. .


   www.romver.ru
/ / .( )

jujdjh yf jrfpfybt eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf
jujdjh -00/00
yf jrfpfybt eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf.
u. jcrdf __ zydfhz 2008 u.
_________, bvtyetvjt d lfkmytqitv frfpxbr, d kbwt tythfkmyjuj lbhtrnjhf
______________________________, ltqcnde.otuj yf jcyjdfybb cnfdf, c jlyjq cnjhjys, b
_________, bvtyetvjt d lfkmytqitv cgjkybntkm, d kbwt tythfkmyjuj
lbhtrnjhf _________________________, c lheujq cnjhjys, cjdvtcnyj bvtyetvst

njhjys, pfrk.xbkb yfcnjzobq jujdjh j yb;tcktle.otv:

1 htlvtn jujdjhf.

1.1 cgjkybntkm j,zpetncz jrfpfnm eckeub, yfghfdktyyst yf jgnbvbpfwb. cfqnf

frfpxbrf, yf eckjdbz[, jghtltkztvs[ yfcnjzobv jujdjhjv, f frfpxbr j,zpetncz

ghbyznm eckeub b jgkfnbnm b[.

1.2 rfpfybtv eckeu gj yfcnjzotve ljujdjhe zdkztncz jgnbvbpfwbz cfqnf frfpxbrf, ghb

rjnjhjq URL-flhtc cfqnf frfpxbrf hfcgjkfuftncz yf gjpbwbb yt yb;t 10 (ltcznjq) d

dslfxt(jndtnt) gjbcrjds[ cbcntv gj k.,jve bp rk.xtds[ pfghjcjd, erfpfyys[ d

hbkj;tybb 1 r yfcnjzotve jujdjhe, rjnjhjt zdkztncz ytjn]tvktvjq xfcnm.

yfcnjzotuj jujdjhf. jrfpfyb. eckeu gj yfcnjzotve ljujdjhe nfr;t jnyjcbncz:

jgnbvbpfwbz cnhernehs cfqnf b rjlf cnhfybw; htubcnhfwbz cfqnf d gjbcrjds[

cbcntvf[; hf,jns gj edtkbxtyb. ntvfnbxtcrjuj byltrcf wbnbhjdfybz (), relf

d[jlzn cjplfybt b hfcghjcnhfytybt ghtcc-htkbpjd, yfgbcfybt ntvfnbxtcrb[ cnfntq b

b[ hfcghjcnhfytybt, b byst hf,jns, yfghfdktyyst yf edtkbxtybt wbnbhetvjcnb cfqnf

frfpxbrf.

1.3 tnjls b cgjcj,s jrfpfybz eckeu zdkz.ncz byntkktrnefkmyjq cj,cndtyyjcnm.

cgjkybntkz. .,jt bcgjkmpjdfybt byntkktrnefkmyjq cj,cndtyyjcnb ljgecrftncz

njkmrj c cjukfcbz cgjkybntkz.

2 hfdf b j,zpfyyjcnb njhjy.

2.1 cgjkybntkm j,zpfy:

2.1.1 ceotcndkznm ltqcndbz gj jgnbvbpfwbb b gjllth;rt cfqnf frfpxbrf.

2.1.2 rfpfnm eckeub yflkt;fotuj rfxtcndf b d gjkyjv j,]tvt, d cjjndtncndbb c

eckjdbzvb yfcnjzotuj jujdjhf. ghjwtcct jrfpfybz eckeu gj jgnbvbpfwbb cfqnf

frfpxbrf, cgjkybntkm j,zpetncz yt ghbxbybnm eoth,f ajhvt, lbpfqye b

yfgjkytyb. cfqne frfpxbrf.

2.1.3 j gthdjve nht,jdfyb. frfpxbrf ghtljcnfdkznm gjkye. byajhvfwb., cdzpfyye. c

[jljv hf,jn gj dsgjkytyb. yfcnjzotuj jujdjhf.

2.1.4 j pfdthitybb hf,jn gj jgnbvbpfwbb cfqnf frfpxbrf, jceotcndkznm tuj

lfkmytqitt f,jytyncrjt j,cke;bdfybt yf ghjnz;tybb dctuj chjrf ltqcndbz

yfcnjzotuj jujdjhf.

2.1.5 htljcnfdbnm frfpxbre ljcneg r cbcntvt ghjcvjnhf cjcnjzybz bxyjuj cxtnf

jujdjhf b ntreob[ gjpbwbq cfqnf frfpxbrf.

2.1.6 djbvb cbkfvb b pf cdjq cxtn ecnhfybnm gj nht,jdfyb. frfpxbrf d ntxtybt 10

(ltcznb) hf,jxb[ lytq dct ytljcnfnrb b ytnjxyjcnb, ljgeotyyst cgjkybntktv d

[jlt jrfpfybz eckeu frfpxbre gj yfcnjzotve jujdjhe.

jujdjh -00/07 jn 00.00.2007 u.

jujdjh yf jrfpfybt eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf

2.1.7 rfpfnm eckeub gj jgnbvbpfwbb cfqnf frfpxbrf lkz ljcnb;tybz gjpbwbq, erfpfyys[

d geyrnt 1.2 yfcnjzotuj jujdjhf, d ntxtybt 90 (ltdzyjcnf) rfktylfhys[ lytq c

vjvtynf gjcnegktybz yf cxtn cgjkybntkz thdjuj ydtcnbwbjyyjuj gkfnt;f b

gthtlfxb cgjkybntk. jn frfpxbrf dct[ ytj,[jlbvs[ lfyys[ lkz hf,jns c

cjlth;fybtv cfqnf frfpxbrf.

2.2 cgjkybntkm bvttn ghfdj:

2.2.1 yjcbnm bpvtytybz d cjlth;fybt cfqnf frfpxbrf, cdzpfyyst c jgnbvbpfwbtq, ecnyj

bkb gbcmvtyyj edtljvbd frfpxbrf pf 2 (ldf) rfktylfhys[ lyz lj dytctybz

ytj,[jlbvs[ bpvtytybq.

2.2.2 cgjkybntkm bvttn ghfdj d jlyjcnjhjyytv gjhzlrt bpvtybnm cnjbvjcnm rk.xtds[

pfghjcjd b hfpvth vbybvfkmyjq gkfns eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf

frfpxbrf, erfpfyys[ d hbkj;tybb 1 r yfcnjzotve jujdjhe, gbcmvtyyj edtljvbd

frfpxbrf yt vtytt xtv pf 14 rfktylfhys[ lytq lj ghtlgjkfuftvjq lfns bpvtytybz

cnjbvjcnb eckeu cgjkybntkz d hfvrf[ yfcnjzotuj jujdjhf. fyyjt ghfdj

j,eckjdktyj hjcnjv rjyrehtywbb gj ds,hfyysv rk.xtdsv ckjdfv frfpxbrf b vj;tn

,snm htfkbpjdfyj cgjkybntktv ghb eckjdbb yf[j;ltybz frfpxbrf yf f,jytyncrjv

j,cke;bdfybb.

2.2.3 hbvtybnm r frfpxbre inhfayst cfyrwbb d dblt yfxbcktybz gtyb d ckexft

ytdsgjkytybz frfpxbrjv cdjtq j,zpfyyjcnb gj jgkfnt eckeu cgjkybntkz.

2.2.4 cgjkybntkm bvttn ghfdj elth;fnm dytctyyst frfpxbrjv ydtcnbwbjyyst gkfnt;b

gjkyjcnm. bkb xfcnbxyj d ckexft pflth;rb jgkfns frfpxbrjv eckeu cgjkybntkz.

flth;rb cj cnjhjys frfpxbrf d jgkfnt eckeu cgjkybntkz hfccvfnhbdf.ncz rfr

gjvt[b hf,jnt cgjkybntkz d hfvrf[ dsgjkytybz lfyyjuj jujdjhf.

2.2.5 htrhfnbnm d jlyjcnjhjyytv gjhzlrt jrfpfybt eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb.

cfqnf frfpxbrf ghb ytdsgjkytybb frfpxbrjv cdjtq j,zpfyyjcnb gj jgkfnt eckeu

cgjkybntkz d ntxtybt 10 (ltcznb) hf,jxb[ lytq. jpj,yjdktybt jrfpfybz eckeu gj

jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf frfpxbrf htiftncz gentv gthtujdjhjd vt;le

njhjyfvb.

2.2.6 fcnjhuyenm d jlyjcnjhjyytv gjhzlrt yfcnjzobq jujdjh ghb dytctybb frfpxbrjv

b/bkb nhtnmbvb kbwfvb bpvtytybq yf cfqn, kb,j bys[ ltqcndbq c cfqnjv d ghjwtcct

jrfpfybz cgjkybntktv eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf ,tp

ghtldfhbntkmyjuj cjukfcjdfybz c cgjkybntktv. ct ltyt;yst chtlcndf,

gthtxbcktyyst yf hfcxtnysq cxtn cgjkybntkz, djpdhfne d lfyyjv ckexft yt

gjlkt;fn.

2.2.7 fcnjhuyenm d jlyjcnjhjyytv gjhzlrt yfcnjzobq jujdjh ghb ytljcnegyjcnb cfqnf

frfpxbrf ,jktt 7 (ctvb) rfktylfhys[ lytq gjlhzl, bkb ghb ytljcnegyjcnb cfqnf

frfpxbrf ,jktt 10 (ltcznb) rfktylfhys[ lytq d ntxtybt 30 (nhblwfnb) rfktylfhys[

lytq. ct ltyt;yst chtlcndf, gthtxbcktyyst yf hfcxtnysq cxtn cgjkybntkz,

djpdhfne d lfyyjv ckexft yt gjlkt;fn.

2.3 frfpxbr j,zpfy:

2.3.1 tnrj ajhvekbhjdfnm dct cdjb bc[jlyst nht,jdfybz, f nfr;t lfkmytqibt

pfvtxfybz, ghtlkj;tybz b enjxytybz gj [jle jrfpfybz cgjkybntktv eckeu,

jajhvkzz b[ d gbcmvtyyjv dblt.

2.3.2 htljcnfdbnm ftp-ljcneg b/bkb k.,jq byjq ljcneg r eghfdktyb. rjyntynjv cfqnf lkz

ghjdtltybz hf,jn gj jgnbvbpfwbb cjlth;fybz cfqnf d hfvrf[ dsgjkytybz eckjdbq

yfcnjzotuj jujdjhf.

2.3.3 gkfnbnm eckeub cgjkybntkz gj jgnbvbpfwbb b gjllth;rt cfqnf d cjjndtncndbb c

eckjdbzvb yfcnjzotuj jujdjhf.

2.3.4 djtdhtvtyyj gjgjkyznm bxysq cxtn jujdjhf lkz jceotcndktybz cgjkybntktv

f,jytyncrjuj j,cke;bdfybz cfqnf frfpxbrf, n. t. yt gjplytt, xtv pf 5 (gznm)

,fyrjdcrb[ lytq lj ghtlgjkfuftvjq lfns pfdthitybz ltyt;ys[ chtlcnd yf bxyjv

jujdjh -00/07 jn 00.00.2007 u.

jujdjh yf jrfpfybt eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf

cxtnt jujdjhf.

2.3.5 ntxtybt 3 (nht[) hf,jxb[ lytq gj gbcmvtyyjve bkb ecnyjve pfghjce cgjkybntkz

ghtljcnfdkznm dct vfnthbfks b ljrevtyns, ytj,[jlbvst lkz jrfpfybz

cgjkybntktv eckeu d cjukfcjdfyyjv njhjyfvb j,]tvt, f d ckexft jncencndbz kb,j

ytdjpvj;yjcnb b[ ghtlcnfdktybz, byajhvbhjdfnm j, 'njv cgjkybntkz.

ndtncndtyyjcnm pf cjlth;fybt b ljcnjdthyjcnm byajhvfwbb ytctn frfpxbr.

2.4 frfpxbr bvttn ghfdj:

2.4.1 fghjcbnm e cgjkybntkz ghtljcnfdktybt eckeu [jcnbyuf cfqnf. ckeuf [jcnbyuf

ghtljcnfdkztncz cgjkybntktv ,tcgkfnyj yf dct dhtvz ltqcndbz yfcnjzotuj

jujdjhf.

2.4.2 fghjcbnm e cgjkybntkz hfpvtotybt yf cfqnt cxtnxbrf gtht[jljd yf cfqn c

gjbcrjdjq cbcntvs gj erfpfyysv rk.xtdsv ckjdfv.

2.4.3 frfpfnm e cgjkybntkz nt[ybxtcre. gjllth;re cfqnf (hfphf,jnre cbcntvs

eghfdktybz cjlth;bvsv cfqnf, pfrfp cnfntq yf cfqn, cjplfybt yjds[ hfpltkjd cfqnf,

gjllth;fybt yjdjcnyjuj ,kjrf cfqnf, ljgjkybntkmyst ljvtys b ghjxtt) gj

nfhbafv, jujdfhbdftvsv d jnltkmyjv ljgjkybntkmyjv cjukfitybb r yfcnjzotve

jujdjhe.

2.4.4 f[jlzcm yf f,jytyncrjv j,cke;bdfybb, jnrfpfnmcz jn eckeu cgjkybntkz,

ghtleghtlbd gbcmvtyyj j, 'njv cgjkybntkz yt gjplytt, xtv pf 30 rfktylfhys[

lytq b j,tcgtxbd gjkj;bntkmysq ,fkfyc bxyjuj cxtnf jujdjhf lj rjywf 'njuj

chjrf.

2.5 njhjys bvt.n ghfdj hfccvjnhtnm d ldecnjhjyytv gjhzlrt bpvtytybt wty yf

jrfpsdftvst cgjkybntktv eckeub.

3 gkfnf eckeu b gjhzljr hfcxtnjd.

3.1 njbvjcnm eckeu cgjkybntkz gj jgnbvbpfwbb cfqnf frfpxbrf erfpsdftncz d he,kz[ b

jghtltkztncz nfhbafvb yf eckeub, ghbdtltyysvb d hbkj;tybb 1 r yfcnjzotve

jujdjhe, rjnjhjt zdkztncz tuj ytjn]tvktvjq xfcnm..

3.2 gkfnf eckeu gj yfcnjzotve jujdjhe jceotcndkztncz gentv gthtxbcktybz ltyt;ys[

chtlcnd yf hfcxtnysq cxtn cgjkybntkz yf jcyjdfybb cxtnf, rjnjhsq yfghfdkztncz

frfpxbre. ct gjcnegktybz yf hfcxtnysq cxtn cgjkybntkz pfxbckz.ncz yf bxysq

cxtn jujdjhf. flth;rb cj cnjhjys frfpxbrf d jgkfnt eckeu cgjkybntkz

hfccvfnhbdf.ncz rfr gjvt[b hf,jnt cgjkybntkz d hfvrf[ dsgjkytybz lfyyjuj

jujdjhf.

3.3 kz ghjcvjnhf cjcnjzybz bxyjuj cxtnf jujdjhf, cgjkybntkm ghtljcnfdkztn ljcneg

frfpxbre d bxysq f,bytn, hfcgjkj;tyysq yf cthdtht cgjkybntkz. bxyjv

f,bytnt jnj,hf;f.ncz ntreobt gjpbwbb cfqnf d dslfxt gjbcrjdjq cbcntvs b

cjcnjzybt bxyjuj cxtnf jujdjhf.

3.4 hb pflth;rt frfpxbrjv jxthtlyjuj gkfnt;f yf hfcxtnysq cxtn cgjkybntkz yf

30 (nhblwfnm) rfktylfhys[ lytq, cgjkybntkm bvttn ghfdj hfcnjhuyenm jujdjh d

jlyjcnjhjyytv gjhzlrt. cnfnjr yf bxyjv cxtne jujdjhf yt djpdhfoftncz.

3.5 ntxtybt 5 (gznb) hf,jxb[ lytq c vjvtynf gjlgbcfybz yfcnjzotuj jujdjhf, frfpxbr

jgkfxbdftn thdsq ydtcnbwbjyysq gkfnt; d hfpvtht vbybvfkmyjq gkfns eckeu

cgjkybntkz gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf frfpxbrf, jghtltktyyjq d geyrnt

1 hbkj;tybz 1 r yfcnjzotve jujdjhe, yf jcyjdfybb cxtnf, yfghfdkztvjuj

frfpxbre dvtcnt c yfcnjzobv jujdjhjv, b gthtlftn dct ytj,[jlbvst lfyyst lkz

hf,jns c cjlth;bvsv cfqnf. jckt gjkextybz jn frfpxbrf thdjuj ydtcnbwbjyyjuj

gkfnt;f b dct[, ytj,[jlbvs[ lkz hf,jns lfyys[, cgjkybntkm ghbcnegftn r ghbyznsv

yf ct,z j,zpfntkmcndfv.

jujdjh -00/07 jn 00.00.2007 u.

jujdjh yf jrfpfybt eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf

3.6 thtp 30 (nhblwfnm) rfktylfhys[ lytq gjckt dsgjkytybz eckjdbq geyrnf 3.5

yfcnjzotuj jujdjhf frfpxbr gthtxbckztn yf hfcxtnysq cxtn cgjkybntkz njhjq

ydtcnbwbjyysq gkfnt;, hfpvth rjnjhjuj hfdty hfpvthe vbybvfkmyjq gkfns eckeu

cgjkybntkz gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf frfpxbrf jghtltktyyjq d geyrnt 1

hbkj;tybz 1 r yfcnjzotve jujdjhe.

3.7 thtp 60 (itcnmltczn) rfktylfhys[ lytq gjckt dsgjkytybz eckjdbq geyrnf 3.5

yfcnjzotuj jujdjhf frfpxbr gthtxbckztn yf hfcxtnysq cxtn cgjkybntkz thdsq

fkfycysq gkfnt;, hfpvth rjnjhjuj hfdty hfpvthe vbybvfkmyjq gkfns eckeu

cgjkybntkz. lfkmytqitv c bxyjuj cxtnf jujdjhf t;tlytdyj cgbcsdftncz cevvf,

hfdyfz cnjbvjcnb ckjdf, erfpfyyjq d hbkj;tybb 1 r yfcnjzotve jujdjhe, ghb

eckjdbb ds[jlf cfqnf d jndtnt gjbcrjdjq cbcntvs gj lfyyjve ckjde yf gjpbwbb,

jujdjhtyyst d geyrnt 1.2 yfcnjzotuj jujdjhf b jgbcfyyst gj cnjbvjcnb d

hbkj;tybb 1 r yfcnjzotve jujdjhe.

3.8 ckb cgjkybntkm yf rjytw jujdjhtyyjuj d geyrnt 2.1.7 chjrf ghjldb;tybz jrfpsdftn

eckeub cjukfcyj geyrne 1.2 yfcnjzotuj jujdjhf yf yt ,jktt xtv 30% (nhblwfnm

ghjwtynjd) rk.xtds[ pfghjcjd, erfpfyys[ frfpxbrjv d hbkj;tybb 1 r yfcnjzotve

jujdjhe, nj cgjkybntkm djpdhfoftn frfpxbre jcnfnjr chtlcnd yf bxyjv cxtnt

jujdjhf. vjvtynf djpdhfotybz cgjkybntktv jcnfnrf yf bxyjv cxtnt jujdjhf

frfpxbre yfcnjzobq jujdjh cxbnftncz hfcnjhuyensv, njhjys dpfbvys[ ghtntypbq

yt bvt.n.

3.8.1 ckb frfpxbr pflth;bdfk njhjq ydtcnbwbjyysq gkfnt; bkb thdsq fkfycysq

gkfnt; yf 7 (ctvm) hf,jxb[ lytq, nj cgjkybntkm bvttn ghfdj elth;fnm 30%

(nhblwfnm ghjwtynjd) jn gthtxbcktyys[ thdjuj b njhjuj ydtcnbwbjyys[

gkfnt;tq.

3.8.2 ckb frfpxbr pflth;bdfk njhjq ydtcnbwbjyysq gkfnt; bkb thdsq fkfycysq

gkfnt; yf 14 (xtnshyflwfnm) hf,jxb[ lytq, nj cgjkybntkm bvttn ghfdj elth;fnm

70% (ctvmltczn ghjwtynjd) jn gthtxbcktyys[ thdjuj b njhjuj ydtcnbwbjyys[

gkfnt;tq.

3.9 ckb cgjkybntkm yf rjytw jujdjhtyyjuj d geyrnt 2.1.7 chjrf ghjldb;tybz jrfpsdftn

eckeub cjukfcyj geyrne 1.2 yfcnjzotuj jujdjhf yf yt vtytt xtv 30% (nhblwfnm

ghjwtynjd) rk.xtds[ pfghjcjd, yj yt ,jktt xtv 70% (ctvmltczn ghjwtynjd) rk.xtds[

pfghjcjd, erfpfyys[ frfpxbrjv d hbkj;tybb 1 r yfcnjzotve jujdjhe, nj

cgjkybntkm gthtcxbnsdftn thdsq b njhjq ydtcnbwbjyyst kfnt;b, cjukfcyj

hbkj;tyb. 1 yfcnjzotuj jujdjhf b bc[jlz bp t;tvtczxyjq (pf 30 rfktylfhys[

lytq) cnjbvjcnb nt[ rk.xtds[ ckjd, rjnjhst yf lfne gthtcxtnf yf[jlzncz d dslfxt

gjbcrjdjq cbcntvs yf gjpbwbz[ yt yb;t ltcznjq, b cgbcsdftn 'ne cevve c bxyjuj

cxtnf jujdjhf.

3.9.1 ckb frfpxbr pflth;bdfk njhjq ydtcnbwbjyysq gkfnt; bkb thdsq fkfycysq

gkfnt; yf 7 (ctvm) hf,jxb[ lytq, nj cgjkybntkm bvttn ghfdj cgbcfnm c bxyjuj

cxtnf jujdjhf 70% (ctvmltczn ghjwtynjd) jn gthtxbcktyys[ thdjuj b njhjuj

ydtcnbwbjyys[ gkfnt;tq.

3.9.2 ckb frfpxbr pflth;bdfk njhjq ydtcnbwbjyysq gkfnt; bkb thdsq fkfycysq

gkfnt; yf 14 (xtnshyflwfnm) hf,jxb[ lytq, nj cgjkybntkm bvttn ghfdj cgbcfnm c

bxyjuj cxtnf jujdjhf thdsq b njhjq ydtcnbwbjyyst gkfnt;b d gjkyjv j,]tvt.

3.9.3 ckexft ghbtvrb frfpxbrjv jrfpfyys[ cgjkybntktv eckeu, eckeub cgjkybntkz

cxbnf.ncz dsgjkytyysvb b jajhvkz.ncz rnjv ghbtvrb-gthtlfxb jrfpfyys[ eckeu

gj jgnbvbpfwbb cfqnf frfpxbrf, rjnjhsq cgjkybntkm cjcnfdkztn, gjlgbcsdftn b

yfghfdkztn frfpxbre. frfpxbr j,zpfy d ntxtybt 5 (gznb) hf,jxb[ lytq gjlgbcfnm

erfpfyysq rn.

3.9.4 ckexft jnrfpf frfpxbrf jn lfkmytqib[ eckeu cgjkybntkz, frfpxbr d ntxtybt 5

(gznb) ,fyrjdcrb[ lytq yfghfdkztn cgjkybntk. edtljvktybt j, jnrfpt jn

lfkmytqib[ eckeu cgjkybntkz. jckt gjkextybz cgjkybntktv lfyyjuj

edtljvktybz jcnfnjr chtlcnd yf bxyjv cxtnt jujdjhf djpdhfoftncz cgjkybntktv

jujdjh -00/07 jn 00.00.2007 u.

jujdjh yf jrfpfybt eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf

frfpxbre d ntxtybt 5 (gznb) ,fyrjdcrb[ lytq. vjvtynf djpdhfnf frfpxbre jcnfnrf

chtlcnd yf bxyjv cxtnt jujdjhf yfcnjzobq jujdjh cxbnftncz hfcnjhuyensv,

njhjys dpfbvys[ ghtntypbq yt bvt.n.

3.10 ckb cgjkybntkm yf rjytw jujdjhtyyjuj d geyrnt 2.1.7 chjrf ghjldb;tybz jrfpsdftn

eckeub cjukfcyj geyrne 1.2 yfcnjzotuj jujdjhf yf yt vtytt xtv 70% (ctvmltczn

ghjwtynjd) rk.xtds[ pfghjcjd, erfpfyys[ frfpxbrjv d hbkj;tybb 1 r yfcnjzotve

jujdjhe, nj eckeub cgjkybntkz cxbnf.ncz gjkyjcnm. dsgjkytyysvb b jajhvkz.ncz

rnjv ghbtvrb-gthtlfxb jrfpfyys[ eckeu gj jgnbvbpfwbb cfqnf frfpxbrf, rjnjhsq

cgjkybntkm cjcnfdkztn, gjlgbcsdftn b yfghfdkztn frfpxbre. frfpxbr j,zpfy d

ntxtybt 5 (gznb) hf,jxb[ lytq gjlgbcfnm erfpfyysq rn. cgjkybntkm cgbcsdftn c

bxyjuj cxtnf jujdjhf thdsq b njhjq ydtcnbwbjyyst gkfnt;b d gjkyjv j,]tvt.

3.11 hb ytcjukfcbb frfpxbrf c htpekmnfnfvb dsgjkytyys[ cgjkybntktv eckeu, frfpxbr

j,zpfy d ntxtybt 5 (gznb) hf,jxb[ lytq c vjvtynf gjkextybz rnf ghbtvrb-gthtlfxb

eckeu, ghtljcnfdbnm cgjkybntk. gbcmvtyysq vjnbdbhjdfyysq jnrfp.

3.12 ckexft tckb frfpxbr yt gjlgbitn d erfpfyysq chjr rn ghbtvrb-gthtlfxb

jrfpfyys[ eckeu gj jgnbvbpfwbb cfqnf b yt ghtljcnfdbn gbcmvtyyjuj vjnbdbhjdfyyjuj

jnrfpf, nj eckeub cxbnf.ncz jrfpfyysvb, f rn gjlgbcfyysv.

3.13 vjvtynf gjlgbcfybz rnf ghbtvrb-gthtlfxb jrfpfyys[ eckeu gj jgnbvbpfwbb cfqnf

frfpxbr gthtdjlbncz yf f,jytyncrjt j,cke;bdfybt c wtkm. gjllth;fybz cfqnf yf

gjpbwbz[, erfpfyys[ d geyrnt 1.2 yfcnjzotuj jujdjhf. fpvth vbybvfkmyjq gkfns

lkz gjgjkytybz bxyjuj cxtnf ghb f,jytyncrjv j,cke;bdfybb cfqnf frfpxbrf

erfpsdftncz d geyrnt 2 hbkj;tybz 1 r yfcnjzotve jujdjhe.

3.14 t ,jktt xtv pf 5 (gznm) lytq lj yfcnegktybz jnhbwfntkmyjuj ,fkfycf yf bxyjv

cxtne jujdjhf, cgjkybntkm yfghfdkztn frfpxbre gjchtlcndjv rehmthcrjq cke;,s

bkb gjxnjdjq cdzpb cxtn lkz gjgjkytybz bxyjuj cxtnf jujdjhf b gjlgbcfyysq cj

cdjtq cnjhjys d lde[ 'rptvgkzhf[ rn ghbtvrb-gthtlfxb eckeu gj gjllth;fyb. cfqnf

yf gjpbwbz[ d dslfxt gjbcrjdjq cbcntvs cjukfcyj geyrne 1.2 yfcnjzotuj jujdjhf.

rn ghbtvrb-gthtlfxb eckeu yfghfdkztncz nfr;t d 'ktrnhjyyjv dblt yf 'ktrnhjyysq

gjxnjdsq zobr frfpxbrf, erfpfyysq d hbkj;tybb 1 r yfcnjzotve jujdjhe.

3.15 ,zpfntkmcndj frfpxbrf gj jgkfnt eckeu pf f,jytyncrjt j,cke;bdfybt cxbnftncz

yflkt;fot bcgjkytyysv ghb gjkj;bntkmyjv ,fkfyct bxyjuj cxtnf jujdjhf. hb

jnhbwfntkmyjv ,fkfyct bxyjuj cxtnf jujdjhf, frfpxbre t;tlytdyj yfxbckztncz

gtyz.

3.16 f,jnf, ghthdfyyfz gj dbyt frfpxbrf, jgkfxbdftncz gjkyjcnm., jcnfnjr yf bxyjv

cxtne jujdjhf frfpxbre yt djpdhfoftncz.

4 ndtncndtyyjcnm njhjy b gjhzljr hfphtitybz cgjhjd.

4.1 f ytbcgjkytybt bkb yt yflkt;fott bcgjkytybt j,zpfntkmcnd, njhjys ytcen

jndtncndtyyjcnm d cjjndtncndbb c ltqcnde.obv pfrjyjlfntkmcndjv .

4.2 ct cgjhs b hfpyjukfcbz, djpybrf.obt vt;le njhjyfvb, hfphtif.ncz gentv

gthtujdjhjd. ckexft ytdjpvj;yjcnb hfphtitybz hfpyjukfcbq gentv gthtujdjhjd jyb

gjlkt;fn hfphtityb. d h,bnhf;yjv celt u. jcrds d cjjndtncndbb c ltqcnde.obv

pfrjyjlfntkmcndjv.

4.3 ckexft jnhbwfntkmyjuj ,fkfycf bxyjuj cxtnf jujdjhf, frfpxbre t;tlytdyj

yfxbckztncz gtyz d hfpvtht 50% (gznmltczn ghjwtynjd) jn afrnbxtcrjq cnjbvjcnb

eckeu cgjkybntkz yf ltym ghjchjxrb. jckt gjgjkytybz frfpxbrjv bxyjuj cxtnf

jujdjhf, yfxbcktyyst gtyb fdnjvfnbxtcrb cgbcsdf.ncz c bxyjuj cxtnf jujdjhf.

;tlytdyfz cnjbvjcnm eckeu b yfxbcktybt gtytq jnj,hf;ftncz d bxyjv f,bytnt.

jujdjh -00/07 jn 00.00.2007 u.

jujdjh yf jrfpfybt eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf

5 jhc-vf;jh.

5.1 njhjys jcdj,j;lf.ncz jn jndtncndtyyjcnb pf xfcnbxyjt bkb gjkyjt ytbcgjkytybt

j,zpfntkmcnd gj yfcnjzotve jujdjhe, tckb 'nj ytbcgjkytybt zdbkjcm cktlcndbtv

j,cnjzntkmcnd ytghtjljkbvjq cbks, f bvtyyj: gj;fh, yfdjlytybt, ptvktnhzctybt,

djtyyst ltqcndbz, ghb eckjdbb, xnj lfyyst j,cnjzntkmcndf ytgjchtlcndtyyj

gjdkbzkb yf dsgjkytybt eckjdbq gj yfcnjzotve jujdjhe. 'njv ckexft chjr

dsgjkytybz ljujdjhys[ j,zpfntkmcnd ,eltn ghjlkty yf dhtvz ltqcndbz erfpfyys[

j,cnjzntkmcnd. jl ajhc-vf;jhysvb j,cnjzntkmcndfvb d hf,jnt ghjdfqlthf eckeu gj

[jcnbyue cfqnf bkb ajhc-vf;jhysvb j,cnjzntkmcndfvb d hf,jnt ghjdfqlthf

ynthytn-eckeu gjybvf.ncz cktle.obt j,cnjzntkmcndf:

5.1.1 s[jl gj ytpfdbczobv jn ltqcndbq frfpxbrf b/bkb cgjkybntkz ghbxbyfv bp cnhjz,

b/bkb dhtvtyyfz xfcnbxyfz bkb gjkyfz ythf,jnjcgjcj,yjcnm cthdthf yf nthhbnjhbb

ghjdfqlthf eckeu gj [jcnbyue, cjlth;fotuj afqks bkb ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt

lkz hf,jns cfqnf, k.,s[ tuj fggfhfnys[ b ghjuhfvvys[ rjvgjytynjd b/bkb

gthbathbqyjuj j,jheljdfybz, j,tcgtxbdf.ob[ yjhvfkmye. hf,jnjcgjcj,yjcnm

cfqnf;

5.1.2 s[jl gj ytpfdbczobv jn ltqcndbq frfpxbrf b/bkb cgjkybntkz ghbxbyfv bp cnhjz

b/bkb dhtvtyyfz xfcnbxyfz bkb gjkyfz ythf,jnjcgjcj,yjcnm rjvveybrfwbjyys[

rfyfkjd, j,tcgtxbdf.ob[ cdzpm vt;le cthdthjv yf nthhbnjhbb ghjdfqlthf eckeu gj

[jcnbyue b k.,s[ lheub[ rjvgm.nthjd d ctnb ynthytn;

5.1.3 s[jl gj ytpfdbczobv jn ltqcndbq frfpxbrf b/bkb cgjkybntkz ghbxbyfv bp cnhjz

b/bkb dhtvtyyfz xfcnbxyfz bkb gjkyfz ythf,jnjcgjcj,yjcnm rjvveybrfwbjyys[

rfyfkjd, j,tcgtxbdf.ob[ ljcneg frfpxbrf d ynthytn (cdzpm vt;le k.,sv

rjvgm.nthjv frfpxbrf d ctnb ynthytn, c rjnjhjuj jceotcndkztncz ghjwtcc

j,cke;bdfybz b gjkmpjdfybz cfqnjv, b cthdthjv yf nthhbnjhbb ghjdfqlthf eckeu gj

[jcnbyue).

5.2 ckexft djpybryjdtybz j,cnjzntkmcnd ytghtjljkbvjq cbks chjrb bcgjkytybz

yfcnjzotuj jujdjhf cjhfpvthyj jnjldbuf.ncz yf dhtvz ltqcndbz cjjndtncnde.ob[

j,cnjzntkmcnd. ckexft tckb erfpfyyst j,cnjzntkmcndf ,elen ltqcndjdfnm ,jktt 3

(nht[) vtczwtd, k.,fz bp cnjhjy bvttn ghfdj hfcnjhuyenm jujdjh, djpdhfnbd

gjkextyyjt gj jujdjhe jn lheujq cnjhjys. hb 'njv yb jlyf bp cnjhjy yt bvttn ghfdj

yf djpvtotybt e,snrjd, rjnjhst jyf vj;tn gjytcnb d cbke nfrjuj hfcnjh;tybz.

5.3 njhjyf, rjnjhfz yt vj;tn dsgjkybnm j,zpfntkmcndf gj yfcnjzotve jujdjhe gj

ghbxbyt djpybryjdtybz ajhc-vf;jhys[ j,cnjzntkmcnd, ljk;yf ytpfvtlkbntkmyj

bpdtcnbnm lheue. cnjhjye j yfcnegktybb b ghtrhfotybb j,cnjzntkmcnd,

ghtgzncnde.ob[ dsgjkytyb. jujdjhf, yj yt gjplytt 7 (ctvb) lytq c vjvtynf b[

yfcnegktybz bkb ghtrhfotybz.

6 jyabltywbfkmyjcnm.

6.1 jkj;tybz lfyyjuj jujdjhf b cke;t,yfz byajhvfwbz, ghtljcnfdktyyfz cnjhjyfvb

lkz dsgjkytybz jujdjhf, zdkz.ncz rjyabltywbfkmysvb, b yt ,elen hfpukfifnmcz

njhjyfvb, pf bcrk.xtybtv ckexftd b d wtkz[, ghtlecvjnhtyys[ ltqcnde.obv

pfrjyjlfntkmcndjv bkb gj cjukfityb. njhjy.

7 hjr ltqcndbz ljujdjhf.

7.1 fcnjzobq ljujdjh dcnegftn d cbke c vjvtynf tuj gjlgbcfybz b ltqcndetn 1 (jlby)

rfktylfhysq ujl lj 00 zydfhz 2008 u.

7.2 j bcntxtybb chjrf ltqcndbz yfcnjzotuj jujdjhf b ghb yfkbxbb ytdsgjkytyys[

jujdjh -00/07 jn 00.00.2007 u.

jujdjh yf jrfpfybt eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf

j,zpfntkmcnd njhjyfvb, ltqcndbt jujdjhf ghjlktdftncz lj pfdthitybz dct[

dpfbvys[ j,zpfntkmcnd b ehtuekbhjdfybz dpfbvjhfcxtnjd.

7.3 jchjxyjt hfcnjh;tybt jujdjhf ghb eckjdbb yf[j;ltybz frfpxbrf yf f,jytyncrjv

j,cke;bdfybb ljgecrftncz gj dpfbvyjve cjukfcb., kb,j gj bybwbfnbdt jlyjq bp

njhjy, c gbcmvtyysv edtljvktybtv lheujq njhjys yt vtytt xtv pf 30 (nhblwfnm)

rfktylfhys[ lytq lj lfns hfcnjh;tybz jujdjhf.

7.4 j bcntxtybb chjrf ltqcndbz yfcnjzotuj jujdjhf, tckb yb jlyf bp njhjy yt

bp]zdbkf ;tkfybt tuj hfcnjhuyenm, b e njhjy jncencnde.n rfrbt-kb,j pfvtxfybz bkb

djphf;tybz, yfcnjzobq jujdjh cxbnftncz ghjlktyysv yf nt[ ;t eckjdbz[ chjrjv yf

1 (jlby) ujl.

7.5 ct bpvtytybz, ghbkj;tybz b ljgjkybntkmyst cjukfitybz r yfcnjzotve jujdjhe

ljk;ys ,snm cjcnfdktys d gbcmvtyyjv dblt b gjlgbcfys egjkyjvjxtyysvb

ghtlcnfdbntkzvb j,tb[ njhjy.

7.6 fcnjzobq jujdjh cjcnfdkty d lde[ 'rptvgkzhf[, bvt.ob[ jlbyfrjde. .hblbxtcre.

cbke, gj jlyjve 'rptvgkzhe lkz rf;ljq bp njhjy.

8 lhtcf b htrdbpbns cnjhjy.

cgjkybntkm:

frfpxbr:

________________ / __________ /

..

________________ / ______________ /

..

jujdjh -00/07 jn 00.00.2007 u.

jujdjh yf jrfpfybt eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf

hbkj;tybt 1

r jujdjhe -00/07

jn 00 zydfhz 2007u.

ckjdbz jrfpfybz eckeu gj jgnbvbpfwbb b gjllth;rt cfqnf.

1 fpvth vbybvfkmyjq gkfns eckeu gj jgnbvbpfwbb b ghjldb;tyb. cfqnf frfpxbrf lkz

ljcnb;tybz gjpbwbq erfpfyys[ d geyrnt 1.2 yfcnjzotuj jujdjhf cjcnfdkztn:

__________________________________________________________________

2 fpvth vbybvfkmyjq gkfns lkz gjgjkytybz bxyjuj cxtnf ghb f,jytyncrjv

j,cke;bdfybb cfqnf frfpxbrf cjcnfdkztn:

__________________________________________________________________

3 jbcrjdfz cbcntvf: yltrc (www.yandex.ru).

4 tvfynbxtcrjt zlhj b ghbjhbntnyst rk.xtdst pfghjcs:

4.1 pfghjc 1;

4.2 pfghjc 2.

5 k.xtdst pfghjcs b cnjbvjcnm yf[j;ltybz ckjdf yf gjpbwbb d dslfxt gjbcrjdjq

cbcntvs:

k.xtdst pfghjcs

njbvjcnm

yf[j;ltybz ckjdf

yf gjpbwbb c 6 gj

10, he,. d vtczw

njbvjcnm

yf[j;ltybz ckjdf

yf gjpbwbb c 4 gj

5, he,. d vtczw

njbvjcnm

yf[j;ltybz ckjdf

yf gjpbwbb c 1 gj 3,

he,. d vtczw

pfghjc 1

pfghjc 2

6 f rk.xtdst pfghjcs d dslfxt gjbcrjdjq cbcntvs, yf[jlzobtcz yf 11 (jlbyyflwfnjv)

vtcnt b yb;t, t;tlytdyfz jgkfnf c bxyjuj cxtnf jujdjhf yt cgbcsdftncz.

7 URL-flhtc pfukfdyjq cnhfybws cfqnf frfpxbrf (byjq URL-flhtc, gj rjnjhjve ljk;yf

ghjdjlbncz jgnbvbpfwbz): www.________.ru

8 ktrnhjyysq flhtc lkz yfghfdktybz jnxnjd: _______________________________

cgjkybntkm:

________________ / _______________. /

..

frfpxbr:

________________ / _______________ /

..

jujdjh -00/07 jn 00.00.2007 u.__


3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank