. , . ?


   www.romver.ru
/ /( )

hfrnbxtcrbq rjycfknbyu lkz

lbdbntkmyfz bcnjhbz ghjbpjikf c 'nbv cnhjubv ckjdjv. pyfxfkmyj nthvby felbn jnyjcbkcz bcrk.xbntkmyj r ,e[ufknthbb b abyfycfv, njxytt r htdbpbb 'nb[ yfghfdktybq ltzntkmyjcnb. j cj dhtvtytv d ltkjdjq j,b[jl djikb nfrbt dbls felbnf, rfr vfhrtnbyujdsq, vtytl;vtynysq, rflhjdsq, 'rjkjubxtcrbq tlfdyj d ynthytnt edbltkf lf;t ckjdjcjxtnfybt felbn .pf,bkbnb cfqnjd.

jj,ot-nj e nthvbyf felbn tcnm dgjkyt hfdyjpyfxyst cbyjybvs: ghjdthrf, htdbpbz j cjukfcbntcm, vfhrtnbyujdfz ghjdthrf bkb ghjdthrf vtytl;vtynf pdexbn yt nfr vyjujpyfxbntkmyj. hjvt njuj, pf vyjubt ujls hjccbqcrjq bcnjhbb ckjdj ghjdthrf ghbj,htkj htghtccbdysq jnntyjr, rjnjhsq yt dctulf gjvjuftn ghjwtcce. fr xnj dc-nfrb ,eltv ujdjhbnm j vyjujuhfyyjv felbnt, f yt j ,fyfkmyjq ghjdthrt. jkmrj djn 'nf cfvfz vyjujpyfxbntkmyjcnm j,jhjnye. cnjhjye bvttn

yfxfkf htxm ikf j htdbpbb ,e[ufknthcrjq jnxtnyjcnb rjvgfybb c wtkm. tt cjjndtncndbz extnysv ghfdbkfv b cnfylfhnfv*. ,cjk.nyj gjyznyj, xnj ghjdthztncz b c xtv chfdybdftncz, gj'njve hfpyjxntybz cdtltys r vbybveve. j rfr njkmrj vs pfbvcndetv yjdsq nthvby lkz lheub[ yfghfdktybq ltzntkmyjcnb, tuj vyjujpyfxyjcnm ythtlrj cnfyjdbncz cbyjybvjv pfgenfyyjcnb bkb ytgjybvfybz.

htlgjkj;bv, vs yfvthtys ghjdtcnb felbn cbcntvs ghjlf; d rjvgfybb. nj rjyrhtnyj ghjdthznm? gbcjr gfhfvtnhjd vj;tn dfhmbhjdfnmcz jn ytcrjkmrb[ gjpbwbq lj vyjujcnhfybxyjuj gthtxyz. xtv chfdybdfnm? e, djj,ot-nj gj 'njve djghjce vyjuj rybu b cnfntq yfgbcfyj, vj;yj tot jgsnys[ rjycekmnfynjd-'rcgthnjd ghbukfcbnm, rjnjhst pyf.n, rfr ghfdbkmyj j dtlm xnj,s ye;yjuj rjycekmnfynf ds,hfnm, rjnjhsq d njv ;t yfghfdktybb vsckbn, yflj cfvbv [jnz ,s d cenb djghjcf hfpj,hfnmcz! fdfqnt gjghj,etv

cyjdyfz wtkm cjdhtvtyyjuj ,bpytcf d ,jkmibycndt ckexftd pfhf,fnsdfybt ltytu. hjwtcc ghjlf; j,tcgtxbdftn htfkbpfwb. 'njq pflfxb. ckb ltymub gjcnegf.n c ye;yjq gthbjlbxyjcnm. b d ;tkftvjv j,]tvt, nj htlrbq herjdjlbntkm rjvgfybb ,eltn pfvjhfxbdfnmcz ghjdtltybtv dctcnjhjyytq ghjdthrb cdjtq c,snjdjq cbcntvs. jnht,yjcnm ghjdtcnb htdbpb. yfphtdftn, rjulf abyfycjdst gjrfpfntkb ltzntkmyjcnb yt eljdktndjhz.n njg-vtytl;thjd jhufybpfwbb. p-pf xtuj 'nj ghjbc[jlbn ytghfdbkmyj ds,hfyj gjpbwbjybhjdfybt njdfhf, yt jnhf,jnfys nt[yjkjubb, yt dscnhjtyj dpfbvjltqcndbt cdzpfyys[ gjlhfpltktybq, yt jhufybpjdfyj j,extybt cjnhelybrjd b n. g., rfr hfp b ljk;yj ,snm dszdktyj d ghjwtcct felbnf. tfkmyj bybwbbhjdfnm tuj vj;tn njkmrj ytghtjljkbvjt ;tkfybt herjdjlcndf rjvgfybb bpvtybnm cbnefwb.. gecnm 'nf vtxnf ,eltn j,kfxtyf d cjdctv yt djpdsityye. ajhvekbhjdre [jnbv ,jkmit ltytu, ukfdyjt xnj,s cbkmyj [jntkjcm b xnj,s wtkm vj;yj ,skj rjyrhtnbpbhjdfnm. jkmit ltytu? jn nfrfz njkobyf ltyt;yjuj vtirf ecnhjbn? jyrhtnbpfwbz wtkb gjdsiftn dthjznyjcnm tt htfkbpfwbb vs d 'njv ytjlyjrhfnyj e,t;lfkbcm.

tgthm vs vj;tv cajhvekbhjdfnm pflfxe felbnf ghjlf;. njv ckexft, tckb ds ujnjds yf dctcnjhjyy.. ghjdthre ltzntkmyjcnb dct[ pfltqcndjdfyys[ gjlhfpltktybq, ajhvekbhjdrf ,eltn ,jktt j,otq. fghbvth, nfrjq: d ghjwtcct ghjdtltybz felbnf ytj,[jlbvj gjkexbnm jndtn yf djghjc, rfrbv j,hfpjv (c gjvjom. rfrb[ ghtj,hfpjdfybq) vj;yj lj,bnmcz edtkbxtybz ghb,skb yf dtkbxbye XXXL. ckb bccktljdfyb. ,eltn gjldthufnmcz njkmrj jnltk ghjlf; (), nj ye;yj ,eltn yfqnb jndtn yf djghjc: vj;yj kb b rfrbv j,hfpjv lj,bnmcz ljgjkybntkmyjq ghb,skb pf cxtn jgnbvbpfwbb hf,jns ?

yt cfvjq yt yhfdbncz jlyjcnjhjyyzz gjcnfyjdrf ghj,ktvs ([jnz ghb[jlbkjcm ytjlyjrhfnyj pfybvfnmcz bvtyyj nfrbv htitybtv), dtlm gjkextybt ghb,skb d rjvgfybb 'nj vyjujvthysq ghjwtcc. nj,s tuj bccktljdfnm, yflj bpexbnm hfpyst chtps b yfghfdktybz.

htlcnfdmnt, xnj dfv ytj,[jlbvj edtkbxbnm rjkbxtcndj ghjlf; ytrjnjhjq cgtwbabxtcrjq cbcntvs lj 5000 d ujl bcrk.xbntkmyj pf cxtn gjdsitybz 'aatrnbdyjcnb hf,jns ghjlfdwjd. lyfrj rjkbxtcndj gjntywbfkmys[ rkbtynjd wtktdjuj ctuvtynf hsyrf, yf rjnjhsq jhbtynbhjdfy ghjlern, yt ghtdsiftn 3000. flfxf ytdsgjkybvf ,tp pf[jlf yf nthhbnjhb. cfvjuj j,]trnf ghjlf; (gjpbwbjybhjdfybt, aeyrwbjyfk, egfrjdrf b n. g.) b ,tp bccktljdfybz hsyrf.

rfr dfv nfrjq ghbvth nj,s gjkexbnm nht,etve. ghb,skm, ye;yj edtkbxbnm rjkbxtcndj ghjlfyys[ d vtczw ghjtrnjd d ldf hfpf (c ltcznb lj ldflwfnb). ht,etncz: gjdscbnm htpekmnfnbdyjcnm ghjlfdwjd. ckjdbz hf,jns: cvt;yst gjlhfpltktybz yt nhjufnm. nj d htpekmnfnt? thtp gjkujlf j,]tv ghjlf; gjdscbkcz lj 18 ghjtrnjd d vtczw. j jnltk dytlhtybz hfccxbnfy yf pfgecr yt ,jktt ltcznb nbgjds[ ghjtrnjd t;tvtczxyj. ckb d ghjwtcct felbnf ghjlf; ytkmpz [jlbnm d djdktxtyyst gjlhfpltktybz, tuj htpekmnfns vjuen yt eljdktndjhbnm bybwbfnjhf (pfrfpxbrf) hf,jn.

dc-nfrb rfrjq gjl[jl bccktljdfybz ds,hfnm? trjnjhst 'rcgthns htrjvtyle.n ltqcndjdfnm gj vfrcbveve bpexfnm dc, xnj vj;tn [jnm rfr-nj dkbznm yf ghjwtcc. t cgjh., xnj ,skj ,s gjktpyj yfcnhjbnm yf jgnbvev dct yfghfdktybz, yfxbyfz jn ghjcntqib[ henbyys[ jgthfwbq ghb gthdjv j,hfotybb rkbtynf b pfrfyxbdfz djjleitdktyysv ghbvtytybtv rf;lsv ghjlfdwjv d cdjtq hf,jnt gjkj;tybq j vbccbb jhufybpfwbb. lyfrj ghfrnbrf dpfbvjltqcndbz c vfksvb b chtlybvb rjvgfybzvb gjrfpsdftn, xnj 'nj ythtfkmyj b d ,jkmibycndt ckexftd ytjghfdlfyyj. s ghtlkfuftv cktljdfnm gj genb njkmrj ytj,[jlbvjt. cgbcjr vthjghbznbq drk.xf.ncz njkmrj nt, ,tp rjnjhs[ ytdjpvj;yj dsgjkytybt wtkb. nj,hfnm b[ gjvjuftn yfi abkmnh ytj,[jlbvjcnb, j rjnjhjv vs ujdjhbkb ytjlyjrhfnyj. nj,s tuj ghbvtybnm yf ghfrnbrt, ye;yj rjyrhtnbpbhjdfnm wtkm (e yfc jyf pdexbn rfr gjkextybt ghb,skb d hfpvtht XXXL) b cjcnfdbnm cgbcjr gkfybhetvs[ r htfkbpfwbb ltqcndbq, chtlb rjnjhs[ ,elen jcnfdktys njkmrj j,zpfntkmyst.

cnfnb, f ye;yj kb ghjdjlbnm 'njn cfvsq felbn? ndtxftv yf djghjcs abkmnhf.

j;yj kb ,tp bccktljdfybz ghjwtccf ghjlf; d rjvgfybb bpvtybnm cbnefwb. b edtkbxbnm ghb,skm? tn, hfpdt xnj yf xelj gjyfltznmcz

ckb felbn yt ghjdjlbnm, nj xnó vj;yj ghtlghbyznm lkz ljcnb;tybz gjcnfdktyyjq wtkb, ghbtvktvs kb d 'njv ckexft pfnhfns? fhbfyns jndtnf:

ybxtuj yt ltkfnm, fdjcm rfr-yb,elm cfvj dsghfdbncz (gjlj;lbnt tot ytcrjkmrj vtczwtd, xnj,s j,]tv ytljgjkextyyjq ghb,skb ecbkbk ;tkfybt bpvtytybq lj ytcnthgbvjuj);

dct[ edjkbnm, yf,hfnm yjds[ (ljhjuj, ljkuj b yt afrn, xnj ghjbpjqlen ceotcndtyyst bpvtytybz);

fdnjvfnbpbhjdfnm hf,jne ghjlfdwjd (vj;tn gjvjxm, njkmrj ,tp ghtldfhbntkmyjuj bccktljdfybz ghjwtccf dc hfdyj yt'aatrnbdyj).

tkfnm ytxtuj ghjdjlbv felbn! lkz ajhvbhjdfybz cgbcrf yfghfdktybq, gj rjnjhsv cktletn ghjdtcnb ghjdthre, vj;yj djcgjkmpjdfnmcz ltrjvgjpbwbtq ghj,ktvs.

tlfdyj vs c dfvb cjcnfdkzkb gthtxtym (PC Week/RE, 16/2008) dct[ bcnjxybrjd gjkextybz ghb,skb, pltcm tuj yfgjvy.. hjlern, rkbtyns, gthcjyfk, gjcnfdobrb, gfhnyths j,fdmnt, tckb z xnj-nj egecnbkf!

fr djn, bp 'njuj cgbcrf ye;yj ds,hfnm nt bcnjxybrb gjkextybz ghb,skb (yfpjdtv b[ rk.xtdsvb), hf,jnf gj cjdthitycndjdfyb. kb,j jgnbvbpfwbb rjnjhs[ c yfb,jkmitq dthjznyjcnm. (bkb c yfbvtymibvb pfnhfnfvb) lfcn j;blftvsq t ghbhjcn. nb yfghfdktybz nht,e.n j,zpfntkmyjuj bccktljdfybz, rjnjhjt gjhjq vj;tn b yt bvtnm jnyjitybz r felbne ghjlf;.

c njxrb phtybz htdbpbb bvtyyj cbcntvs ghjlf; d cgbcjr ghjdthrb cktletn drk.xbnm dtcm pfltqcndjdfyysq d ghjwtcct gthcjyfk (jy d lfyyjv ckexft zdkztncz bycnhevtynjv gjkextybz ghb,skb b ghtndjhztn d ;bpym dc nj, xnj ,eltn pflevfyj) b nt rk.xtdst bcnjxybrb ghb,skb, c rjnjhsvb dpfbvjltqcndetn . ,jkmibycndt ckexftd 'nj ghjlern b rkbtyns.

yjubt ghtlkfuftvst c[tvs felbnf ghjlf; yt cjlth;fn vjlekz bccktljdfybz ghjlernf. cnfnb, ythtlrj tuj cjpyfntkmyj bcrk.xf.n bp yfghfdktybq ghjdthrb b cfvb herjdjlbntkb, ghbdjlz jlby bp ljdjljd: f) yfi ghjlern cfvsq kexibq yf hsyrt, tuj ;len, f pyfxbn, j,]tv ghjlf; pfdbcbn njkmrj jn ; ,) [jhjibq ghjlfdtw ljk;ty evtnm ghjlfdfnm dc, f cktljdfntkmyj, htdbpjdfnm ghjlern yt ye;yj. t cjukfcyf c nfrjq gjpbwbtq lf;t lkz cbnefwbb, rjulf rjvgfybz ghjlftn ytbpvtyztvsq njdfh, yf cdjqcndf rjnjhjuj gj rfrbv-kb,j ghbxbyfv jyf gjdkbznm yt vj;tn (bkb yt [jxtn). elbn ghjlernf d k.,jv ckexft lftn wtyye. byajhvfwb. lkz jgnbvbpfwbb ghjlf;.

nfr, gthdsq ehjdtym ltrjvgjpbwbb ghj,ktvs dszdbk nhb yfghfdktybz ghjdthrb: gthcjyfk, ghjlern, rkbtyns. j 'nbv yfghfdktybzv vs b gjqltv d cktle.obq hfp.

fdnjhjv cnfnmb vj;yj cdzpfnmcz gj flhtce: margo@starcons.ru.

pcweek.ru/themes/detail.php?ID=110817&phrase_id=28890

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank