? ? .


   www.romver.ru
/ / ?( )

tvbyfhe ynthytn-htrkfvf thutz gbdfrf e;t ,jktt 3 ktn. htybyu gjkexbk ,jkmie. gjgekzhyjcnm, d cdzpb c xtv, ,skj ghbyznj htitybt edtkbxbnm dhtvz j,extybz b hfpltkbnm nhtybyu yf 2 - ynthytn-htrkfvf b aatrnbdysq cfqn. tvbyfh-nhtybyu aatrnbdysq cfqn ghjdjlbncz ,jktt 1 ujlf, b nfr;t jxtym djcnht,jdfy. yjdjv ext,yjv ujle fdnjhcrbt nhtybyub thutz gbdfrf aatrnbdysq cfqn (18-19 ctynz,hz) b ynthytn-htrkfvf (24-25 ctynz,hz) ghjqlen d jcrdt, d Korston Hotel.

fnthbfk ctvbyfhf-nhtybyuf ynthytn-htrkfvf (www.spivak.ru/program/) gjcnhjty yf djcmvbktnytv jgsnt thutz. keifntkb nhtybyuf epyf.n j, bycnhevtynf[ b ghbywbgf[ htrkfvs d bynthytnt, rfr ljk;ty dsukzltnm ,fyyth, jcj,tyyjcnz[ pr d ctnb, rfr hfccxbnfnm ghjuyjps ghb vtlbfgkfybhjdfybb, xnj nfrjq gjbcrjdfz htrkfvf, ytcnfylfhnyst ghbtvs htrkfvs d ctnb. ltkfnm nhtybyu bynthtcytt gjvj;tn ujcnm ctvbyfhf - bhbkk bcnjd bp rjvgfybb Subscribe (bynthytn - ghjtrns www.subscribe.ru, www.voxru.net b lh.)

 .  htybyu aatrnbdysq cfqn (www.spivak.ru/program2/) j,]zcybn: rfr ghfdbkmyj cnfdbnm pflfxb hfphf,jnxbrfv b lbpfqythfv, xnj nfrjt [jkjlyst b ntgkst cnhfybws, .pf,bkbnb cfqnf, rfr eghfdkznm gjdtltybtv gjkmpjdfntkz, rfr cjplfnm ghfdbkmysq rjyntyn cnhfybws b vyjujt lheujt. f ctvbyfh-nhtybyu aatrnbdysq cfqn ,eltn ghbukfity jycnfynby ehsuby bp rjvgfybb ivfyjd b gfhnyths - kblth d j,kfcnb gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb.

thutq gbdfr ghjdjlbn cdjb nhtybyub cfvjcnjzntkmyj, rf;lsq hfp cjdthitycndez ghjuhfvve, jgbhfzcm yf hjccbqcre. ltqcndbntkmyjcnm. nfnec ctvbyfhjd b cfvjuj cgbrthf gjlndth;ltys vyjujxbcktyysvb yfuhflfvb b ghbpfvb. fr jnvtxftn cfv thutq, nhtybyub gjcnhjtys nfr, xnj pf yt,jkmibvb ntjhtnbxtcrbvb ,kjrfvb cktle.n ghfrnbxtcrbt hf,jns. frbv j,hfpjv, vfnthbfk ecdfbdftncz kexit dctuj - ckeifntkb chfpe ghbvtyz.n njkmrj xnj gjkextyyst pyfybz.

tvbyfhs - nhtybyub aatrnbdysq cfqn b ynthytn-htrkfvf gjdsczn rdfkbabrfwb., f nfr;t pyfxbntkmyj edtkbxfn frnbdysq bycnhevtynfhbq vtytl;thjd bynthytn - ghjtrnjd, vfhrtnjkjujd, web-vfcnthjd, vtytl;thjd gj htrkfvt b pr. j jrjyxfybb rf;ljuj bp ctvbyfhjd-nhtybyujd exfcnybrb gjkexfn cthnbabrfns. jktt gjlhj,yj j ctvbyfhf[, s vj;tnt epyfnm yf cfqnt - www.spivak.ru

thutq gbdfr - lbhtrnjh bynthytn-futyncndf PRIOR.ru. jl tuj herjdjlcndjv ghjdtltys cjnyb htrkfvys[ rfvgfybq d ynthytnt, cjplfyj ,jktt ctvbltcznb cfqnjd lkz rhegys[ b chtlyb[ rjvgfybq. y jlby bp kexib[ cgtwbfkbcnjd d j,kfcnb vtlbfgkfybhjdfybz d ynthytnt. thutq bvttn gfntyn yf cgjcj, hfpvtotybz htrkfvs d ynthytnt - ajhvfn ,fyythjd rich-media. hjvt njuj, thutq gbdfr pfgfntynjdfk vtnjl fyfkbpf 'aatrnbdyjcnb cnhfybw cfqnf, rjnjhsq gjkexbk yfpdfybt bfuhfvvf gbdfrf
tleobq ctvbyfhjd nhtybyujd aatrnbdysq cfqn b ynhtytn-htrkfvf gjkexbk jrjkj 30 yfuhfl yf atcnbdfkz[ b rjyrehcf[ bynthytn-htrkfvs b lbpfqyf, d njv xbckt 1-t vtcnj yf cthjccbqcrjv rjyrehct htrkfvbcnjd Ȼ d yjvbyfwbb Flash ,fyyth, 1-t vtcnj yf cthjccbqcrjv jnrhsnjv rjyrehct jkjnjq cfqn d yjvbyfwbb hjvj-cfqn, 1-t, 2-t b 3-t vtcnf d yjv. uhs yf 15-v jcrjdcrjv vt;leyfhjlyjv atcnbdfkt htrkfvs b vyjubt lheubt.
b2blogger.com/pressroom/release/15198.html
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank