. - , .


   www.romver.ru
/ /( )

dfv yf cfqn pfik gjctnbntkm, rjnjhjve xnj-nj yflj, yj jy yt pyftn njxyj, xnj. y yfxbyftn ghjcvfnhbdfnm dct njdfhs, yj nen gjzdkztncz ghj,ktvf - njdfhjd yf cfqnt nsczxb, b lf;t gjbcr djpdhfoftn cjnyb htpekmnfnjd. fr gjvjxm gjctnbntk. yfqnb d rfnfkjut nj, xnj jy botn?

jcvjnhbnt-rf yf 'njn cfqn, rjnjhsq ghjlftn rjvbrcs. tuj rfnfkjut - gjxnb 4000 rybu, b ytpflfxkbdsq gjctnbntkm gjkexftn d jndtn yf cdjq gjbcr cgbcjr bp 185 cnhfybw c htpekmnfnfvb. tpekmnfns vj;yj cjhnbhjdfnm gj hfpysv ghbpyfrfv (yfpdfybt, fdnjh, lfnf gtxfnb b n.l.)


Dark Horse Comics

jlyjv bp dsgecrjd hfccskrb "fvtnjr" pflfdfkcz djghjc: xnj yt nfr yf 'njq rfhnbyrt? jxnb dct (ytghfdbkmyst) jndtns cdjlbkbcm r njve, xnj ghj,ktvf njkmrj d jajhvktybb cnhfybws (hfpvth ihbanf; dshfdybdfybt 'ktvtynjd ajhv; le,kbhjdfybt ccskjr b n.l.). j dc 'nj yt ghbywbgbfkmyj - to lj j,ce;ltybz jajhvktybz cnhfybwf ljk;yf hf,jnfnm, gjvjufz gjctnbntk. yfqnb bynthtce.oe. tuj byajhvfwb..

tcrjkmrj jndtnjd ,skb yf ghfdbkmyjv genb, jnvtxfz 185 ccskjr yf cnhfybws rfnfkjuf. j gjxtve 'nj gkj[j? t njkmrj gjnjve, xnj 'nb ccskrb pfybvf.n gjk-'rhfyf; ghtlkj;tybt gjrfpsdfnm njkmrj ytcrjkmrj ,kb;fqib[ cnhfybw htpekmnfnjd, rfr 'nj ltkf.n vyjubt gjbcrjdst cbcntvs b vfufpbys (yfghbvth, books.ru) - 'nj yt gjkyjt htitybt, [jnz bvtyyj tuj bcgjkmpe.n gjxnb dct cfqns.


nhfybws htpekmnfnjd yf books.ru

flevfqntcm j njv, xnj, lf;t pyfz njxyj yfpdfybt rjvbrcf, bkb lfne dsgecrf, bkb bvz fdnjhf - lj,hfnmcz lj jgbcfybz ytghjcnj. rfrjv vtcnt cgbcrf yf[jlbncz Star Wars? f cnhfybwt 15? f vj;tn, 37? bkb 143? f;t rjulf htpekmnfns cjhnbhjdfys gj fkafdbne, crfpfnm ytdjpvj;yj - ye;yj blnb yf rfre.-yb,elm cnhfybwe b cvjnhtnm - "djn, ,erdf R. yfxbn, ye;yfz cnhfybwf lfkmit.... fuf, ,erdf T. yfxbn, ytvyjuj hfymit..." - b [jhjij, tckb e gjctnbntkz tcnm ljcnfnjxyj nthgtybz gtht,bhfnm cnhfybws lj gj,tlyjuj rjywf. fpdfybt nfrjq cnhfybws htpekmnfnjd ("10") ybrfr yt gjvjuftn gjyznm, xnj d ytq cjlth;bncz, b yfqnb nj, xnj ye;yj gjctnbntk.. j'njve gjctnbntk. ytelj,yj gjkmpjdfnmcz nfrbv rfnfkjujv/gjbcrjv. b d 'njv b cjcnjbn ukfdyfz ghj,ktvf yf 'njq rfhnbyrt.

hbyznj htfkbpjdsdfnm cjhnbhjdre ghtlvtnjd d rfnfkjut. j[dfkmyj, rjulf cfqn htfkbpetn cjhnbhjdre b d htpekmnfnf[ gjbcrf. jyznyj b nj, xnj yt;tkfntkmyj gjrfpfnm dc 'nj yf jlyjq cnhfybwt bp-pf tt ytj,]znys[ hfpvthjd. j cfqn, rjnjhsq hfp,bdftn cjhnbhjdfyysq htpekmnfn yf cnhfybws c ,tccvscktyysvb pfujkjdrfvb (yjvth cnhfybws bkb yjvthf pfgbctq yf cnhfybwt) gj cenb cjjndtncndetn rybut, d rjnjhjq jukfdktybt cjlth;bn njkmrj yjvthf cnhfybw. jlfdkz.ott ,jkmibycndj njhujds[ cfqnjd bvtyyj nfr b ltkf.n, gj'njve yfv 'nj lf;t yt rf;tncz ytyjhvfkmysv!

e;t vj;tn ,snm njkmrj jncencndbt jukfdktybz d rybut, nj tcnm ytdjpvj;yjcnm gthtqnb yf k.,e. cnhfybwe htpekmnfnjd. lbdbntkmyj, yj bvtyyj 'njn f,cehlysq dfhbfyn htfkbpetn ubufyn bynthytn-njhujdkb Amazon - cjhnbhjdfyyst htpekmnfns gjbcrf d 'njv vfufpbyt vj;yj cvjnhtnm njkmrj gj gjhzlre - cktle.ofz cnhfybwf, ghtlsleofz cnhfybwf... b nfr, yfghbvth, 30000 htpekmnfnjd gj 10 pfgbctq yf cnhfybwe. hb nsczxb cnhfybw d wtgjxrt, d cthtlbye rjnjhjq ytn ghj[jlf.


Amazon.com. jkmrj dgthtl...

j [dfnbn ghbvthjd njuj, rfr ltkfnm yt cnjbn. fr ;t vj;yj ghfdbkmyj gjrfpfnm cjhnbhjdfyysq cgbcjr, rjnjhsq yt gjvtoftncz yf jlye cnhfybwe, nj tcnm cjlth;bn jn 2 b lj, yfghbvth, 3000 cnhfybw htpekmnfnjd?

fr yfpsdfnm rf;le. cnhfybwe?

fp gjctnbntkm ds,hfk cjhnbhjdre gj rfrjve-nj ghbpyfre, pyfxbn, tve bpdtcnyf ytrfz byajhvfwbz, cdzpfyyfz c ybv - yfghbvth, wtyf (ghbvthyj 1500 he,ktq), ujl (80-t ujls) b njve gjlj,yjt. j'njve kjubxyj ds,hfnm pfujkjdjr, cjjndtncnde.obq ghbpyfre cjhnbhjdrb. fvsq ghjcnjq cgjcj, - ghjcnj dpznm pyfxtybt lkz gthdjuj b/bkb gjcktlytuj 'ktvtynf yf cnhfybwt:


fpdfybt cnhfybws: gthdsq ghtlvtn d cgbcrt

fr, yfghbvth,jhufybpjdfy ckjdfhm - gj gthdjve ckjde yf rf;ljq cnhfybwt. j cj ckjdfvb bkb afvbkbzvb nhelytt, gjnjve xnj jyb vjuen ,snm ljdjkmyj lkbyysvb - d nfrjv ckexft vj;yj dpznm njkmrj gthdst ytcrjkmrj ,erd.

frjq gjl[jl jxtym ghjcn, yj e ytuj tcnm b ytljcnfnrb - ytrheukst xbckf, lkbyyst yfpdfybz, tckb tcnm vyjuj jlbyfrjds[ pyfxtybq (yfghbvth, cjhnbhjdrf gj ujle ds[jlf d ryb;yjv vfufpbyt) - nj ytcrjkmrj cnhfybw vjuen bvtnm jlyj bvz.

jktt ckj;ysq cgjcj, - gjlj,hfnm gjl[jlzoe. rkfccbabrfwb.. kz bvty, 'nj vj;tn ,snm fkafdbn (~30 cnhfybw). kz lfn - ujls bkb ltcznbktnbz (bkb nsczxtktnbz lkz ferwbjyf ljbcnjhbxtcrb[ yf[jljr). fr gjcnegftn, yfghbvth, njn ;t cfqn Dark Horse Comics, rjnjhsq ecgtk cvtybnm lbpfqy, gjrf z cj,bhfk vfnthbfk yf 'ne pfvtnre:


jdsq Dark Horse - pfhfytt pflfyyst cnhfybws

hb nsczxb cnhfybw

ckb d rfnfkjut dctuj ltcznjr-lheujq, bkb lf;t cjnyz ghtlvtnjd - cjhnbhjdfnm b gjrfpsdfnm b[ ytnhelyj. xnj ghjbc[jlbn, tckb gjbcr dslfk 30000 htpekmnfnjd? ckb gjrfpsdfnm pflfyyjt xbckj ghtlvtnjd yf cnhfybwe - gjkexf.ncz cjnyb cnhfybw, rfr d ckexft c Amazon. lkz pfhfytt pflfyyjq rkfccbabrfwbb gjkexf.ncz cjnyb ghtlvtnjd yf cnhfybwt, rfr yf yjdjv cfqnt Dark Horse Comics. b nj, yb lheujt yt jcj,tyyj ghbdktrfntkmyj. nj ltkfnm?

titybt vj;yj gjlcvjnhtnm e k.,juj gjhnfkf, [jnz ,s e Yahoo. jhnfks lfdyj pfybvf.ncz ghj,ktvjq rkfccbabrfwbb nsczx cfqnjd, b b[ gjl[jl - gjcntgtyyjt enjxytybt: cyfxfkf gjrfpsdftncz yt,jkmijt rjkbxtcndj cnhfybw, yj rf;lfz cjlth;bn yt dct htpekmnfns, f ccskrb yf cnhfybws c ,jktt njxyjq rkfccbabrfwbtq b bp,hfyyst (fdnjvfnbxtcrb bkb dhexye.) ghtlvtns. fghbvth: cfqn tdhjgtqcrjq ;bdjgbcb dyfxfkt vj;tn gjrfpfnm cjhnbhjdre gj lfnt c gjvjom. cnjktnbq (...1800-1900, 1900-2000, 2000-) c 20 yfb,jktt dslf.obvbcz hf,jnfvb cnjktnbz yf rf;ljq cnhfybwt b djpvj;yjcnm. enjxytybz - cnhfybw ltcznbktnbq (1900-1910, ...) b jnltkmys[ ktn. nhfybws jnltkmys[ ktn cjlth;fn gjkysq cgbcjr hf,jn, rjnjhsq e;t bvttn hfpevyst hfpvths.

pfxtv dslf.obtcz hf,jns? jrfp xfcnb (yfb,jktt dslf.ob[cz) hf,jn gjpdjkztn ,scnhj yf[jlbnm gjgekzhyst, nj tcnm yfb,jktt xfcnj pfghfibdftvst, hf,jns (rybub, njdfhs...) ,tp ytj,[jlbvjcnb ghj[jlbnm lthtdj cnhfybw yf dc. uke,bye. lj,fdjr, tckb ytcrjkmrj cnhfybw cjlth;fn vfkj ghtlvtnjd, b[ vj;yj j,]tlbybnm d jlye b nfrbv j,hfpjv nj;t j,ktuxbnm gjbcr.

hjcvjnh rfnfkjuf b gjbcr yf cfqnt - 'nj yfdthyzrf ldt cfvst df;yst aeyrwbb cfqnf-vfufpbyf. kz njuj, xnj,s b[ ,skj vfrcbvfkmyj elj,yj b kturj bcgjkmpjdfnm, ytljcnfnjxyj ltkfnm "rfr dct", b lf;t yt "rfr kexibt". jkmrj bpexbd dct djpvj;yjcnb b djghjcs, ds,hfd b htfkbpjdfd cfvsq gjl[jlzobq lkz dfituj cfqnf dfhbfyn (rjnjhsq yfdthyzrf ,eltn ckj;ytt ghjcnjuj gthtkbcnsdfybz cnhfybw), vj;yj lj,bnmcz vfrcbvfkmyjq 'aatrnbdyjcnb b d htpekmnfnt - ghb,skb.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank