Web 0,5 . , , , .


   www.romver.ru
/ / Web 0,5( )

17 fghtkz 'njuj ujlf ghfdbntkmcndj tcge,kbrb fpf[cnfy ghbyzkj gjcnfyjdktybt 358 " jywtgwbb ajhvbhjdfybz b hfpdbnbz tlbyjuj byajhvfwbjyyjuj ghjcnhfycndf rfpf[cnfycrjuj ctuvtynf ctnb ynthytn (fpytnf)".
nj gtxfkmyjt cj,snbt, [jnz vj;tn, z bpkbiyt lhfvfnbpbhe., cnfkj to jlyjq dt[jq d bcnjhbb eufcfybz fpytnf b hfcndjhtybb tuj d eytnt. tkj d njv, xnj d rjywtgwbb kbim dcrjkmpm egjvzyens cjwbfkmyst fcgtrns hfpdbnbz byajhvfwbjyyjuj ghjcnhfycndf, b cjdctv ybxtuj yt ujdjhbncz j ctntds[ cjwbfkmys[ nt[yjkjubz[.

fpdbdfnm vfnthbfkmye. xfcnm b rjyntyn, rjytxyj, df;yj, b 'njve eltktyj ljcnfnjxyjt dybvfybt d ljrevtynt. j ukfdysv d rjywtgwbb ljk;ty ,snm . hbvtxfntkmyj, xnj d jghtltktybb gjyznbz fpytn fdnjhs rjywtgwbb lf;t yt egjvzyekb gjkmpjdfntktq b ceotcnde.obt ctntdst cjwbfkmyst j,hfpjdfybz ajhevyst cjj,otcndf. dtlm 'nb cthdbcs - ghfrnbxtcrb tlbycndtyyjt d fpytnt, xnj [jnm rfr-nj djcnht,jdfyj e rfpf[cnfycrb[ gjkmpjdfntktq. 'nj njn rfgbnfk, rjnjhsq c uht[jv gjgjkfv elfkjcm yfrjgbnm pf 14 ktn ceotcndjdfybz yfwbjyfkmyjuj ljvtyf dth[ytuj ehjdyz.

jhvekf fpytnf ljk;yf dsukzltnm nfr: ct gjkmpjdfntkb ynthytnf cdzpfyyst c fpf[cnfyjv + ct cfqns ynthytnf, yfwtktyyst yf 'nb[ gjkmpjdfntktq b/bkb ghbyflkt;fobt bv. hjdfqlthjd b [jcnthjd yt cktletn ghbxbckznm r fpytne.

f vjq dpukzl, bvtyyj ceotcnde.obt cjj,otcndf vjuen cnfnm njxrfvb rhbcnfkkbpfwbb fpytnf. b[ xbcke vj;yj jnytcnb atyjvtyfkmyj juhjvysq ajhev "tynh nz;tcnb" b yt,jkmibt htubjyfkmyst ajhevs nbgf tnhjgfdkjdcr bkb jritnfe. vtyyj cjj,otcndfv ljk;yj ,skj ,snm eltktyj jcyjdyjt dybvfybt d ljrevtynt. jj,otcndf, gecnm b yt vyjujxbcktyyst - 'nj e;t ujnjdfz pfbynthtcjdfyyfz felbnjhbz. (c jcnfkmyjt e;t vyjuj hfp j,ce;lfkjcm b d njq bkb byjq vtht jgbcfyj d yjhvfnbdys[ frnf[ ).

yfxt dct ecbkbz b chtlcndf, rjnjhst ghtlgjkfuftncz gjnhfnbnm yf htfkbpfwb. bltq, bpkj;tyys[ d rjywtgwbb, wtkbrjv gjqlen yf gjgjkytybt felbnjhbb eytnf. ctv bpdtcnyj, xnj ,jkmibycndj rfpf[cnfycrb[ gjkmpjdfntktq ynthytnf gjkmpe.ncz heytnjdcrbvb cthdbcfvb, htfkbpfwbz rjywtgwbb cltkftn 'nj pfyznbt ,jktt rjvajhnysv - f fpytnf rfr yt ,skj, nfr b yt ,eltn. tp frnbdyjuj exfcnbz cjj,otcnd, fpytn ghjljk;bn eufcfnm bkb, gj rhfqyt vtht, yt ,eltn hfpdbdfnmcz. eytn, yfj,jhjn, gjkexbn to ,jkmit rfpf[cnfycrb[ gjkmpjdfntktq, ltytu b dct[ jcnfkmys[ ghtktcntq, dsntrf.ob[ bp j,kflfybz rfpf[cnfycrjq felbnjhbtq.

nj,s 'njuj yt ghjbc[jlbkj, fdnjhs rjywtgwbb ljk;ys ,skb gjybvfnm, [jnz ,s ghb,kbpbntkmyj, xtv bvtyyj d ynthytnt pfybvf.ncz yfib uhf;lfyt ctujlyz b xtv pfqvencz pfdnhf ,eleobt jcxfcnkbdktyyst ibhjrjgjkjcysv ytljhjubv ljcnegjv d ynthytn.

heubv "gjkj;bntkmysv vjvtynjv" (lkz eytnf, f yt lkz fpytnf) vj;yj cxbnfnm cktleott gjkj;tybt lfyyjq rjywtgwbb:

j,]trnfv hfpdbnbz b htuekbhjdfybz fpytnf vj;yj jnytcnb:
- cbcntve ajhvbhjdfybz j,otcndtyyjuj cjpyfybz (vbhjdjpphtybt, gjkbnbxtcrbt dpukzls, vjhfkmyst b 'nbxtcrbt wtyyjcnb b ghjxbt), ,fpbhe.oe.cz yf byajhvfwbb, hfcghjcnhfyztvjq d ukj,fkmyjq ctnb ynthytn;
- cbcntve exfcnbz j,otcndtyys[ j,]tlbytybq d ghjgfufylt cdjb[ dpukzljd d chtlcndf[ vfccjdjq byajhvfwbb, hfpvtotyys[ d ctnb ynthytn;

jve bp dkfltkmwtd htcehcjd pf[jxtncz hf,jnfnm nfv, ult ujcelfhcndj yfvthtyj htuekbhjdfnm cnjkm njyrbt fcgtrns ;bpytltzntkmyjcnb 'nb[ htcehcjd? tv ,jktt, xnj ckexfb ,kjrbhjdfybz jggjpbwbjyys[ cfqnjd fpytnf e;t ,skb. ndtn jxtdblty: ujhfplj cgjrjqytq b vtytt [kjgjnyj hfpvtofnm htcehcs yf hjccbqcrb[ bkb tdhjgtqcrb[ [jcnbyu-gkjoflrf[, b ljvtys htubcnhbhjdfnm nfv ;t.

ot jlby ghj,tk dspsdftn ytljevtybt. rjywtgwbb ytn yb ckjdf egjvbyfybz j hjkb nhflbwbjyys[ d hfpdbnbb fpytnf. [ rfr ,elnj e;t yt ceotcndetn d ghbhjlt. jpvj;yj, fdnjhs ljrevtynf, b d cfvjv ltkt, yt cvjnhzn ntktdbpjh, yt xbnf.n ghtcce b yt ckeif.n hflbj. j'njve, dblbvj, b pf,skb j, 'njq felbnjhbb, jyb ;t yt dcgjvybkb j cjj,otcndf[, f ntktphbntkb b xbnfntkb djj,ot ult-nj d hfqjyt jh,bns eys gjkexf.ncz.

cnm d ntrcnt rjywtgwbb b htrkfvf, b 'nj ltkftn t gj[j;tq yf ytghjitye. rjhhtcgjyltywb. - ghb njv, xnj yfqnb 'njn ljrevtyn yf jabwbfkmys[ cfqnf[ vyt yt elfkjcm, ghbikjcm hfcgkfnbnmcz rjq yf rjvvthxtcrjv .hblbxtcrjv htcehct. lby bp fdnjhjd, ytrnj ujcgjlby z[jd, yt ghtvbyek djcgjkmpjdfnmcz ifycjv b dnbcyek d ntrcn egjvbyfybt b ccskre yf cdjq htcehc www.lyakhov.kz, rfr ghbvth njuj, xnj ytcvjnhz yf dc. hfpdbnjcnm fpytnf, dc ;t ceotcndetn jlby [jhjibq htcehc. f vjq dpukzl, 'nj cltkfkj ghfdbntkmcndtyysq ljrevtyn ytcthmpysv b ghjltvjycnhbhjdfkj hfcnjhjgyjcnm u-yf z[jdf.

tpe.vbhetv. rjywtgwbb, yf vjq dpukzl, gj rhfqytq vtht, nhb ytljcnfnrf.

1. jywtgwbz yt ghtlecvfnhbdftn bcgjkmpjdfybt e;t yfrjgktyys[ htcehcjd, d xfcnyjcnb ceotcnde.ob[ cjj,otcnd.

2. jywtgwbz ghtlecvfnhbdftn htuekbhjdfybt nt[ fcgtrnjd, rjnjhst rjynhjkbhjdfnm yt yflj, d xfcnyjcnb djghjcs ajhvbhjdfybz vbhjdjpphtybz b ltzntkmyjcnm j,otcndtyys[ jhufybpfwbq.

3. jywtgwbz yt ghtlecvfnhbdftn exfcnbt nhflbwbjyys[ yb rfr bycnhevtynf ghjgfufyls, yb rfr xfcnb cfvjuj fpytnf.

ukfdyfz jib,rf rjywtgwbb - t ytgjyznyjcnm b fvjhayjcnm. tn d ytq bcrhs ,j;mtuj lfhf b xnrj cajhvekbhjdfyys[ wtktq b pflfx. bpj dct[ cbk gsnfkcz gjyznm, xnj vyt, rfr dkfltkmwe htcehcf, ntgthm ltkfnm d cjjndtncndbb c 'nbv ljrevtynjv? lbycndtyyjt r xtve vtyz gj,elbkf ghjxbnfyyfz vyjuj hfp rjywtgwbz yfgbcfybt 'njq cnfnmb.

k.,jv ljrevtynt, ghtntyle.otv yf cnfnec rjywtgwbb, bltb ljk;ys ,snm jajhvktys rfr htrkfvyst ckjufys. jk;yf ,snm djpvj;yjcnm d lde[ nh[ ghtlkj;tybz[ bpkj;bnm cvsck rjywtgwbb. nj hf,jnf gbfhobrjd, htrkfvbcnjd b rjgbhfqnthjd, rjnjhst d hfphf,jnrt rjywtgwbb hfpdbnbz fpytnf, r cj;fktyb., yt ghbybvfkb exfcnbt.

fv ,s z ghtlkj;bk nfrbt kjpeyub:

- jwbfkmysq ynthytn d rf;lsq rjvgm.nth d htcge,kbrt!

- b jlyjuj yjdjuj rjvgm.nthf ,tp ynthytnf!

- ct d htcge,kbrfycre. cjwbfkmye. ctnm!

gjrf e yfc ltkf d fpytnt j,cnjzn nfr, rfr jyb j,cnjzn: eytn ghjljk;ftn pf,bhfnm yfib[ "'ktrnhjyys[ uhf;lfy" Mail.ru utyn gjitk pf gjkmpjdfntkzvb . ynthtcyfz gjkexftncz cbnefwbz. tfkmysq kjpeyu rjywtgwbb hfpdbnbz fpytnf d cdzpb c 'nbv vju ,s ,snm nfrbv:

- flbv eytne rfr vj;yj ,jkmit yfib[ pthjd!

cdzpb c 'nbv kjpeyujv gkfy ltqcndbq vju ,s dsukzltnm nfr:

1. j,hfnm d kvfns vt;leyfhjlye. rjyathtywb..
2. fpdfnm t, r ghbvthe, ynthytn ompromise 2008 bkb Internet kmnthyfnbdf 2008.
3. hbukfcbnm heytnjdcrb[ ctntds[ vjycnhjd b dczrb[ uehe, nbgf "tueyf", "enm.,f", "byfvf", "tuyevf" b "yltrcf", b...
4. fuyenmcz hfrjv fpldbyenm ,ekrb b ghtlkj;bnm gjcktlybv gjcjnhelybxfnm.

jnz pfxtv bv 'nj cjnhelybxtcndj? tujlyz heytnjdcrbt cthdbcs b nfr dkflt.n rfpf[cnfycrjq felbnjhbtq, jcnfkjcm pfrhtgbnm 'nj j,cnjzntkmcndj yf ,evfut.

kb ,snm vj;tn, z bpkbiyt lhfvfnbpbhe.?

webplanet.ru/knowhow/life/Freeman_Gordon/2008/05/26/kaznet.html

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank