. , , - .


   www.romver.ru
/ /( )

f;t yt pyf. c xtuj yfxfnm - dbljd bynthytn htrkfvs nfr vyjuj... c jlyjq cnjhjys. nfr vfkj c lheujq. yftnt, tcnm vytybt, xnj yfb,jktt ghfdbkmyjt htitybt rfrjq-nj ghj,ktvs dctuj jlyj - b d lfyyjv ckexft 'nj cjplfybt b hfcrhenrf cfqnf . j,cndtyyj, tckb cfqnf ytn, nj b pfyznbt bynthytn htrkfvjq - gecnfz nhfnf ltytu. flyj, lfktt gj geyrnfv:
rcbjvf gthdfz - k.,fz htrkfvyfz frwbz ghjdjlbncz d ytrjtv ghjcnhfycndt. elm nj ghjcnhfycndj htfkmyjt (nbgf njuj d rjnjhjv vs c dfvb ;bdtv) bkb dbhnefkmyjt (ntktdbpbjyyjt ghjcnhfycndj, ghjcnhfycndj bynthytn - djj,ot, ntvf dbhnefkmys[ ghjcnhfycnd, 'nj ntvf lkz jnltkmyjuj wbrkf cnfntq, tckb bynthtcyj, xthrfybnt gfhe cnhjr gj flhtce dybpe cnhfybws - yfgbie, jge,kbre. ;-) jcbntkb htrkfvs cjjndtncndtyyj ghjcnhfycnde - htfkmyst (kbcnjdrb, ufptns, htrkfvyst obns b gh.) bkb dbhnefkmyst, lkz bynthytn htrkfvs 'nj - wbahjdst rfhnbyrb (,fyyths), wbahjdst ntrcns (bynthytn yjdjcnb, bynthytn cnfnmb b gh.)

j,otv, cenm d njv, xnj tcnm hfpkbxyst ghjcnhfycndf c hfpkbxysvb cdjqcndfvb b pfrjyfvb dpfbvjltqcndbz. fr e; gjkexbkjcm, xnj vs yt vj;tv ;bnm chfpe d ytcrjkmrb[ dblf[ ghjcnhfycnd (gj rhfqytq vtht gjkyjwtyyj), nfrbv j,hfpjv ds[jlbn, xnj lkz k.,jq htrkfvyjq frwbb d bynthytnt vs [jnbv gjkexbnm jnlfxe d ghjcnhfycndt htfkmyjv (gjkyjdtcyst pjkjnst le,kjys ;-)

ktlcndbt bp gthdjq frcbjvs: lkz jghtltktyyjuj dblf ghjcnhfycndf, ye;ty jabc njuj ;t dblf.

jcvjnhbv, xnj vs ltkftv dj-gthds[, rjulf jhufybpetv yjdsq ,bpytc? hfdbkmyj, lkz yfxfkf yfv ye;ty dytiybq bltynbabrfnjh abhvs d ghjcnhfycndt - jabc. abc - vtcnj d htfkmyjv ghjcnhfycndt, relf vs yfghfdkztv gjnjrb yfitq nheljdjq ltzntkmyjcnb. jzcy.: vs lftv htrkfve d ufptne, f d rfxtcndt rjjhlbyfn lkz cdzpb lftv yjvth ntktajyf, rjnjhsq yf[jlbncz d jabct, vs lftv flhtc jabcf, d jabct vs rjycekmnbhetv b dtltv gthtujdjhs c gjntywbfkmysvb rkbtynfvb b n.l. b n.g. (d gkjnm lj njuj, xnj nfv j,sxyj ghjbc[jlbn gjckt 18.00 d gznybwe ;-)

frjytw vs (f vs c dfvb k.lb ghjuhtccbdyst) htibkb lfnm htrkfve d bynthytnt !!! fr hfp yfi cbcntvysq flvbybcnhfnjh evttn yfcnhfbdfnm vjltv b pyftn xnj nfrjt ,hfepth. djn yf 'ktrnhjyys[ ljcrf[ j,]zdktybq ujhlj rhfcetncz: "juf b jgsnf - jgnjdfz ghjlf;f hjujd, ntktajy d e[j... (ytn, ytghfdbkmyj, ujhjl yfpsdftncz e[jvtlcr :-) 8-1234-87654 jgsncrfz ek. 4-5". jgecnbv, e yfc uhfvjnyfz ctrhtnfhif, b gjvbvj vfcnthcrjuj dkfltybz gbkjxrjq lkz yjuntq, jyf gthbjlbxtcrb bynthtcetncz e rkbtynjd, jnrelf jyb epyfkb jabhvt. djn ghbvthyj xthtp gfhe ytltkm vs gjybvftv, xnj zobr gbdf, gjcnfdktyysq yf hfljcnz[ jn ghbj,otybz r bynthytn htrkfvt , cbcflvbye, 'nj ltymub gjnhfxtyyst phz. xnj ds gjpyfrjvbkbcm c gthdsv b cfvsv ghjcnsv dbljv htrkfvs d bynthytnt - hfpvtotyb. j,]zdktybq - cenm ghfrnbxtcrb gjkysq fyfkju jaakfqyjdjq htrkfvs.

. jgecnbv e yfituj cbcflvbyf tcnm cjctl, dt,-lbpfqyth, rjnjhsq ecksifd j dfitq ghj,ktvt, gjcjdtnjdfk bcgjkmpjdfnm ,fyythye. htrkfve. j,otv cvsckt gjl ckjdjv ,fyyth, gjlhfpevtdftncz fybvbhjdfyyfz bkb cnfnbxtcrfz rfhnbyrf c dbpefkmyjq byajhvfwbtq, hfpvtotyyfz yf cfqnt. ckb dpznm ,jktt eprj, nj ckjdj ,fyyth, nfr;t gjlhfpevtdftn, xnj gjkmpjdfntkm rkbryed vsim. yf ,fyytht, gthtvtcnbncz yf ytrbq cfqn, f bvtyyj... yf dfi cfqn! j e dfc ;t tuj ytn...

flyj, frcbjvs... cktlcndbz... j,otv, lkz 'aatrnbdyjq htrkfvs d bynthytnt dfv ye;ty dfi cj,cndtyysq cfqn , dfi dbhnefkmysq jabc d bynthytnt. jybvftnt, bvtz cfqn , ds vj;tnt gthtyfghfdkznm gjnjrb gjntywbfkmys[ rkbtynjd yt yf ntktajy d e[jvtlcrt, f yf cfqn, ult jy gjkexbn gjlhj,ye. byajhvfwb. j abhvt b tt ghjlernt. fyyths, hfpdtifyyst dfvb yf gjgekzhys[ cfqnf[, nfr;t ,elen dtcnb yf dfi cfqn. fi cfqn ,elen yf[jlbnm xthtp gjbcrjdst vfibys b rfnfkjub... lf;t tckb ds ;bdtnt d jcrdt (rfr b dfi gjrjhysq ckeuf), nj tckb ds gkfybhetnt lfnm htrkfve d bynthytnt , cfqn dfv ytj,[jlbv.

j,otv, dct djghjcs jnyjcbntkmyj cjplfybz b hfcrhenrb cfqnf , hfccvfnhbdf.ncz d cjjndtncnde.ob[ hfpltkf[ lfyyjuj cfqnf (cjhhb pf nfdnjkjub.)

fgjcktljr rjhjnrj b jlyjq ahfpjq: tckb ds gkfybhetnt bynthytn htrkfve , gthdjt xnj dfv ye;yj cjplfnm cdjq cfqn . fktt:

  • s vj;tnt hfpvtofnm j,]zdktybz yf cgtwbfkmys[ ljcrf[ j,]zdktybq, rjnjhst d cdj. jxthtlm nj;t zdkz.ncz cfqnfvb , erfpsdfz d rfxtcndt j,hfnyjuj flhtcf cdjq cfqn .
  • s vj;tnt hfpvtofnm ,fyyths yf gjgekzhys[ (gjctoftvs[) cfqnf[ , rjnjhst ,elen dtcnb yf dfi cfqn .
  • s vj;tnt cltkfnm nfr, xnj dfi cfqn ,elen yf[jlbnm d gjbcrjds[ vfibyf[ b rfnfkjuf[.
  • tkfnm gjxnjdst hfccskrb c htrkfvjq dfituj cfqnf .
  • fdfnm flhtc cfqnf d gtxfnys[ bplfybz[.
  • vyjujt lheujt.

dnjh: jvfy e[fyby
cnjxybr: http://www.2winners.com/

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank