. , .


   www.romver.ru
/ /( )

_______
yf jrfpfybt eckeu gj cjplfyb. cfqnf
u.-tnth,ehu _______________2008u.
__________________________________________________________________________________ bvtyetvjt d lfkmytqitv frfpxbr, d kbwt ___________________________________________, ltqcnde.otuj yf jcyjdfybb cnfdf, c jlyjq cnjhjys, b , bvtyetvjt d lfkmytqitv cgjkybntkm, d kbwt ___________________________________________________, ltqcnde.otuj yf jcyjdfybb cnfdf, c lheujq cnjhjys, pfrk.xbkb yfcnjzobq ljujdjh j yb;tcktle.otv:

1. htlvtn ljujdjhf

1.1. cgjkybntkm j,zpetncz jrfpfnm eckeub gj cjplfyb. cfqnf frfpxbre, yf eckjdbz[, jghtltkztvs[ yfcnjzobv jujdjhjv, f frfpxbr j,zpetncz ghbyznm eckeub b jgkfnbnm b[.

1.2. rfpfybtv eckeu gj yfcnjzotve ljujdjhe zdkztncz cjplfybt cfqnf frfpxbre yf cyjdfybb hbkj;tybz r yfcnjzotve ljujdjhe.

1.3. tnjls b cgjcj,s jrfpfybz eckeu zdkz.ncz byntkktrnefkmyjq cj,cndtyyjcnm. cgjkybntkz. .,jt bcgjkmpjdfybt byntkktrnefkmyjq cj,cndtyyjcnb ljgecrftncz njkmrj c cjukfcbz cgjkybntkz.

2. hfdf b j,zpfyyjcnb cnjhjy

2.1. cgjkybntkm j,zpfy dsgjkybnm hf,jns d ntxtybt 10 hf,jxb[ lytqc vjvtynf gjcnegktybz ltytu d hfpvtht, erfpfyyjv d geyrnt 3.2 yfcnjzotuj ljujdjhf, yf hfcxtnysq cxtn cgjkybntkz.

2.2. frfpxbr j,zpetncz ghtljcnfdkznm vfnthbfks, ytj,[jlbvst lkz cjplfybz cfqnf d ntxtybt 2 (lde[) hf,jxb[ lytq c vjvtynf b[ pfghjcf cgjkybntktv.

3. jhzljr jrfpfybz eckeu b gjhzljr jgkfns

3.1. njbvjcnm eckeu gj ljujdjhe cjcnfdkztn ________________________________________ ____________________________________________________________________________

3.2. frfpxbr gthtxbckztn cgjkybntk. ghtljgkfne, d hfpvtht 50% jn cevvs ljujdjhf yt gjplytt 3 (nh[) hf,jxb[ lytq c vjvtynf tt gjlgbcfybz.

3.3. j pfdthitybb hf,jn cgjkybntkm ghtljcnfdkztn frfpxbre htpekmnfns dsgjkytyys[ hf,jn b frn clfxb-ghbtvrb, rjnjhsq frfpxbr endth;lftn d ntxtybt 2 (lde[) lytq c vjvtynf tuj gjkextybz bkb lftn vjnbdbhjdfyysq jnrfp jn ghbtvrb hf,jn.

3.4. ckexft vjnbdbhjdfyyjuj jnrfpf frfpxbrf jn ghbtvrb hf,jn cnjhjyfvb cjcnfdkztncz ldecnjhjyybq frn c erfpfybtv ytj,[jlbvs[ ljhf,jnjr b chjrjd b[ dsgjkytybz.

3.5. frfpxbr d ntxtybt 3 (nht[) hf,jxb[ lytq c vjvtynf gjlgbcfybz frnf ghbtvrb-clfxb hf,jn gthtxbckztn yf hfcxtnysq cxtn cgjkybntkz cevve d hfpvtht 50% jn cevvs ljujdjhf.

4. hjr ltqcndbz ljujdjhf

4.1. fcnjzobq ljujdjh dcnegftn d cbke c vjvtynf tuj gjlgbcfybz b ltqcndetn lj ____________200__u.

4.2. j bcntxtybb 'njuj chjrf b ghb yfkbxbb ytdsgjkytyys[ j,zpfntkmcnd cnjhjyfvb ltqcndbt jujdjhf ghjlktdftncz lj pfdthitybz dct[ dpfbvys[ j,zpfntkmcnd b ehtuekbhjdfybz dpfbvjhfcxtnjd.

4.3. jujdjh vj;tn ,snm hfcnjhuyen ljchjxyj gj j,j.lyjve cjukfcb. cnjhjy kb,j gj bybwbfnbdt cgjkybntkz ,tp j,hfotybz d celt,yst jhufys d ckexft ytjlyjrhfnyjuj, kb,j ceotcndtyyjuj yfheitybz eckjdbq jujdjhf frfpxbrjv c ghtleght;ltybtv gjcktlytuj pf 2 ytltkb lj ghtlgjkfuftvjuj vjvtynf hfcnjh;tybz ghb eckjdbb gjkyjuj ehtuekbhjdfybz dct[ dpfbvjhfcxtnjd r vjvtyne gjlgbcfybz cjukfitybz j, 'njv.

4.4. hjr ltqcndbz jujdjhf vj;tn ,snm ghjlkty yf jcyjdfybb gbcmvtyyjuj ljgjkybntkmyjuj cjukfitybz, gjlgbcfyyjuj j,tbvb cnjhjyfvb.

5. ndtncndtyyjcnm njhjy b gjhzljr hfphtitybz cgjhjd, byst gjkj;tybz

5.1. f ytdsgjkytybt bkb ytyflkt;fott dsgjkytybt njhjyfvb cdjb[ j,zpfyyjcntq gj yfcnjzotve jujdjhe jyb ytcen jndtncndtyyjcnm, ghtlecvjnhtyye. pfrjyjlfntkmcndjv.

5.2. ct cgjhs b hfpyjukfcbz, djpybrf.obt vt;le njhjyfvb, hfphtif.ncz gentv gthtujdjhjd. ckexft ytdjpvj;yjcnb hfphtitybz hfpyjukfcbq gentv gthtujdjhjd jyb gjlkt;fn hfphtityb. d h,bnhf;yjv celt gj vtcne yf[j;ltybz cgjkybntkz.

5.3. fcnjzobq jujdjh cjcnfdkty d lde[ 'rptvgkzhf[, gj jlyjve lkz rf;ljq njhjys, b dcnegftn d cbke c vjvtynf tuj gjlgbcfybz.


5. lhtcf b htrdbpbns cnjhjy

frfpxbr:

cgjkybntkm:

 

 


 


 


 


_______________

..

_______________

..


hbkj;tybt 1

r jujdjhe ______

jn ___ ____________ 2008 u.

1. fqn ljk;ty cjlth;fnm byajhvfwb. __________________ _________________________ ___________________ __________________________________________ ________________________________
_____________________________________ ________________________ _____________________________________ _____________________________________

2. ,tcgtxbnm rfxtcndtyyjt ghtljcnfdktybt byajhvfwbb b elj,ye. yfdbufwb..

3. hfabxtcrjt ghtlcnfdktybt cfqnf ljk;yj cjjndtncndjdfnm tuj cjlth;fyb..

4. jk;ty ,snm cj[hfyty abhvtyysq cnbkm ghtlghbznbz, f nfr;t j,hf,jnfyf bvt.ofzcz uhfabxtcrfz byajhvfwbz d hfvrf[ lfyyjuj ghjtrnf b jgnbvbpbhjdfyf lkz bcgjkmpjdfybz d ctnb.

5. fqn ljk;ty ,snm cnfnbxtcrbv gj ibhbyt.

6. cgjkybntkm ghtljcnfdkztn gjcktljdfntkmyj ldf dfhbfynf lbpfqyf lkz endth;ltybz frfpxbrjv. njhjq dfhbfyn ghtljcnfdkztncz d ckexft gjkyjuj jndth;tybz gthdjuj.

7. frfpxbr ghtljcnfdkztn byajhvfwb. j cdjb[ ghtlgjxntybz[.

8. lj,yfz cnhernehf cfqnf, rjnjhfz ,eltn kjubxyf b gjyznyf k.,jve gjkmpjdfntk.. f rf;ljq cnhfybwt cfqnf ljk;ty ghbcencndjdfnm yfdbufwbjyysq ,kjr.

9. htldfhbntkmyfz cnhernehf cfqnf (rf;lsq hfpltk vj;tn bvtnm gjlhfpltks):

g/g

fbvtyjdfybt cnhfybws

hfnrjt cjlth;fybt

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

_______________

..

tythfkmysq lbhtrnjh __________

_______________

..

 


3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank