. . .


   www.romver.ru
/ /( )

,ce;ltybt, pflfyyjt pfujkjdrjv "hf,kb, yf rjnjhst vs yfcnegftv", cjcnjzkjcm d lheujt yfb,jktt ytelfxyjt dhtvz - d cfvjv rjywt dnjhjuj lyz rjyathtywbb, rjulf dct e;t ecnfkb b jnxfcnb hfp]t[fkbcm. Wi-Fi hf,jnfk e;t vfkj e rjuj, b lf;t cdtn d cfvjv yfxfkt heukjuj njkf jnrk.xbkb. hfdlf, gjnjv drk.xbkb j,hfnyj, f yfhjle, ytcvjnhz yf dsityfgbcfyyjt, cj,hfkjcm juhjvyjt rjkbxtcndj. j'njve vyt ,skj yt dblyj, rnj xnj ujdjhbn, b d gfvznb jcnfkbcm kbim j,obt cvsckjdst vjvtyns.

rfxtcndt gthds[ ;t uhf,ktq ,sk pfzdkty njn afrn, xnj pfrfpxbr gjcnjzyyj ;tkftn c'rjyjvbnm. "nj e;fcyjt ghtcnegktybt", - djpvenbkcz ujhm ivfyjd, yj ljrkflxbr hfpdthyek vsckm, gjrfpfd, rfrbv j,hfpjv cjplf.ncz ghj,ktvs ghjldb;tyb., tckb pfrfpxbr jnrfpsdftncz nhfnbnm ltymub yf nj, ,tp xtuj ytdjpvj;yj j,jqnbcm.

cyjdyfz vfccf "ytnt[yjkjubxtcrb[" uhf,ktq, gj pfzdktyb. jycnfynbyf ehsubyf ("ivfyjd b fhnyths") ghjbc[jlbn jn ytevtybz pfrfpxbrf b jgnbvbpfnjhf ghfdbkmyj j,ofnmcz lheu c lheujv. sdf.n b rkbybxtcrbt ckexfb, rjulf gjvbvj evtybz, ytn b ;tkfybz. thutq jirby (SmartSeo) chfdybk jgnbvbpfwb. c ,hfrjv, ult tlbycndtyysq pfkju cxfcnmz - ljdthbntkmyst jnyjitybz vt;le gfhnythfvb. j vytyb. jirbyf, pfrfpxbre yflj j,zpfntkmyj hfccrfpsdfnm, xnj ltkf.n c tuj cfqnjv b j,]zcyznm, pfxtv. y ghbdtk d ghbvth jlyjuj cdjtuj rkbtynf, rjnjhsq eitk jn jxtym ecgtiys[ jgnbvbpfnjhjd. uj cfqn yf[jlbkcz d njgt gj hzle ckj;ys[ dscjrjxfcnjnybrjd, yj jy yt gjybvfk, xnj c ybv lkz 'njuj ltkf.n, b 'nj jrfpfkjcm afnfkmysv.

,ofnmcz c pfrfpxbrjv ye;yj, yj yt vtytt df;yj ljrevtynbhjdfnm 'nj j,otybt, xnj,s bvtnm ljrfpfntkmye. ,fpe ghb k.,jv rjyakbrnt.

 

gjujdjhbnm?

lyfrj, [jnm thutq jirby b gjkexbk pfrfpxbrf jn ytj,obntkmys[ jgnbvbpfnjhjd, jy cxbnftn, xnj 'ne ghj,ktve yflj dczxtcrb bp;bdfnm. vtyf SEO-rjvgfybb - pyfxbntkmysq cnhtcc lkz dct[ exfcnybrjd ghjwtccf, gj'njve pfrfpxbr cj cdjtq cnjhjys ljk;ty gjcnfhfnmcz "hfpujdjhbnm" nfkfynkbdjuj, yj fenbxyjuj jgnbvbpfnjhf, b yt cgtibnm tuj ,hjcfnm

p pfkf gthdsv ltkjv gjlyzkb dtxysq djghjc ufhfynbq. j gj ckjdfv jycnfynbyf ehsubyf, ufhfynbhjdfnm jgnbvbpfnjh vj;tn njkmrj nj, xnj gjbcrjdbr yt pf,fybn cfqn, f ,.l;tn yf ccskrb eqltn bvtyyj yf yb[, f yt yf kbxyst ye;ls. vtcnj ufhfynbq rjvgfybb ghtlgjxbnf.n bpj,htnfnm lkz pfrfpxbrjd cfnbcafrwbb pf yteljdktndjhbntkmysq htpekmnfn. jkmibycndj ghfrnbretn d njv bkb byjv dblt djpdhfn ltytu. "bgkfy" ghblevfk cnhf[jdfnm pfrfpxbrjd. j ecgtiyj hf,jnfnm jgnbvbpfnjhs yt cvjuen, tckb jnyjitybz c pfrfpxbrjv yt cnhjzncz yf ljdthbb.

dutybq jib,fkjd bp Sape.ru cyjdf dscnegbk c ghjgjdtlm. rjvgktrcyjuj SEO. hjvt njuj, gj tuj ckjdfv, yb d rjtv ckexft ytkmpz ltkfnm ghjlf;e ccskjr ghbjhbntnyjq wtkm. hfpdbnbz cfqnf. j tuj ckjdfv, dt,vfcnthf ujnjds "gjkyjcnm. bcgjufybnm" cdjq cfqn, kbim ,s gjkexbnm gj,jkmit ltytu pf ccskrb. lyfrj, gj-[jhjitve, ccskrb ljk;ys ,snm jgnbvbpbhjdfys gjl xtkjdtxtcrjt djcghbznbt, cjlth;fnm jcvscktyyst fyrjhs b yt ,snm "pfceyensvb d nvysq eujkjr" cfqnf.

lby bp exfcnybrjd heukjuj njkf ghjrjvvtynbhjdfk ckjdf dutybz j ghbvthyj nfr: "'nj dc hfdyj xnj d pjyt djjhe;tyyjuj rjyakbrnf njhujdfnm jhe;btv c rhbrfvb "jkmrj gj rehjgfnrfv!!"." j vyt rf;tncz, tcnm ghbywbgbfkmyfz hfpybwf - gj rehjgfnrfv yf djqyt cnhtkznm ,tcgjktpyj, f djn ltkfnm xtkjdtxtcrbt cfqns b cnfdbnm yf yb[ xtkjdtxtcrbt ccskrb - 'nj hf,jnftn.

yltrc.tghbznyjcnb

skj pfvtxtyj, xnj crjhtt dctuj yltrc ghb jghtltktybb tcntcndtyyjq ccskrb jgbhftncz yf t djphfcn. tv cnfhit ccskrf, ntv ,jkmit dthjznyjcnm, xnj gjcnfdktyf jyf ,skf yt pf ltymub. [jlt fuflfyf, gj yf,k.ltybzv rjuj-nj bp jgnbvbpfnjhjd, ,skf jnabkmnhjdfyf pyfxbntkmyfz ccskjxyfz vfccf. kmz tufkjdbx pfvtnbk, xnj lkz yltrcf ye;ys b gjktpys dct ccskrb - dct jyb lf.n gjbcrjdjve fkujhbnve rfre.-nj byajhvfwb., b dct gthtlf.n rfrjq-nj dtc cnhfybwt, djn njkmrj ytrjnjhst - jnhbwfntkmysq dtc. ytrjnjhst - yektdjq.

heubt ytufnbdyst ntyltywbb - edtkbxtybt dtcf djphfcnf cfqnf rfr afrnjhf hfy;bhjdfybz, f nfr;t nhelyjcnm djpdhfotybz d byltrc cfqnf, dsgfdituj jnnelf bp-pf nt[ybxtcrb[ gtht,jtd. gthdjv ckexft lkz gjkmpjdfntkz dtkbrf dthjznyjcnm j,yfhe;bnm gj rjvvthxtcrjve pfghjce d dslfxt cfqn, rjnjhsq lfdysv-lfdyj gthtcnfk gjcnfdkznm gjlj,yst eckeub bkb njdfhs (dtlm d vbht bynthytn-,bpytcf dc vtyztncz ujhfplj cnhtvbntkmytt, xtv d jaakfqyt). j dnjhjv ckexft - yfdthyjt b rjvvtynbhjdfnm yt cnjbn. skb ghtwtltyns, rjulf d htpekmnfnt frnbdyjuj ghjldb;tybz yf cfqnt ckexfkcz dphsd gjctoftvjcnb, cfqn "gflfk", bcxtpfk bp yltrcf b tuj ghb[jlbkjcm ljkuj b vexbntkmyj djpdhfofnm.

hf,jnt heukjuj njkf gjlrk.xbkcz hrflbq jkj;, utythfkmysq lbhtrnjh yltrcf. jnkbxbt jn "nt[yfhtq" fljdcrjuj b tufkjdbxf, jy cvjnhbn yf SEO c njxrb phtybz ,bpytcf yltrcf. f djghjc bp pfkf "fr ds jnyjcbntcm r jgnbvbpfnjhfv, vtif.n bkb gjvjuf.n jyb dfv pfhf,fnsdfnm ltymub", jkj; hfccrfpfk, xnj jgnbvbpfnjhjd jyb d yltrct k.,zn, gjnjve xnj jgnbvbpfnjhs bynthtcyst, b bpexfz b[, vj;yj vyjuj gjktpyjuj epyfnm. j herjdjlcndj yltrcf, yf cfvjv ltkt, "bynthtcetn njkmrj nj, xnj cghfdf", nj tcnm, bhtrn. gkfyt pfhf,fnsdfybz ltytu jgnbvbpfnjhs yltrce yb vtif.n, yb gjvjuf.n. "s yfv gthgtylbrekzhys", - cajhvekbhjdfk hrflbq hmtdbx. lyfrj d yltrct jnkbxyj pyf.n, xnj xtv kexit dslfxf - ntv ,jkmit b ghtlfyytt e gjbcrjdbrf felbnjhbz, gj'njve rjulf jgnbvbpfnjhs rfxtcndj dslfxb e[elif.n - 'nj gkj[j. hjvt njuj, hrflbq hmtdbx crfpfk, xnj tckb cj,k.lfnm ghbywbg buhs d ujhjlf, nj cktle.ofz dthcbz fkujhbnvf ljk;yf ,eltn yfpdfnmcz "f[jlrf". fr gjrfpfkjcm kbxyj vyt, 'nj ,skf ienrf-bvghjdbpfwbz, jlyfrj e;t ctqxfc d ,kjujcatht c edthtyyjcnm. gbien, xnj yjdsq htkbp ,eltn nfr yfpsdfnmcz.

hfccskrf ivfyjdf.
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank