IT . , , , 1000 .


   www.romver.ru
/ / IT( )


yfkbp cghjcf b ghtlkj;tybz yf hsyrt nhelf cgtwbfkbcnjd byajhvfwbjyys[ nt[yjkjubq, ghjdtltyysq rjvgfybtq HeadHunter (hh.ru), gjrfpsdftn, xnj ltabwbn fqnbiybrjd d 2008 ujle cj[hfyztncz. cgbcjr 25 cfvs[ ltabwbnys[ ghjatccbq d[jlzn 8 ghjatccbq bp IT-caths.
j lfyysv HeadHunter (hh.ru) ckb dtkbxbyf byltrcf > 1, nj htp.vt cjbcrfntktq ,jkmit, xtv dfrfycbq rjvgfybq-hf,jnjlfntktq. jjndtncndtyyj, tckb dtkbxbyf cjjnyjitybz < 1, nj cghjc yf cgtwbfkbcnjd ghtdsiftn ceotcnde.ott ghtlkj;tybt htp.vt.

f ghbvtht jcrds vs dblbv, xnj cfvsvb djcnht,jdfyysvb cgtwbfkbcnfvb d catht IT gj-ght;ytve jcnf.ncz ghjuhfvvbcns b hfphf,jnxbrb, cbcntvyst flvbybcnhfnjhs b dt,-by;tyths. cdzpb c jcnhtqibv rflhjdsv ujkjljv, rjnjhsq bcgsnsdf.n vyjubt IT-rjvgfybb, cghjc yf cneltynjd b cgtwbfkbcnjd ,tp jgsnf hf,jns nfr;t ljcnfnjxyj dtkbr.

j cgtwbfkbpfwbb CTO/CIO/lbhtrnjh gj IT yf jlye dfrfycb. ghb[jlbncz 5,2 htp.vt. j;yj crfpfnm, xnj yf,k.lftncz ltabwbn rdfkbabwbhjdfyys[ cjnhelybrjd, yt vtnzob[ yf herjdjlzobt ljk;yjcnb d ,kb;fqitt dhtvz.

ghjc yf cgtwbfkbcnjd gj rjvgm.nthyjq ,tpjgfcyjcnb b cbcntvys[ flvbybcnhfnjhjd ghfrnbxtcrb hfdty rjkbxtcnde htp.vt yf lfyyst gjpbwbb, f cghjc yf cgtwbfkbcnjd d j,kfcnb ghjuhfvvbhjdfybz, dt,-hfphf,jnjr b jgnbvbpfwbb ghtdsiftn ceotcnde.obt htp.vt cjbcrfntktq gjxnb d ldf hfpf.


htlkfuftvfz pfhf,jnyfz gkfnf, he,./vtc.

bybvev

htlyzz

frcbvev

gtwbfkbcn gj byajhvfwbjyyjq ,tpjgfcyjcnb

jcrdf b

14 670

48 900

175 000

fyrn-tnth,ehu

40 000

40 000

105 500

jcnjd

10 000

17 900

29 000

bcntvysq fyfkbnbr

jcrdf b

12 200

48 900

244 500

fyrn-tnth,ehu

15 800

34 300

105 500

rhfbyf

17 290

37 050

49 400

tcnbhjdobr

jcrdf b

14 800

48 900

122 250

fyrn-tnth,ehu

13 200

38 300

60 700

rhfbyf

12 400

38 300

123 500

t,-lbpfqyth

jcrdf b

9 800

36 700

97 800

fyrn-tnth,ehu

10 500

25 000

52 800

rhfbyf

7 400

18 500

24 700

fphf,jnxbr ghjuhfvvyjuj j,tcgtxtybz:

JAVA

jcrdf b

14 670

56 000

122 250

fyrn-tnth,ehu

15 828

52 500

105 520

.NET

jcrdf b

24 520

53 972

122 600

fyrn-tnth,ehu

15 800

49 600

105 500

fpfym

7 400

17 400

29 400

jcnjd

10 600

19 100

59 400

rhfbyf

12 400

34 600

61 800

bcntvysq flvbybcnhfnjh

jcrdf b

31 900

49 000

147 100

fyrn-tnth,ehu

10 000

26 400

80 000

jdjcb,bhcr

8 500

21 500

33 300

fpfym

7 400

13 500

27 000

jcnjd

6 000

15 800

30 000

rhfbyf

6 000

17 300

29 600

IT-lbhtrnjh

jcrdf b

25 000

80 000

171 700

fyrn-tnth,ehu

52 800

58 000

66 000

jdjcb,bhcr

30 000

45 000

50 000

rhfbyf

21 000

42 600

123 500

j lfyysv HeadHunter (hh.ru)

fvst dscjrjjgkfxbdftvst gjpbwbb d IT-catht: CTO/CIO/lbhtrnjh gj IT; ghjuhfvvbcns b hfphf,jnxbrb; cgtwbfkbcns gj rjvgm.nthyjq ,tpjgfcyjcnb.

flj jnvtnbnm, xnj j;blftvfz pfhf,jnyfz gkfnf cjbcrfntktq dsit, xtv ghtlkfuftvfz hf,jnjlfntktv (d chtlytv yf 10-20%).

ntxtybt dctuj 2007, f nfr;t gthdjuj rdfhnfkf 2008 ujlf yf,k.lfkcz hjcn pfhgkfnys[ ghtlkj;tybq, f nfr;t cjbcrfntkmcrb[ j;blfybq d lfyyjq catht. hb 'njv hjcn yjcbk gkfyjvthysq, f yt crfxrjj,hfpysq [fhfrnth.

scjrbt j;blfybz cjbcrfntktq j,eckjdktys j,otq gthtuhtnjcnm. hsyrf b ujnjdyjcnm. hf,jnjlfntktq yf,bhfnm gthcjyfk, tot yt pfrjyxbdibq j,extybt. djb abyfycjdstpfghjcs jyb pfxfcne. cnfdzn yfhfdyt c ,jktt dscjrjjgkfxbdftvsvb rjkktufvb gj hsyre, yt zdkzzcm cgtwbfkbcnfvb njuj ;t ehjdyz. jghjc cjjndtncndbz rdfkbabrfwbb cnjbn jcj,tyyj jcnhj gthtl yt,jkmibvb rjvgfybzvb, yt bvt.obvb djpvj;yjcnb drkflsdfnm ltymub d j,extybt bkb gthtgjlujnjdre rflhjd. [j;bt ghj,ktvs cnjzn gthtl rjvgfybzvb, gjl,bhf.obvb gthcjyfk yf ghjtrnye. hf,jne. gtwbabrf ghjtrnf lbrnetn yt njkmrj nht,etve. rdfkbabrfwb. b yf,jh ytj,[jlbvs[ cjbcrfntk. pyfybq, yj b rjyrhtnyst chjrb bcgjkytybz, ltkf.obt ytdjpvj;ysv j,extybt cjnhelybrf.

cktlcndbt dscjrjq rjywtynhfwbb ltitds[, yj dscjrjrdfkbabwbhjdfyys[ ghjuhfvvbcncrb[ rflhjd d htubjyf[, f nfr;t hfpdbnbz vyjub[ jnhfcktq 'rjyjvbrb b ytj,[jlbvjcnb gtht[jlf hjccbqcrb[ rjvgfybq yf j,otvbhjdst cnfylfhns jnxtnyjcnb jlybvb bp yfb,jktt gthtuhtns[ jrfpfkbcm nfrbt ctuvtyns rflhjdjuj IT-hsyrf, rfr hfphf,jnrb b byntuhfwbz.

j lfyysv HeadHunter (hh.ru)

tcvjnhz yf hfcneobt nht,jdfybz gj pfhf,jnyjq gkfnt, ds,jh cjbcrfntkz d IT-catht gthtcnfk jghtltkznmcz bcrk.xbntkmyj vfnthbfkmysvb afrnjhfvb, [jnz b[ pyfxtybt d ghbyznbb htitybz gj-ght;ytve dtkbrj. ct ,jkmitt dybvfybt cjbcrfntkb eltkz.n kbxyjq cdj,jlt, dshf;tyyjq d uhfabrt hf,jns, f nfr;t ajhvfkmyjcnb dpfbvjjnyjitybq c hf,jnjlfntktv: cdj,jlyjv cnbkt jlt;ls, jncencndbb ;tcnrjuj htuekbhjdfybz dyenhbrjhgjhfnbdys[ jnyjitybq b lh. thtlrb ckexfb, rjulf ghjuhfvvbcns/hfphf,jnxbrb bkb lheubt IT-cgtwbfkbcns djpveof.ncz ghb ghjdtltybb ntcnjd HR-jnltkjv rjvgfybq. yb gjkfuf.n, xnj htrhenths yt j,kflf.n ljcnfnjxyjq rdfkbabrfwbtq b yt cgjcj,ys rjhhtrnyj jwtybnm ehjdtym ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb rfylblfnf.

ynthtcty b cjwbfkmysq gjhnhtn cjbcrfntktq d lfyyjq catht.j lfyysv HeadHunter (hh.ru)

j lfyysv HeadHunter (hh.ru)

jktt 90% ghjuhfvvbcnjd Java b ++, boeob[ hf,jne yf cfqnt hh.ru ve;xbys vjkj;t 35 ktn. hbvthyj xtndthnm ghjuhfvvbcnjd ++ b Java yf hsyrt nhelf jcrds yt zdkz.ncz ;bntkzvb cnjkbws. 15-20% ghjuhfvvbcnjd bvt.n tot ytpfrjyxtyyjt dscitt j,hfpjdfybt.

j lfyysv HeadHunter (hh.ru)

jktt gjkjdbys cjbcrfntktq yf gjpbwb. tcnbhjdobr yf cfqnt hh.ru vjkj;t 25 ktn. fhfrnthyj, xnj ntcnbhjdobr cfvfz ;tycrfz ghjatccbz d catht IT. jkz ;tyoby cjcnfdkztn 36% jn xbckf cjbcrfntktq. jktt xtndthnb cjbcrfntktq (28%) bvt.n tot ytpfrjyxtyyjt dscitt j,hfpjdfybt.

jcnfnjxyj vjkjljq djphfcn IT-cgtwbfkbcnf jlyf bp [fhfrnthbcnbr hsyrf b cktlcndbt ,jkmijuj j,]tvf vjkjls[ cgtwbfkbcnjd, rjnjhsq cgjcj,yf gthtdfhbnm lfyyfz cathf. enm ,jkmibq djphfcn cgtwbfkbcnjd yf,k.lftncz chtlb . catht ;t ghjuhfvvbhjdfybz b dt,-lbpfqyf, bynthytn-vfhrtnbyuf b n.l. ljkz cjnhelybrjd vkflit 25 ktn ljcnbuftn 50-55%.

j vjkjlsv cgtwbfkmyjcnzv, chfdybntkmyj ytlfdyj gjzdbdibvcz yf yfitv hsyrt, nfrbv rfr SEO-jgnbvbpfwbz, .pf,bkbnb b lh., ljkz cjbcrfntktq lfyyjq djphfcnyjq rfntujhbb vj;tn ,snm tot dsit.

wtkjv vj;yj jnvtnbnm, xnj d lfyyjv ctuvtynt rflhjdjuj hsyrf ckj;bkfcm ytghjcnfz cbnefwbz rfr lkz hf,jnjlfntktq, nfr b lkz cjbcrfntktq. frnbdyjv gjbcrt hf,jns, rfr ghfdbkj, yf[jlzncz cgtwbfkbcns c vfktymrbv jgsnjv hf,jns b dsgecrybrb depjd.

f;lfz IT-rjvgfybz gj-cdjtve cghfdkztncz c nhelyjcnzvb rflhjdjuj ltabwbnf. ct ,jkmit rjvgfybq jnrhsnj gjpbwbjybhe.n ct,z yf hsyrt rfr ghbdktrfntkmys[ hf,jnjlfntktq, nj tcnm pflevsdf.ncz j cdjtv HR-,htylt. j;yj crfpfnm, xnj dct ,hjcbkbcm d gjujy. pf Google. hbdsxysq bycnhevtynfhbq HR, dshf;tyysq d dblt ghbdktrfntkmyjuj pfhgkfnyjuj ghtlkj;tybz bkb gthtregrb rflhjd d rjyrehbhe.ob[ rjvgfybz[, [jnz tot ghbyjcbn ;tkftvsq 'aatrn, yj yt vj;tn j,tcgtxbnm ljcnfnjxysq ghbnjr cdt;b[ rflhjd, ytj,[jlbvs[ lbyfvbxyj hfpdbdf.obvcz rjvgfybzv lfyyjq jnhfckb.

heujq ntyltywbtq, ghjljk;f.otqcz d 2008 ujle, zdkztncz gtht[jl IT-rjvgfybq jn hf,jns c dsgecrybrfvb depjd r hf,jnt c tot ,jktt vjkjljq felbnjhbtq cnfhitrkfccybrfvb. IT-rjvgfybb e;t gjikb d irjke c rjyrehcfvb, rehcfvb, j,hfpjdfntkmysvb ghjuhfvvfvb b lheubvb vthjghbznbzvb, yfghfdktyysvb yt njkmrj yf dszdktybt b j,extybt gthcgtrnbdys[ ghjuhfvvbcnjd, yj b pfrhtgktybt b[ pf cj,jq.

f,jnf c HR-,htyljv rjvgfybb, ghbcnfkmyjt dybvfybt r dyenhtyytve b dytiytve gbfhe, bydtcnbwbb d j,extybt b cjnhelybxtcndj c ghjabkmysvb depfvb, cjplfybt yt njkmrj rjvajhnys[ eckjdbq, yj b rjvajhnyjuj gcb[jkjubxtcrjuj rkbvfnf d rjkktrnbdt, hfpyjj,hfpysq cjwgfrtn b ghbdktrfntkmyjt pfhgkfnyjt ghtlkj;tybt nfrjq rjvgktrc vth, gj;fkeq, zdkztncz yfb,jktt 'aatrnbdysv bycnhevtynjv lkz HR-vtytl;thjd IT-rjvgfybq d eckjdbz[ rflhjdjuj ltabwbnf. j j,]trnbdysv b ce,]trnbdysv ghbxbyfv cjdctv jcnfyjdbnm ntrexre rflhjd ytdjpvj;yj. lyfrj djpvj;yj cybpbnm tt, gjdscbnm 'aatrnbdyjcnm hf,jns gthcjyfkf b cntgtym tuj eljdktndjhtyyjcnb ntreobv vtcnjv hf,jns b cdjbv vtcnjv d rjvgfybb. t ;t bycnhevtyns edtkbxbdf.n d[jlzobq gjnjr wtktds[ htp.vt, f nfr;t b[ rfxtcndj b kjzkmyjcnm gjntywbfkmys[ cjbcrfntktq, xnj pyfxbntkmyj cyb;ftn dhtvtyyst b abyfycjdst pfnhfns yf gjl,jh.

gtwbfkmyj lkz ;ehyfkf thvbyfk.e hbq bhjdtw, ghtpbltyn uheggs rjvgfybq HeadHunter (hh.ru)

seonews.ru/article/.publication/623/
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank