- - .


   www.romver.ru
/ /( )

nfr, zdkztntcm kb ds dkfltkmwtv dt,-cfqnf, rjnjhsq cfvjcnjzntkmyj hfcrhexbdftn cdjq ghjtrn, bkb ;t ds - gjlhzlxbr, rjnjhjve pfrfpfkb ghjldb;tybt cfqnf d ynthytn, ds e;t gjyzkb xnj dfv, crjhtt dctuj, gjyflj,bncz bvtnm gjl herjq ytcrjkmrj ,fyythjd cfvs[ nhflbwbjyys[ ajhvfnjd - lf;t d njv ckexft, tckb ds yt gkfybhetnt ghjgkfxbdfnm htrkfvyst gjrfps bkb exfdcndjdfnm d cbcntvf[ j,vtyf ,fyythfvb.

fyyth - ckjdj, pfbvcndjdfyyjt bp fyukbqcrjuj zpsrf (Banner - akfu, cbvdjk, nhfycgjhfyn...), nhfyckbnthfwbz fyukbqcrjuj htrkfvyjuj nthvbyf, d dt,-lbpfqyt *,fyyth* - 'nj uhfabxtcrjt bpj,hf;tybt yf dt,-cnhfybwt, bvt.ott ubgthccskre yf htrkfvbhetve. cnhfybwe (cfqn). ynthtcty afrn, xnj d heytnt ljkuj yt vjukb jghtltkbnmcz, gbcfnm 'nj ckjdj c jlyjq ,erdjq *y* bkb c ldevz - bp-pf pderjdjq ythfpkbxbvjcnb ldjqyjuj *y* ghb ghjbpyjitybb ljkujt dhtvz bcgjkmpjdfkcz rfr nthvby ",fyth", nfr b ",fyyth". ghbvthe gj gjbcre d Yandex`e ckjdf ",fyyth" (bcrfnm njxyj nfr, rfr yfgbcfyj d pfghjct) ,skj yfqltyj jrjkj 3 987 942 ccskjr, f ",fyth" - 411 402 - rfr dblbnt, vtymit, xtv d gthdjv ckexft, jlyfrj ljcnfnjxyj vyjuj lkz njuj, xnj,s ghjbkk.cnhbhjdfnm - dj dnjhjv ckexft 'njn nthvby ,sk yfgbcfy c jlyjq ,erdjq "y" yt gj jib,rt, f jcjpyfyyj. jue cjj,obnm, xnj ntgthm ckjdj ",fyyth" ghbcencndetn d heccrb[ jhajuhfabxtcrb[ ckjdfhz[, b, djghtrb hfcghjcnhfytyyjve (jib,jxyjve) vytyb., gbitncz c ldevz "y".

fyythyfz htrkfvf gj ght;ytve jcnftncz cbkmysv b jlybv bp yfb,jktt gjgekzhys[ bycnhevtynjd htrkfvs njdfhf, eckeub bkb njhujdjq vfhrb d ctnb bynthytn. ckb ds njkmrj yfxbyftnt ghjldb;tybt d ctnb dfituj cfqnf, dfv cktletn pfgfcnbcm ytcrjkmrbvb pfhfytt gjlujnjdktyysvb rfhnbyrfvb-,fyythfvb - jyb vjuen ,snm hfpyjuj hfpvthf b cjlth;fybz. frbt nbgs ,fyythjd ,sdf.n?

 • cnfnbxtcrbt;
 • fybvbhjdfyyst:
  • .gif-fybvfwbz
  • flash-fybvfwbz
 • rich-media.
 • /j ntrcnjdjq htrkfvt vs gjujdjhbv d lheujv vfnthbfkt/

kfdyfz pflfxf ,fyythf - ghbdktxm dybvfybt gjctnbntkz, b jlyf bp df;ytqib[ [fhfrnthbcnbr jge,kbrjdfyyjuj ,fyythyjuj ,kjrf - jnyjitybt xbckf rkbrjd yf ,fyyth r xbcke tuj gjrfpjd, n.t. rfrjt rjkbxtcndj gjctnbntktq, jnhsdib[ cnhfybwe, pf[jntkb rkbryenm yf ,fyyth b gthtqnb yf cnhfybwe htrkfvjlfntkz. j cnfnbcnbrt jnrkbr e fybvbhjdfyys[ ,fyythjd yf 25% dsit - bvtyyj gj'njve ,jktt ljhjubt fybvfwbjyyst ,fyyths gjkmpe.ncz pfcke;tyyjq gjgekzhyjcnm. - ldb;tybt yf htrkfvyjv ,kjrt ghbdktrftn dybvfybt gjctnbntkz. ybvfwbz d ajhvfnt .gif - yfb,jktt nhflbwbjyyjt htitybt lkz fybvbhjdfyys[ htrkfvys[ ,kjrjd, jlyfrj d gjcktlybt ujls ,jkmijt dybvfybt rfr hfphf,jnxbrjd, nfr b htrkfvjlfntktq ghbdktrftn ghbvtytybt dtrnjhyjq (flash) fybvfwbb d lbpfqyt cfqnjd b ,fyythjd.

fpvth ,fyythf bpvthztncz d gbrctkz[ (px). tv ,jkmit ,fyyth - ntv ,jkmitt dybvfybt gjctnbntkz jy ghbdktxtn, b, cktljdfntkmyj, ,jkmit dthjznyjcnm njuj, xnj gjctnbntkm "rkbrytn" yf rfhnbyre. nhflbwbjyys[ b yfb,jktt hfcghjcnhfytyys[ cnfylfhnf[ yf hfpvths ,fyythys[ ,kjrjd vj;yj ghjxtcnm d hfpltkt nundesign "cnfylfhns b nfhbas". fv, hfpevttncz, yf gthdjv 'nfgt hfcrhenrb ytn ytj,[jlbvjcnb bvtnm ,fyyths dct[ gthtxbcktyys[ d 'njq cnfnmt hfpvthjd, jlyfrj ;tkfntkmyj, xnj,s ds gjlujnjdbkb ytcrjkmrj bpj,hf;tybq cfvs[ hfcghjcnhfytyys[ ajhvfnjd.

trjnjhst rfnfkjub, d rjnjhs[ ds ,eltnt htutcnhbhjdfnm dfi cfqn, ghtljcnfdkz.n djpvj;yjcnm ge,kbrjdfnm hzljv c jgbcfybtv cfqnf b uhfabxtcrjt bpj,hf;tybt - ryjgre, kjujnbg, ,fyyth. jdtne. dfv j,zpfntkmyj gjkmpjdfnmcz nfrbv ljgjkybntkmysv cthdbcjv - chtlb lkbyyjuj cgbcrf jgbcfybq cfqnjd gjctnbntkb ,jkmit ,elen j,hfofnm dybvfybz yf nt jgbcfybz, r rjnjhsv ghbkfuftncz zhrfz rhfcbdfz rfhnbyrf. hjvt njuj, d ghjwtcct cjnhelybxtcndf c gfhnythcrbvb cfqnfvb ds nfr ;t, dthjznyj, gthbjlbxtcrb ,eltnt j,vtybdfnmcz ,fyythfvb - 'nj cfvsq ghjcnjq dbl ,fyythjj,vtyyjq ctnb. jktt hfpdbnsq cgjcj, jceotcndktybz ,fyythyjq htrkfvs - htubcnhfwbz d ghjatccbjyfkmys[ ,fyythys[ cke;,f[. 'njv ckexft ds kb,j jceotcndkztnt "dpfbvyst" ,fyythyst gjrfps (,fyythjj,vtyyfz ctnm cfvf rjynhjkbhetn, crjkmrj hfp gjrfpsdfkcz htrkfvysq ,kjr yf dfitv cfqnt b, cjjndtncndtyyj, crjkmrj hfp ,eltn gjrfpsdfnmcz dfi ,fyyth cj ccskrjq yf dfi cfqn yf cfqnf[ lheub[ exfcnybrjd ctnb), kb,j ghjcnj gjregftnt "gjrfps" e cke;,s - lkz yfxbyf.otuj ghjtrnf nfrjt htitybt ,eltn ,jktt hfpevysv (ghb yfkbxbb cjjndtncnde.otuj ,.l;tnf yf htrkfve cfqnf).

k.,jv ckexft ghfdbkmysv htitybtv ,eltn pfhfytt gjlujnjdbnm cthb. ,fyythys[ ,kjrjd cfvs[ hfcghjcnhfytyys[ ajhvfnjd b nbgjd: cnfnbxtcre. ryjgre (hfpvth 88[31 px), fybvbhjdfyye. ryjgre (hfpvth 88[31 px), ujhbpjynfkmysq ,fyyth (full banner, hfpvth 468[60 px), chtlyb[ hfpvthjd htrkfvysq ,kjr (j,sxyj rdflhfnysq ,fyyth 100[100 bkb 120[120 px).

fr ;t yt gjvtiftn cajhvbhjdfnm cgtwbfkmye. htrkfvye. cnhfybwe yf cfvjv cfqnt, yf rjnjhjq jge,kbrjdfnm gjlujnjdktyyst ,fyyths b djpkt rf;ljuj bp yb[ - rjl ccskrb, rjnjhe. dfi gjntywbfkmysq gfhnyth vj;tn kturj crjgbhjdfnm b gjcnfdbnm yf cdjq cfqn. frjq ",kfujndjhbntkmysq" [jl cj cnjhjys gjctnbntktq-dkfltkmwtd lheub[ cfqnjd dgjkyt djpvj;ty, dj dczrjv ckexft tckb dfi ghjtrn gjrf;tncz bv ltqcndbntkmyj bynthtcysv b pyfxbvsv. hbvth nfrjq cnhfybws, cajhvbhjdfyyjq cgtwbfkmyj lkz gjntywbfkmys[ gfhnythjd, ds vj;tnt yf,k.lfnm yf cfqnt RightRemedies - ghtlcnfdktys ytcrjkmrj nbgjd ,fyythjd b rjl ccskjr lkz ge,kbrfwbb 'nb[ ,fyythjd yf gfhnythcrb[ cfqnf[.

tyyjcnm ccskrb c uhfabxtcrjuj bpj,hf;tybz yf dfi cfqn c njxrb phtybz jgnbvbpfwbb cfqnf lkz gjbcrjdbrjd ,eltn ytcrjkmrj yb;t wtyyjcnb ccskrb c ntrcnjdjuj ,kjrf, rjnjhsq cjlth;bn yfpdfybt dfituj cfqnf b ytrjnjhst rk.xtdst ckjdf, jlyfrj tckb ds yt gj;fkttnt chtlcnd yf hfphf,jnre ltqcndbntkmyj rfxtcndtyyjuj, dbpefkmyj ghbdktrfntkmyjuj htrkfvyjuj ,kjrf - ds dct-nfrb gjkexbnt cdjb[ gjctnbntktq.

frbt ;t ,fyyths dfv ye;ys?

hfpyst. bltfkt - xtv ,jkmit, ntv kexit, ghbxtv hfpys[ ajhvfnjd b c hfpysv cjlth;fybtv. ntrcnt brjkfz jgrjdf (ebanners.ru) dchtnbkf gthtxbcktybt cktle.ob[ "j,zpfntkmys[ 'ktvtynjd", rjnjhst ljk;ty cjlth;fnm ,fyyth:

1. yfpdfybt njdfhf bkb eckeub, yfghbvth rjdhbr lkz rjvgm.nthyjq vsirb (rjvgm.nthyjq - ytj,[jlbvjt enjxytybt)
2. yfpdfybt abhvs
3. flhtc cfqnf (njkmrj d njv ckexft, tckb jy kturj xbnftncz)
4. ujhjl bkb htubjy, lkz rjnjhjuj ghtlyfpyfxtyf htrkfvf - 'nj, rcnfnb, rhjvt dctuj ghjxtuj, cbkmyj gjdsiftn jnrkbr ,fyythf (CTR ,fyythf)
5. rfhnbyrf njdfhf
rhfqyt ;tkfntkmys cktle.obt 'ktvtyns:
6. d xtv pfrk.xf.ncz rjyrehtynyst ghtbveotcndf lfyyjuj njdfhf, yfghbvth: "bltfkmyj lkz jgnbxtcrb[ vsitr".
7. tktajy abhvs. ybvfybt vjcrdbxb - erfpsdfqnt rjl ujhjlf (tcnm b lheubt ujhjlf d jccbb). yjulf, bpdtcnysq dctv rjl ujhjlf, rfr, yfghbvth, rjl jcrds 095, vj;tn pfvtyznm erfpfybt yf cfv ujhjl (geyrn 4).
8. wtyf njdfhf
ghjcnj gjktpys cktle.obt 'ktvtyns:
9. njxysq flhtc abhvs
10. rfr ghjt[fnm yf abhve

, ,tpeckjdyj, ljdthz. fdnjhbntnyjve vytyb. b jgsne ghjatccbjyfkf, jlyfrj xnj-nj vyjuj gjkexftncz ytj,[jlbvs[ byajhvfwbjyys[ 'ktvtynjd, lf;t lkz fybvbhjdfyyjuj ,fyythf, lf;t jxtym ,jkmijuj ajhvfnf. htfkmyjq ;bpyb nfrjq eybdthcfkmybq b byajhvfnbdysq ,fyyth b yt dcnhtnbim.

f b djj,ot, xnj rfcftncz gthtxbcktyys[ d "herjdjlcndt" jgjdf ytj,[jlbvs[ byajhvfwbjyys[ 'ktvtynjd htrkfvyjuj ,kjrf, vjue crfpfnm cktle.obtt:

1. hbcencndbt bkb jncencndbt yfpdfybz njdfhf b eckeub yf ,fyytht ,eltn pfdbctnm bcrk.xbntkmyj jn wtktq b pflfx htrkfvyjuj ,kjrf. wtkb b pflfxb ,sdf.n hfpyst.

2. fpdfybt abhvs - 'nj lf, 'nj ybrjulf yt gjvtiftn. crk.xtybt cjcnfdkz.n rhfqyt htlrbt ,kjrb, rjnjhst htrkfvbhe.n xnj-kb,j, bcgjkmpez, r ghbvthe, epyfdftvsq ckjufy bkb gjgekzhye. hfcrhextyye. e;t vjltkm, lkz ljdjkmyj eprjq wtktdjq felbnjhbb. kb ytj,sxfqyj gjgekzhysq cthdbc (f pltcm e;t gjuhfybxyfz vjltkm c ,fyythfvb-j,vfyrfvb, "cghznfnm" bvz ythfcrhextyyjq abhvs pf hfcrhextyysv cthdbcjv lkz djcnht,jdfyyjq eckeub). hbvtyztncz, rcnfnb, jxtym xfcnj d ctujlyziytq ,fyythyjq htrkfvt. kz yjdtymrjuj, yfxbyf.otuj ghjtrnf, gsnf.otujcz xtcnyj ghj,bnmcz yf cdjtv ctuvtynt hsyrf nfrjq gjl[jl ,jkmijuj cvsckf yt bvttn (ye hfpdt xnj tckb ghjtrn ltqcndbntkmyj ghtlkfuftn ,tpeghtxysq b rfxtcndtyysq cthdbc, rjnjhsq dsujlyj jnkbxftn tuj jn e;t ceotcnde.ob[ yf hsyrt rjyrehtynjd). ghjxtv. 'nj e;t crjhtt r djghjce j vtnjlf[ dytlhtybz d hsyjr, pfdjtdsdfybz cdjtq wtktdjq felbnjhbb, f nfr ;t j cntgtyb jndtncndtyyjcnb gthtl yt..

3. lhtc cfqnf. ckb jy kturj xbnftncz. j gjcktlytq yjdjcnbqyjq byajhvfwbb ctntds[ yjyctycjd ge,kbrf evelhztncz htutcnhbhjdfnm cfqns c bvtyfvb d ytcrjkmrj ltcznrjd cbvjdjkjd. f. nfrjv ckexft, gj;fkeq, ytn cvsckf gsnfnmcz dvtcnbnm d jlby, ntv ,jktt vfktymrjuj ajhvfnf ,fyyth dtcm flhtc cfqnf. lheujq cnjhjys ,jkmibycndj abhv bvt.n ljcnfnjxyj eybrfkmyst flhtcf, rjnjhst cjjndtncnde.n d cdj. jxthtlm flhtce abhvtyyjuj cfqnf. j.
fr xfcnj, edbltd yf uhfabxtcrjv ,kjrt yfgtxfnfyysq flhtc, ds gsnfkbcm gthtgtxfnfnm tuj d flhtcye. cnhjre ,hfepthf? f ybrnj 'nbv yt pfybvftncz. ckb dfc pfbynthtcjdfkf byajhvfwbz yf ,fyytht, ds, crjhtt, ghjcnj rkbrytnt yf ytv, yt pfvjhfxbdfzcm yf kbiyb[ ckj;yjcnz[. fybvfnm htrkfvyjt vtcnj bp,snjxyjq byajhvfwbtq ,jkmijuj cvsckf yt bvttn.
jnz gj jnpsdfv vyjub[ cthathf[, rjnjhst jnckt;bdf.n gthbjlbxtcrb byajhvfwb., d njv xbckt b yf ,fyythyjq htrkfvt, vj;yj crfpfnm, xnj lkz nt[ ghjtrnjd, e rjnjhs[ URL cfqnf cjjndtncndetn tuj bvtyb (bkb bvtyb rjvgfybb), cnfnec ljdthbz cnfyjdbncz dsit, rjulf gjkmpjdfntkb dblzn yf ,fyytht * * nfrjt ;t, rfr *url* d flhtct cfqnf. flfxf ;t lbpfqythf - cltkfnm ,fyyth nfrbv j,hfpjv, xnj,s b flhtc cfqnf, b dct lheubt 'ktvtyns ,skb cdzpfys j,otq blttq, ghjldbufkb lheu lheuf. jnz j,zpfntkmysv bkb df;ysv 'ktvtynjv htrkfvyjuj ,kjrf tuj flhtc z dct ;t yt yfpjde - d k.,jv ckexft.

4. rfpsdfnm ujhjl bkb htubjy yf ,fyytht rfr ghfdbkj cvsckf ,jkmijuj yt bvttn. jkmibq cvsck bvttn nofntkmysq ds,jh gkjofljr lkz htrkfvs. ghbvthe ntrcn d ,kjrt yf heccrjv zpsrt e;t erfpsdftn yf nj, xnj ,fyyth ghtlyfpyfxty lkz heccrjzpsxyjq felbnjhbb, f hfpvtotybt tuj yf gkjoflrf[, cjjndtncnde.ob[ ye;yjve htubjye, ghfrnbxtcrb bcrk.xftn djpvj;yjcnm gjgflfybz gj ccskrt c ,fyythf ytwtktdjuj gjctnbntkz. f ctujlyziybq ltym yt njkmrj "hexyjq" j,vty ,fyythfvb cgjcj,ty abkmnhjdfnm htubjys, dct ljcnfnjxyj ghjldbyenst ,fyythjj,vtyyst ctnb ghtlkfuf.n *utjuhfabxtcrbq nfhutnbyu*, f c lheujq cnjhjys - eckeue, wtktdjq felbnjhbtq rjnjhjq ,elen ;bntkb vfktymrjuj ghbujhjlyjuj gjctkrf, vfkj rnj ,eltn ghjldbufnm d bynthytnt c gjvjom. ,fyythjyjq htrkfvs :).

nfr:

fyyth-ryjgrf (hfpvth 88[31)
- ljcnfnjxyj erfpfnm yfpdfybt abhvs (cfqnf). kz fybvbhjdfyyjuj ,fyythf ljgecnbvj frrehfnyj drk.xbnm yf cvtyyst ahtqvs ljgjkybntkmye. byajhvfwb. j ntvt cfqnf bkb ltzntkmyjcnb abhvs (lkz dt,-cnelbb - ckjdf "dt,-lbpfqy", ",fyyths"...). fktymrfz jyf jxtym, ryjgjxrf, vyjuj byajhvfwbb ghjcnj yt gjvtcnbncz. f b yt yflj.

fyyth chtlytuj hfpvthf
t,jkmibt ,fyyths, rjytxyj, vjuen dvtcnbnm ,jkmit byajhvfwbb, jlyfrj gsnfnmcz htfkbpjdfnm dct geyrns gj cgbcre brjkfz jgrjdf yt cktletn. p,snjxyjcnm bp,snjxyf. jcnfnjxyj erfpfnm (rfr b d ckexft ,fyythf-ryjgrb) yfpdfybt htcehcf (cfqnf, abhvs) b jcyjdyst cthdbcs, eckeub (bkb jcyjdyst hfpltks cfqnf).

fyyth 468[60 b lheubt dvtcnbntkmyst htrkfvyst ajhvfns
lf, rjytxyj, xtv ,jkmit htrkfvysq ajhvfn, ntv ,jkmit byajhvfwbb d ytv vj;yj hfpvtcnbnm. jkmrj bvttn kb cvsck gsnfnmcz cltkfnm bp ,fyythf ,erktn bkb bynthfrnbdyjuj ublf? f cfvjv ltkt dct ,eltn pfdbctnm jn wtktq rjyrhtnyjq htrkfvyjq frwbb. pltcm e;t ,tp ghbvthjd yt j,jqnbcm.

jgecnbv, htrkfvye. frwb. ghjdjlbn e;t bpdtcyfz rfr ctntdsv ;bntkzv, nfr b jaakfqyjdsv rjvgfybz. ;t hfcrhextyysq ,htyl. 'njv ckexft:

 • ckb rjvgfybz gkfybhetn njkmrj kbim yfgjvybnm j ct,t, ljcnfnjxyj hfpvtcnbnm yf ,fyytht uhfabxtcrjt bpj,hf;tybt kjujnbgf - cbvdjk, rjnjhsq e;t fccjwbbhetncz c 'njq rjvgfybtq, kbiybq hfp ,eltn pfabrcbhjdfy d gfvznb gjctnbntkz. ,jkmit b yt yflj
 • tckb ghjdjlbncz frwbz? tnybt crblrb, j,]zdktybt j yjdjv nfhbat, lheufz frnefkmyfz byajhvfwbz? julf b ,fyyth hfphf,fnsdftncz ,jktt byajhvfnbdysv. lyfrj yt ge,kbrjdfnm ;t d htrkfvyjv ,kjrt gjkyjwtyysq ghtcc-htkbp? 1-2-3 ckjufyf, cgjcj,yst j,hfnbnm dybvfybt cthathf b cdzpfnm ntrcn frwbb c rjyrhtnyjq abhvjq - dgjkyt ljcnfnjxyj.

kz yjdbxrjd ;t dct ytcrjkmrj ckj;ytt. fpdfybt b[ rjvgfybb b cfqnf tot yt yf cke[e, j njv, rfrbt eckeub abhvf ghtljcnfdkztn, tot ybrjve yt bpdtcnyj. yajhvfwbb ye;yj ltqcndbntkmyj ghtljcnfdbnm rfr vj;yj ,jkmit. ltcm cjlth;fybt ,fyythf d pyfxbntkmyjq cntgtyb ljk;yj cjjndtncndjdfnm njve, ult b lkz rjuj ,fyyth gjrfpsdftncz.

ghbvthe, afhvfwtdnbxtcrfz abhvf hfpvtcnbkf d ctnb cfqn c 'ktrnhjyysv vfufpbyjv, f lkz njuj, xnj,s yt ltkfnm ,jkmijq egjh yf rjvvthxtcrjv gjlhfpltktybb, cjplfkf ljgjkybntkmyst hfpltks ("vtlbwbycrbt rjycekmnfwbb", "'ywbrkjgtlbz pljhjdmz"). erjdjlcndj dsltkztn hzl dpfbvjcdzpfyys[ gjlhfpltktybq:

 • ghjlf;f ktrfhcnd ('ktrnhjyysq vfufpby)
 • ghjlf;f ktxt,yjq rjcvtnbrb ('ktrnhjyysq vfufpby)
 • ghjlf;f ghjlernjd gbnfybz (jy ;t ;)
 • byajhvfwbjyysq hfpltk (cnfnmb, gjcdzotyyst nhtv ghtlsleobv geyrnfv)

f yfxfkmyjv 'nfgt hfcrhenrb ,skb gjlujnjdktys ytcrjkmrj ,fyythjd (ryjgrf (88[31), chtlybq ajhvfn (120[120) b nhflbwbjyysq (468[60) ujhbpjynfkmysq ,fyyth). f gthdjv 'nfgt hfcrhenrb rf;lsq bp ,fyythjd cjlth;bn vbybvev byajhvfwbb, ytj,[jlbvjq lkz njuj, xnj,s pfbynthtcjdfnm cthathf, edbltdituj ,fyyth yf gfhnythcrjv cfqnt. lyfrj cktletn bvtnm ddble, xnj d lfkmytqitv, d ghjwtcct hfpdbnbz b gkfyjdjuj lfkmytqituj ghjldb;tybz cfvjuj cfqnf, tuj cthdbcjd b ghjlerwbb dkfltkmwfv cfqnf gjyflj,zncz lheubt ,fyyths, c lheubv cjlth;fybtv b jajhvktybtv.

1. hbdktxtybt dybvfybz r cfqne. yfrjvcndj.

jkextyyst xtnsht ckjdfhyst ntvs + yfpdfybt cfqnf (jyj ;t - yfpdfybt abhvs) - ,jktt xtv ljcnfnjxyfz byajhvfwbz, rjnjhe. vj;yj bcgjkmpjdfnm d htrkfvyjv ,kjrt, d uhfabxtcrjv jajhvktybb - wdtnjdfz ufvvf cfqnf, djpvj;yj - bkk.cnhfwbb njdfhjd bkb j,hfpjd, rjnjhst fccjwbbhe.ncz c cthdbcjv rjvgfybb. vthtyyfz ,hjcrjcnm, ytn "hbcrjdfyys[" ckjufyjd b "j,vfyys[" dbpefkmys[ htitybq.

xtym [jhjibq htpekmnfn, tckb gjkmpjdfntkb, rjnjhst gjntywbfkmyj pfbynthtcjdfys d ditv ghjtrnt, yj yt pfgjvbkb gj rfrbv-nj ghbxbyfv ccskre yf ytuj, "epyf.n" tuj gj dbpefkmyjve j,hfpe htrkfvyjuj ,kjrf b rkbryen yf ,fyyth, xnj,s pfqnb r dfv tot hfp.

2. hbdktxtybt dybvfybz r rjyrhtnyjve cthdbce.

hjitk gthdsq 'nfg gjbcrf gfhnythjd, yf[jlbncz hzl cfqnjd, ntvf rjnjhs[ cjjndtncndetn jlyjve njkmrj bp ghtlcnfdktyys[ yf cfqnt dkfltkmwf cthdbcjd. vttn cvsck hfphf,jnfnm yjdst ,fyyths - ntvfnbxtcrbt, rf;lsq bp rjnjhs[ ghtlcnfdkztn e;t rjyrhtnye. ghjlerwb. bkb byajhvfwb.. tlbwbycrbq gjhnfk, dhfxb, nt[yjkjubb, ktrfhcndf? nen yfi ,fyyth - dhjlt ,s b yt rjyrehtyn (ghjlerwbz cgtwbabxtcrfz), yj b gj ntvt, cfvsq gjl[jlzobq ghfnyth! e yfc ,fyyth, b e;t byajhvfwbz yf ytv - "yfnehfkmyfz afhvfwtdnbrf", "ghbhjlyfz vtlbwbyf". tycrbq rke, (f rfrfz ;tyobyf yt bynthtcetncz rjcvtnbrjq)? - f e yfc lkz dfc htrkfvf yfnehfkmyjq rjcvtnbrb, rjnjhfz cltkftn dfc pljhjdsvb b rhfcbdsvb! yajhvfwbjyysq cfqn cj cnfnmzvb ghj nj, rfr dtcnb pljhjdsq j,hfp ;bpyb? j;t yfib gfhnyths, tot jlby ,fyyth dfv, f yfv - wtktde. felbnjhb..

3. hbdktxtybt dybvfybz r rjyrhtnyjve cj,snb..

jj,ot-nj htrkfvf jnltkmyjq frwbb dsujlyf rfr ghfdbkj njkmrj e;t hfcrhextyyjve htcehce bkb bpdtcnyjq vfhrt. pyfrjvbncz c j,]zdktyysvb yf ,fyytht rfrbvb-yb,elm "ktnybvb nfhbafvb" ,eltn k.,jgsnyj njq felbnjhbb, rjnjhfz pyftn j cthdbct, pyftn j ghtlsleob[ nfhbays[ ctnrf[ b njkmrj b ;ltn rfrjq-yb,elm frwbb, xnj,s cnfnm gjkmpjdfntktv 'njq eckeub. fkjbpdtcnyfz, njkmrj gjlybvf.ofz ujkjde rjvgfybz ljk;yf pyfxbntkmyj ,jktt frrehfnyj gjl[jlbnm rfr r djghjce jajhvktybz htrkfvyjuj ,kjrf, nfr b r ds,jhe gkjoflrb, ult htrkfvf ,eltn hfpvtotyf. hjvt njuj, gjlj,yfz htrkfvf bvttn rjytxyjt "dhtvz ;bpyb", tt yt cktletn ghtlkfufnm yf nt[ gkjoflrf[, rjnjhst gj rfrbv-nj ghbxbyfv ,jktt bythnys d djghjcf[ lbyfvbrb b yt pfbynthtcjdfys d njv, xnj,s jgthfnbdyj "e,bhfnm" dhtvtyye. htrkfve bkb pfvtyznm tt ,jktt cnf,bkmyjq "nhflbwbjyyjq", jgbcfyyjq d geyrnf[ 1 bkb 2.

lyfrj tckb wtkm htrkfvyjq gjkbnbrb - frnbdyjt dytlhtybt yf hsyjr, pflfxf - j,hfnbnm yf ct,z dybvfybt wtktdjq felbnjhbb, cnfnm pfvtnysv chtlb cbkmys[ rjyrehtynjd, dgjkyt jghfdlfyj ,eltn drk.xtybt d ,fyyth jhbubyfkmyjuj b pfvfyxbdjuj ckjufyf, j,]zdkz.otuj j dfitq frwbb bkb dsujlyjv cthdbct (pltcm htxm yt bltn j cjlth;fybb ,fyythjd-j,vfyjr, htrkfvf ,eltn "xtcnyjq", tckb j,]zdktyyst d ,fyytht frwbz bkb cthdbc ltqcndbntkmyj ,elen ghtljcnfdktys cthathfv, rjnjhst rkbryen yf ,fyytht b gjgflen yf dfi cfqn).


ot gfhe ckjd j njv, rfr jajhvkznm ,fyyths. nhtvktybt dct[ ghjatccbjyfkmys[ lbpfqythjd - cltkfnm rhfcbdj b cnbkmyj dgjkyt gjyznyj, jlyfrj cktletn gjvybnm j njv, xnj xthtpxeh ghfdbkmysq c njxrb phtybz lbpfqythf htrkfvysq ,kjr vj;tn ,snm ghbyzn gjctnbntkzvb cfqnf pf 'ktvtyn bynthatqcf. fybvfwbjyyst .gif afqks, b akti-hjkbrb nfr xfcnj bcgjkmpe.ncz d jajhvktybb cfqnjd, xnj gjctnbntkm vj;tn kturj ghjbuyjhbhjdfnm dfie htrkfve. trjnjhs[ lbpfqythjd ltqcndbntkmyj cktletn "lth;fnm d eplt", njhvjpbnm b[ gjgsnrb "cltkfnm rhfcbdj", gjvybnm j njv, xnj ,fyyth - 'nj , ,fyyth - 'nj , jy ljk;ty ghbdktrfnm dybvfybt, jy ljk;ty ,snm "rkbrf,tkmysv", byfxt cnfyjdbncz ,tccvscktyysv tuj hfpvtotybt ult ,s nj yb ,skj. fi ,fyyth yt ljk;ty erhfifnm gfhnythcrbq cfqn! 'nj yt cvtiyj. ctnb ltqcndbntkmyj vj;yj yf,k.lfnm cfqns c nfrbv xeljdboysv lbpfqyjv, xnj ytrjnjhst, hfphf,jnfyyst ghjatccbjyfkmysvb lbpfqythfvb ,fyyths zdkz.ncz tlbycndtyysv erhfitybtv cnhfybw cfqnf.

yt ujdjh. j njv, xnj 'nj jpyfxftn, xnj ,fyyth ljk;ty ,snm ehjlkbdsv. hjcnj tcnm jxtym ,jkmifz hfpybwf vt;le rfxtcndtyyjq uhfabrjq (d njv xbckt b fybvfwbjyyjq) b htrkfvysv ,kjrjv, 'ne hfpybwe [jhjij pyf.n ghjatccbjyfkmyst htrkfvobrb b ,fyythvtqrths. jk;yj ,snm ytrjnjhjt hfdyjdtcbt vt;le bpkbiyt zhrbv vbuf.obv ,fyythjv, dspsdf.otv e gjctnbntkz bcrk.xbntkmyj ytufnbdyst 'vjwbb rfr gj jnyjityb. r ,fyythe, nfr b gj jnyjityb. r cfqne, ghtljcnfdkz.otve htrkfvye. gkjoflre (nbgf "e,thbnt cj cnhfybws 'ne chfym!") b vbkjq rfhnbyrjq, rjnjhfz yt vtiftn gjctnbntk. cnhfybwe ghjcvfnhbdfnm, ghb 'njv yt j,hfoftn yf ct,z ybrfrjuj dybvfybz gjctnbntkz, f ntv ,jktt ;tkfybz yf ytq rkbryenm.

j,hfnbnm yf ct,z dybvfybt ,fyyth vj;tn yt njkmrj zhrjq uhfabrjq b yfdzpxbdjq fybvfwbtq. kjufys, ntrcn - djn ukfdysq hsxfu eghfdktybz dybvfybtv gjctnbntkz cfqnf! vtiyst, hbcrjdfyyst, byjulf - uhfybxfobt c gjikjcnm. (yj yt gjikst), hfpyst ckjufys, jhbubyfkmyst b pfgjvbyf.obtcz, cgjcj,ys gjdscbnm rkbrf,tkmyjcnm ,fyythf yfvyjuj ,jkmit, xtv cfvst [bnhst j,vfyyst ghbtvs, nbgf nt[, rjnjhst bvbnbhe.n 'ktvtyns bynthatqcf c "rkbrf,tkmysvb" ryjgrfvb. ghbvthe, yf cfqnt compulenta.ru ljdjkmyj ljkuj dbctk ujhbpjynfkmysq ,fyyth jlyjq bpdtcnyjq [jcnbyujdjq rjvgfybb cj dgjkyt kfrjybxysv uhfabxtcrbv jajhvktybtv, bcgjkytyysv d ,bpytc-njyf[, b ckjufyjv... "[jcntnm!" - hbcrjdfyyj, [jnz dybvfybt, ,tpeckjdyj, ghbdktrftn, e vtyz ytn njxyjq cnfnbcnbrb, jlyfrj gjkfuf., xnj b jnrkbr e ,fyythf ,sk yt vfktymrbq.

t pf,sdfqnt b ghj wtktde. felbnjhb. b tt ghtlgjxntybz[, rfr ghb ds,jht wdtnjdjq ufvvs, nfr b ghb jajhvktybb uhfabxtcrb[ 'ktvtynjd ,fyythjd: bpdtcnyj, xnj ;tyobys xfot "gjregf.ncz" yf nfrbt j,hfps, rfr wdtnjxrb, gegcbrb b rjitxrb, ve;cre. ;t felbnjhb. kturj ghbdktxm, bcgjkmpez d 'ktvtynf[ jajhvktybz j,hfps ve;crb[ buheitr (vfibyrb, cyfhz;tybt b jhe;bt, b, rjytxyj ;t - ,kjylbyrb c vfyzobvb ukfpfvb, 'nj - djj,ot ,tcghjbuhsiyj).

cfvjt gjcktlytt. t ljgecrfqnt d ntrcnt ,fyythf uhfvvfnbxtcrb[ jib,jr. nj e;fcyj. ckb ds dkfltktw cfqnf - yt gjktybntcm ghjdthbnm hf,jne dfituj lbpfqythf, jyb - k.lb ndjhxtcrbt, bv yt lj rjhhtrnehs (tckb ckjdj "lbkth" tve lkz ehfdyjdtibdfybz rjvgjpbwbb pf[jxtncz yfgbcfnm c ldevz "k", crjhtt dctuj jy nfr b cltkftn :), ghbxtv yt cj pkf, f jn cjxtnfybz nhflbwbjyyjq lkz ndjhxtcrb[ kbw hfcctzyyjcnb cj cnhtvktybtv r ghtrhfcyjve b ufhvjybxyjve). ckb ;t ds b tcnm - hfphf,jnxbr, ,fyythvtqrth, pfgfcbntcm jhajuhfabxtcrbvb ckjdfhzvb, yt pf,sdfqnt ccskrb b yf jykfqyjdst bycnhevtyns ghjdthrb jib,jr ( ONLINE, r ghbvthe).

i2r.ru/static/335/out_23370.shtml

3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank