ytj,sxyjcnm. htfkbpfwbb. hegyst gjhnfks b byajhvfwbjyyst htcehcs cnfhf.ncz bp,tufnm bcgjkmpjdfybz Flash (pf bcrk.xtybtv dcnfdrb htrkfvys[ ,fyythjd, ytdjpvj;yjcnm dsdjlf rjnjhs[ yt dspsdftn ytelj,cnd lkz gjkmpjdfntktq).

cgjkmpjdfybt Flash lkz hfpvtotybz ntrcnjdjq byajhvfwbb ghtgzncndetn tt byltrcbhjdfyb. gjbcrjdsvb cbcntvfvb. lyfrj ceotcndetn vyj;tcndj cgjcj,jd htibnm 'ne ghj,ktve.

kfdyjq fkmnthyfnbdjq Adobe Flash d ,hfepthf[ zdkztncz bcgjkmpjdfybt JavaScript, f lkz bynthfrnbdys[ dt,-ghbkj;tybq AJAX, rjnjhst, r cj;tktyb., yt lf.n nfrjq ;t ub,rjcnb b elj,cndf hfphf,jnrb.
ideashunter.ru/content/view/121
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank