NetCat 3.1 - . , , , . - NetCat


   www.romver.ru
/ / NetCat 3.1 - .



( )

hjatccbjyfkmyfz cbcntvf eghfdktybz cfqnfvb NetCat zdkztncz jlyjq bp dtleob[ cbcntv eghfdktybz rjyntynjv (CMS, Content Management System) yf hjccbqcrjv hsyrt
ynthytn d yfcnjzott dhtvz cnfk ytjn]tvktvjq xfcnm. yfitq ;bpyb. jhevs, cjwbfkmyst ctnb, xfns, IM-gtql;byu. tp dctuj 'njuj yfv e;t crexyj ghjdjlbnm ,elyb d jabcf[. hjvt njuj, 'nj ytgkj[jq byajhvfwbjyysq bcnjxybr, ult vj;yj yfqnb ghfrnbxtcrb dct. yfcnjzott ;t dhtvz yt njkmrj rhegyst jhufybpfwbb vjuen gj[dfcnfnmcz cj,cndtyysv bynthytn-gjhnfkjv. jcnhjbnm cfqn yt nfr ckj;yj, ntv ,jktt ctqxfc, rjulf gjzdbkbcm nfrbt cthdbcs, rfr "bnhbrc. t,-jrhe;tybt" b NetCat. ybvb cjplfnm b ghjldbufnm cfqn cj cdjtq kbxyjq byajhvfwbtq ghjot ghjcnjuj! tlfdyj yf cdtn dsikf yjdfz dthcbz NetCat. f ntve 'njuj CMS b yt njkmrj vs ,tctletv c utythfkmysv lbhtrnjhjv rjvgfybb "" vbnhbtv fcbkmtdsv.

lhfdcndeqnt, vbnhbq! fif rjvgfybz e;t ,jktt 7 ktn yf hsyrt cfqnjcnhjtybz. fccrf;bnt, gj;fkeqcnf, j ljcnb;tybz[ dfitq rjvgfybb pf 'njn gthbjl.

"" yfxbyfkcz rfr [j,,b-ghjtrn lde[ xtkjdtr, b njulf yfv lf;t d ujkjde yt vjukj ghbqnb, xnj rjulf-nj jy cnfytn nfrbv, rfr ctqxfc. f 'nj dhtvz vs djikb d njg-20 hjccbqcrb[ dt,-cnelbq gj nhtv rhbnthbzv (cjukfcyj bccktljdfyb. ghjtrnf TagLine), hfphf,jnfkb b dsdtkb yf kblbhe.obt gjpbwbb cbcntve eghfdktybz cfqnfvb NetCat. f dhtvz hf,jns vs bpujnjdbkb ytcrjkmrj cjnty bynthytn-ghjtrnjd, d njv xbckt lkz nfrb[ rjvgfybq, rfr Faberlic, "jdfntr", "rcnhf-", "jhbkmcrbq ybrtkm" b vyjuj lheub[. fr;t vs ghbyzkb gjcbkmyjt exfcnbt d hf,jnt ytcrjkmrb[ (jccbqcrbq bynthytn-ajhev) b lheub[ df;ys[ lkz eytnf vthjghbznbq. s yt ujybvcz pf htufkbzvb b vtcnfvb d htqnbyuf[, yj ctqxfc, jukzlsdfzcm yfpfl, vj;yj ,tp kj;yjq crhjvyjcnb crfpfnm, xnj vs dytckb pfvtnysq drkfl d jntxtcndtyye. bylecnhb. dt,-hfphf,jnrb.

tythfkmysq lbhtrnjh rjvgfybb '''' vbnhbq fcbkmtd
tythfkmysq lbhtrnjh rjvgfybb '''' vbnhbq fcbkmtd

fr bpdtcnyj, dfib ghjlerns, cthdbcs b eckeub ghjlf.ncz yt njkmrj e yfc d cnhfyt, yj b d cnhfyf[ . rf;bnt, f c rtv dfv elj,ytt hf,jnfnm - c hjccbqcrbvb gfhnythfvb bkb c gfhnythfvb lheub[ cnhfy?

s hfls dctv gfhnythfv - b hjccbqcrbv, b pfhe,t;ysv. heujt ltkj, xnj d cbke utjuhfabxtcrjq elfktyyjcnb lkz cfvb[ gfhnythjd ytrjnjhst yfib eckeub vtytt ljcnegys. fghbvth, bp-pf he,t;f pfnhelybntkmyj djcgjkmpjdfnmcz nt[gjllth;rjq gj ntktajye bkb, crf;tv, gjkexbnm "abpbxtcre." rjgb. cbcntvs Netat - d rjhj,rt, c gtxfnysvb herjdjlcndfvb. j 'nj, crjhtt, vtkrbt ytelj,cndf, d jcnfkmyjv ;t pfhe,t;yst gfhnyths hf,jnf.n c yfvb dgjkyt rjvajhnyj. ynthytn - ghtrhfcyfz chtlf lkz rjvveybrfwbq.

b lkz rjuj yt ctrhtn, xnj dfi ghzvjq rjyrehtyn - rjvgfybz "bnhbrc". tqcndbntkmyj kb "bnhbrc" ghtlcnfdkztn cj,jq ljcnjqyjuj dfv rjyrehtynf? s "dj.tnt" c 'njq rjvgfybtq? ckb lf, gfhe ckjd ,s j, 'njq "djqyt".

brfrjq "djqys" yf cfvjv ltkt ytn. tqcndbntkmyj, vs c "bnhbrcjv" hf,jnftv yf jlyjv gjkt b d yfcnjzobq vjvtyn zdkztvcz cfvsvb rhegysvb buhjrfvb yf hsyrt jntxtcndtyys[ cbcntv eghfdktybz cfqnfvb. j d cbke njuj, xnj hsyjr gjcnjzyyj edtkbxbdftncz, rkbtynjd [dfnftn dctv - b kblthfv, b tot gjxnb ltcznre CMS dnjhjuj b nhtnmtuj 'itkjyf. hjvt njuj, d yfcnjzobq vjvtyn dct ghjbpdjlbntkb hjccbqcrb[ rjvvthxtcrb[ cbcntv j,]tlbytys jlyjq j,otq wtkm. - wtkm. ajhvbhjdfybz b ghjcdtotybz hsyrf. j'njve k.,st vfhrtnbyujdst ecbkbz k.,juj buhjrf yf 'njv hsyrt lf.n ,jyec dctv jcnfkmysv.

fr xnj yfib jnyjitybz c "bnhbrcjv" - 'nj jnyjitybz d gthde. jxthtlm rjkktu b gfhnythjd. njve ;t e vtyz ghtrhfcyst, z ,s lf;t crfpfk, lhe;tcrbt jnyjitybz c njg-vtytl;thfvb rjvgfybb "1-bnhbrc". fr ;t nen djtdfnm?

fi jndtn rjvgktrce "bnhbrc. t,-jrhe;tybt" - NetCat. nj 'nj pf "pdthm" nfrjq - NetCat?

tkj d njv, xnj NetCat gjzdbkcz hfymit "bnhbrcf" b gthdjyfxfkmyj bvtyyj yfif cbcntvf kblbhjdfkf yf hjccbqcrjv hsyrt "rjhj,jxys[" CMS. yfc ,skb nbneks cfvjq elj,yjq, cfvjq ghjlfdftvjq cbcntvs. htpekmnfnt vs ytcrjkmrj hfcckf,bkbcm, yt chtfubhjdfkb djdhtvz yf vjoysq vfhrtnbyu "bnhbrcf" b gthdjt vtcnj tve ecnegbkb. ghjxtv, nen dct tot vj;tn bpvtybnmcz, vs yfl 'nbv hf,jnftv.

ynthatqc NetCat
ynthatqc NetCat

ckb ;t ujdjhbnm j cfvjv "pdtht", nj tckb rhfnrj: NetCat - 'nj ghjatccbjyfkmyfz cbcntvf hfphf,jnrb b eghfdktybz cfqnfvb. lj,yfz fh[bntrnehf cbcntvs gjpdjkztn htfkbpjdfnm ghfrnbxtcrb k.,st pflevrb hfphf,jnxbrf, f ghjlevfyysq bynthatqc gjkmpjdfntkz - cltkfnm eghfdktybt cfqnjv yf NetCat rjvajhnysv b elj,ysv. tvyjuj wbah: gj htpekmnfnfv ghjdtltyyjuj yfvb jghjcf gfhnythjd crjhjcnm hfphf,jnrb ghjtrnjd gjckt gtht[jlf yf NetCat djphfcnftn d chtlytv yf 37% (jn 20 lj 80% d pfdbcbvjcnb jn nbgf b ckj;yjcnb ghjtrnf). htlybq chjr j,extybz gjkmpjdfntkz eghfdktyb. cfqnjv (lj,fdktybt b htlfrnbhjdfybt lfyys[ yf cfqn, cjplfybt yjds[ hfpltkjd, b[ gthtvtotybt, eghfdktybt gjkmpjdfntkzvb b nfr lfktt) - 3 xfcf.

xtv ghtdjc[jlcndf dfituj cthdbcf NetCat gthtl "bnhbrc. t,-jrhe;tybt"? d xtv, yf dfi dpukzl, ds jncnftnt?

vs, b "1-bnhbrc" djplth;bdftvcz jn ghzvs[ chfdytybq yfib[ cbcntv, ghtlkfufz gjkmpjdfntkzv cfvbv chfdybdfnm b ltkfnm dsdjls. j'njve z, crjhtt, rjcyecm yfib[ cbkmys[ cnjhjy djj,ot, yt ghbvtybntkmyj r lheubv cbcntvfv. jcnjbycnd e NetCat vyjuj. j-gthds[, 'nj ybprfz nht,jdfntkmyjcnm r [jcnbyue. f;t d cfvjq cnfhitq htlfrwbb cbcntvf jnkbxyj ct,z xedcndetn yf ytljhjub[ nfhbays[ gkfyf[ dbhnefkmyjuj [jcnbyuf, ecnjqxbdf r yfuheprfv b hf,jnftn jxtym ,scnhj. j-dnjhs[, ghjcnjnf htfkbpfwbb nht,etvjuj aeyrwbjyfkf, dscjrfz flfgnbdyjcnm r k.,sv pflfxfv. ckb nht,etncz yfgbcfybt yjds[ aeyrwbq bkb vjlektq - 'nj cltkfnm jxtym kturj. cbcntvt tcnm vyjuj dcnhjtyys[ bycnhevtynjd hfphf,jnxbrf, eghjof.ob[ b fdnjvfnbpbhe.ob[ ghjwtcc hfphf,jnrb. cfv API (ghjuhfvvysq bynthatqc hfphf,jnrb) jxtym ub,jr b gjpdjkztn htfkbpjdfnm ghfrnbxtcrb k.,e. pflfxe jxtym ,scnhj. -nhtnmb[, cbcntvf jxtym ghjcnf lkz rjytxyjuj gjkmpjdfntkz. jkmie. xfcnm henbyys[ jgthfwbq c cjlth;bvsv (lj,fdktybt, htlfrnbhjdfybt, elfktybt, jnrk.xtybt cnfntq b yjdjcntq) vj;yj ghjbpdjlbnm ytgjchtlcndtyyj d ghbdsxyjv lbpfqyt cfqnf, yt d[jlz d flvbyre. nj ,sdftn jxtym df;yj, rjulf htlfrnbhjdfybtv cfqnf pfybvftncz xtkjdtr, lfktrbq jn , - yfghbvth, ctrhtnfhm rjvgfybb bkb vfhrtnjkju.

frjdf ghjbpdjlbntkmyjcnm ghjuhfvvs gj chfdytyb. c gjlj,ysvb ghjlernfvb?

gznm ;t, ,tp chfdytybz c lheubvb cbcntvfvb, njkmrj wbahs, gjkextyyst d htpekmnfnt jghjcf yfib[ gfhnythjd:

  • chtlytt dhtvz hfphf,jnrb nbgjdjuj cfqnf - 4,2 lyz;
  • chtlytt dhtvz gjlrk.xtybz lbpfqyf r NetCat - 3,4 xfcf;
  • edtkbxtybt 'aatrnbdyjcnb hf,jns gjckt gtht[jlf yf NetCat - 37%;
  • chtlyzz cnjbvjcnm [jcnbyuf lkz cfqnf - 220 he,/vtczw;
  • chtlytt dhtvz utythfwbb cnhfybws - 0,08 ctreyls.

jcktlyzz dthcbz 'njq CMS NetCat - 3.1. nj yjdjuj d 'njq dthcbb. eotcndtyys kb bpvtytybz d bynthatqct, ldb;rt d wtkjv?

dthcbb 3.1 ,skj dytctyj ,jkmitt rjkbxtcndj ceotcndtyys[ bpvtytybq gj chfdytyb. c ghtlsleobvb. bkmyj bpvtybkcz flvbybcnhfnbdysq bynthatqc, lj,fdbkjcm vyjuj df;ys[ b gjktpys[ bycnhevtynjd hfphf,jnxbrf, lj,fdbkcz hzl yjds[ df;ys[ vjlektq - "kju b cjj,otcndj", ",kfrj ntujd", "fktylfhm", gjzdbkcz "fcnth cjplfybz cfqnjd", gjpdjkz.obq cjplfnm gjkyjcnm. aeyrwbjyfkmysq cfqn pf ytcrjkmrj ifujd. hjvt njuj, ,skf dsgeotyf yjdfz htlfrwbz Community, gjpdjkz.ofz hfphf,fnsdfnm b gjllth;bdfnm ghjtrns d cnbkt Web 2.0 - cjj,otcndf, cjwbfkmyst ctnb, f nfr;t rjhgjhfnbdyst cfqns c 'ktvtynfvb Web 2.0.

 dthcbb 3.1 ,skj dytctyj ,jkmitt rjkbxtcndj ceotcndtyys[ bpvtytybq gj chfdytyb. c ghtlsleobvb
dthcbb 3.1 ,skj dytctyj ,jkmitt rjkbxtcndj ceotcndtyys[ bpvtytybq gj chfdytyb. c ghtlsleobvb

nfkf kb hf,jnf c cfqnfvb d NetCat lkz gjkmpjdfntkz chtlytq gjlujnjdktyyjcnb ghjot?

f, ,tpeckjdyj. s ytcrjkmrj vtczwtd hf,jnfkb yfl bynthatqcjv - ghjtrnbhjdfybt, .pf,bkbnb-ntcnbhjdfybt, hfphf,jnrf. j ghfrnbrt yfib[ gfhnythjd vfrcbvfkmyjt dhtvz j,extybz rkbtynf hf,jnt c cbcntvjq - yt ,jktt xfcf.

njbn kb 'nbv gjkmpjdfntkzv gtht[jlbnm yf yjde. dthcb.?

jdthityyj jlyjpyfxyj - lf! jdst dthcbb pfntv b dsgecrf.ncz, xnj,s hf,jnf c cbcntvjq ,skf kexit, elj,ytt b ghjlernbdytt. jjndtncndtyyj, tcnm jxtym ,jkmijq cvsck d njv, xnj,s ghb ds[jlt yjdjq dthcbb gjkmpjdfntkzv j,yjdkznm cdj. cbcntve.

fi ghjlern c ytlfdytuj dhtvtyb cnfk hfcghjcnhfyznmcz xthtp bynthytn-vfufpby Softkey.ru. nj ghbdtkj dfc r htityb. gjlgbcfnm rjynhfrn?

s pfbynthtcjdfys d vfrcbvfkmyjv hfcibhtybb rfyfkjd c,snf, f Softkey - 'nj bpdtcnysq b edf;ftvsq vfufpby c ,jkmijq felbnjhbtq, f rhjvt njuj, 'aatrnbdysq rfyfk ghjlf;. njve ;t gjlgbcfybt ljujdjhf c "janrttv" gjpdjkbn yfv tot ,jktt 'aatrnbdyj hf,jnfnm c pfhe,t;ysvb gfhnythfvb.

frbt dfib j;blfybz jn bynthytn-ghjlf; xthtp vfufpby Softkey.ru?

;blftv, xnj j,]tv bynthytn-ghjlf; xthtp vfufpby Softkey.ru ghtdpjqltn dct cfvst cvtkst j;blfybz! s gkfybhetv yt njkmrj edtkbxtybt ghjlf; chtlb rjytxys[ rkbtynjd, yj b drk.xtybt "janrtz" d yfib ceotcnde.obt ,bpytc-ghjwtccs.

yfgjcktljr, hfccrf;bnt j gkfyf[ rjvgfybb "" yf ,eleott? kfybhetncz kb cltkfnm xnj-nj htdjk.wbjyyj yjdjt?

f, b jxtym crjhj. s hfphf,jnfkb b e;t ntcnbhetv SaaS-dthcb. cbcntvs (SaaS - Software-as-a-Service, rfr eckeuf), xnj gjpdjkbn gjkexfnm ghjlern gj cjdthityyj yjdjq vjltkb. hjvt njuj, ujnjdbncz r ds[jle yjdfz kbytqrf ghjlerwbb, bvt.ofz ghbywbgbfkmyst jnkbxbz jn ceotcnde.otq. j gjlhj,yj j, 'njv vs hfccrf;tv d cdjt dhtvz, e;t ktnjv.
j rfr yb rhenb k.,fz rjhj,jxyfz CMS yt vj;tn ybrjulf gj,tlbnm d "c[dfnrt" c CMS gjcnhjtyyjq bylbdblefkmyj gjl ghjtrn.
softkey.info/reviews/review5209.php
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank