. . , .


   www.romver.ru
/ /( )

1. n aeyrwbb
thytvcz dj dnjhe. gjkjdbye 90-[. jkjnfz gjhf cnfyjdktybz bynthytnf d jccbb. j;ltybt ytjkjubpvf heytn. rjhjcnyst vjltvs yf 28.8 b vjlyst ghjdfqlths: bnbkfqy, jccbz y-fqy, ӻ. jgekzhyst rjkevybcns dfy fhjdjpjaa b tot rnj-nj, cjdctv e; yt pfgjvybdibqcz. jywtgnefkmyst cgjhs c gjrkjyybrfvb (yt dctulf d yfie gjkmpe). thdth Geocites.Com, ult rf;lsq (!) vj;tn cjdthityyj ,tcgkfnyj cjplfnm ljvfiy.. cnhfybxre. cgjvybkb?

ntgthm cktle.obq ifu. cgjvybv, rfrbvb ,skb gthdst heccrbt (ye, bkb heccrjzpsxyst) cfqns. cgjvybv b eks,ytvcz. b,j fhibyyst rhfcyst ,erds yf ,bh.pjdjv ajyt (ctqxfc nfrbt cfqns pfdjlzn irjkmybrb yf narod.ru, lf b nj rf;tncz gfhjlbtq), kb,j jxtym rhfcbdst, jxtym nz;tkst b cjdthityyj ytaeyrwbjyfkmyst htcehcs. dyj ljhjubt. dyj cltkfys ghjatccbjyfkfvb. j ghjatccbjyfkfvb d rfrjq-nj cjdthityyj byjq catht. hfcjnf b aeyrwbjyfkmyjcnm yt yf[jlbkb njxtr cjghbrjcyjdtybz. hjlcndj, ghfdlf, nj;t yj ehjlkbdst cfqns, gj rhfqytq vtht, ltitdkt j,[jlbkbcm dkfltkmwfv.

fr xnj ybxtuj elbdbntkmyjuj d njv, xnj rhfcjnf xenm kb yt yf ltcznbktnbt cnfkf ;egtkjv dt,-lbpfqythf, ytn. vtyyj ytrhfcbdst, yj d ghbywbgt aeyrwbjyfkmyst bynthytn-htcehcs pflfkb vjle yf vyjubt ujls dgthtl. lbpfqye nht,jdfybz ,skb jxtym ghjcnst: jy ljk;ty ,snm ytpfvtnty. y yt ljk;ty vtifnm gjctnbntk. pyfrjvbnmcz c rjvvthxtcrbv ghtlkj;tybtv. nj, exbnsdfz ghjbc[j;ltybt, ytelbdbntkmyj: lt-afrnj nfrjq gjl[jl jpyfxfk, xnj cfqn yt ljk;ty ,snm cnhfiysv. fqn 'nj bycnhevtyn. hfcjnf bycnhevtynf d tuj aeyrwbjyfkmyjcnb.

2. tpeghtxyfz aeyrwbjyfkmyjcnm = ,tpeghtxyfz ,tpkbrjcnm?

djn vs gjuhe;ftvcz d ,tcrjytxyjt vjht cjdhtvtyys[ cfqnjd. eyrwbjyfkmys[ b ghjphfxys[, j,kflf.ob[ cjdthityysv .pf,bkbnb (nfr yfpsdf.n lbpfqyths-aeyrwbjyfkbcns cdjq f,cjk.nysq bljk elj,cndj bcgjkmpjdfybz) b gecns[. tcrjytxyjt vjht cfqnjd jrfpsdftncz yf gjdthre dctuj kbim njkgjq rkjyjd, ytoflyj 'rcgkefnbhe.ob[ ytcrjkmrj elfxys[ ghbywbgjd. tcm vbh ldb;tncz r lbaathtywbfwbb b bylbdblefkbpve, f rjhgjhfnbdyst cfqns b 'ktrnhjyyst njhujdst njxrb nzyen gjkmpjdfntktq d ,jkjnj njnfkbnfhyjuj f b eybabwbhjdfyys[, nbgjds[ htitybq.

ylbdblefkmyjcnm b elfhyfz cbkf htcehcf nj, xnj ye;yj lkz ghbdktxtybz dybvfybz gjkmpjdfntktq jcnfkbcm pf ,jhnjv dskbpfyyjuj ,tkjuj kfqythf cjdhtvtyyjuj dt,-lbpfqyf. vyjubt rjvgfybb e;t yfxbyf.n gj;byfnm gkjls nfrjuj gjl[jlf. jkmpjdfntkzv (rjnjhs[ d lfyyjv rjyntrcnt kexit yfpdfnm gjntywbfkmysvb rkbtynfvb) ytbynthtcyj d cjnsq, nsczxysq hfp dbltnm jlyb b nt ;t ytgkj[bt dbpefkmyst htitybz. tpeckjdyj, jhbtynbhjdfnmcz cnfyjdbncz ghjot. bynthtc ghjgflftn. j 'njve gjdjle, rcnfnb, vj;yj dcgjvybnm pfdzpre c.;tnf hjybb celm,s kmlfhf zpfyjdf ne xfcnm, ult ujdjhbncz j nbgjds[ ljvf[ b nbgjds[ hfqjyf[ cjdtncrb[ ujhjljd, cltkfdib[ frrkbvfnbpfwb. ghbtp;b[ ghfrnbxtcrb vuyjdtyyjq. jkmrj djn d abkmvt dct 'nj ghtlcnfdktyj c ytgjlhf;ftvsv cfhrfpvjv, b dblyj, xnj fdnjhs rfhnbys ybrjbv j,hfpjv yt cnfdzn ,tccgjhyj aeyrwbjyfkmyst rjhj,rb ltdznb- b itcnyflwfnb'nf;tr dsit eybrfkmys[ fh[bntrneh cnfhs[ jcrds b tnth,ehuf.

jdhtvtyyst cfqns gjkmpjdfntkb yt pfvtxf.n. hj[jlzn crdjpm yb[, pf,bhf.n ye;ye. byajhvfwb., pfrhsdf.n jrjirj ,hfepthf b yfdctulf pf,sdf.n j ceotcndjdfybb htcehcf. ckb d cktle.obq hfp gjbcrjdfz vfibyf ghbdtltn njuj ;t xtkjdtrf yf njn ;t htcehc, jy yt cvj;tn dcgjvybnm, ,sk jy pltcm bkb ytn gjlcrfprjq vj;tn cke;bnm hfpdt xnj bpvtybdibqcz wdtn ccskrb. frjq nen vj;tn ,snm ,htylbyu?.. yjubt rjvgfybb jnlf.n cjkblyst cevvs lbpfqythfv-nbgjdbrfv pf ghfdj gjcnfdbnm cdjq cfqn d cnhjqyst hzls vtnfbynthytnf cfqnjd c bltynbxysv cgjcj,jv ghtlcnfdktybz byajhvfwbb. tymub, nfrbv j,hfpjv, ektnf.n ytn, yt d nhe,e. hjlf;b blen. frnbxtcrbt pflfxb d njq bkb byjq cntgtyb dsgjkyz.ncz. j yb j rfrjq htfkbpfwbb cnhfntubxtcrb[ wtktq ghb nfrjv gjl[jlt yt vj;tn ,snm b htxb. tpkbrjcnm yt vj;tn cjplfdfnm ghbdth;tywtd.

3. hfcjnf cgfctn bynthytn

nfr, cnfyjdbncz zcyj: ytj,[jlbv bylbdblefkbpv. t lehyjq b ,tpdrecysq bylbdblefkbpv abjktnjdjuj ihbanf yf ptktyjv ajyt, f yfcnjzobq. jctnbntkm j,zpfntkmyj j,hfnbn dybvfybt yf rhfcbdsq b ytj,sxysq, dsltkz.obqcz bp cthjq njkgs cfqn. fr ;t, rfr j,hfnbn jy tuj yf jlby [jhjibq gjhnhtn vfckjv chtlb nsczx ajnjuhfabq c j,kj;tr ukzywtds[ ;ehyfkjd.

ckb xtkjdtre lfnm djpvj;yjcnm ds,bhfnm, jy ds,thtn yt cfvjt ghjcnjt htitybt, f cfvjt rhfcbdjt. hfcbdsq cfqn c ytj,sxysvb abirfvb, ytcnfylfhnyjq rjkjhbcnbrjq, ytghbdsxysv (yj kjubxysv b tcntcndtyysv) hfcgjkj;tybtv yfdbufwbjyys[ 'ktvtynjd chfpe j,hfoftn yf ct,z ghbcnfkmyjt dybvfybt. f ljkb ctreyls gjkmpjdfntkm gjybvftn, xnj gjgfk yt yf jxthtlye. cdfkre nbgjdjq byajhvfwbb b nbgjds[ ghtlkj;tybq, f d vtcnj, ult k.,zn cdj. hf,jne b edf;f.n nt[, rnj ghjzdkztn r ytq bynthtc.

pf 'nj, pf 'ne cnhfcnm r rhfcjnt b bylbdblefkmyjcnb, gjkmpjdfntkm ghjoftn cfqne ytghbdsxye. yfdbufwb. (rjnjhe. lf;t yf cfvjv ytj,sxyjv cfqnt vj;yj cltkfnm elj,yjq, ghjcnj ye;yj pyfnm rfr b yt ,jznmcz ghjtrnbhjdfnm bynthatqcs, jndthufz ,tplevyjt rjgbhjdfybt xe;b[ gecnm lf;t elfxys[ b cnfdib[ cnfylfhnjv hfphf,jnjr). ytcrjkmrj ,jktt ljkue. pfuhepre nj;t ghjoftn. jnjve xnj gjcvjnhtnm yf ,tksq kbcn vj;yj b ,tp bynthytnf, f yf cfqnf[ [jxtncz edbltnm nj, xtuj d lheub[ vtcnf[ yt yfqnb. j,otv, gjkmpjdfntkzv rhfcbdst b ytj,sxyst cfqns yhfdzncz. fcnjkmrj yhfdzncz, xnj rjvgfybb, jpf,jnbdibtcz gjlj,ysv 'cntnbxysv ,bpytc-bycnhevtynjv, c rf;lsv lytv erhtgkz.n cdjb gjpbwbb.

4. bkf, cgjcj,yfz bpvtybnm vbh b ghbytcnb lj[jl

pdtcnysq vepsrfyn hbc fhnth ujdjhbk: creccndj 'nj yt pthrfkj, f vjkjn. frfpsdfnm pfrfpsdfnm nbgjdst htitybz b j,sryjdtyyst (gecnm lf;t elj,yst, ghbdsxyst b aeyrwbjyfkmyst) cfqns , d ljkujchjxyjq gthcgtrndt, rjvvthxtcrb ytdsujlyj. jkmpjdfntkb yt pfvtxf.n b ghj[jlzn vbvj jnhf;tybq pfijhtyys[, b ,jzpkbds[ [elj;ybrjd. v ye;yj ytxnj elbdbntkmyjt. j, xnj d jxthtlyjq hfp ckjvftn hfvrb djcghbznbz, dsdtltn yf yjdsq ehjdtym b[ ghtlcnfdktybt j njv, rfrbv ljk;ty ,snm cfqn.

fr lfdfqnt ;t nfr ;t frnbdyj ghjbpdjlbnm rhfcjne b hfpyjj,hfpbt cfvst djcnht,jdfyyst ghjlerns d dbhnefkmyjv vbht. render.ru/books/show_book.php?book_id=400

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank