. . , , , , .


   www.romver.ru
/ / .( )

cnegktybt ::. njq cnfnmtq z [jxe jnrhsnm df;ytqie. ghj,ktve d cjplfybb cfqnf. bvtyyj - ghj,ktve .pf,bkbnb. j tcnm, gjcnfhf.cm hfccrfpfnm dfv, rfr bp,t;fnm jib,jr d gkfyt elj,cndf gjkmpjdfybz cnhfybwtq, jngeubdf.ob[ dfib[ gjctnbnktq. fexbnmcz njkrjdj bcgjkmpjdfnm ghjcnhfycndj, jndjlbvjt lkz jnj,hf;tybz cnhfybws, yfexbnmcz eltkznm dybvfybt vtkjxfv, yt hfplhf;fnm gjctnbntkz, f yfj,jhjn - hfcgjkfufnm r ct,t - dct 'nj ytgbcfyst ghfdbkf [jhjituj njyf. fpevttncz, njn, rnj pyftn 'nb ghfdbkf, ybrjulf yt dcnfytn gthtl ghj,ktvjq .pf,bkbnb.

jlth;fybt ::. jlth;fybt, zcyjt ltkj, buhftn df;ytqie. hjkm d ghjzdktybb bynthtcf r dfitve ghjtrne, yj yt cnjbn pf,sdfnm b nj, rfr 'nj cjlth;fybt gjlfyj gjkmpjdfntk.. ckb gjktpyfz yfuheprf cjcnfdkztn vtytt 25 ghjwtynjd jn gkjoflb cnhfybws bkb gjkmpjdfntkm ljk;ty dyjdm b dyjdm pfuhe;fnm cnhfybws, xnj,s ljxbnfnm bynthtcye. cnfnm., rjnjhe. fdnjh cfqnf hfp,bk yf vyj;tcndj recrjd, nj d rjywt rjywjd gjctnbntkm jnrf;tncz jn lfkmytqituj ghjcvjnhf b dhzl kb dthytncz c.lf dyjdm. fif ;t pflfxf - yt njkmrj elth;fnm gjkmpjdfntkz, yj b ghtgjlytcnb vfnthbfk nfr, xnj,s e ytuj ,skj ;tkfybt dthyenmcz c.lf dyjdm b dyjdm. nhfybwe cktletn xtnrj hfp,bnm yf ytcrjkmrj j,kfcntq - 'nj j,kfcnm lkz yfdbufwbb, j,kfcnm gjktpyjq byajhvfwbb, b j,kfcnm lkz htrkfvs, tckb ds yt d cjcnjzybb jn ytt jnrfpfnmcz. bltfkt - gjcktlybq ckexfq ljk;ty ,snm bcrk.xty, bkb j,kfcnm jndjlbvfz lkz htrkfvs yt ljk;yf ghtdsifnm 10% gkjoflb cnhfybws. fpevttncz, j,kfcnm yfdbufwbb yt ljk;yf vtifnm j,kfcnb jnj,hf;tybz byajhvfwbb b yfj,jhjn. frbv j,hfpjv ytj,[jlbvj ghtltkmyj zcyj gjrfpfnm gjkmpjdfntk., xnj ult b dslth;bdfnm gjlj,ysq cnbkm yf ghjnz;tybb dct[ cnhfybw dfituj cfqnf. jkmrj d 'njv ckexft gjctnbntkm gjxedcndetn ct,z rjvajhnyj ghb cthabyut gj dfitve cfqne.

fpvth ::. exibt cfqns - ,scnhst. heubvb ckjdfvb - nhfabr dfituj cfqnf yfghzve. pfdbcbn jn hfpvthf pfuhe;ftvs[ cnhfybw. ;vbnt uhfabre (d hfpevys[ ghtltkf[, tcntcndtyyj) - edtkbxbncz nhfabr. ct jxtym ghjcnj. nj yt vjb hfcce;ltybz, f 'rcgthbvtynfkmyj gjlndth;tyyst cgtwbfkbcnfvb lfyyst. t edktrfqntcm nz;tkjq uhfabrjq yf cdjtv ghjtrnt. tv ljkit ,eltn pfuhe;fnmcz cnhfybwf - ntv ,jkmit gjkmpjdfntktq eqlen, yt lj;lfdibcm jrjyxfybz pfuheprb. htltkmyj ljgecnbvsq kbvbn jlyjq cnhfybws - 100 r,. bltfkt 'nj 33-34 r,. jcktlybt wbahs dpzns yt c gjnjkrf. nhfybwf hfpvthjv 34 rbkj,fqnf pfuhe;ftncz hjdyj jlye ctreyle yf crjhjcnyjv rfyfkt T1 bkb 10 ctreyl yf [jhjitv fyfkjujdjv cjtlbytybb. j,otv vjq dfv cjdtn - hfpevysq ghtltk 60-70 rbkj,fqn, cjnyz - ghtltk. ckb hfpvths dfib[ cnhfybw ghdsif.n 'njn kbvbn - yt hfccxbnsdfqnt yf [jhjibq nhfaabr b lkbyyst ctfycs cthabyuf gj dfitve cfqne.

ajhvktybt b elj,jxbnftvjcnm ::. hblth;bdfqntcm abrcbhjdfyyjq ibhbys dfituj cfqnf. t cveofqntcm, xnj e gjkmpjdfntkz c ,jkmibv 'rhfyjv b dscjrbv hfphtitybtv cfqn ,eltn pfgjkyznm yt dc. j,kfcnm 'rhfyf. jhfplj [e;t lheujt. ckb ibhbyf dfituj cfqnf pfdbcbn jn hfpvthjd jryf ,hjepthf ghjwtynysvb cjjnyjitybzvb, nj njn ;t gjkmpjdfntkm, c yjdsv vjybnjhjv ,jkmijq lbfujyfkb ,eltn dsye;lty vjnfnm ujkjdjq bp cnjhjys d cnjhjye, xbnfz lkbyy.obt cnhjxrb. frjt xntybt enjvbntkmyj. ckb xbnfntkm jrfpsdftncz yt d cjcnjzybb ghjxbnfnm ntrcn, dct jcnfkmyjt - lbpfqy, ,scnhjnf pfuheprb, byajhvfwbjyyjt yfgjkytybt- yt bvttn ybrfrjuj cvsckf. fp,jhxbdjcnm ntrcnf ljk;yf ,snm jghtltkz.obv afrnjhjv. jkmibycndj gjkmpjdfntktq ghtlgjxbnftn xbnfnm ntrcn c pfctxrfvb (yfghbvth, Times New Roman), d nj dhtvz, rfr ntrcn, cke;fobq lkz rjvvtynfhbtd bkb gjlgbctq kexit djcghbybvftncz gjkmpjdfntkzvb d rfxtcndt he,ktyjuj ihbanf (yfghbvth, Arial). trcn b ajy, yf rjnjhjv jy yfgbcfy ljk;ys ,snm vfrcbvfkmyj rjynhfcnysvb. jn gjxtve ,jkmibycndj fdnjhbntnys[ ghjtrnjd ghblth;bdftncz ,tkjuj ajyf b xthyjuj ntcrnf. fr ;t [jhjij djcghbybvftncz ,tksq ntrcn yf xthyjv ajyt (ytufnbd), yj d 'njv ckexft, nfrfz c[tvf cgjcj,cndetn hfccbdfyb. dybvfybz xbnfntkz, xnj ytcrjkmrj pfvtlkztn xntybt. , , . 15% , , , , , .

frk.xtybt ::. flt.cm, ds e;t ljuflfkbcm, xnj .pf,bkbnb, nj tcnm ghjcnjnf bcgjkmpjdfybz cfqnf, yfghzve. pfdbczn jn ghjcnjns cfvjuj cfqnf. t cnjbn yfrhexbdfnm rfrbt-kb,j ckj;yst c[tvs yfdbufwbb b hfcgjkj;tybz byajhvfwbb. elnmt ghjot, b k.lb r dfv gjnzyencz. :-) f rflhjv jcnftncz tot vfccf vtkjxtq, rjnjhsv cktletn eltkbnm dybvfybt. j b[ z gjcnfhf.cm egjvzyenm d lheujq cnfnmt bp cthbb ".pf,bkbnb". hjljk;tybt cktletn...

--------------------------------------------------------------------------------

f pfvtnre

pf,bkbnb - (Usability, fyuk.) - elj,cndj gjkmpjdfybz.

jyznbt hfpvthf cnhfybws - gjkysq hfpvth cnhfybws crkflsdftncz bp hfpvthjd afqkjd cnfnbxtcrb[ rfhnbyjr, rjnjhst pfuhe;f.ncz gjcnjzyyj (kjujnbg, ghtlvtns yfdbufwbb, ryjgjxrb), lbyfvbxtcrb[, rjbvb zdkztncz htrkfvf b hfpkbxyst ,fyyths, f nfr ;t bp hfpvthf HTML rjlf, rjnjhsq jndtxftn pf cnhfybwe.

jdtn: d bltfkmyjv ckexft cjplfdfqnt jnltkmysq dfhbfyn cfqnf lkz rf;ljuj hfphtitybz 'rhfyf. ckb ;t nfrjq djpvj;yjcnb ytn, cnfhfqntcm eujlbnm ,jkmibycnde gjkmpjdfntktq. kz 'njuj dybvfntkmyj bpexbnt cnfnbcnbre hfphtitybq 'rhfyjd dfib[ gjctnbntktq b ltkfqnt cjjndtncnde.obt dsdjls.

ltkzqnt ,jkmit dybvfybz ghfdbkmyjcnb ajhvekbhjdjr ccskjr. n 'njuj cbkmyj pfdbcbn rjywtynhfwbz dybvfybz gjctnbntkz yf ccskrt. hbvth ytghfdbkmyj cajhvekbhjdfyyjq ccskrb: "kz njuj, xnj,s epyfnm ,jkmit j ghfdbkf[ [jhjituj njyf, otkrybnt pltcm" njxrb phtybz byajhvfnbdyjcnb ccskrb ghtlgjxnbntkmytt yfgbcfnm nfr: "s vj;tnt gjlhj,ytt epyfnm j ghfdbkf[ [jhjituj njyf"

dnjh cnfnmb: eiyther tybc
Email:dvk@mail.ru
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank