"" - . , - " "


   www.romver.ru
/ / "" -( )

ktrcfylh triby, lbhtrnjh gj vfhrtnbyue b ynthytn-ghjtrnfv "jvcjvjkmcrfz ghfdlf", kfehtfn yfwbjyfkmyjq ghtvbb "tlbf-tytl;th jccbb-2007". gk.c rj dctve jxtym j,fzntkmysq b jgnbvbcnbxysq xtkjdtr. bynthdm. vs gjcnfhfkbcm hfccghjcbnm yfituj ym.cvtqrthf j wbahjdjq ;bpyb lde[ ghjtrnjd b t;tytltkmybr .

- ktrcfylh, cjukfcyj lfyysv bccktljdfntkmcrjq rjvgfybb Gemius pf ltrf,hm 2007 ujlf cfqn KP.RU pfyzk 15-e vtcnj d htqnbyut cfvs[ gjgekzhys[ cfqnjd heytnf, b djitk d jg-20 cfvs[ gjgekzhys[ cfqnjd. frbt afrnjhs d gthde. jxthtlm gjdkbzkb yf ecgt[?
- yfxfkf j cnfnbcnbrt. tujlyz vs zdkztvcz kblthfvb chtlb yjdjcnys[ eytnf gj cxtnxbrfv Liveinternet, Mail.ru, d fv,ktht -100 ecnegftv njkmrj yjdjcnzv yf , cjgthybxftv c tynjq. tnjv ghjikjuj ujlf vs pfgecnbkb cfqn KP.RU c yjdsvb aeyrwbjyfkmysvb djpvj;yjcnzvb b lbpfqyjv, cfqn ltvjycnhbhetn ytghthsdysq hjcn gjctnbntktq jn vtczwf r vtczwe.
- frjq hjcn gjgekzhyjcnb KP.RU j,]zcyztncz yt njkmrj ekexitybzvb ".pf,bkbnb" b ljgjkybntkmysvb djpvj;yjcnzvb. cyjdf gjctoftvjcnb k.,juj cfqnf rjyntyn. 'njv cvsckt ynthytn-vtlbf vfkj xtv jnkbxftncz jn nhflbwbjyys[ . j'njve pflfxf yfitq web-htlfrwbb cjcnjzkf d njv, xnj,s ds,hfnm ghfdbkmye. rjywtgwb., hf,jnfnm ckf;tyyj b ghtlkj;bnm gjkmpjdfntkzv:
-'rcrk.pbdysq, bynthtcysq rjyntyn 24 xfcf d cenrb 7 lytq d ytltk.;
-ghtlkj;bnm 'njn rjyntyn ,scnhtt rjyrehtynjd;
-egfrjdfnm rjyntyn d elj,yjv lkz gjkmpjdfntktq ajhvfnt: elj,ysq gjbcr, yfkbxbt gjlrfcnjd b RSS, cghfdjxyst cthdbcs b n.l.;
-ljgjkybnm rjyntyn vekmnbvtlbqysvb chtlcndfvb ynthytnf (felbj, dbltj, ajnjufkthtzvb b ckfql-ije);
-ljytcnb yfi ghjlern lj gjkmpjdfntktq, rjnjhst ybrjulf ght;lt yt ,skb yf KP.RU. nj b j,vtyyst ctnb, b bcgjkmpjdfybt djpvj;yjcntq ufptns c tt vbkkbjyysvb nbhf;fvb, b gfhnythcrbt ghjuhfvvs, frwbb c lheubvb buhjrfvb hsyrf, ghjxbt vfhrtnbyujdst [jls.
njhjq rk.xtdjq afrnjh gjckt 'rcrk.pbdyjuj rjyntynf ,tpeckjdyj, yfkbxbt ghjatccbjyfkmyjq rjvfyls.

- fr ds gjl,bhfkb rflhs d ghjtrn?
- jhvbhjdfnm ynthytn-htlfrwb. vs yfxfkb d rjywt 2006 ujlf b, yflj crfpfnm, njkmrj xthtp gjkujlf e yfc gjlj,hfkfcm rjvfylf, d rjnjhjq rf;lsq pyftn cdjt ltkj yf dscjrjv ehjdyt b ujnjd gjvjufnm lheu lheue. KP.RU 'nj web-htlfrwbz d jcrdt d cjcnfdt yjdjcnyjq cke;,s, ,bkml-htlfrnjhjd, dbltj-by;tythjd, rjyntyn-vtytl;thjd b lheub[ cgtwbfkbcnjd. fkf;ty gjcnjzyysq rjynfrn c ",evf;yjq" htlfrwbtq rfr gjcnfdobrjv 'rcrk.pbdyjuj rjyntynf. ot 'nj 40 htubjyfkmys[ web-htlfrwbq, xnj gjpdjkztn yfv hf,jnfnm, gj cenb, d ht;bvt dcthjccbqcrjuj byajhvfwbjyyjuj futyncndf. rjytxyj, cbcntvf htubjyfkbpfwbb, j,]tlbyz.ofz dct htubjyfkmyst web-htlfrwbb d jlby yjdjcnyjq gjhnfk. frbv j,hfpjv, ctujlyz KP.RU rhegyfz vtlbqyfz ynthytn-gkjoflrf ghjtrn, ult cjtlbyz.ncz vtytl;vtyn, nt[yjkjubb b ndjhxtcrfz cjcnfdkz.obt.

- fqn cjplfy rfr bynthfrnbdysq gjhnfk c j,hfnyjq cdzpm. c xbnfntkzvb. fr htfubhe.n bplfybz yf nt cjj,otybz, rjnjhst gjcnegf.n jn xbnfntktq? frbt ntvs cfvst pkj,jlytdyst lkz gjctnbntktq cnhfybxrb bkb 'nj ";fkj,yfz" rybuf ,tp jndtnjd?
- ;tlytdyj gjctnbntkb KP.RU jcnfdkz.n jn 5 lj 7 nsczx jnrkbrjd, rf;lsq ltym d ufptnt ge,kbretncz vytybt gjctnbntkz cfqnf d he,hbrt "jghjc lyz", hfp d ytltk. ds[jlbn gjkjcf, gjcdzotyyfz jnrkbrfv yf cfqnt, jnrkbrb xfcnj gjldthcnsdf.ncz r lbcreccbjyysv vfnthbfkfv. nrkbrb b rjvvtynfhbb gjctnbntktq 'nj j,hfnyfz cdzpm, rjnjhfz c jlyjq cnjhjys gjpdjkztn yfv gjybvfnm j,ott jnyjitybt yfib[ xbnfntktq r gjlyznsv ghj,ktvfv, c lheujq lftn ;ehyfkbcnfv ntvs lkz lfkmytqib[ ge,kbrfwbq b d ufptnt, b yf cfqnt.
j tcnm b lheujuj hjlf cjj,otybz, 'nj yjdjcnb jn xbnfntktq, pf rjnjhst vs gkfnbv bv ujyjhfh. fr yfpsdftvsq User Generated Content dct ,jkmit lftn yfv gjdjljd lkz jgnbvbpvf ythtlrb ckexfb, rjulf ghbckfyyst xbnfntkzvb c.;tns, cyznst j,sxysv vj,bkmysv ntktajyjv, cnfyjdzncz gjgekzhyjq yjdjcnm. d tnb, jyb hfcghjcnhfyz.ncz gj cjj,otcndfv, yjdjcnysv fuhtufnjhfv, dbltj[jcnbyufv b tot ljkuj gjnjv ghbdjlzn r yfv gjctnbntktq.

- cksifkf, xnj d dfib[ gkfyf[ cltkfnm ljcnegyjq c gjvjom. Gemius byajhvfwb. j gjctoftvjcnb gjhnfkf b felbnjhbb. blbvj, jn nfrjq ghjphfxyjcnb dsbuhf.n d gthde. jxthtlm, htrkfvjlfntkb jyb gjqven, rnj b[ gjnht,bntkm?
- thmtpyst htrkfvjlfntkb e;t yfxbyf.n cvjnhtnm ghbhjle nhfabrf, nj tcnm rfxtcndj felbnjhbb, b gj yfibv htcehcfv 'nj cltkfnm jxtym ghjcnj, dcz cnfnbcnbrf ljcnegyf. KP.RU ,jkmijt zlhj gjcnjzyys[ gjctnbntktq. s drk.xbkbcm d gfytkm Gullap WebIndex b bvttv cfve. ,jkmie. felbnjhb. gj jcrdt chtlb yjdjcnys[ htcehcjd, ghbxtv rfxtcndtyye. felbnjhb.. yf vjkj;t felbnjhbb cfvjq ufptns, yj nfv dct nt ;t herjdjlbntkb, cgtwbfkbcns, k.lb, dkbz.obt yf ghbyznbt htitybq. yfc ytn ckexfqyjq felbnjhbb, ghbdktrftvjq c cfqnjd c cjvybntkmyjq htgenfwbtq. fqn KP.RU b lfktt ,eltn bcgjdtljdfnm byajhvfwbjyye. ljcnegyjcnm, edthtys, xnj hfpdbnbt hsyrf pfcnfdbn lheubt htcehcs nfr;t jnrhsnm ghbhjle cdjtuj nhfabrf. htvz vf[byfwbq b j,vfyf htrkfvjlfntktq e;t d ghjikjv.

- fr ajhvbhetncz ukfdyfz cnhfybwf cfqnf 'nj kexitt bp gtxfnyjq dthcbb bkb lj,fdkz.ncz vfnthbfks gjkmpjdfntktq b 'rcrk.pbd? nj endth;lftn dthcnre ukfdyjq cnhfybws cfqnf?
- jytxyj, vs cnfhftvcz yf ukfdyjq cnhfybwt fyjycbhjdfnm dct jcyjdyst vfnthbfks gtxfnyjq "jvcjvjkrb", vs "ghjlftv" gjnht,bntkzv yfi 'rcrk.pbd. njhjq "zrjhm" cfqnf yjdjcnb on-line. bkmyfz vjcrjdcrfz htlfrwbz utythbn ,jkmijq gjnjr ujhjlcrb[ yjdjcntq, rf;lsq htubjy nfr;t t;tlytdyj lftn cdjb vtcnyst yjdjcnb. yfc vyjuj gthdjrkfccyjuj felbj- b dbltj- rjyntynf, ajnjufkthtq. ktdjq rjkjyrt yf[jlzncz fyjycs ghtcc-wtynhf, ghzvs[ kbybq, d ghfdjq cthdbcyst gjujlf, fabif, gjktpyst cghfdjxybrb b n.l. jkexftncz cvtcm bp vfnthbfkjd gtxfnyjuj yjvthf c vekmnbvtlbqysvb ljgjkytybzvb b vfnthbfkfvb, rjnjhst hfpvtof.ncz njkmrj yf cfqnt. ekbn dctv web-htlfrnjh ktcz jcjdf. j ghjwtcc web-htlfrnbhjdfybz 'nj lbcreccbb c rjkktufvb yf gkfythrf[, htlrjkktubz[, d rjhbljhf[ 6-uj 'nf;f. fr xnj web-htlfrwbz b htlfrwbz ,evf;yjq dthcbb yfcnjkmrj ntcyj dpfbvjltqcnde.n, xnj ghtlcnfdkz.n cj,jq tlbysq ndjhxtcrbq rjkktrnbd.

- j rfrjve ghbywbge jhufybpjdfyf htrkfvf yf cfqnt ? xnj ghbyjcbn ,jkmit ghb,skm ,fyythyfz htrkfvf, rjyntrcnyfz bkb byst dbls (cgjycjhcndj, pfcnfdrb b n.g.)? nj gkfybhetnt hfpdbdfnm ,jktt frnbdyj?
- s ghtlkfuftv htrkfvjlfntkzv ibhjrbq cgtrnh htrkfvys[ eckeu: dct ceotcnde.obt dbls ,fyythyjq htrkfvs, htrkfvyst cnfnmb, jykfqy-rjyathtywbb, hfpkbxyst dfhbfyns ytcnfylfhnyjq htrkfvs (bynthfrnbdyst jghjcs, hfccskrb, ,htylbhjdfybt). fib rkbtyns ds,bhf.n dbl htrkfvyjuj j,hfotybz d pfdbcbvjcnb jn njuj, rfrbt wtkb ghtcktletn htrkfvyfz rfvgfybz. fyythyfz htrkfvf cjcnfdkztn jrjkj 70% d j,otv j,]tvt ghjlf;. fpdbdfnm ,eltv dct dbls, yj gjzdzncz b yjdbyrb htrkfvf d yfitv flash- b rfhnjuhfabxtcrb[ cghfdjxybrf[.

- j lfyysv TNSGallupAdFact, d zydfht 2008 u. ghbhjcn gj htrkfvysv lj[jlfv d ufptnt "jvcjvjkmcrfz ghfdlf" t;tytltkmybr gj jnyjityb. r zydfh. ghjikjuj ujlf cjcnfdbk 100%. fit vytybt htrkfvjlfntkzv dsujlyj ds,bhfnm wbahjde. dthcb. bkb dct tot gtxfnye.?
- s ghtlkfuftv gfrtnyst ghjlf;b, rjnjhst dsujlys htrkfvjlfntk., dtlm felbnjhbz b e ufptns, b e cfqnf jxtym [jhjifz. trkfvjlfntkb cxbnf.n, xnj ctrhtn 'aatrnbdyjcnb htrkfvys[ j,hfotybq yf KP.RU dj vyjujv jghtltkztncz j,ibhyjq (,jktt 5 vky. gjctnbntktq d vtczw) xbnfntkmcrjq felbnjhbtq, rjnjhfz jnkbxftncz rfxtcndtyysvb cjwbfkmyj-ltvjuhfabxtcrbvb gjrfpfntkzvb.
- fyyst bpvthtybq Web Index rjvgfybb TNS Gallup Media gj jcrdt gjrfpsdf.n, xnj d jcyjdyjv xbnfntkb cfqnf KP.RU ve;xbys (53%) d 'rjyjvbxtcrb frnbdyjv djphfcnt (74%), bvt.obt gjcnjzyye. hf,jne (73%), dscitt j,hfpjdfybt (57%) b ehjdtym lj[jljd chtlybq b dsit chtlytuj (85,2%), yfb,jkmifz xfcnm felbnjhbb gkfnt;tcgjcj,yf gjxnb gjkjdbyf xbnfntktq (47%) vj;tn gjpdjkbnm ct,t gjregfnm ljhjubt dtob.
- htlybq CTR gj cfqne ljcnfnjxyj dscjrbq b cjcnfdkztn 0,5.ot jlby gk.c d gjkmpe ds,jhf gjhnfkf rfr htrkfvyjq gkjoflrb dscjrfz xfcnjnf gjrfpjd: 4 gjrfpf htrkfvyjuj ,fyythf eybrfkmyjve gjkmpjdfntk. yf ukfdyjq cnhfybwt, 5 gjrfpjd yf dyenhtyyb[ cnhfybwf[ kp.ru. j'njve lbyfvbrf ghjlf;b htrkfvs yf cfqnt (gj 2007 ujle + 220%) pyfxbntkmyj jgtht;ftn lbyfvbre ghbhjcnf ghjlf; d ufptne, yj ljkz tq d j,otv j,]tvt ghjlf; gjrf vtytt 5%.

- fccrf;bnt, tcnm kb bynthtc r cghfdjxyj-buhjdjve ghbkj;tyb. "j,bkmyfz " b ghbyjcbn kb d ghbywbgt ghjlf;f rjyntynf vj,bkmyjve jgthfnjhe rfrbt-nj lbdbltyns?
- nj yfi byyjdfwbjyysq ghjlern, rjnjhsq ljk;ty ght;lt dctuj gjvjxm yfv dsqnb yf ne felbnjhb., rjnjhfz yt xbnftn nhflbwbjyyst ufptns, yj frnbdyj gjkmpetncz vj,bkmysvb gjkmpjdfntkmcrbvb ghbkj;tybzvb, vs hfccxbnsdfkb yf edtkbxtybt kjzkmyjcnb ceotcnde.otq felbnjhbb gjchtlcndjv cjdhtvtyyjuj vjlyjuj bynthfrnbdyjuj rfyfkf. uhjdjt Java-ghbkj;tybt "j,bkmyfz " ,tcgkfnyj lkz gjkmpjdfntkz, pf ldf ujlf ,jktt 200 nsczx xtkjdtr tuj ecnfyjdbkb d ntktajys, ghbxtv gjkjdbyf bp yb[ 'nj zlhj, rjnjhjt j,yjdkztn ghbkj;tybt [jnz ,s hfp d vtczw. yj gjktpyjt b bynthfrnbdyjt: cghfdjxybrb, ujhjcrjgs, buhs c xbnfntkzvb, cdt;bq yjvth ufptns, rhjccdjhl. ckb ujdjhbnm j lj[jlf[, nj vs yfxbyftv ghjlfdfnm htrkfve yf cdjb[ wap-htcehcf[ b ghjlftv Java-ghbkj;tybz "htvktdcrfz lbtnf" b "j,bkmyst hfdbkf ljhj;yjuj ldb;tybz". fnhfns yf hfphf,jnre nfrb[ ghjlernjd ytcjgjcnfdbvs c dshexrjq yfv 'nj dsujlyj.

- j jwtyrfv 'rcgthnjd, bp ukfdys[ ghbjhbntnjd bplfntktq yf 2008 ujl ,eltn hfcibhtybt jykfqyjdjuj ghbcencndbz b "vjytnbpfwbz" bynthytnf. fr ,eltn hfpdbdfnmcz dfi d gkfyt pfhf,fnsdfybz ltytu d bynthytnt?
- ,kb;fqitt dhtvz e yfc gjzdbncz yjdfz dthcbz dbltj- b felbj-gktqthf c cfvsvb cjdhtvtyysvb b ytcrjkmrbvb jhbubyfkmysvb aeyrwbzvb. jjndtncndtyyj, ,eltv ghjlfdfnm flash-hjkbrb. s jnrhskb cfqn-cfntkkbn kp-avto, yf cnfgtkz[ cnjbn tot ldf ntvfnbxtcrb[ cfnntkbnf. tcyjq cnfhne.n yjdst gj lbpfqye b aeyrwbjyfkmysv djpvj;yjcnzv cfqns sovsport.ru b eg.ru, 'nj jxtym ecgtiyst ghjtrns c njxrb phtybz vjytnbpfwbb gjctnbntktq b gthcgtrnbd hfpdbnbz.

- t vjue yt cghjcbnm j, bplfntkmcrjv ,bpytct. df vbyedib[ ujlf ,skb ,jufns yf vtlbqyst ckbzybz b gjukjotybz yf hjccbqcrjv hsyrt. j;yj kb crfpfnm, xnj dct ecgjrjbkjcm gthtl ds,jhfvb b jcnfdibtcz frnbds ghjcnj yt bynthtcys lkz bydtcnjhjd? nj yfpsdftncz, gj jlyjve vtlbf d jlyb herb.
- ltkrb M&A yf hfpdbdf.ob[cz hsyrf[ dctulf ghbcencnde.n d ,jkmijv rjkbxtcndt, vs kbim ghjikb jxthtlyjq 'nfg gththfcghtltktybz atlthfkmys[ vtlbqys[ frnbdjd, yj tcnm jxtym bynthtcyst ctntdst ghjtrns d htubjyf[. fpdbdftncz ynthytn, ukzytw gjrfpsdftn [jhjibq hjcn, ybitdst ghjtrns lf.n ,jkmijt gjkz lkz vfytdhf nfr xnj hfyj ujdjhbnm j cnf,bkbpfwbb, yfi hsyjr jxtym frnbdysq, ltymub e bydtcnjhjd tcnm, vtlbqyfz jnhfckm ltvjycnhbhetn [jhjibt ntvgs hfpdbnbz.

- jghjc j, jhufybpfwbb b eghfdktybb dfibv wbahjdsv [jpzqcndjv. tlfdyj byajhvfwbjyysq gjhnfk kp.ru d ntcnjdjv ht;bvt pfgecnbk cbcntve htubjyfkbpfwbb. ct htcehcs htubjyfkmys[ htlfrwbq 'ktrnhjyys[ dthcbq ufptn "" b yjdjcnys[ ktyn vtcnys[ cfqnjd cj,hfys yf tlbyjq nt[yjkjubxtcrjq gkfnajhvt. fr elfkjcm htfkbpjdfnm nfrjq vfcinf,ysq ghjtrn? rfr e,t;lfkb vtcnyst rflhs, rjnjhst, rfr bpdtcnyj, dj vyjujv nz;tks yf gjl]tv b bpvtytybz?
- s ghbyzkb htitybt j cjplfybb htubjyfkbpbhetvjuj gjhnfkf b j,yjdktybb cfqnf d atdhfkt ghjikjuj ujlf, nt[ybxtcrb yjdsq cfqn lkz jcrds pfhf,jnfk d b.yt, htubjys yfxfkb gjlrk.xfnm c jctyb b d 2008 ujl vs djikb c tlbyjq njxrjq d[jlf. yfc d rf;ljv ,jkmijv ujhjlt tcnm ldt ckf;tyyj hf,jnf.obt htlfrwbb ufptnyfz b web-htlfrwbz d cjcnfdt htlfrnjhf, yjdjcnybrjd, ,bkmlf. yb rheukjcenjxyj ajhvbhe.n ktyns yjdjcntq, ujnjdzn vekmnbvtlbqysq rjyntyn, bvtyyj d htubjyf[ e yfc ,jkmijq htpthd hjcnf. flhs e,t;lfkb b j,exfkb rfr d jcrdt, nfr b d htubjyf[, djn ctqxfc d vfhnt jxthtlyjq cjdvtcnysq ctvbyfh htlfrnjhjd d ehwbb ,eltv exbnm hf,jnfnm c dbltj b felbj, vjynbhjdfnm, jgnbvbpbhjdfnm, ghjldbufnm b ghjlfdfnm yfib htcehcs. xfcnb hfpdbnbz htubjyfkmys[ htlfrwbq vs yf gfhe ktn jgtht;ftv lheubt atlthfkmyst b ljuyfnm yfc ghb nfrb[ ntvgf[ ghfrnbxtcrb ytdjpvj;yj.

- tujlyz vyjubt bplfntkmcndf pfgecrf.n ynthytn-ntktdbltybt b jykfqy-hflbj. jltkbntcm ctrhtnfvb e dfc nfrjt ,eltn? fv njxyj tcnm xnj gjrfpfnm b hfccrfpfnm felbnjhbb).
- eltn, rjytxyj. j,cndtyyj nf rjywtgwbz rjydthubhjdfyyjuj ym.phevf, j rjnjhjq vs cnjkmrj cksibv yf rjyathtywbz[ pfhe,t;ys[ bplfntktq, e yfc htfkbpetncz gjkysv [jljv. s bpexbkb jgsn kblthjd Daily Telegraph, Nordiske, lheub[ bplfntktq. j'njve ctujlyz ;ehyfkbcn yfxbyftn ujnjdbnm rjyntyn lkz hfpys[ yjcbntktq yf cfqn, lkz vj,bkmyjuj ntktajyf, lkz hflbj-'abhf, flash-. gkfyf[ yf 2008 cj,cndtyyfz -cnelbz. s cnfyjdbvcz vyjujgkfnajhvysvb, ujnjdbv vyjuj yjds[ htubjyfkbpbhetvs[ b rfcnjvbpbhetvs[ cthdbcjd, xnj, ,tpeckjdyj, crf;tncz yf gjctoftvjcnb dct[ yfib[ htcehcjd.

cnjxybr: ehyfk "kfdysq htlfrnjh"

jlgbcm: fkbyf cjdcrfz cnjxybr: Mediaguide.Ru
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank