, . -.


   www.romver.ru
/ / -.( )

1. cyjdyst cdtltybz j ghtlghbznbb frfpxbrf

ktrnhjrjvveybrfwbb.

1.1. ckeub rjvgfybb frfpxbrf:

cyjdyjq rjvgtntywbtq rjvgfybb zdkztncz vjynf; 'ktrnhjrjvveybrfwbq rhegys[ cnhjbntkmys[ j,]trnjd..

2. fpyfxtybt b wtkb cjplfybz fqnf

ynthytn-dbpbnrf, gjkextybt byajhvfwbb j gjntywbfkmys[ rkbtynf[, htrkfvf rjvgfybb.

3. ht,jdfybz r fqne

3.1. ht,jdfybz r cnbkbcnbxtcrjve jajhvktyb. b lbpfqye fqnf

bpfqy cfqnf ljk;ty ,snm dslth;fy d cktle.ob[ wdtnf[:

- tksq.

- thysq.

- tktysq.

- tht,hj.

3.2. ht,jdfybz r ihbanjdjve jajhvktyb. fqnf

 • tj,[jlbvj ghtlecvjnhtnm bcgjkmpjdfybt cnfylfhnys[ uhegg ihbanjd ,hfepthjd (Arial/Helvetica, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier) nfrbv j,hfpjv, xnj,s pfvtyf ihbanjd bp cjjndtncnde.otq uheggs yt ghbdjlbkf r dbpefkmyjve bcrf;tyb. ntrcnf. cyjdysv ihbanjv ljk;ty ,snm Arial.
 • fpvth (rtukm) ihbanjd ljk;ty j,tcgtxbdfnm elj,cndj djcghbznbz ntrcnf ghb vbybvfkmyj ljgecnbvjv hfpvtht 'rhfyf.

3.3. ht,jdfybz r chtlcndfv ghjcvjnhf fqnf

fqn ljk;ty j,tcgtxbdfnm rjhhtrnyjt jnj,hf;tybt lfyys[ d cktle.ob[ ,hfepthf[:

 • Internet Explorer (dthcbz 5.5 b dsit);
 • Opera (dthcbz 7.0 b dsit);
 • Mozilla Firefox (dthcbz 1.0 b dsit)

3.4. ht,jdfybz r rjyntyne b yfgjkytyb. fqnf

thdbxyfz dthcnrf rjyntynf (byajhvfwbjyyjuj cjlth;bvjuj) fqnf ljk;yf ghjbpdjlbnmcz cbkfvb cgjkybntkz (yt ,jktt 100 cnhfybw rjyntynf, ajhvfn A4).

frfpxbr ghtljcnfdkztn dct ytj,[jlbvst cgjkybntk. ntrcnjdst b uhfabxtcrbt vfnthbfks, f nfr;t rjvvtynfhbb, rfcf.obtcz b[ cjlth;fybz, j,]tvf, jajhvktybz b hfpvtotybz.

3.5. ht,jdfybz r cbcntvt eghfdktybz rjyntynjv fqnf

bcntvf eghfdktybz rjyntynjv fqnf ljk;yf j,tcgtxbnm flvbybcnhfnjhe cfqnf djpvj;yjcnm dsgjkytybz cktle.ob[ ltqcndbq:

 • lj,fdktybt b elfktybt ntrcnjd
 • htlfrnbhjdfybt ntrcnjd
 • lj,fdktybt b elfktybt cnfylfhnys[ hfpltkjd
 • pfuheprf afqkjd
 • lj,fdktybt b htlfrnbhjdfybt bpj,hf;tybq d ajnjufkthtt

pvtytybt lbpfqyf b cnhernehs fqnf, f nfr;t ljhf,jnrf ceotcnde.otuj b cjplfybt yjdjuj aeyrwbjyfkf ljk;ys ghjbc[jlbnm d hfvrf[ ghjwtleh gjllth;rb cfqnf cgjkybntktv kb,j d cjjndtncndbb c jnltkmysvb ljujdjhfvb yf erfpfyyst dbls hf,jn.

3.6. ht,jdfybz r rjvgjyjdrt cnhfybw fqnf

jvgjyjdrf cnhfybw fqnf ljk;yf j,tcgtxbdfnm fdnjvfnbxtcrjt vfcinf,bhjdfybt cnhfybw d pfdbcbvjcnb jn ibhbys hf,jxtuj gjkz ,hfepthf gjkmpjdfntkz

bybvfkmysq hfpvth (ibhbyf) hf,jxtuj gjkz ,hfepthf, ghb rjnjhjv ytj,[jlbvj j,tcgtxbnm gjkyjwtyyjt jnj,hf;tybt cnhfybw (,tp gjkjcs ujhbpjynfkmyjq ghjrhenrb), cjcnfdkztn 1024 gbrctkz.

4. nhernehf fqnf b yfdbufwbz

fdbufwbjyyjt vty..

jlth;bn cktle.obt geyrns:

1. kfdyfz.

2. jdjcnb

3. rjvgfybb.

4. ckeub.

a. ytiytt 'ktrnhjcyf,;tybt.

b. yenhtyytt 'ktrnhjcyf,;tybt.

c. hjtrnbhjdfybt.

d. h[bntrnehyj-[elj;tcndtyyjt jcdtotybt.

5. fib ghtbveotcndf.

6. bwtypbhjdfybt/cthnbabrfwbz.

7. ,]trns.

8. jnjufkthtz.

9. jynfrns.

jgjkybntkmyst vjlekb:

xtnxbrb gjctotybq.

5. gbcfybt aeyrwbjyfkf hfpltkjd cfqnf

thvbyjkjubz:

fktt d ntrcnt lfyyjuj lkz jgbcfybz aeyrwbjyfkmyjcnb hfpltkjd vs ,eltv gjkmpjdfnmcz cktle.otq rkfccbabrfwbtq:

hjcnjq rjyntynysq hfpltk hfpltk c djpvj;yjcnm. dcnfdrb ghjbpdjkmyjuj ntrcnf, uhfabrb, ccskjr yf lheubt hfpltks, afqks, uhfabre bkb dytiybt cfqns. jlj,ysq hfpltk eghfdkztncz ghb gjvjob cbcntvs eghfdktybz rjyntynjv c djpvj;yjcnm. bcgjkmpjdfybz nfrjuj bycnhevtynf rfr bpefkmysq htlfrnjh.

 1. fpltk kfdyfz

- nhfybwf, dslth;fyyfz d ecnfyjdktyys[ nt[ybxtcrbv pflfybtv wdtnf[. dth[ytq xfcnb cnhfybws (ifgrt) ytj,[jlbvj hfpvtcnbnm fybvbhjdfyysq ,kjr c bpj,hf;tybtv cnhjbntkmyjuj j,]trnf c fybvbhjdfyysv jnj,hf;tybtv gjzdktybz 'ktrnhjrjvveybrfwbq b jcdtotybtv, fccjwbbhe.obvcz c ltzntkmyjcnm. rjvgfybb frfpxbrf.

- fdbufwbjyyjt vty..

hb yfdtltybb yf k.,jq geyrn vty. vtyztncz gjlcdtnrf geyrnf.

- jdjcnyjq dthnbrfkmysq ,kjr. (nj,hf;ftncz yf rf;ljq cnhfybwt).

- jyntynysq ,kjr.

- enth. b;ybq ,kjr cnhfybws, d rjnjhjv hfcgjkfuf.ncz ds[jlyst lfyyst dkfltkmwf cfqnf, bpujnjdbntkz, yfpdfybt rjvgfybb, cxtnxbrb.

- xtnxbr gjctotybq. jcneg r ghjcvjnhe cnfnbcnbrb pfrhsn lkz j,sxys[ gjkmpjdfntktq. trjvtyletvsq lkz bcgjkmpjdfybz ytpfdbcbvsq cxtnxbr Liveinternet, gjpdjkz.obq cj,hfnm vfrcbvfkmyj gjlhj,ye. cnfnbcnbre. (nj,hf;ftncz yf rf;ljq cnhfybwt).

[tvfnbxyjt bpj,hf;tybt rjvgjyjdrb ukfdyjq cnhfybws.

fgrf

thnbrfkmyjt vty.

jyntyn

jdjcnb

enth

2. fpltk jdjcnb

jdjcnyjq hfpltk, jnj,hf;f.obqcz d dblt cgbcrf c gthdsv f,pfwtv ntrcnf (yt ,jktt 150 pyfrjd), bpj,hf;tybtv, cjjndtncnde.obv yjdjcnb b gthtflhtcfwbb yf gjkysq ntrcn yjdjcnb. frcbvfkmyjt rjkbxtcndj yjdjcntq 5 (gznm).

 1. fpltk jvgfybb

hjcnjq rjyntynysq hfpltk.

4. fpltk ckeub

hjcnjq rjyntynysq hfpltk.

 1. fpltk ytiytt 'ktrnhjcyf,;tybt

hjcnjq rjyntynysq hfpltk.

 1. fpltk yenhtyytt 'ktrnhjcyf,;tybt

hjcnjq rjyntynysq hfpltk.

 1. fpltk hjtrnbhjdfybt

hjcnjq rjyntynysq hfpltk.

 1. fpltk h[bntrnehyj-[elj;tcndtyyjt ghjtrnbhjdfybt

hjcnjq rjyntynysq hfpltk.

 1. fpltk fib htbveotcndf

hjcnjq rjyntynysq hfpltk.

 1. fpltk bwtypbhjdfybt/cthnbabrfwbz

 1. fpltk ,]trns

jlekm fnfkju. jpdjkztn lj,fdkznm, elfkznm, htlfrnbhjdfnm cnhfybws rfnfkjuf.

 1. fpltk jnjufkthtz

nfylfhnysq vjlekm jnjufkthtz. jnjufkthtz, c djpvj;yjcnm. pfuheprb bpj,hf;tybq .jpg. f;fd yf 'ne ccskre, gjkmpjdfntkm gjgflftn d hfpltk ajnjufkthtz, d rjnjhjv hfcgjkfuf.ncz ajnjfkm,jvs c pfujkjdrfvb b bpj,hf;tybzvb, cjjndtncnde.obvb rf;ljq ajnjufkthtt, cjukfcyj geyrnfv hfpltkf rfnfkju. jctnbntkm ds,bhftn bynthtce.obq tuj fkm,jv, pf[jlbn d ytuj, b dblbn dct bpj,hf;tybz lfyyjuj ajnjfkm,jvf d evtymityyjv ajhvfnt, b ghb yf;fnbb yf bpj,hf;tybt, gjkexftn bpj,hf;tybt c tuj bcnbyysv hfpvthjv.
lvbybcnhfnjh c gjvjom. cbcntvs eghfdktybz, bvttn djpvj;yjcnm lj,fdkznm, elfkznm, htlfrnbhjdfnm, ajnjfkm,jvs. f;ljve bpj,hf;tyb. ghbcdfbdftncz ntrcnjdsq ,kjr c jgbcfybtv ghjlerwbb. frcbvfkmyjt rjkbxtcndj pyfrjd ntrcnjdjuj gjkz lkz jlyjq gjpbwbb 1000.

 1. fpltk jynfrns
jyntynysq hfpltk, cjlth;fobq cghfdjxye. byajhvfwb. b rfhne ghjtplf.
ckb [jnbnt yfqnb ghbvths lheub[ nt[ybxtcrb[ pflfybq nj ghjcnj d gjbcrt yf cfqnt yf,thbnt nt[ybxtcrjt pflfybt
3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank