. - .


   www.romver.ru
/ /( )

tlrbq xtkjdtr j,kflftn bvveybntnjv r htrkfvt. yf yfpjqkbdj gsnftncz pfdkfltnm dybvfybtv d ufptnf[, gj hflbj, yf ntkt'rhfyt b d bynthytnt. hb 'njv htrkfvjlfntkb c eljdjkmcndbtv ghtrhfnbkb ,s gkjlbnm ytufnbdyst 'vjwbb d cdjq flhtc b juhfybxbkb ghjldb;tybt cdjb[ ghjlernjd/eckeu kbim gjntywbfkmysvb gjnht,bntkzvb, jnyjczobvbcz r nhfyckbhetvsv ghtlkj;tybzv c pfbynthtcjdfyyjcnm. bkb, yf [eljq rjytw, ghjcnj ytqnhfkmyj. lyfrj jceotcndbnm 'nj yf ghfrnbrt cjdctv yt ghjcnj. jn b ghb[jlbncz hflb jlyjuj gjregfntkz lthufnm cjny.-lheue. k.ltq dyt wtktdjq uheggs. f b 'rcgkefnbhjdfnm vtlbfyjcbntkb "dcktge." - eljdjkmcndbt yt bp ltitds[.

jpdjkmnt enjxybnm

yt tnb e htrkfvjlfntktq yt nfr vyjuj djpvj;yjcntq lkz ctuvtynbhjdfybz felbnjhbb. ckexft c ghtccjq dsltktybt gjl[jlzotq uheggs gjnht,bntktq cdjlbncz r hfpvtotyb. htrkfvs d bplfybz[, hfcghjcnhfyztvs[ d rjyrhtnyjv htubjyt, ult ghjlftncz b ghjldbuftvsq njdfh. nj nfr yfpsdftvsq utjnfhutnbyu. ot vj;yj herjdjlcndjdfnmcz ntvfnbrjq ghtccs b [elj-,tlyj jnctrfnm ytwtktde. felbnjhb., e ghtlcnfdbntktq rjnjhjq 'nj j,]zdktybt yt dspjdtn 'ynepbfpvf d cbke djphfcnf, cjwbfkmyjuj cnfnecf, bys[ bynthtcjd b n. g. f hflbj b dsitgthtxbcktyyst "abkmnhs" ljgjkyz.ncz dhtvtyysv nfhutnbyujv, nj tcnm ds,jhjv gjl[jlzotuj dhtvtyb cenjr, rjulf ,jkmibycndj gjntywbfkmys[ gjregfntktq yf[jlzncz d ghtltkf[ ljczuftvjcnb.

thdst htrkfvyst ghjtrns d bynthytnt nj;t yt jnkbxfkbcm j,bkbtv bycnhevtynfhbz lkz dsltktybz wtktdjq felbnjhbb. jkmpjdfntktq ,tp hfp,jhe gbxrfkb (lf b gj ctq ltym gbxrf.n) ,fyythfvb, zhrfz hfcrhfcrf rjnjhs[ eybxnj;ftn cnbkbcnbxtcre. dslth;fyyjcnm jcyjdyjq dt,-cnhfybws, f pfjlyj gjhnbn dgtxfnktybt b jn cfqnf-yjcbntkz. ybvfwbz b dcgksdf.obt jryf nfr;t yt cgjcj,cndjdfkb ekexityb. yfcnhjtybz. frcbvev, xnj ,fyythyst ctnb vjukb ghtlkj;bnm pfrfpxbrfv gjyfxfke, - 'nj dhtvtyyjq nfhutnbyu b utjnfhutnbyu c jghtltktybtv vtcnjyf[j;ltybz gj IP-flhtce. f htdjk.wb. d catht htrkfvs 'nj ybrfr yt nzyekj, f gj vfccjdjcnb felbnjhbb tnm d cnfhst lj,hst dhtvtyf pyfxbntkmyj ecnegfkf rkfccbxtcrbv vtlbf.

jhfplj ecgtiytt gjikb ltkf e ljnrjvjd gjckt gjzdktybz rjyntrcnyjq htrkfvs. jpvj;yjcnm dsbcrbdfnm yf dt,-cnhfybwf[ rk.xtdst ckjdf b dcnfdkznm d ntrcn cjjndtncnde.ott ckexf. j,]zdktybt bkb ccskre lfkf ,fyythysv ctnzv ,jktt vjoyst hsxfub. j rhfqytq vtht, nfrjq dfhbfyn ,sk ujhfplj 'aatrnbdytt, yt;tkb ltvjycnhfwbz ,fyythjd yf ghjbpdjkmys[ cnhfybwf[ cfqnjd ytrjq ntvfnbxtcrjq uheggs. j pjkjnsv lyjv rjyntrcnyfz htrkfvf cnfkf, rjytxyj ;t, lkz gjbcrjds[ cbcntv, d rjnjhs[ dcrjht cnfkj nhelyj yfqnb vfkj-vfkmcrb gjgekzhysq pfghjc, yt "pf,hjybhjdfyysq" htrkfvjlfntkzvb.

cnjhbxtcrbt ntyltywbb gjbcrf d Google

frfpxbrb gjcntgtyyj gjikb d bylecnhb. jykfqy-htrkfvs, j,jhjn hsyrf hjc rfr yf lhj;;f[, f cgtwbfkbcns yfxfkb cgtiyj bcrfnm, xtv ,s tot gjhfljdfnm bydtcnjhjd. jn njulf-nj d cjjndtncnde.ob[ rheuf[ b pfujdjhbkb j gjdtltyxtcrjv nfhutnbyut rfr j yjdjv 'nfgt 'djk.wbb bynthytn-htrkfvs, rjnjhjve ce;ltyj ghbqnb yf cvtye rjyntrcnysv j,]zdktybzv. tqcndbntkmyj, gthcgtrnbds d gkfyt ctuvtynbhjdfybz felbnjhbb ,skb hfle;yst. ckb jhbtynfwbz gj rk.xtdsv ckjdfv gjpdjkzkf dsltkbnm pfbynthtcjdfyye. uhegge, nj fltgns yjdjuj gjl[jlf ujdjhbkb e;t j, bylbdblefkmyjq "gjlcnhjqrt" gjl rjyrhtnyjuj gjkmpjdfntkz.

enm gthds[ jgsnjd cjjndtncnde.ob[ hfphf,jnjr cdjlbkfcm r c,jhe (hfpkbxysvb cgjcj,fvb: byjulf dgjkyt ,tpj,blysv fyrtnbhjdfybtv, f byjulf b ckt;rjq c gjvjom. spyware) byajhvfwbb j gjkmpjdfntkz[ b vfhihenf[ b[ dt,-gthtvtotybq. fyyst cj[hfyzkbcm d ,fpt afqkjd-ghjabktq, fyfkbpbhjdfkbcm b ghb gjzdktybb yf cfqnt e;t "jnvtnbditujcz" gjctnbntkz cbcntvf ajhvbhjdfkf gjl ytuj bylbdblefkmysq htrkfvysq ,kjr. jhjq ghtlecvfnhbdfkbcm b ,jktt bpjohtyyst dfhbfyns ltqcndbq, dgkjnm lj dscnfdktybz d jykfqyjds[ vfufpbyf[ hfpys[ wty lkz rf;ljuj gjregfntkz.

ntxtcndtyysq gjkbujy lkz gjdtltyxtcrjq htrkfvs

hfdlf, ghfrnbxtcrbt htpekmnfns yt jxtym dgtxfnkzkb, yj hfphf,jnxbrb edthtyyj cdfkbdfkb dct yf cshjcnm nt[yjkjubb b yfgjvbyfkb, xnj pf gjdtltyxtcrbv nfhutnbyujv ,eleott. trkfvjlfntkb bv gjyfxfke dthbkb, yj gjcntgtyyj gthtcnfkb. fpjhbkbcm gthdjghj[jlws bp rjvgfybb Engage, rjnjhst yfxfkb rjgbnm ghjabkb tot d 1999 ujle b r vjvtyne ,fyrhjncndf cj,hfkb ,fpe c ltcznrfvb vbkkbjyjd pfgbctq. ot ,jktt cbvdjkbxysv cnfkj pfrhsnbt ldf ujlf cgecnz gjlhfpltktybz Intelligent Targeting Service d rjvgfybb Double Click, jlyjuj bp jcyjdys[ gjldb;ybrjd bltb gjdtltyxtcrjuj nfhutnbyuf. fpevttncz, ukfdye. hjkm d jnrfpt jn cthdbcf csuhfk rhbpbc ljnrjvjd, yj 'njve htityb. cgjcj,cndjdfkb b .hblbxtcrbt ckj;yjcnb. Double Click, rfr b lheubt "'rcgthbvtynfnjhs", gjcnjzyyj rhbnbrjdfkfcm ghfdjpfobnybrfvb, ecvfnhbdfdibvb d c,jht ghjabktq yfukjt b ,tcwthtvjyyjt gjczufntkmcndj yf ghbdfnyjcnm gjkmpjdfntktq. , rfr gjrfpsdf.n htfkbb ctujlyziytuj lyz, 'nb j,dbytybz ytkmpz yfpdfnm ,tcgjxdtyysvb. ",tpkbxtyyjcnm" nfrb[ lfyys[ djdct yt ufhfynbhetn gjkmpjdfntk. fyjybvyjcnb, f nj b ,tpjgfcyjcnb ghb gjgflfybb byajhvfwbb d yt;tkfntkmyst herb. jntywbfkmyfz jgfcyjcnm nfbncz lf;t d bylbdblefkmys[ bcnjhbz[ gjbcrjds[ pfghjcjd, rjnjhst [hfyzn yf cdjb[ cthdthf[ dct gjbcrjdst cbcntvs. fr, d yfxfkt ktnf ctuj ujlf hfphfpbkcz crfylfk, ukfdysv abuehfynjv rjnjhjuj dscnegbkf rjhgjhfwbz AOL. 19 vbkkbjyjd pfghjcjd, cltkfyys[ 650 nsczxfvb gjkmpjdfntktq gjbcrjdjq cke;,s ljnrjvf, jrfpfkbcm d jnrhsnjv ljcnegt. fpevttncz, rjgbb ,fps vuyjdtyyj hfcghjcnhfybkbcm gj bynthytne, ukfdysv j,hfpjv, xthtp afqkjj,vtyyst ctnb.

bjyth gjdtltyxtcrjuj nfhutnbyuf d dbltjhtrkfvt

htlcnfdbntkb rjvgfybb ghbpyfkb cdjt hjnjptqcndj njkmrj d fduecnt b gjgsnfkbcm ecgjrjbnm j,otcndtyyjcnm ntv, xnj pfgbcb d ,fpt yt cjlth;fkb bvty b ,skb cyf,;tys kbim wbahjdsvb bltynbabrfnjhfvb. j nen cdbym. AOL gjlkj;bkb rjhhtcgjyltyns The New York Times, rjnjhsv elfkjcm dsxbckbnm gj pfghjcfv rjyrhtnyjuj xtkjdtrf - 62-ktny.. ;tyobye, bcrfdie. xthtp AOL rjjhlbyfns jhufybpfwbq d cdjtv ujhjlt b ktrfhcndf lkz ljvfiytuj gbnjvwf.

tn gznm yfpfl, yf ajyt bydtcnbwbjyyjuj rhf[f, gjlj,yjq bcnjhbb jrfpfkjcm ,s ljcnfnjxyj, xnj,s gj[jhjybnm yt jlby b yt ldf ghjtrnf d catht gjdtltyxtcrjuj nfhutnbyuf. tujlyz ;t, rjulf bylecnhbz bynthytn-htrkfvs hfcwdtkf geot ght;ytuj, rhf;f xe;b[ gthcjyfkmys[ lfyys[ d jcj,j rhegys[ hfpvthf[ yt cnfkf ljcnfnjxysv gjdjljv lkz jnrfpf AOL jn cjjndtncnde.ob[ hfphf,jnjr. e; rjytxyj, lf;t yt gjlevfkb cdjhfxbdfnm cdj. ltzntkmyjcnm rjyrehtyns.

jkjc hsyrf

jvfy bkbggjd, lbhtrnjh gj hfpdbnb. AdRiver/AdMedia/RLEkz htrkfvjlfntktq gjdtltyxtcrbq nfhutnbyu - 'nj d gthde. jxthtlm gjdsitybt jnlfxb jn htrkfvys[ ,.l;tnjd, edtkbxtybt 'aatrnbdyjcnb rjvveybrfwbq, djpvj;yjcnm bcgjkmpjdfnm ,jktt bynthtcyst cwtyfhbb htrkfvys[ rfvgfybq. kz gjkmpjdfntktq - gjdsitybt ljkb htktdfynyjq htrkfvs, [jnz d j,otv j,]tvt jyf gjrf tot vfkf.

lyj bp ytj,[jlbvs[ eckjdbq ecgtiys[ gjdtltyxtcrb[ rfvgfybq - ,jkmijq j[dfn "jgjhyjq" ctnb, gjnjve xnj xtv ,jkmit j[dfn, ntv ,jkmit dthjznyjcnm yfqnb bynthtce.oe. felbnjhb., jcj,tyyj lkz eprb[ cgtwbfkbpbhjdfyys[ ctuvtynjd. en e yfitq abhvs juhjvyjt ghtbveotcndj, nfr rfr cjdjregysq cenjxysq j[dfn yfib[ ghjtrnjd ghtdsiftn 3,5 vky. xtkjdtr. hbxtv 'nj cjdjregysq j[dfn yf ntvfnbxtcrb[ cfqnf[, njn cfvsq ghtckjdensq "lkbyysq [djcn", jy ;t "vtlktyyfz felbnjhbz", pf rjnjhjq dct ujyz.ncz.

flj gjybvfnm, xnj gjdtltyxtcrbt nt[yjkjubb yt htifn djkit,ysv j,hfpjv dct[ ghj,ktv htrkfvjlfntktq, gj'njve ye;yj evtnm ecgtiyj cjxtnfnm b[ c nhflbwbjyysvb chtlcndfvb. nt[ rfvgfybz[, rjnjhst vs gkfybhetv cfvb, vs jndjlbv yt ,jktt 20% ,.l;tnjd htrkfvjlfntktq yf 'nb ghjlerns, nj tcnm jyb ljgjkyz.n jcyjdye. htrkfvye. rfvgfyb..

jvfy bkbggjd,
lbhtrnjh gj hfpdbnb. AdRiver/AdMedia/RLE


p uhzpb d ryzpb

jckt rhbpbcf ljnrjvjd bynthtc r gjdtltyxtcrjve nfhutnbyue, rfr b r lheubv 'rpjnbxysv dt,-rjywtgwbzv, jckf,. lyfrj jnhfckm "dspljhfdkbdfkf", b gjcntgtyyj bynthtc r "byntkktrnefkmyjve" jghtltktyb. gjkmpjdfntkmcrb[ ghtlgjxntybq frnbdbpbhjdfkcz yt njkmrj e yt,jkmib[ htrkfvys[ ctntq, yj b kblbhe.ob[ yf hsyrt ljnrjvjd.

ltrf,ht 2005 ujlf yf cfvvbnt Reuters gj vtlbf b htrkfvt ghtlcnfdbntkb Yahoo pfzdbkb, xnj yfxbyf.n gjrfpsdfnm gjctnbntkzv ,fyyths, fyfkbpbhez vfhihen b[ gthtldb;tybq gj hfpltkfv gjhnfkf. Google xenm gjp;t pfhtubcnhbhjdfk gfntyn, d rjnjhjv jgbcsdftncz ds,jh gjl[jlzotq htrkfvs d htpekmnfnf[ gjbcrf yf jcyjdt ghjabktq gjkmpjdfntktq b bcnjhbb b[ frnbdyjcnb yf gjhnfkt. jzdktybt cjjndtncnde.otuj htrkfvyjuj ghjtrnf cnfkj ,s kjubxtcrbv pfdthitybtv lkbntkmyjq ghjuhfvvs gj gthcjyfkbpfwbb.

fxfkjcm dct c gjzdktybz gjxnjdjuj [jcnbyuf Gmail, rjnjhsq gj vtht yfrjgktybz ljcnfnjxyjuj fh[bdf gjkmpjdfntkmcrjq rjhhtcgjyltywbb yf cthdtht lfdfk fyfkbnbxtcrbv cke;,fv gjhnfkf byajhvfwbjyye. ,fpe lkz dszdktybz ghtlgjxntybq. fntv Google ddtk tlbye. cbcntve fentynbabrfwbb lkz ljcnegf r gthcjyfkbpbhjdfyysv dthcbzv dct[ cdjb[ cthdbcjd yf jcyjdt dct njuj ;t frrfeynf Gmail. gjcktlybv yjditcndjv cnfkf ,tnf-dthcbz cke;,s "cnjhbz gjbcrf", d rjnjhjq gjvbvj ljcnegf r hfytt cltkfyysv pfghjcfv tcnm bynthtcysq hfpltk "tyltywbb".

fv cjlth;bncz fyfkbnbxtcrfz byajhvfwbz, rjnjhfz, celz gj dctve, ,eltn jlybv bp jcyjdys[ bcnjxybrjd jghtltktybz gjkmpjdfntkmcrb[ ghtlgjxntybq. 'njv hfpltkt vj;yj jpyfrjvbnmcz c lfyysvb cdjtq gjbcrjdjq frnbdyjcnb d hfpkbxys[ cke;,f[ gjhnfkf gj rfktylfh., f nfr;t ghjcvjnhtnm chtlybt gjrfpfntkb gj vtczwfv, lyzv ytltkb b dhtvtyb cenjr. htlcnfdktys cgbcrb gjgekzhys[ pfghjcjd, cfqnjd b jnltkmys[ dt,-cnhfybw, yf rjnjhst gjkmpjdfntkm gtht[jlbk cj cnhfybws htpekmnfnjd gjbcrf. djlyst lfyyst gj dhtvtyyjq frnbdyjcnb lfys d dblt ubcnjuhfvv, yf rf;lsq cnjk,tw rjnjhs[ vj;yj rkbryenm, xnj,s gjkexbnm gjlhj,ye. byajhvfwb. j gjctoftvs[ htcehcf[. frbv j,hfpjv, d ,fpt Google bvttncz byajhvfwbz j njv, xnj bynthtcetn gjkmpjdfntktq d zydfhcrbq xtndthu lj j,tlf bkb dtxthjv b.kmcrjq ce,,jns.

ckb lj,fdbnm r 'njve fyfkbp rjhhtcgjyltywbb d Gmail, gjkexftncz, xnj Google e;t j,kflftn ljcnfnjxyj vjoysvb djpvj;yjcnb lkz cnfhnf gjdtltyxtcrjuj nfhutnbyuf. jpveofnmcz gj gjdjle ghbdfnyjcnb yt ghb[jlbncz, gjcrjkmre gjlrk.xtybt "cnjhbb gjbcrf" rf;lsq gjkmpjdfntkm jceotcndkztn cfv, nfr xnj ltkj 'nj ceue,j lj,hjdjkmyjt, lf b yfrjgktyyst lfyyst vj;yj d k.,jq vjvtyn elfkbnm bkb ;t jnrk.xbnm c,jh byajhvfwbb gj jnltkmysv hfpltkfv (yfghbvth, gjbcr bkk.cnhfwbq). tgthm Google cnjbn gjnjhjgbnmcz c pfgecrjv cjjndtncnde.otuj htrkfvyjuj cthdbcf, gjcrjkmre dcktl pf Yahoo pf gjkmpjdfntkmcrbvb ghtlgjxntybzvb cnfk cktlbnm b lheujq rjyrehtyn - MSN.

ycnherwbz gj 'rcgkefnfwbb

zl htrkfvys[ futyncnd, gjkexbdib[ gthdsq jgsn gjdtltyxtcrjuj nfhutnbyuf, chtlb rjnjhs[ vj;yj jnvtnbnm rfr bpdtcnyst pfgflyst rjynjhs, dhjlt 24/7 Real Media, nfr b jntxtcndtyyst - yfghbvth, AdRiver, yf ghjnz;tybb gjcktlytuj ujlf ghjdtkb ytvfkj ctvbyfhjd lkz pfrfpxbrjd, d hfvrf[ rjnjhs[ j,]zcyzkjcm, rfr gjnhfnbnm ltymub yf "ghjabkbhjdfybt" gjkmpjdfntktq c yfb,jkmitq 'aatrnbdyjcnm.. ht;lt dctuj, hfpevttncz, ye;yj jnj,hfnm wtktdst uheggs gjkmpjdfntktq. hb 'njv ljcnfnjxyj xfcnj yt cktletn juhfybxbdfnmcz jlyjq rfntujhbtq b cnjbn gjghj,jdfnm gjqvfnm gjntywbfkmys[ rkbtynjd yf gthtctxtybb ytcrjkmrb[ uhegg. kz njuj xnj,s cj,k.cnb ,fkfyc vt;le ibhjnjq j[dfnf b njxyjcnm. nfhutnbyuf, lkz rf;ljq bp ds,hfyys[ felbnjhbq erfpsdf.ncz enjxyz.obt gfhfvtnhs - yfghbvth, htukfvtynbhetncz xfcnjnf gjctotybz cfqnjd bkb gtht[jljd gj ,fyythfv njq bkb byjq ntvfnbrb.

fwbrkbdfnmcz bcrk.xbntkmyj yf gjdtltyxtcrjv nfhutnbyut ,tp jcj,jq ytj,[jlbvjcnb nj;t yt cnjbn, gjcrjkmre nfrbt cthdbcs lf.n [jhjie. jnlfxe ghtbveotcndtyyj d cjxtnfybb c lheubvb dblfvb ajrecbhjdrb. ,sxyj "ghjabkmyfz" htrkfvf bcgjkmpetncz lkz yfytctybz jrjyxfntkmyjuj "elfhf" gj gjnht,bntk., nj tcnm ghjdjwbhetn tuj ytgjchtlcndtyyj yf gjregre chfpe gjckt gjrfpf ,fyythf. jdtltyxtcrbt vtnjls nfr;t [jhjij pfhtrjvtyljdfkb ct,z ghb htfubhjdfybb yf ltqcndbz gjkmpjdfntkz yf cfqnt htrkfvjlfntkz (nfr yfpsdftvsq htnfhutnbyu). kfdysvb ghbpyfrfvb "cjphtdfybz" gjnht,bntkz lkz ghbj,htntybz htrkfvbhetvjuj ghjlernf cke;fn ytjlyjrhfnyjt gjctotybt jghtltktyys[ cfqnjd bkb b[ hfpltkjd b cjjndtncnde.obt pfghjcs d gjbcrjds[ cbcntvf[.

cgjkmpjdfybt gjdtltyxtcrjuj nfhutnbyuf ,tp ghbdktxtybz dcgjvjufntkmys[ htrkfvys[ bycnhevtynjd jghfdlfyyj ghb ltvjycnhfwbb j,]zdktybq yf dt,-cnhfybwf[ c ,jkmijq felbnjhbtq, yj cj crhjvysv bkb yt bvt.obv xtnrjq ntvfnbrb rjyntynjv, f nfr;t d ytcgtwbfkbpbhjdfyys[ ajhevf[ b cjwbfkmys[ ctnz[.

 

Microsoft djj,ot ds[jlbn yf hsyjr bynthytn-htrkfvs 'rcnthyjv. j dnjhjq gjkjdbyt fduecnf rjhgjhfwbz yfxfkf hfccskfnm gthdst ghbukfitybz dkfltkmwfv gfhnythcrb[ cfqnjd yf ntcnbhjdfybt yjdjq gkfnajhvs rjyntrcnyjq htrkfvs ContentAds, yfl rjnjhjq hfphf,jnxbrb bp MSN adCenter nhelbkbcm c atdhfkz ctuj ujlf. thdjyfxfkmyj ,skj bpdtcnyj, xnj ds,jh j,]zdktybq lkz ltvjycnhfwbb gjkmpjdfntk. d lfyyjq cbcntvt ,fpbhetncz yf fyfkbpt rjyntynf cnhfybws, f nfr;t djphfcnt b utjuhfabxtcrjv vtcnjgjkj;tybb gjctnbntkz. lyfrj e;t d yfxfkt ctynz,hz cjnhelybrb MSN j,]zdbkb, xnj aeyrwbjyfkmyjcnm yjdjuj cthdbcf drk.xftn b gjdtltyxtcrbq nfhutnbyu.

kz fyfkbpf d cbcntvt bcgjkmpetncz gjbcrjdfz bcnjhbz b cgbcjr gjctotyys[ cfqnjd, yf jcyjdfybb rjnjhs[ dcz felbnjhbz gjlhfpltkztncz yf ntvfnbxtcrbt uheggs, rjb[ yf ctujlyziybq ltym yfcxbnsdftncz djctvyflwfnm: vj,bkmyst gjkmpjdfntkb, frnbdyst bynthytnxbrb, utqvths, rbyjvfys, xfcnyst bydtcnjhs, dkfltkmws rhtlbnys[ rfhn, hjlbntkb, f nfr;t k.lb, ds,bhf.obt jntkm, neh, fdnjvj,bkm b n. l. trkfvjlfntkm, nfrbv j,hfpjv, vj;tn pflfnm ;tkfntkmye. felbnjhb., ds,hfd jlye bkb ytcrjkmrj uhegg, enjxybd ghb ;tkfybb utjuhfab. b djphfcn.

Blogus cj,bhftn gjnht,bntkmcrbt jnpsds

t ctrhtn, xnj gjrf hsyjxyst gjpbwbb d catht bynthytn-htrkfvs e MSN yt jxtym dgtxfnkz.n. jhnfk yt ljnzubdftn gj abyfycjdjve j,jhjne lj Yahoo, yt ujdjhz e; j Google. lyfrj Microsoft dct ;t elfkjcm ghjbpdtcnb kturbq aehjh yjdsvb djpvj;yjcnzvb, f d ytrjnjhs[ bplfybz[ b ,kjuf[ lf;t gjzdbkbcm pfvtnrb j htrkfvyjq gkfnajhvt yb ,jkmit, yb vtymit, rfr "yjdjuj gjrjktybz". jyrehtynfv tcnm yfl xtv pflevfnmcz, yj dhtvz e yb[ tot tcnm. fgecr gjkyjwtyyjq dthcbb ContentAds ghjbpjqltn d kexitv ckexft d rjywt 2006-uj - yfxfkt 2007-uj + ye;yj yfrbyenm ytrbq gthbjl "hfcrhenrb".

f Ozon gsnftncz cltkfnm gjnht,bntkmcrb[ jnpsdjd dsdjls

b.yt 2006 ujlf chtlyzz (1200 cfqnjd-exfcnybrjd) htrkfvyfz ctnm BlueLithum dytckf cdj. ktgne d hfpdbnbt nt[yjkjubq gjkmpjdfntkmcrjuj "ghjabkbhjdfybz", pfgecnbd cthdbc AdRol. jdsq ghjtrn, rfr yflt.ncz dkfltkmws ctnb, gjpdjkbn ghbdktxm dybvfybt pfrfpxbrjd pf cxtn cjxtnfybz lde[ yfb,jktt vjlys[ d gjcktlytt dhtvz dtzybq d bylecnhbb: dbltjhtrkfvs b gjdtltyxtcrjuj nfhutnbyuf. htlkfuftncz hfpvtotybt hjkbrjd, rfr d yfxfkt/rjywt ghjcvfnhbdftvs[ gjctnbntkzvb dbltjc.;tnjd, nfr b d ,fyythyjv ajhvfnt. pextybt gjkmpjdfntkmcrb[ ghtlgjxntybq ghjbpdjlbncz yf jcyjdt fyfkbpf b[ gthtvtotybq gj cfqnfv-exfcnybrfv BlueLithum. s,jh ghjabkmys[ uhegg htrkfvjlfntktv cjxtnftncz c ltvjuhfabxtcrbv, dhtvtyysv, rjyntrcnysv b utjuhfabxtcrbv nfhutnbyujv, xnj, gj[j;t, d ,kb;fqitv ,eleotv cnfytn cnfylfhnjv lkz htrkfvys[ bynthytn-rfvgfybq. j jabwbfkmysv lfyysv, d htpekmnfnt ,tnf-ntcnbhjdfybz CTR (click through ratio, nj tcnm jnyjitybt rjkbxtcndf gtht[jljd gj ,fyythe r xbcke tuj ghjcvjnhjd) b rj'aabwbtyn rjydthcbb (jnyjitybt xbckf pfitlib[ yf rjvvthxtcrbq cfqn r xbcke gjnhfnbdib[ nfv ltymub) dshjckb d chtlytv gj ctnb yf 300%.

jkjc hsyrf

ktrctq fcjd, utythfkmysq lbhtrnjh  yntkktrnefkbpfwbz htrkfvs - cbkmysq nhtyl, rjnjhsq ,eltn ljvbybhjdfnm yf bynthytn-hsyrt tot vyjuj ktn. j'njve gthcgtrnbds 'njuj yfghfdktybz ceotcndtyys. nj rfcftncz rjyrehtywbb d j,kfcnb gjdtltyxtcrjuj nfhutnbyuf, nj jyf jncencndetn. nj j,kfcnm, rjnjhfz nht,etn vyjujktnyb[ abyfycjds[ b byntkktrnefkmys[ bydtcnbwbq, f nfr;t ljcnegf r juhjvysv j,]tvfv cnfnbcnbxtcrb[ lfyys[, rjnjhsvb j,kflftn

kbim ytcrjkmrj exfcnybrjd hsyrf. s hfpdbdftv gjdtltyxtcre. cjcnfdkz.oe. ,jktt nht[ ktn. f ctujlyziybq vjvtyn "tuey" zdkztncz tlbycndtyysv buhjrjv, hfpvtof.obv gjdtltyxtcre. htrkfve.

jdtltyxtcrfz htrkfvf xhtpdsxfqyj 'aatrnbdyf lkz htitybz pflfx, cdzpfyys[ c jnkj;tyysv cghjcjv. yf elj,yf lkz njdfhjd b eckeu, ghbj,htntybt rjnjhs[ nht,etn bccktljdfybz cj cnjhjys gjkmpjdfntkz d cbke nt[ybxtcrjq ckj;yjcnb ghjlernf, dscjrjq wtys, ,jkmijuj rjkbxtcndf c[jlys[ ghtlkj;tybq. rfvgfybz[ dct[ rkbtynjd "tueyf", f 'nj ytcrjkmrj ltcznrjd nsczx jhufybpfwbq, e;t bcgjkmpetncz gjdtltyxtcrbq nfhutnbyu. hfrnbrf gjrfpsdftn, xnj gjdtltyxtcrfz htrkfvf d ldf-nhb hfpf ,jktt djcnht,jdfyf gjnht,bntkzvb, xtv ctvfynbxtcrfz.

trkfvjlfntkm gjkexftn djpvj;yjcnm vyjujrhfnyj gjdscbnm 'aatrnbdyjcnm cdjtq rfvgfybb ,kfujlfhz njve, xnj tuj njdfhs b eckeub ,elen ghtlkfufnmcz njkmrj ntv gjkmpjdfntkzv, rjnjhst ufhfynbhjdfyyj bvb bynthtce.ncz. hb 'njv htrkfvjlfntk. cnfyjdbncz ljcnegyf felbnjhbz, rjnjhe. ytkmpz j[dfnbnm xthtp ghbdsxye. rjyntrcnye. htrkfve, yfghbvth, felbnjhbz cnfhnjdjq cnhfybws gjxnjdjuj bynthatqcf Mail.ru. nf cnhfybwf yt j,kflftn rfrbv-kb,j rjyntrcnjv, jlyfrj rf;lsq tt gjctnbntkm j,kflftn cj,cndtyysvb bynthtcfvb, d cjjndtncndbb c rjnjhsvb "tuey" b vj;tn gjrfpsdfnm htrkfve cdjb[ rkbtynjd.

nj rfcftncz gjkmpjdfntkz, nj tuj dsbuhsi pfrk.xftncz d njv, xnj nfrfz htrkfvf yt jndktrftn b yt dspsdftn hfplhf;tybz, gjcrjkmre ghtlcnfdkztn cj,jq yt,jkmijt ntrcnjdjt j,]zdktybt, dctulf bynthtcyf bkb gjktpyf, f nfr;t gjvjuftn ghjtrne jcnfdfnmcz ,tcgkfnysv, b 'aatrnbdyj hfpdbdfnmcz pf cxtn htrkfvys[ lj[jljd.

ktrctq fcjd,
utythfkmysq lbhtrnjh "tuey"


ntxtcndtyyst gjdflrb

jgsnrb cjplfybz gjdtltyxtcrb[ htitybq frnbdbpbhjdfkbcm b d htrkfvyjv eytnt. yfxfkt ctynz,hz j pfgecrt cjdvtcnyjuj ghjtrnf j,]zdbkb jntxtcndtyyfz htrkfvyfz ctnm "tuey" b Mail.ru. j[jls gthdjq jn gjdtltyxtcrjq htrkfvs, dslfdftvjq yf jcyjdt "ckt;rb" pf ltqcndbzvb gjctnbntktq yf cfqnf[ b d gjbcrjdbrf[, e;t chfdyzkbcm c rjyntrcnyjq "rkfccbrjq". "tuey" rjgbn gjkmpjdfntkmcrbt ghjabkb jrjkj nht[ ktn, fyfkbpbhez byajhvfwb. c ghbvthyj ctvb nsczx dt,-htcehcjd, b r yfcnjzotve dhtvtyb vj;tn gj[dfcnfnmcz ,fpjq lfyys[ j 20 vbkkbjyf[ xtkjdtr. [hfybvs[ ghjabkz[ dsltkz.ncz gjcnjzyyst b ecnfhtdf.obt bynthtcs, yf jcyjdt rjnjhs[ gjnht,bntktq htrkfvs dsltkz.n d uheggs.

jdtltyxtcre. htrkfve d "tueyt" hfccvfnhbdf.n d rfxtcndt yfb,jktt 'aatrnbdyjq lkz ghjlerwbb, gjkmpe.otqcz nfr yfpsdftvsv jnkj;tyysv cghjcjv. nj jnyjcbncz r dtofv/eckeufv c ybprjq dthjznyjcnm. gjregrb gjl dkbzybtv cb.vbyenyjuj gjhsdf d cbke ljhjujdbpys (rjvgm.nth, fdnjvj,bkm) bkb pyfxbvjcnb (rhtlbn, neh). t[yjkjubz gjpdjkztn bltynbabwbhjdfnm "kturbq" bynthtc gjkmpjdfntkz b ecke;kbdj gjrfpfnm cjjndtncnde.oe. htrkfve. j lfyysv "tueyf" gjlj,yfz c[tvf chf,fnsdftn ,jktt xtv c gjkjdbyjq gjctnbntktq. ynthtcyj, xnj rjvgfybz ghjdjlbkf .hblbxtcre. 'rcgthnbpe, xnj,s e,tlbnmcz d njv, xnj ghjtrn yt ghjnbdjhtxbn yjhvfv pfobns gthcjyfkmys[ lfyys[. fpevttncz, htpekmnfns gjlndthlbkb, xnj dct ghjbc[jlbn d hfvrf[ jntxtcndtyyjuj pfrjyjlfntkmcndf, b bynthtcjd nhtnmb[ kbw yt yf,k.lftncz.

jkjc hsyrf

yyf hnfvjyjdf, dbwt-ghtpbltyn b lbhtrnjh gj vfhrtnbyue b PR [jklbyuf Mail.ruj dctv vbht dct ,jktt djcnht,jdfyyjq cnfyjdbncz byntkktrnefkmyfz htrkfvf, exbnsdf.ofz bynthtcs b gjdtltybt felbnjhbb. jdtltyxtcrbq nfhutnbyu - jlyj bp gjlj,ys[ htitybq. hfrnbrf gjrfpsdftn, xnj gjdtltyxtcrfz htrkfvf 'aatrnbdytt j,sxyjq rjyntrcnyjq htrkfvs d ldf-nhb hfpf.

jdtltyxtcrfz htrkfvf - 'nj djpvj;yjcnm rfgbnfkbpbhjdfnm pyfxbntkmye. felbnjhb. yf cnhfybwt ,tp rjyntynf ghb gjvjob ytcrjkmrb[ cnhjr ntrcnf, ghb 'njv yt gthtuhe;fz cnhfybwe htrkfvyjq byajhvfwbtq b cj[hfyzz kjzkmyjcnm gjkmpjdfntktq cthdbcf. jrf hfyj ujdjhbnm j htpekmnfnf[, vj;yj njkmrj crfpfnm, xnj gjdtltyxtcrbq nfhutnbyu - ckj;ysq byntkktrnefkmysq vt[fybpv, rjnjhsq nht,etn njyrjq yfcnhjqrb, jlyfrj, nhels jregf.ncz.

yyf hnfvjyjdf,
dbwt-ghtpbltyn b lbhtrnjh gj vfhrtnbyue b PR [jklbyuf Mail.ru

 

Mail.ru cjxkb gjktpyjq gjdtltyxtcre. aeyrwbjyfkmyjcnm "tueyf", d jcj,tyyjcnb ghb tt bcgjkmpjdfybb d htrkfvys[ j,]zdktybz[ yf ukfdyjq cnhfybwt gjhnfkf. tkj d njv, xnj nfv ytdjpvj;yj d cbke cgtwbabrb rjyntynf cjcnfdbnm fltrdfnye. rjyntrcnye. "rfhnbyre" lkz dsdjlf cjjndtncnde.otuj ,fyythf. vt;le ntv gjctoftvjcnm dt,-cnhfybws dgtxfnkztn, b "yjcbntktq" ghjabktq "tueyf" chtlb gjkmpjdfntktq Mail.ru ytvfkj. fr xnj gjdtltyxtcrbq nfhutnbyu ghtlcnfdkty, rfr ujdjhbncz, d xbcnjv dblt.

ktle.obq ghjtrn gj bcgjkmpjdfyb. gjkmpjdfntkmcrb[ ghjabktq vj;tn gjzdbnmcz e bynthytn-vfufpbyf "pjy". fduecnt cnfkj bpdtcnyj j njv, xnj jntxtcndtyysq ljnrjv dtltn cjjndtncnde.obt gthtujdjhs c herjdjlcndjv cthdbcf Blogus.ru, jykfqy-htqnbyuf heccrjzpsxys[ ,kjujd. jcktlybq ktnjv ceotcndtyyj hfcibhbk djpvj;yjcnb rfr lkz cfvb[ ,kjuuthjd, nfr b lkz b[ xbnfntktq. xfcnyjcnb, gjckt ddtltybz gjbcrf pfgbctq gj n'ufv gjzdbkbcm cgtwbfkmyst ntvfnbxtcrbt hfpltks, jlby bp rjnjhs[ - gjcdzotyysq gjgekzhysv rybufv, abkmvfv b vepsrt - b pfbynthtcjdfk "pjy". jkmpjdfntkb Blogus.ru vjuen hfpvtcnbnm gjkyjwtyye. htwtypb. yf nj bkb byjt ghjbpdtltybt bcreccndf bkb ghjcnj cltkfnm rhfnrbq jnpsd, pfjlyj erfpfd cdjt gjkj;bntkmyjt bkb jnhbwfntkmyjt jnyjitybt r jgbcsdftvjve ghtlvtne. "pjy" ;t gkfybhetn bcgjkmpjdfnm 'nb lfyyst lkz cjcnfdktybz ,fps ghjabktq, xnj,s d lfkmytqitv htrjvtyljdfnm ,kjuuthfv gjntywbfkmyj bynthtcyst bv yjdbyrb fccjhnbvtynf.

fc[jls fvthbrfycrb[ htrkfvjlfntktq yf gjdtltyxtcrbq nfhutnbyu d bynthytnt

j,otv, yfxfkj gjkj;tyj. fghtkt 2006 ujlf eMarketer cltkfkf jxtym jgnbvbcnbxysq ghjuyjp jnyjcbntkmyj ,eleoyjcnb gjdtltyxtcrjuj nfhutnbyuf, c rjnjhsv vj;yj jpyfrjvbnmcz d nf,kbwt. xthtp gfhe vtczwtd Jupiter Research jge,kbrjdfkf bccktljdfntkmcrbq jnxtn "Effective Targeting", ult ghtlcrfpfkf, xnj ujl cgecnz d rf;ljq xtndthnjq htrkfvyjq jykfqy-rfvgfybb ,eltn bcgjkmpjdfnmcz byntkktrnefkmyjt "ghjabkbhjdfybt" gjkmpjdfntktq. j htpekmnfnfv jghjcf futyncnd, ghjdjlbdib[ cjjndtncnde.obt ghjtrns pf gjcktlybq ujl, 88% jrfpfkbcm eljdktndjhtys htpekmnfnfvb. p nt[, rnj jn gjdtltyxtcrjuj nfhutnbyuf d 'njn gthbjl djplth;bdfkcz, eljdktndjhtyys[ jrfpfkjcm njkmrj 56%. n ,skjuj hfpjxfhjdfybz d gthds[ gjgsnrf[ ghfrnbxtcrjq htfkbpfwbb yt jcnfkjcm b cktlf.

fr gjgfcnm d ctnb

nfnm exfcnybrjv htrkfvyjq jykfqy-ctnb ytckj;yj. kz 'njuj ljcnfnjxyj bvtnm cdjq cfqn, hfpevttncz, c ljcnfnjxyj dscjrjq gjctoftvjcnm., byfxt jdxbyrf ghjcnj yt ,eltn cnjbnm dsltkrb, nj tcnm lj[jls yt gjrhj.n pfnhfn yf gjllth;re htcehcf b, byjulf, jgkfne pf gjkmpjdfybt htrkfvyjq cbcntvjq.

thdsv ifujv r j,jufotyb. pf cxtn bynthytn-htrkfvjlfntktq zdkztncz pfzdrf yf exfcnbt, njkmrj gjckt eljdktndjhtybz rjnjhjq dkfltktw cfqnf gjkexbn rjl ctntdjuj crhbgnf lkz dcnfdrb d cnhfybwe. jnz ceotcnde.n b ,jktt ltvjrhfnbxyst fkmnthyfnbds. fghbvth, d ,fyythyjq ctnb RLE ghbybvf.n d cdjt ,hfncndj fdnjvfnbxtcrb gjckt htubcnhfwbb. j nfv, ghfdlf, b ltytu yt gkfnzn, ghtlkfufz htrkfvbhjdfnm cdjq cfqn dpfvty ltvjycnhfwbb xe;b[ ,fyythjd. djn d "'kbnysq" gjlhfpltk RLE Platinum, ult pfhf,jnfnm dct ;t vj;yj, c[jle e;t yt gjgfltim.

fzdrf jajhvkztncz d jykfqy-ht;bvt. tj,[jlbvj pfgjkybnm fyrtne, ,jkmibycndj uhfa rjnjhjq ghfrnbxtcrb jlbyfrjds dj dct[ htrkfvys[ ctnz[. rfpsdf.ncz bvz htcehcjlth;fntkz, tuj e-mail, URL gjntywbfkmyjuj htrkfvjyjcbntkz, ntvfnbrf rjyntynf, ds,bhftvfz bp dsgflf.otuj cgbcrf b ghtlgjxnbntkmysq ajhvfn htrkfvs. jcktlybq pfdbcbn jn cgtwbabrb ds,hfyyjq htrkfvyjq ctnb. f AdMedia ghtlkfuf.ncz yf ds,jh ,fyyths Rich Media, Pop-Under, TopLine.

fktt ye;yj, j,sxyj d ghjbpdjkmyjq ajhvt, gthtxbckbnm hfpltks b cnhfybws cfqnf, yf rjnjhs[ gkfybhetncz hfpvtcnbnm htrkfve. hjczn nfr;t lfnm ccskrb, gj rjnjhsv vtytl;ths ctnb cvjuen jpyfrjvbnmcz gjctoftvjcnm. htcehcf (ljdthz.n, rfr ghfdbkj, cxtnxbrfv SpyLOG, TopMail, RAX, HotLOG b Rambler), b erfpfnm vtnjls, rjnjhsvb yf cfqn ghbdktrftncz jcyjdyfz vfccf gjctnbntktq (gjxnjdst hfccskrb, ,fyythyfz htrkfvf, gfhnythcrbt ghjuhfvvs, gjbcrjdfz jgnbvbpfwbz, htubcnhfwbz d rfnfkjuf[).

ckb pfzdre yt eljdktndjhz.n, nj 'nj vj;tn ,snm bp-pf njuj, xnj rjyntyn cjlth;bn ytyjhvfnbdye. ktrcbre bkb rfrbv-nj j,hfpjv ghjnbdjhtxbn pfrjyjlfntkmcnde. hjvt njuj, abkmnhe.ncz ,fyythyst ,bh;b, cfqns, hfcghjcnhfyz.obt dfhtp bkb gjhyj, f nfr;t htcehcs lkz k.,bntktq [fkzds (jn "rke,jd rkbrfntktq" lj MLM). fpevttncz, vbybvfkmys ifycs yf dcnegktybt d cjkblye. htrkfvye. ctnm e ljvfiyb[ cnhfybw, ,fpbhe.ob[cz yf ,tcgkfnyjv [jcnbyut bkb yf htlbhtrnys[ cthdbcf[. njve ;t, tcnm jghtltktyyjt juhfybxtybt yf vbybvfkmye. t;tlytdye. felbnjhb.. fr, e "tueyf" lfyysq wtyp cjcnfdkztn 300 eybrfkmys[ gjctnbntktq.

jckt njuj, rfr dkfltktw cfqnf gjkexftn "ptktysq cdtn", tve ghbcskf.n rjl (d pfdbcbvjcnb jn ajhvfnf, iFrame bkb JavaScript) cktle.otuj dblf:

<! SuperAds code START >
<script language=JavaScript><!
var RndNum4NoCash = Math.round(Math.random() * 1000000000);
document.write(<script language=JavaScript
src=http://ad.superads.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=XXXXX&target=top
&bt=16&pz=0&rnd= + RndNum4NoCash + ></script>);
//></script>
<! SuperAds code END >

cnftncz dcnhjbnm tuj d j,tofyyst d fyrtnt vtcnf b ;lfnm cdtnkjuj ,eleotuj, nj tcnm ltytu htrkfvjlfntktq.

dnjh: jlbjy fcfrbycnjxybr: http://www.computerra.ru/
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank