. , . "", usability, .


   www.romver.ru
/ / .( )

fqyf cntrkzyyjq rjvyfns
abhvt 1 tcnm nofntkmyj pfrjycgbhbhjdfyyfz rjvyfnf. f;t nt, rnj ,sdfk d cvt;yjv gjvtotybb, xfcnj yt ljuflsdf.ncz j dtof[, rjnjhst ghjbc[jlzn pf cntyjq.

yenhb gjnfqyjq rjvyfns tcnm lheufz, jnltktyyfz cntrkzyyjq gthtujhjlrjq. ntrkj ghjphfxyj njkmrj c dytiytq cnjhjys. fv pf cntrkjv cblbn c dble j,sxyfz ltdeirf ktn ldflwfnb. f cfvjv ltkt 'nj yt ghjcnj ltdeirf, 'nj htcgjyltyn. yf jlyf bp nt[, rjuj rjvgfybz ds,hfkf lkz ntcnbhjdfybz, b yt gjljphtdftn, xnj ctqxfc pf ytq yf,k.lf.n xtnsht gfhs k.,jgsnys[ ukfp.

s pljhjdftvcz rbdrfvb, xnj,s yt cjplfdfnm kbiytuj ievf. gjvtotybb gjkevhfr, jncdtxbdf.n kbim nhb vjybnjhf. f jlybv bp yb[ cblbn yfcnfcbz re,jdf. yf afcbkbnfnjh: tt pflfxf gjlfdfnm rjvfyls b j,ofnmcz c bcgsnetvjq. zljv c ytq hfphf,jnxbr frcbv t,fkby. "jlcrf;b tq, xnj cf[fh 'nj ,frfktz", ujdjhbn frcbv t,fkby. yfcnfcbz drk.xftn uhjvre. cdzpm b ghtlkfuftn bcgsnetvjq gthtqnb chfpe r cktle.otve pflfyb.. "fnhelytybt lkz yfc jxtdblyj b dcnhtxftncz yt d gthdsq hfp, nfr xnj ytn cvsckf nthznm dhtvz", j,]zcyztn jyf.

gjcktlytv pflfybb htcgjyltynrt ghtlcnjbn jajhvbnm d ,fpt ghbj,htntybt $2 nsc. gj rehce . "tgjl]tvyfz pflfxf lkz yjdbxrf, [jnz d gentdjlbntkt gj ghjuhfvvt tcnm fyfkjubxysq ghbvth", pfvtxftn frcbv. tdeirf cjchtljnjxtyyj cnexbn gj rkfdbifv b yfrjytw yf;bvftn ryjgre "j[hfybnm". "s cxbnftnt, xnj dsgjkybkb pflfybt?" cghfibdftn yfcnfcbz bp-pf cntrkf. neltynrf yt jxtym edthtyyj rbdftn.

f cfvjv ltkt pflfybt dsgjkytyj ytdthyj, yj hfphf,jnxbre e;t vyjujt gjyznyj. y pfabrcbhjdfk d xtr-kbcnt dhtvz dsgjkytybz b jib,rb gjkmpjdfntkz. p 'nb[ jib,jr ,elen cltkfys cthmtpyst dsdjls.

tgthm gjhf crfpfnm, xnj ntcnbhjdfkb yt ltdeire, f ghjuhfvve "1: htlghbznbt". ye. b ytcdtleoe. d ,e[ufknthbb htcgjyltynre ghbukfcbkb ytckexfqyj: abhvf 1 htibntkmyj yfcnhjtyf cltkfnm cdjb ghjuhfvvs gjyznysvb lkz k.,s[, lf;t cfvs[ ytgjlujnjdktyys[ gjkmpjdfntktq. fr dtltncz hf,jnf yfl usability.

j;fhyfz nhtdjuf
jvgfybb buhf.n c juytv, cfvb njuj yt dtlfz. ;blfkj kb herjdjlcndj Mazda, xnj, e,hfd bp cdjb[ vjltktq j,sxyst gjlcnfrfyybrb, dspjdtn ytljdjkmcndj rkbtynjd? hzl kb. BMW b djdct cnjkryekfcm c jhufybpjdfyysv ghjntcnjv, rjulf rjvfylf lbpfqythf hbcf 'yukf bpvtybkf ajhve ,fuf;ybrf ctlmvjq vjltkb. jktt 2 nsc. xtkjdtr gjlgbcfkb gtnbwb. "cnfyjdbnt hbcf 'yukf!", ghbpsdf.oe. edjkbnm lbhtrnjhf BMW gj lbpfqye.

jregfntktq jcrjh,bkj, xnj e yb[ jnyzkb vfktymrbt elj,cndf b ghbdsxysq lbpfqy. jyb gjikb d ,jq.

fr dblbv, rehc abhvs 1 yf .pf,bkbnb yt ghb[jnm. f jnrhsnbb ctvbhyjuj lyz .pf,bkbnb (ghfplybrf, rjnjhsq jnvtxftncz .pf,bkbnb-ghjatccbjyfkfvb gj dctve vbhe) d yjz,ht 2007 ujlf ukfdf 1 jhbc ehfkbtd pfzdbk: "fxtcndj ;bpyb ,e[ufknthf jghtltkztncz rfxtcndjv ghjuhfvvs, d rjnjhjq jy hf,jnftn. fdnjvj,bkt xtkjdtr ghjdjlbn ldf-nhb xfcf d ltym. e[ufknth ;t d 1 hf,jnftn djctvm-ltcznm xfcjd, f d gthbjl clfxb jnxtnyjcnb b gj 12-14 xfcjd d ltym. nj,s jcxfcnkbdbnm ,e[ufknthf, ye;yj lfnm tve [jhjie. ghjuhfvve".

trc d ,jkmijv ujhjlt
1 ,jkmit vbkkbjyf gjkmpjdfntktq. helyjcnb djpybrf.n e vyjub[, yj r hfphf,jnxbrfv j,hfof.ncz kbim tlbybws. szdktybt nhelyjcntq ye;yj ,skj dsdtcnb yf cbcntvysq ehjdtym.

fymit 1 epyfdfkf j pfnhelytybz[ ,e[ufknthjd ghb hf,jnt cj cdjbvb ghjlernfvb kb,j c gjvjom. ntktajyys[ jghjcjd, kb,j bp gbctv, ghb[jlzob[ yf kbyb. rjycekmnfwbq. "tkjdtr gbitn yfv, rjulf tuj dct ljcnfkj, ujdjhbn ktrcfylh tp,jhjljd, herjdjlbntkm .pf,bkbnb-yfghfdktybz abhvs 1. ckb ;t djpybrf.n ytpyfxbntkmyst pfnhelytybz, jy gsnftncz cghfdbnmcz cfvjcnjzntkmyj".

ghjikjv ujle d 1 jnrhskfcm .pf,bkbnb-kf,jhfnjhbz, rjnjhfz ghbukfiftn r ct,t ghtlcnfdbntktq hfpys[ wtktds[ felbnjhbq b ntcnbhetn b[ d "eckjdbz[, vfrcbvfkmyj ghb,kb;tyys[ r ,jtdsv". hbpsds hfpvtof.ncz yf lbcrf[ c ghjuhfvvfvb b d htrkfvys[ vfnthbfkf[ 1. jnbdfwbz gjkmpjdfntktq yt[bnhfz: rnj-nj ;tkftn pfhfytt jpyfrjvbnmcz c yjdsvb dthcbzvb ghjlernjd, rjve-nj yt nthgbncz dscrfpfnm yf,jktditt.

ghbcencndbb rjhhtcgjyltynf ,skj cltkfyj df;yjt jnrhsnbt: yjdbxjr hf,jnftn d ,e[ufknthcrjq ghjuhfvvt nfr ;t, rfr d Internet Explorer. jlbn gj brjyrfv, ccskrfv, f vty. yt gjkmpetncz. vtyyj nfv dct gjlcrfprb, yj gjkmpjdfntkm b[ yt yf[jlbn. njn afrn cnfytn ntvjq lkz j,ce;ltybz hfphf,jnxbrjd.

jl hf,jns .pf,bkbnb-kf,jhfnjhbb ghbytc jxtdblysq 'aatrn: yfhtrfybq gj ghjlernfv cnfkj vtymit. p cfvs[ yfukzlys[ ekexitybq ghjwtcc ddjlf gkfnt;ys[ gjhextybq ecrjhbkcz dldjt. xbnsdfz, xnj d cnhfyt ,jkmit vbkkbjyf ,e[ufknthjd b rf;lsq t;tlytdyj ddjlbn d chtlytv gj 30 gkfnt;ys[ gjhextybq, pfnhfxbdfz gj ldt-gznm vbyen yf rf;le., nj pf ujl yf jgthfnbdys[ ltqcndbz[ 'rjyjvbncz ytltkz ;bpyb ,jkmijuj ujhjlf.

frtnyjt ghtlkj;tybt
jvgfybb, rjnjhst bccktle.n elj,cndj b ghjcnjne gjkmpjdfybz cdjbvb ghjlernfvb, gjkexf.n ceotcndtyyjt ghtbveotcndj gthtl rjyrehtynfvb b ifyc edtkbxbnm ghjlf;b.

'njv e,tlbkfcm dcz ",jkmifz nhjqrf" dtleob[ vbhjds[ ghjbpdjlbntktq egfrjdrb b egfrjdjxys[ cbcntv lkz ;blrb[ gbotds[ ghjlernjd rjvgfybb Elopak, SIG Combibloc b Tetra Pak. ct jyb gthtl pfgecrjv yjdjuj ghjlernf ghjdjlzn bccktljdfybz yf kjrfkmys[ hsyrf[: ajrec-uheggs gj 'vjwbjyfkmyjve djcghbznb. egfrjdrb (rfr ghjlern dsukzlbn yf gjkrt b d [jkjlbkmybrt) b handling-ntcns (ghjdthre aeyrwbjyfkmyjcnb cbcntvs jnrhsdfybz-pfrhsdfybz b [hfytybz ghjlernf).

"lj,yfz rhsirf bkb 'hujyjvbxysq lbpfqy egfrjdrb gjdsif.n ghtvbfkmyjcnm ghjlernf b gjpdjkz.n ,jkmit yf ytv pfhf,jnfnm", ujdjhbn lbhtrnjh gj vfhrtnbyue b ghjlf;fv hjccbqcrjuj gjlhfpltktybz Elopak ujhm tnvfy. Elopak d jxthtlyjq hfp eljcnjdthbkfcm d 'njv, rjulf ujnjdbkf htlbpfqy egfrjdrb lkz fdcnhbqcrjuj cjrf Rauch. hjbpdjlbntkm ;tkfk dsdtcnb ghjlern bp 'rjyjv-ctuvtynf. Elopak ghtlkj;bkf bpvtybnm ajhvfn egfrjdrb b lj,fdbnm cbcntve rjvajhnyjuj jnrhsdfybz, xnj,s cjr djcghbybvfkcz gjnht,bntktv rfr ,jktt ljhjujq b ghjbpdjlbntkm cvju ,s gjdscbnm yf ytuj wtye. htpekmnfnt ghjlf;b cjrf d yjdjq egfrjdrt dshjckb pf xtnsht ujlf d 11 hfp d yfnehfkmyjv dshf;tybb. xticrbq cjrjdsq ,h'yl Toma, ghbyflkt;fobq PepsiCo, d htpekmnfnt nt[ ;t yt[bnhs[ vfybgekzwbq c egfrjdrjq b rhsirjq pf ujl edtkbxbk cdj. ljk. yfwbjyfkmyjuj hsyrf yf 5%.

gfrjdfyj c rjvajhnjv
hbq ynbgjd, lbhtrnjh gj vfhrtnbyue SIG Combibloc, dsrkflsdftn yf cnjk xtnsht gfrtnf vjkjrf. ct jyb dsgjkytys d cnbkbcnbrt jlyjuj rhegyjuj atlthfkmyjuj vjkjxyjuj ,h'ylf, yj hfpkbxf.ncz gj ajhvt. hsirb nj;t hfpyst. y ghtlkfuftn ds,hfnm cfve. elj,ye. egfrjdre. erf cfvf nzytncz r eprjve dscjrjve gfrtne, dsgjkytyyjve d aenehbcnbxtcrjv lbpfqyt (combifitMidi) yf dbl jy ,jkmit ([jnz tvrjcnm dct[ gfrtnjd jlbyfrjdf 1 kbnh) b elj,ytt. hb dct[ hfdys[ eckjdbz[ pf ytt vj;yj b gthtgkfnbnm. fr gjcxbnfkj b ,jkmibycndj bp 400 vjcrjdcrb[ ljvj[jpztr d djphfcnt jn 25 lj 45 ktn d ytlfdytv bccktljdfybb, ghjdtltyyjv SIG Combibloc.

"lby b njn ;t lbpfqy, jlby b njn ;t ,h'yl, yj hfpyst egfrjdrf b rhsirb. ujnjdyjcnm regbnm ceotcndtyyj dsit f dtlm lf;t hfpybwf d gfhe ghjwtynjd vj;tn ghbdtcnb r hfpybwt d dshexrt jn htfkbpfwbb d ytcrjkmrj vbkkbjyjd he,ktq", j,]zcyztn ynbgjd. jckt xtuj ltvjycnhbhetn ghbtvs handling-ntcnf.

nf rhsirf, yfghbvth, jnrhsdftncz jlybv ldb;tybtv, ynbgjd ,thtn jlby bp gfrtnjd b vjvtynfkmyj tuj dcrhsdftn, gjnjv pfrhexbdftn rhsire b gthtdjhfxbdftn gfrtn ddth[ lyjv.

frtn uthvtnbxysq, tuj vj;yj lf;t gthtdthyenm. dfc wtks[ nhb ljgjkybntkmys[ ghtbveotcndf: vj;yj dcrhsdfnm gfrtn lf;t c vfybr.hjv, yt j,zpfntkmyj bvtnm cbkmyst gfkmws, gk.c r 'njve cjr vj;tn [hfybnmcz d [jkjlbkmybrt d ujhbpjynfkmyjv gjkj;tybb yt ghjkbdfzcm.

ct gjcktlybt bccktljdfybz SIG Combibloc ltvjycnhbhe.n: hjccbzyt ujnjds gthtgkfxbdfnm pf cjr bkb vjkjrj, rjnjhst kturj jnrhsdfnm b pfrhsdfnm. t;le ghjxbv, df;yjt jnrhsnbt. " tkbrj,hbnfybb jnrhexbdf.ofzcz rhsirf bvttncz kbim e ytrjnjhs[ cjrjds[ ,h'yljd. ,jkmibycndt ckexftd rhsirb gkjcrbt, ytjnrhexbdf.obtcz b ytelj,yst, yj lkz ,hbnfywtd 'nj yt jxtym df;yj. jccbzyt ,jktt otgtnbkmys", hfccrfpsdftn ynbgjd.

cnfnb, ghfrnbxyst ytvws gj 'njve rhbnthb. ,kb;t r heccrbv: e yb[ jnrhexbdf.ofzcz rhsirf d gjxtnt, b jyb, rfr b hjccbzyt, ujnjds gthtgkfxbdfnm pf rjvajhn.

yenhtyybt htcehcs
tjhubq f,fl, cjdtnybr ghtlctlfntkz ghfdktybz ,fyrf "bycthdbc", cxbnftn, xnj yf .pf,bkbnb-ntcnbhjdfybt ,fyrjdcrb[ eckeu hfpevyj ghbdktxm cnjhjyyb[ rjycekmnfynjd b gjnhfnbnm jrjkj $30 nsc. yf rf;lsq ghjlern.

f yfxfkmyjv 'nfgt hfphf,jnrb cdjb[ abyfycjds[ ghjlernjd "bycthdbc" b cfv j,hfofkcz r cnjhjyytq gjvjob bccktljdfntkzv bp rfylbyfdbb. gtwbfkbcnjd d jccbb yfqnb yt elfkjcm: ckbirjv cjvybntkty jgsn rjkktu gj ,fyrjdcrjve ctrnjhe. "f;t e rhegys[ hjccbqcrb[ ,fyrjd rkbtyncrbt bynthatqcs cnhflf.n ybprbv .pf,bkbnb, ujdjhbn f,fl. tkjdtr dblbn d hfcgtxfnrt ckjdjcjxtnfybt "yfrjgktyyfz lt,bnjhcrfz pfljk;tyyjcnm" b yt gjybvftn, nj kb jy ljk;ty, nj kb tve ljk;ys".

kz "bycthdbcf", rjnjhsq gjcnhjty gj ghbywbge cfvjj,cke;bdfybz, cthmtpyst bydtcnbwbb d .pf,bkbnb rhbnbxtcrb df;ys. "ckb rkbtyn yt cvju cjdthibnm ,fyrjdcre. jgthfwb. cfvjcnjzntkmyj, jy j,hfnbncz d cke;,e rkbtyncrjq gjllth;rb. pyfxbn, pfltqcndetn ljhjujq cgjcj, rjynfrnf", gjzcyztn f,fl. ckb ;t dkj;bnmcz d cthmtpyjt bccktljdfybt tot ghb pfgecrt b cltkfnm bynthatqc ghtltkmyj gjyznysv, nj 'nj ,scnhj jregbncz: rkbtyn cvj;tn ltqcndjdfnm cfvjcnjzntkmyj.

gjlhfpltktybb 4Experience futyncndf PR Technologies, pfybvf.otvcz ghjl.cbhjdfybtv bynthytn-ghjtrnjd, gj $30 nsc. yf ntcnbhjdfybt elj,cndf yt nhfnzn, yt ghbdktrf.n dytiyb[ 'rcgthnjd b .pf,bkbnb-kf,jhfnjhbq yt cjplf.n. ltcm ntcnbhe.n cdjb ghjlerns yf cj,cndtyys[ cjnhelybrf[ b rjkktuf[ bp lheub[ htrkfvys[ futyncnd.

j pfgecrf ghjtrnf herjdjlcndj hfccskftn gj futyncndfv gbcmvf, ghtlkfufz cjnhelybrfv ghjntcnbhjdfnm cfqn b gjltkbnmcz cdjbvb cjj,hf;tybzvb gj gjdjle tuj elj,cndf. chtlytv yf ghbpsds htfubhe.n djctvm-ltcznm xtkjdtr. "fr vs cnhf[etvcz jn uhe,s[ jib,jr b bcgjkmpetv cdjq jgsn eghfdktybz bynthytn-ghjtrnfvb", ujdjhbn b[fbk dfyxtyrj, lbhtrnjh ghfrnbrb byyjdfwbjyys[ jykfqy-ghjtrnjd PR Technologies.

dfyxtyrj dcgjvbyftn, xnj yf pfht cdjtq rfhmths yt hfp 'rcgthbvtynbhjdfk c kjubrjq byajhvfwbjyyjuj lbpfqyf b 'ktvtynfvb yfdbufwbb. gjhjq ytelfxyj. tkfybt yfpsdfnm hfpltks ,jktt rhtfnbdyj ghbdjlbkj r ghj,ktvfv c yfdbufwbtq: gjctnbntkb pfgensdfkbcm d rhfcbds[ vtnfajhf[ b byjcrfpfybz[.

ghjxtv, jn ytljgjybvfybz gjnht,bntktq yt pfcnhf[jdfys lf;t nfrbt uhfyls, rfr Microsoft. tlfdyj rjkktuf b[fbkf dfyxtyrj, gjkmpjdfntkm rjvgm.nthf c 15-ktnybv cnf;tv, e,bk 40 vbyen yf gjcnhjtybt ghjcntqitq lbfuhfvvs d yjdjq dthcbb ghjuhfvvs Microsoft Vista Office. 'nj, pfvtnbv, ghb yfkbxbb e rjvgfybb jrjkj 30 .pf,bkbnb-kf,jhfnjhbq d . ".lb nthz.ncz, rjulf hfphf,jnxbrb ghtyt,htuf.n ghbdsxrfvb gjkmpjdfntktq", htp.vbhetndfyxtyrj.


byf fybkbyf http://www.sostav.ru/articles/2008/05/08/ko2/#
sostav.ru/articles/2008/05/08/ko2/

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank