. Windows Vista


   www.romver.ru
/ / Windows Vista( )

bybvfkmyst cbcntvyst nht,jdfybz Windows Vista vj;yj yfpdfnm oflzobvb. e ltqcndbntkmyj, xnj nfrjt d yfit dhtvz ghjwtccjh c nfrnjdjq xfcnjnjq 800 w, 512 , jgthfnbdyjq gfvznb b 20 , yf ;tcnrjv lbcrt? f ltkt ;t Vista evelhztncz gjlnjhvf;bdfnm b yf ujhfplj ,jktt ghjldbyens[ rjvgm.nthf[. fr cltkfnm tt vtytt ghj;jhkbdjq b pfcnfdbnm hf,jnfnm ,scnhtt?
thdsq dfhbfyn ghb gjvjob cgtwbfkmys[ ndbrthjd. hjuhfvv nfrbv dtkbrjt vyj;tcndj. j, rfr ujdjhbncz, yt dct jyb jlbyfrjdj gjktpys. jgflf.ncz chtlb ndbrthjd jnrhjdtyyst gjufyrb b uk.rjutythfnjhs. njve ;t Windows Vista kturj gjllftncz lhtcceht b ,tp dczrb[ nfv cnjhjyyb[ chtlcnd. vtyyj 'nbv vs ctqxfc b pfqvtvcz.
biyzz rhfcjnf

gnbvbpfwbz bcns jxtym gj[j;f yf jgnbvbpfwb. Win XP. fr b d XP, yfxbyfnm yflj c dytiytuj dblf.

Windows Vista pfzdktyf rfr cfvfz rhfcbdfz jgthfwbjyyfz cbcntvf Microsoft. jcgjhbnm c 'nbv nhelyj: ghjphfxyst jrjirb, ,ktcnzobt gfytkmrb, rhfcjxyst brjyrb. lyfrj yjdst 'aatrns nht,jdfntkmys r htcehcfv rjvgm.nthf. e;ys kb jyb lkz yjhvfkmyjq hf,jns? ndtn, gjyznyjt ltkj, jnhbwfntkmysq. thndjdfnm bkb yt ;thndjdfnm rhfcbdjcnzvb hflb crjhjcnb htifnm dfv, vs ;t hfccrf;tv, rfr b[ jnrk.xbnm.

hjphfxyjcnm jnrk.xftncz cyznbtv jlyjq ufkjxrb.

gthdf bp,fdbvcz jn ghjphfxyjcnb. f hf,jxtv cnjkt rkbrftv ghfdjq ryjgrjq vsib b ds,bhftv geyrn thcjyfkbpfwbz. tht[jlbv yf drkflre dtn b dytiybq dbl jrjy. ybvftv ufkjxre yfghjnbd rk.xbnm ghjphfxyjcnm. jlndth;lftv ds,jh ryjgrjq OK.

jkbxtcndj ljcnegys[ ntv ytdtkbrj, b kbim jlyf bp yb[ lftn vfrcbvfkmye. ghjbpdjlbntkmyjcnm rkfccbxtcrfz.

enm ,scnhtt cbcntvf pfhf,jnftn, tckb djj,ot jnrk.xbnm ntve Aero. j drkflrt dtn b dytiybq dbl jrjy jnrhjqnt djqcndf b nfv jghtltkbntcm c yjdjq ntvjq jajhvktybz. bybvfkmyst htcehcs nht,e.ncz lkz rkfccbxtcrjq ntvs jajhvktybz.

nrk.xbv nfr;t ytrjnjhst dbpefkmyst 'aatrns. nrhsdftv d ecrt drkflre fytkm eghfdktybz b ds,bhftv bcntvf b tt j,cke;bdfybt. fv yf[jlbv xtnxbrb b chtlcndf ghjbpdjlbntkmyjcnb. s,bhftv fcnhjqre dbpefkmys[ 'aatrnjd b bp,fdkztvcz jn ytye;yjuj. ,hfnm vj;yj ghfrnbxtcrb dct. fpdt xnj jcnfdbnm cukf;bdfybt ythjdyjcntq 'rhfyys[ ihbanjd.

j dct[ 'nb[ fybvfwbz[, pfne[fybz[ b ukflrb[ ghjrhexbdfybz[ ytn ybrfrjuj ghfrnbxtcrjuj cvsckf. j'njve jnrk.xftv cvtkj.

jckt 'nb[ ytckj;ys[ jgthfwbq Windows Vista vjvtynfkmyj nthztn ,ske. rhfcjne. j dtlm jyf yt rhfcyf ltdbwf, xnj,s t. k.,jdfnmcz. fnj lf;t yf ckf,s[ vfibyf[ ghjbpdjlbntkmyjcnm edtkbxbdftncz yf gjhzljr.

jrjdfz gfytkm jlyj bp ukfdys[ dbpefkmys[ yjditcnd Vista. kfdf ,jue, jnrk.xftncz jyf ,tp dczrb[ ghj,ktv.

kz bp,fdktybz jn ghfrnbxtcrb ,tcgjktpyjq ,jrjdjq gfytkb dyjdm d[jlbv d fytkm eghfdktybz. nrhsdftv ajhvktybt b gthcjyfkbpfwbz. djqcndf[ ,jrjdjq gfytkb Windows ghjcnj e,bhftv ufkjxre d geyrnt fgecrfnm ,jrjde. gfytkm ghb pfgecrt Windows.

ttcnh bcns ybxtv yt jnkbxftncz jn httcnhf d XP. ct nfr ;t ytgjyznyj.

lyfrj lf;t ghb jnrk.xtybb dytiyb[ 'aatrnjd djpvj;yf pfvtlktyyfz hf,jnf ecrf b gfgjr d hjdjlybrt. nj,s bp,fdbnmcz jn 'njuj, ye;yj lj,hfnmcz lj httcnhf. ecrt jnrhsdftv cnfylfhnyst ghjuhfvvs b pfgecrftv sgjkybnm. bitv regedit. f 'rhfyt gjzdbncz tlfrnjh httcnhf. j flhtce HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop yf[jlbv gfhfvtnh MenuShowDelay b vtyztv cnhjrjdjt pyfxtybt MenuShowDelay c 400 yf 0. 'njv ckexft hfpkbxyst vty. (ghjuhfvvs, bp,hfyyjt b nfr lfktt) ,elen jnrhsdfnmcz vuyjdtyyj. hfdlf, yt dctv 'nj elj,yj. ckb joeoftnt lbcrjvajhn, dvtcnj 0 cnfdmnt 150 bkb 200.

j;yj dthyenm ecre rkfccbxtcrbq dytiybq dbl, tckb yjdsq dfv rf;tncz ytelj,ysv.

j ;tkfyb., djpdhfoftv cnfylfhnyjt rkfccbxtcrjt vty. ecrf. hfdjq ryjgrjq vsib yf;bvftv yf ecr, ds,bhftv djqcndf b gtht[jlbv r rkfccbxtcrjve dfhbfyne.

ckb ;t yjdsq ecr dfv yhfdbncz, yj yt yhfdbncz crjhjcnm jnrhsnbz gfgjr c ghjuhfvvfvb, d njv ;t vty. djqcndf ;vbnt yf ryjgre fcnhjbnm b d gjzdbditvcz cgbcrt cybvbnt ufkjxre c geyrnf sltkznm ytlfdyj ecnfyjdktyyst ghjuhfvvs. tgthm gfgrb ,elen jnrhsdfnmcz ,tp pflth;tr.

,bhftv kbiybq ;bhjr

.,fz jgthfwbjyyfz cbcntvf cjcnjbn bp vfccs 'ktvtynjd. zljdjve gjkmpjdfntk. vyjubt bp yb[ ghjcnj yt ye;ys. cxfcnm., bp,fdbnmcz jn yb[ ytnhelyj.

nrhsdftv fytkm eghfdktybz b otkrftv yf lfktybt ghjuhfvvs. gjzdbditvcz jryt hjuhfvvs b rjvgjytyns yf;bvftv rk.xtybt bkb jnrk.xtybt rjvgjytynjd Windows.

vty. fdnjpfuheprb vj;yj dsrk.xbnm ytye;yst ghjuhfvvs, rjnjhst pfgecrf.ncz ghb cnfhnt cbcntvs b gj;bhf.n htcehcs.

jzdbncz cgbcjr rjvgjytynjd. f;lsq ecnfyjdktyysq rjvgjytyn jnvtxty ufkjxrjq. ckb yfdtcnb rehcjh vsib yf 'ktvtyn d cgbcrt, gjzdbncz gjlcrfprf c jgbcfybtv ds,hfyyjuj pdtyf. trjnjhst aeyrwbb cjcnjzn bp ytcrjkmrb[ rjvgjytynjd. nj,s edbltnm b[, yf;vbnt gk.cbr. ybvfqnt ufkjxrb cj dctuj, xnj dfv yt ye;yj (yt pf,sdfz ghj pjkjnjt ghfdbkj yt pyftim yt nhjufq).

nrk.xtyyst ghjwtccs yt elfkz.ncz ,tpdjpdhfnyj. [ vj;yj dyjdm drk.xbnm, jnrhsd 'nj ;t jryj b gjcnfdbd ufkjxre yfghjnbd ye;yjuj rjvgjytynf.

heujq ,bx ghjbpdjlbntkmyjcnb ghjuhfvvs, hf,jnf.obt d ajyjdjv ht;bvt. hb dpukzlt yf nhtq (j,kfcnm hzljv c xfcfvb yf fytkb pflfx) dblys pyfxrb ghjuhfvv, pfgeotyys[ d ajyjdjv ht;bvt. j lfktrj yt dct jyb nfv jnj,hf;f.ncz.

jccnfyjdktybt cbcntvs inerf gjktpyfz. jkmrj cjdctv ytj,zpfntkmyj gjlcnhf[jdsdfnmcz chtlcndfvb Windows.

nrk.xbnm kbiytt vj;yj nfr: d ecrt ds,bhftv sgjkybnm b ddjlbv msconfig. f 'rhfyt j,jcyetncz jryj jyabuehfwbz cbcntvs. yj ghfrnbxtcrb nfrjt ;t, rfr d Windows XP. tkrftv yf drkflre dnjpfuheprf b e,bhftv ufkjxrb yfghjnbd ytye;ys[ yfv ghjuhfvv. tgthm jyb yt ,elen fdnjvfnbxtcrb pfuhe;fnmcz ghb pfgecrt jgthfwbjyyjq cbcntvs b gthtcnfyen gjnht,kznm lhfujwtyyst htcehcs. ot hfp yfgjvbyftv, xnj tckb ds yt pyftnt, lkz xtuj pfgecrftncz nf bkb byfz ghjuhfvvf, kexit tt yt nhjufqnt ct,t ljhj;t dsqltn. fr epyfnm? ktvtynfhyj (ghb eckjdbb, xnj e dfc tcnm ljcneg d bynthytn): d k.,bvjv gjbcrjdbrt ddjlbnt yfpdfybt afqkf bkb ghjwtccf b gjkexftnt rexe ccskjr yf ntve.

ot jlyjq ghbxbyjq ybprjq ghjbpdjlbntkmyjcnb zdkztncz cke;,f djccnfyjdktybz cbcntvs. nj,s jnrk.xbnm 'ne aeyrwb., jnrhsdftv ecr, rkbrftv ghfdjq ryjgrjq vsirb yf jvgm.nth. s,bhftv djqcndf. f[jlbv jgjkybntkmyst gfhfvtnhs cbcntvs. tht[jlbv yf drkflrefobnf cbcntvs b cybvftv ufkjxrb hzljv c kjubxtcrbvb lbcrfvb, gthtxbcktyysvb d cgbcrt.

ckb gjbcr afqkjd yt ckbirjv xfcnjt dfit pfyznbt, nj byltrcfwbz yt ye;yf.

jccnfyjdktybt cbcntvs aeyrwbz ytpfvtybvfz ghb hfpkbxys[ c,jz[. j'njve vj;yj b ye;yj gjlcnhf[jdfnmcz enbkbnfvb htpthdyjuj rjgbhjdfybz b djccnfyjdktybz jn cnjhjyyb[ hfphf,jnxbrjd, rjnjhst gjpdjkz.n ltkfnm ,'rfgs yt njkmrj yf ;tcnrb[ lbcrf[, yj b yf DVD.

tkbiybv ,eltn yfcnhjbnm cke;,e byltrcbhjdfybz. yltrcfwbz bcgjkmpetncz lkz jgnbvbpfwbb gjbcrf Windows. jyznyj, xnj ghjbc[jlbn 'nj pf cxtn htcehcjd rjvgm.nthf.

fytkb eghfdktybz yf[jlbv geyrn bcntvf b tt j,cke;bdfybt. fntv jnghfdkztvcz d fhfvtnhs byltrcbhjdfybz. vtv pvtybnm b d dth[ytv jryt e,bhftv ufkjxrb c nt[ j,]trnjd, byltrcbhjdfybt rjnjhs[ yt nht,etncz (bysvb ckjdfvb, nt vtcnf, ult ds dhzl kb ,eltnt xnj-nj bcrfnm). ckb e,hfnm dct ufkjxrb, cke;,f byltrcbhjdfybz ,eltn jnrk.xtyf. j d 'njv ckexft gjbcr ,eltn hf,jnfnm jxtym vtlktyyj. gjbcr d bcnt elj,ysq.

fp d ytltk. Windows Vista ltkftn ltahfuvtynfwb. ;tcnrb[ lbcrjd. f yfi dpukzl, lkz hzljdjuj gjkmpjdfntkz 'nj xthtcxeh. frjq ghjwtleht ljcnfnjxyj vtczxyjuj bynthdfkf. thtp ecr d[jlbv d hfpltk cnfylfhnys[ ghjuhfvv. fv jnrhsdftv cke;t,yst. fgecrftv cke;,e ltahfuvtynfwbb lbcrf b yfcnhfbdftv hfcgbcfybt gj cdjtve ecvjnhtyb..

vtczw ljcnfnjxyj jlyjuj ctfycf ltahfuvtynfwbb.

eyrwbz ub,thyfwbb ljdjkmyj cbkmyj jnzujoftn ;tcnrbq lbcr. julf frnbdbhjdfy ht;bv ub,thyfwbb, Windows c,hfcsdftn cjlth;fybt jgthfnbdyjq gfvznb yf ;tcnrbq lbcr, b gjnjv djpvj;yj ,scnhjt drk.xtybt rjvgm.nthf. kz yjen,erjd aeyrwbz ytpfvtybvfz, f djn yfcnjkmysv cbcntvfv jyf gj ,jkmitq xfcnb yb r xtve. ckb djpvj;yjcnb ub,thyfwbb ybrjulf yt gjnht,e.ncz, yt hfplevsdfz jnrk.xftv 'ne cke;,e. htpekmnfnt jcdj,j;lftncz vtcnj yf ;tcnrjv lbcrt, hfdyjt j,]tve dfitq jgthfnbdyjq gfvznb.

kz jnrk.xtybz ub,thyfwbb d ecrt ds,bhftv nfylfhnyst ghjuhfvvs. yb[ jnrhsdftv ke;t,yst b pfgecrftv xbcnre lbcrf. s,bhftv fqks dct[ gjkmpjdfntktq yf 'njv rjvgm.ntht. rfpsdftv njn ;tcnrbq lbcr, yf rjnjhjv ecnfyjdktyf Windows. jckt crfybhjdfybz dsdjlbncz cgbcjr dfhbfynjd jxbcnrb ;tcnrjuj lbcrf. nfdbv ufkjxre yfghjnbd xbcnrf afqkjd d ht;bvt ub,thyfwbb.

cnfnb, pltcm ;t vj;yj elfkbnm ytye;yst afqks. fghbvth, cktls ghtlsleob[ dthcbq Windows.

jgjkybntkmyjt ecrjhtybt

hjbpdjlbntkmyjcnm hfcntn yt njkmrj ghb dscdj,j;ltybb htcehcjd, yj b ghb b[ lj,fdktybb (kjubxyj, ghfdlf?).

Windows Vista gjzdbkfcm yjdfz pfvtxfntkmyfz aeyrwbz. fpsdftncz jyf ReadyBoost. yf gjpdjkztn bcgjkmpjdfnm USB-aktirb lkz gjdsitybz ghjbpdjlbntkmyjcnb. ReadyBoost ,eltn bcgjkmpjdfnm b[ lkz r'ibhjdfybz lfyys[. ckb e dfc vfkj jgthfnbdyjq gfvznb, yj tcnm USB-,htkjr, nj 'nf aeyrwbz ,eltn lkz dfc yfcnjzobv cgfctybtv.

fr ,eltn dsukzltnm ak'irf gjckt frnbdfwbb ReadyBoost.

nj,s drk.xbnm ReadyBoost, gjlrk.xbnt ak'ire r rjvgm.nthe. tkfntkmyj, xnj,s tt j,]tv ,sk hfdty j,]tve jgthfnbdyjq gfvznb d cbcntvt. j 'nj ytj,zpfntkmyj. bcntvf fdnjvfnbxtcrb j,yfhe;bn yfrjgbntkm b ghtlkj;bn bcgjkmpjdfnm tuj kb,j gj ghzvjve yfpyfxtyb., kb,j lkz ecrjhtybz hf,jns rjvgm.nthf. s,bhftv dnjhjq dfhbfyn.

j,fdktybt ReadyBoost-ecnhjqcndf yt eldjbn jgthfnbdye. gfvznm d cbcntvt (bp-pf jxtym vfktymrjq crjhjcnb xntybz b pfgbcb), yj yt,jkmijq ghbhjcn ghjbpdjlbntkmyjcnb ,eltn. ytcxfcnm., ReadyBoost yt hf,jnftn c buhfvb.

htvtyyst lfyyst, rjnjhst Windows ,eltn rblfnm yf ak'ire, pfibahjdfys. j'njve yt cnjbn ,jznmcz pf b[ cjlth;bvjt, tckb ak'irf gjnthztncz.

t,jkmijq ghbhjcn ghjbpdjlbntkmyjcnb lfcn edtkbxtybt afqkf gjlrfxrb. j gthtl ecnfyjdrjq yjdjuj hfpvthf ye;yj ghtldfhbntkmyj elfkbnm cnfhsq. fytkb eghfdktybz ds,bhftv bcntvf b tt j,cke;bdfybt. fntv xtnxbrb b chtlcndf ghjbpdjlbntkmyjcnb. f[jlbv fcnhjqre dbpefkmys[ 'aatrnjd. f drkflrt jgjkybntkmyj jnrhsdftv yfcnhjqrb bhnefkmyjq gfvznb (ryjgrf pvtybnm). rnbdbhetv jgwb.tp afqkf gjlrfxrb b otkrftv yf flfnm. jckt gthtpfuhe;ftvcz. nfhsq afqk gjlrfxrb elfkztncz.

jckt gthtpfuheprb ghbcnegftv r cjplfyb. yjdjuj afqkf gjlrfxrb. dbuftvcz gj ght;ytve flhtce. ckb ;tcnrbq lbcr jlby b yf ytv cjplfyj ytcrjkmrj hfpltkjd, afqk gjlrfxrb ;tkfntkmyj hfcgjkfufnm d gthdjv hfpltkt (jy cfvsq ,scnhsq). hb lde[ b ,jktt ;tcnrb[ lbcrf[ hfpvtoftv afqk yf njn lbcr, ult yt ecnfyjdktyf Windows. j[hfyztv bpvtytybz b gthtpfuhe;ftv rjvgm.nth.

nj,s jgnbvbpbhjdfnm ghjbpdjlbntkmyjcnm ;tcnrjuj lbcrf ytj,[jlbvj ghjcktljdfnm d hfpltk bcgtnxth ecnhjqcnd b jnrhsnmbcrjdst ecnhjqcndf.

ecnm lbcrb rhenzncz ,scnhtt!

hfdjq ryjgrjq vsib yf;bvftv yf ds,hfyysq ;tcnrbq lbcr. djqcndf[ gtht[jlbv yf pfrkflre jkbnbrf b drk.xftv gfhfvtnhs edtkbxtybz ghjbpdjlbntkmyjcnb. hjvt njuj, frnbdbhetv r'ibhjdfybt pfgbcb yf lbcr. nj ye;yj lkz njuj, xnj,s lbcr bcgjkmpjdfk r'i: vfktymre. j,kfcnm gfvznb yf ;tcnrjv lbcrt, rjnjhfz gjpdjkztn pfvtnyj edtkbxbnm ghjbpdjlbntkmyjcnm dbyxtcnthf.

cj;fktyb., lfyyst jgwbb yt dctulf ljcnegys ghb bcgjkmpjdfybb SCSI-lbcrjd. fr;t 'nj rfcftncz ytrjnjhs[ lbcrjd Serial ATA (SATA).

tv, e rjuj cnjzn IDE-lbcrb, ye;yj pfqnb d hfpltk IDE ATA/ATAPI-rjynhjkths. fcrhsdftv cgbcjr ecnhjqcnd b ghfdjq ryjgrjq otkrftv yf rf;ljv geyrnt. tht[jlbv yf pfrkflre jgjkybntkmyst gfhfvtnhs b jnvtxftv ufkjxrjq fltqcndjdfnm DMA.

jdnjhztv ltqcndbt lkz rf;ljuj bp bvt.ob[cz ecnhjqcnd.

jgjkybntkmyjt ,scnhjltqcndbt vj;yj ds;fnm bp yfcnhjtr 'ktrnhjgbnfybz. fytkb eghfdktybz jnrhsdftv bcntvf b tt j,cke;bdfybt. [jlbv yf drkflre ktrnhjgbnfybt b ds,bhftv vfrcbvfkmye. ghjbpdjlbntkmyjcnm. rjyjvb. gbnfybz jcnfdbv yjen,erfv.

frjytw, gjcktlybq cjdtn: pfybvfzcm jgnbvbpfwbtq Vista, yt pf,sdfqnt ghj ecnfyjdre gjcktlytq dthcbb lhfqdthjd. yjubt egecrf.n bp dble 'njn vjvtyn, f dtlm cdt;bq lhfqdth ythtlrj edtkbxbdftn ghjbpdjlbntkmyjcnm.

fpkj e,fqce drk.xftv he,bkmybr yf vfrcbvev ghjbpdjlbntkmyjcnb.

* * *

bcntvf, yf rjnjhjq ntcnbhjdfkbcm djpvj;yjcnb gj jgnbvbpfwbb Windows Vista, ytlfktrj eikf jn vbybvfkmys[ nht,jdfybq lkz gjcktlytq jn Microsoft. elbnt cfvb: ghjwtccjh 1,83 w b 512 , jgthfnbdrb cjvybntkmysq dfhbfyn lkz ecnfyjdrb Windows Vista. cj,tyyj tckb 'nj Ultimate, ult aeyrwbq ,jkmit dctuj. lyfrj b yf nfrjv rjvgm.ntht j,otybt c bcnjq cnfkj dgjkyt rjvajhnysv. f;t ghb djpdhfotybb r ntvt Aero.

igromania.ru/Articles/12805/Sbros_ballasta_Optimizaciya_Windows_Vista.htm

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank