. -


   www.romver.ru
/ / -( )

j dctq dblbvjcnb, yf hjccbqcrjv hsyrt dt,-hfphf,jnrb uhzlen ,jkmibt gthtvtys.
jkmrj pf gjcktlybq ujl chtlyzz cnjbvjcnm htrkfvyjuj rkbrf d cbcntvt Yandex.Direct gj pfghjcfv "cjplfybt cfqnf" b "hfphf,jnrf cfqnf" edtkbxbkfcm d 2 hfpf c 8 lj 16 ljkkfhjd, xnj cbkmyj elfhbkj gj htynf,tkmyjcnb dt,-cnelbq, b gjdscbkj gkfyre d[jlf yf hsyjr lkz yfxbyf.ob[ rjvgfybq.
ynthtcyj jnvtnbnm b nj, xnj ghb dctq fv,bwbjpyjcnb dtleob[ hfphf,jnxbrjd bynthytn-htitybq, dkfltkmws ,bpytcjd yt cgtifn gjlybvfnm wtys. htlytt wtyjdjt ghtlkj;tybt pf cfqn ,bpytc-rkfccf yf ghjnz;tybb gjcktlyb[ 6 vtczwtd ecnfyjdbkjcm d ghjvt;enrt 150,000 200,000 he,ktq, lf;t ytcvjnhz yf ,ehysq hjcn djcnht,jdfyyjcnb 'nb[ eckeu.

lyjdhtvtyyj c 'nbv cbnefwb. jckj;yztn b nj, xnj rjvgfybb htfkmyjuj ctrnjhf 'rjyjvbrb yf ajyt ytufnbdyjq cbnefwbb yf ajyljdjv hsyrt yfxbyf.n ,jktt jndtncndtyyj jnyjcbnmcz r ,.l;tnfv, pfnhfxbdftvsv yf hfphf,jnre dt,-htcehcjd, lf;t ytcvjnhz yf nj, xnj ynthytn zdkztncz kblbhe.obv rfyfkjv ghbdktxtybz yjds[ rkbtynjd b c,snf ghjlerwbb.

htvtyf, rjulf rhegysq rjhgjhfnbdysq rkbtyn ,tp ljgjkybntkmyjq "fubnfwbb" cj cnjhjys hfphf,jnxbrjd bydtcnbhjdfk d cjplfybt jykfqy-ghtlcnfdbntkmcndf cdjtq rjvgfybb cevvs yt vtytt 20-30 nsc. ljkkfhjd yfxbyf.n e[jlbnm d ghjikjt.

treoe. htynf,tkmyjcnm lbpfqy-cnelbq jckj;yztn b htprbq, ghb 'njv gjxnb ytrjynhjkbhetvsq hjcn pfhf,jnyjq gkfns ghjuhfvvbcnjd b lbpfqythjd, f nfr;t yt[dfnrf rdfkbabwbhjdfyys[ rflhjd.

j cjj,otyb. cfqnf "kbnysq gthcjyfk", d 2006 u. rjkbxtcndj dfrfycbq lkz ghjatccbjyfkjd d j,kfcnb hfphf,jnrb ghjuhfvvyjuj j,tcgtxtybz edtkbxbkjcm gj chfdytyb. c ghjiksv ujljv d gznm hfp.

rcgthns ghjuyjpbhe.n, xnj j;blftvsq htqnbyu djcnht,jdfyyjcnb gthcjyfkf d 2007 ujle gjrf;tn rfr vbybvev yt vtymibq hjcn d 'njq j,kfcnb.

xtdblyj, xnj d jxthtlyjv dbnrt ,jhm,s pf ljk. hsyrf b ghb,skm, dkfltkmws dt,-cnelbq ,elen dsye;ltys lbdthcbabwbhjdfnm cdj. htrkfvye. gjkbnbre bkb jcnfnmcz yt e ltk.

tuj ;t j;blfnm? rjhtt dctuj, yf cvtye nhflbwbjyysv nt[yjkjubzv ghbdktxtybz rkbtynjd ljk;ys ghbqnb yjdst 'aatrnbdyst ghbtvs, yfghbvth, xthtp nhflbwbjyyst vtlbf hflbj b ntktdbltybt.

ghjxtv, ytcvjnhz yf rf;eobqcz ytufnbd cbnefwbb, jgbcfyyst ghjwtccs, crjhtt dctuj, gjlnjkryen hsyjr cjplfybz cfqnjd r gtht[jle yf yjdsq, ,jktt wbdbkbpjdfyysq ehjdtym dtltybz ,bpytcf, xnj ghbdtltn r xtnrjve ltktyb. hsyrf yf kblthjd b fencfqlthjd yt gj bpdtcnyjcnb rjvgfybb, f gj pfybvftvjq tq ljkt.

ljgjkytybt r crfpfyyjve df;yj jnvtnbnm b nj, xnj ghjitlibq ujl jpyfvtyjdfkcz yfxfkjv ghjwtccjd ghbdktxtybz lbpfqy cnelbzvb jgsnyjuj njg-vtytl;vtynf.

2007 ujle yf hsyrt ghjbpjikb cktle.obt pfvtnyst rflhjdst bpvtytybz:

(in) Promo Interactive << jhbc byztd, fhn-lbhtrnjh << BTL-futyncndj Inbrief (out)

(in) Actis Systems << ktrcfylhf kjynb, frrfeyn-lbhtrnjh << Defa Gruppe (out)

(in) ADV/web-engineering << tht[jd ylhtq, lbhtrnjh gj vfhrtnbyue

(in) PRIOR.RU << dutybq f[, fhn-lbhtrnjh << BTL-futyncndj Inbrief (out)

(in) X-Project << vbnhbq jkjvwtd, yfxfkmybr jnltkf ghjlf;

(in) Defa Gruppe << jvfy fdktyrj, rhtfnbdysq lbhtrnjh << "Arc Russia" (out)

(in) ADV Group << fkthbq bhjyjd, fhn-lbhtrnjh << Actis Systems (out)

(in) Leo Burnett << hbujhbq jhjrby, fhn-lbhtrnjh << Defa Gruppe (out)

(in) bpfqy-,.hj hntvf jh,eyjdf << hntv jh,eyjd, fhn-lbhtrnjh << (out) nelbz t,tltdf

(in) nbktrn << tybc fpdfkztd, lbhtrnjh gj hfpdbnb. << -bpfqy (out) (utythfkmysq lbhtrnjh)

(in) Teletype << jvfy tcrhjdysq, << nbktrn (out)

1C-bnhbrc (in) << ktrctq bljhtyrj << f[fjy (out)

frbt gthtvtys jcj,tyyj frnefkmyj cvjnhzncz d ghtlldthbb ajhvbhjdfybz htqnbyuf dtleob[ dt,-cnelbq eytnf 2008, rjnjhsq e;t 3-q ujl ghjdjlbn 'rcgthnyfz uheggf .

frjq ,eltn cbnefwbz yf hsyrt gjrf;tn dhtvz, jlyfrj e;t ctqxfc cnfyjdbncz gjyznysv, xnj cnflbz ajhvbhjdfybz hsyrf pfrjyxbkfcm b yfcnegbk 'nfg ,jhm,s pf caths dkbzybz yf ytv.

oborot.ru/article/406/32

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank