. Yandex () . Rambler () . Google


   www.romver.ru
/ /( )

jkmifz nhjqrf gjbcrjds[ cbcntv
fr yfpsdf.n nhb cfvs[ gjgekzhyst gjbcrjds[ cbcntvs, rjnjhsvb gjkmpe.ncz heccrjzpsxyst gjkmpjdfntkb ynthytn: yltrc, fv,kth, Google.
ct jyb jxtym hfpyst, [jnz b cjplfys lkz j,otq wtkb: gjvjxm gjkmpjdfntkzv ,scnhj yfqnb d ynthytn ye;ye. byajhvfwb.. xtym vyjubt k.lb yfxbyf.n pyfrjvcndj c vbhjv ynthytn bvtyyj c gjbcrjds[ cbcntv, b ghbdsrf.n: xnj,s yfqnb xnj-kb,j, ye;yj ghjcnj yf,hfnm pfghjc d gjbcrjdbrt.

j'njve ctujlyz jcj,tyyj df;yj, rfrbt vtcnf pfybvftn fi cfqn d htpekmnfnf[ gjbcrf gj cdjbv pfghjcfv. 'njq cnfnmt vs jxtym rhfnrj hfccrf;tv j, jcj,tyyjcnz[ rhegytqib[ hjccbqcrb[ gjbcrjds[ cbcntv.

Yandex (yltrc) fqltncz dct

yltrc cfvfz gjgekzhyfz yf ctujlyziybq ltym hjccbqcrfz gjbcrjdfz cbcntvf. j cnfnbcnbrt, 50-70% gjctnbntktq chtlytuj cfqnf ghb[jlbn bvtyyj c yltrcf.

thtlrj nt, rnj [jntk ,s hfcrhenbnm cdjq cfqn, ujdjhzn bvtyyj j ;tkfybb pfybvfnm gthdst vtcnf d Yandex, ckjdyj pf,sdfz j lheub[ gjbcrjds[ cbcntvf[. vyjubt gjkmpjdfntkb bcrhtyyt cxbnf.n, xnj yltrc 'nj b tcnm ynthytn. telbdbntkmyj, xnj jy cnfyjdbncz cnfhnjdjq cnhfybwtq yf b[ rjvgm.nthf[.

yfvtybnfz gjbcrjdfz cbcntvf ghtljcnfdkztn cdjbv gjkmpjdfntkzv, rhjvt cj,cndtyyj gjbcrf, vyjuj ljgjkybntkmys[ eckeu. ltcm vj;yj epyfnm rehc ljkkfhf, ntktghjuhfvve, yjdjcnb, yfcnhjbnm cdjq, gthcjyfkmysq yltrc. fnfkju yltrcf gjpdjkztn jpyfrjvbnmcz cj vyj;tcndjv cfqnjd rjyrhtnyjq jnhfckb (rcnfnb, vyjubt rhegyst gjhnfks gjkexf.n cjkblysq wtktdjq nhfabr bp fnfkjuf yltrcf).

fqns d fnfkjut jnhfy;bhjdfys gj ntvfnbxtcrjve byltrce wbnbhjdfybz (). nj cke;t,ysq gfhfvtnh yltrcf lkz jwtyrb cfqnjd. y zdkztncz jlybv bp df;ytqib[ afrnjhjd ghb ghjldb;tybb cfqnjd, b vs ghb hfcrhenrt dctulf ghjdjlbv pyfxbntkmye. hf,jne gj yfhfobdfyb. byltrcf wbnbhjdfybz cfqnf.

Yandex ghtljcnfdkztn ljgjkybntkmyst cthdbcs yt njkmrj ntv, rnj botn byajhvfwb., yj b dkfltkmwfv cfqnjd. kz cdjtq htrkfvyjq rfvgfybb abhvf vj;tn bcgjkmpjdfnm j,]zdktybz yltrc-lbhtrn, rjnjhst gjrfpsdf.ncz gjkmpjdfntkzv, yf,hfdibv rk.xtdjq pfghjc. yltrc-vfhrtn cthdbc lkz bynthytn-vfufpbyjd. jdfhs fituj vfufpbyf vjuen ,snm ghb gjbcrt ghtlkj;tys gjntywbfkmysv gjregfntkzv. yltrc-ltymub elj,yfz ,tpyfkbxyfz cbcntvf hfcxtnjd c bcgjkmpjdfybtv 'ktrnhjyys[ rjitkmrjd. kjdjv, xnj,s gthtxbckbnm dct ljgjkybntkmyst eckeub Yandex, yfv yt [dfnbkj ,s vtcnf d 'njq cnfnmt.

j dct ;t, rfr gjrfpsdftn jgsn, gjkmpjdfntkb ,jkmit ljdthz.n htpekmnfnfv gjbcrf, xtv htrkfvysv j,]zdktybzv. tckb cfqn htrkfvbhetncz njkmrj gentv hfpvtotybz j,]zdktybq b ,fyythjd, jy vj;tn ytljgjkexfnm gjntywbfkmys[ gjregfntktq.

ckeue ghjldb;tybz cfqnjd d yltrct ghtlkfuf.n ctujlyz vyjubt abhvs. ltcm jcj,tyyj df;yj yt pf,sdfnm j ceotcndjdfybb b lheub[ gjbcrjds[ cbcntv.

Rambler (fv,kth) fi d[jl d ynthytn

v,kth, fv,kh, 'v,kth rfr njkmrj yt ghjbpyjczn 'nj yfpdfybt gjkmpjdfntkb! lyf bp cnfhtqib[ hjccbqcrb[ gjbcrjds[ cbcntv ctujlyz gjpbwbjybhetn ct,z, rfr d[jl d ynthytn, rfr gthde. cnhfybwe, c rjnjhjq xtkjdtr vj;tn yfxfnm cdjt pyfrjvcndj c vbhjv Internet. trkfvf fv,kthf gjzdkztncz d nt[ ljvf[, rjnjhst njkmrj xnj gjlrk.xbkbcm r dsltktyyjq kbybb, b ult gjzdbkfcm kjrfkmyfz ctnm. jbcrjdfz cbcntvf cnfyjdbncz byajhvfwbjyysv cgjycjhjv rhegys[ vthjghbznbq.

fr b yltrc, fv,kth ghtlkfuftn ljgjkybntkmyst eckeub b gjkmpjdfntkzv, b dkfltkmwfv cfqnjd. tqnbyu fv,kth 100, fyfkju fnfkjuf yltrcf, nfr;t ghtlcnfdkztn cj,jq rfnfkju, jnhfy;bhjdfyysq gj gjctoftvjcnb b hfpltktyysq gj ntvfv.

hjldb;tybt cfqnf d fv,ktht bvttn cdjb jcj,tyyjcnb. t,vfcnthf, ghjldbuf.obt cdjq cfqn cfvjcnjzntkmyj, xfcnj jnvtxf.n nfrjt zdktybt: pfybvfz dtleobt gjpbwbb d yltrct, cfqn cjdthityyj yt dblty d fv,ktht. nj,s dsqnb bp 'njq cbnefwbb, ytj,[jlbv ghjatccbjyfkbpv b ,jkmijq jgsn.

jpdhfofzcm r crfpfyyjve d hfpltkt yltrc, lj,fdbv, xnj df;yj ghbkfufnm ecbkbz r ghjldb;tyb. cfqnf d ytcrjkmrb[ gjbcrjds[ cbcntvf[. jkmpjdfntkm, edbltdibq cfqn d htpekmnfnf[ gjbcrf lde[-nht[ gjbcrjdbrjd, ,eltn bcgsnsdfnm r ytve ,jkmitt ljdthbt. f;t tckb xtkjdtr djcgjkmpetncz njkmrj jlyjq gjbcrjdjq cbcntvjq (ghbdsxyjq lkz ytuj), s cvj;tnt ,snm edthtys, xnj fi cfqn ,sk tve ghtlkj;ty. cnm jnltkmyst rfntujhbb gjkmpjdfntktq, rjnjhst bcgjkmpe.n njkmrj yltrc, bkb njkmrj fv,kth. fghbvth, -cgtwbfkbcns xfot dctuj gjkmpe.ncz Google.

Google

s, rjytxyj, pfvtnbkb, xnj jrjkj yfpdfybq nht[ lheub[ gjbcrjds[ cbcntv vs gjvtcnbkb b[ ltdbps. e Google erfpfkb njkmrj bvz. nj yt ckexfqyj: bvz Google ujdjhbn cfvj pf ct,z.

hegytqibq, bpdtcnytqibq, kexibq d vbht gjbcrjdbr, Google, r cj;fktyb., yt nfr bpdtcnty d jccbb. j gj vtht njuj, rfr heccrbt gjkmpjdfntkb ynthytnf cnfyjdzncz jgsnytt, jyb yfxbyf.n wtybnm rfxtcndj gjbcrf Google, pyfvtybnjt dj dctv vbht.

bhtrnjhbz Google zdkztncz fyfkjujv fnfkjuf yltrcf b fv,kth 100. j pltcm cfqns jnhfy;bhjdfys gj cj,cndtyyjve gfhfvtnhe gjbcrjdjq cbcntvs.

hjldb;tybt cfqnf d Google ytcrjkmrj ckj;ytt, xtv d lheub[ gjbcrjds[ cbcntvf[. Google bvttn cdjq cj,cndtyysq gfhfvtnh lkz jwtyrb cnhfybw cfqnf, pyfvtybnsq PageRank. kz chfdytybz, ntvfnbxtcrbq byltrc wbnbhjdfybz yltrcf ghbvtyztncz lkz jwtyrb dctuj cfqnf d wtkjv, f PageRank jn Google hfccxbnsdftncz lkz rf;ljq cnhfybws. y bpvtyztncz yt nfr xfcnj, rfr byltrc wbnbhjdfybz yltrc, yj bvttn jxtym ,jkmijt pyfxtybt lkz gjkj;tybz cfqnf d dslfxt Google.

f ctujlyziybq ltym ghjldb;tybtv d Google bynthtce.ncz d jcyjdyjv dkfltkmws fyukjzpsxys[ cfqnjd, jcj,tyyj jhbtynbhjdfyys[ yf pfhe,t;ye. felbnjhb.. j b heccrjzpsxyst cfqns dct xfot yfxbyf.n bynthtcjdfnmcz ghjldb;tybtv d Google. nj cdzpfyj c ntv, xnj rhegytqifz vbhjdfz gjbcrjdfz cbcntvf frnbdyj hfpdbdftncz d jccbb, ghtlkfuftn rfxtcndtyysq gjbcr, b chtlb tt gjcnjzyys[ gjkmpjdfntktq vyjuj cgtwbfkbcnjd rhegys[ abhv, ghjatccbjyfkmyj hf,jnf.ob[ d ynthytn, r ckjde, gjntywbfkmys[ gjregfntktq ljhjub[ njdfhjd.

eytnt ghtlcnfdktys b lheubt gjbcrjdst cbcntvs, xfcnj cjdthityyj ytbpdtcnyst vfccjdjve gjkmpjdfntk.. fghbvth, Lupa, Punto b lheubt. t,vfcnth, ;tkf.obq hfpvtcnbnm yf cdjtv cfqnt ajhve gjbcrf, crjhtt dctuj, bcgjkmpetn gjbcr jn yltrcf bkb jn Google. d ynthytn-rke,t, tckb s gjghjcbnt rjycekmnfynf gjvjxm yfqnb xnj-yb,elm d ynthytn, fv crjhtt dctuj ghtlkj;fn gjbcr jn jlyjq bp rhegytqib[ gjbcrjds[ cbcntv. s hf,jnftv cj dctvb rhegytqibvb gjbcrjdbrfvb, b vj;tv hfccrfpfnm fv j yb[ tot vyjuj bynthtcyjuj.

wmw.ru/articles/detail.php?ID=32
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank