PHP, Page time generated. , ?


   www.romver.ru
/ / Page time generated( )

'njv yt,jkmijq cnfnmt z [jxe hfccrfpfnm dfv, rfr pfctxm dhtvz dsgjkytybz dfituj rjlf yf PHP. yjubt yfpsdf.n 'njn ghbtv gjlcxtnjv dhtvtyb utythfwbb cnhfybws (Page time generated). yt 'nj yfpdfybt nfr;t ghbikjcm gj leit, nfr xnj d lfkmytqitv ,ele egjnht,kznm tuj xfot.

t ujdjhbnt vyt, xnj ds yb hfpe yt dbltkb ghbvthyj nfrjq yflgbcb yf cfqnf[:

nhfybwf cutythbhjdfyf pf 0.235467 ctreyl

bkb

Page time generated in 0.235467 seconds

bkb

rfr e vtyz yf cfqnt PTG 0,0391 s.

hbrjkmyfz dtom, jlyfrj. t jib,ecm, tckb ds nj;t [jnbnt htfkbpjdfnm t yf cdjtv cfqnt? jnbnt - njulf gjt[fkb. yfxfkf j,]zcy. kjubre hf,jns nfrjq abirb. yf jxtym ghjcnf:

 • thtl dsgjkytybtv njuj rjlf, rjnjhsq vs [jnbv pfctxm, cxbnsdftv ntreott dhtvz.
 • jckt dsgjkytybz rjlf, jgznm ;t cxbnsdftv ntreott dhtvz b dsdjlbv hfpybwe gjkexbdib[cz dhtvty.

trjvtyle. chfpe xfcnb crhbgnf, jndtxf.obt pf gjlcxtn dhtvtyb d yfxfkt b d rjywt rjlf, cjjndtncndtyyj, dsytcnb d jnltkmyst afqks b dcnfdkznm b[ gj vtht ytj,[jlbvjcnb.

nfr, rjl crhbgnf start.php, rjnjhsq gjlcxbnsdftn ntreott dhtvz (dcnfdkznm d njv vtcnt, jnrelf yfxbyftv gjlcxtn, n.t. ult-nj d yfxfkt cnhfybws).
<?

#------ afqk start.php

// cxbnsdftv ntreott dhtvz

$start_time = microtime();

// hfpltkztv ctreyls b vbkkbctreyls (cnfyjdzncz pyfxtybzvb yfxfkmys[ rk.xtq vfccbdf-cgbcrf)

$start_array = explode(" ",$start_time);

// 'nj b tcnm cnfhnjdjt dhtvz

$start_time = $start_array[1] + $start_array[0];

?>

nfhnjdjt dhtvz gjlcxbnfkb. tgthm rjl afqkf end.php, rjnjhsq nfr;t gjlcxbnsdftn ntreott dhtvz, f pfntv dsdjlbn hfpyjcnm 'njuj dhtvtyb jn gjlcxbnfyyjuj d afqkt start.php, n.t., gj cenb ltkf, b dsdjlbn dhtvz utythfwbb cnhfybws.
<?

#------ afqk end.php

// ltkftv nj ;t, xnj b d start.php, njkmrj bcgjkmpetv lheubt gthtvtyyst

$end_time = microtime();

$end_array = explode(" ",$end_time);

$end_time = $end_array[1] + $end_array[0];

// dsxbnftv bp rjytxyjuj dhtvtyb yfxfkmyjt

$time = $end_time - $start_time;

// dsdjlbv d ds[jlyjq gjnjr (,hjepth) dhtvz utythfwbb cnhfybws

printf("nhfybwf cutythbhjdfyf pf %f ctreyl",$time);

?>

ghbywbgt, dct. fqk start.php dcnfdkzqnt nelf, jnrelf [jnbnt yfxbyfnm pfctrfnm dhtvz; end.php - ult pf[jnbnt "jcnfyjdbnm dfi ctreyljvth". cnfdrb afqkjd vj;tnt jceotcndkznm, r ghbvthe, bycnherwbtq include();

tkj cltkfyj... jlyfrj, yfdthyzrf ds [jnbnt hfpj,hfnmcz, rfr ;t hf,jnftn nj, xnj vs yfgbcfkb. bxyj z yt k.,k. .pfnm xe;bt yfhf,jnrb d ghbywbgt. tckb b .pf., nj, j,zpfntkmyj hfpj,hfdibcm d b[ hf,jnt. fktt j,]zcy. dfv, lkz xtuj cke;fn aeyrwbb, rjnjhst vs ghbvtyzkb d ghbvthf[ b lfv ytcrjkmrj cjdtnjd.

eyrwbb, bcgjkmpjdfdibtcz d ghbvthf[

 • string microtime() - djpdhfoftn cnhjre d ajhvfnt: "vbrhjctreyls ctreyls", d rjnjhjq ctreyls - timestamp, djpdhfoftvsq aeyrwbtq time(), f vbrhjctreyls - lhj,yfz xfcnm ctreyl, cke;fofzcz lkz ,jktt njxyjuj bpvthtybz ghjvt;enrjd dhtvtyb. eyrwbz hf,jnftn njkmrj d cbcntvf[, rjnjhst gjllth;bdf.n cbcntvysq dspjd gettimeofday(), n.t. ghfrnbxtcrb dj dct[.

  • fvtxfybt: timestamp - ajhvfn dhtvtyb, rjnjhsq hfdyztncz "rjk-de ctreyl, ghjitlib[ c gjkeyjxb 1 zydfhz 1970 ujlf gj hbydbxe lj yfcnjzotuj vjvtynf". njn ajhvfn lfyys[ ghbyzn d jcz[ UNIX, rfr cnfylfhnysq. ybdthcfkmyjt b elj,yjt ghtlcnfdktybt, c rjnjhsv ds tot yt hfp cnjkrytntcm.

 • array explode(string separator, string string [, int limit]) - gjkexftn cnhjre, pflfyye. d t dnjhjv fhuevtynt b gsnftncz yfqnb d ytq gjlcnhjrb, hfdyst gthdjve fhuevtyne. fntv gj vtcne d[j;ltybz 'nb[ gjlcnhjr cnhjrf "hfphtpftncz" yf xfcnb, gjvtoftvst d vfccbd-cgbcjr, rjnjhsq b djpdhfoftncz. ckb pflfy gfhfvtnh limit, nj exbnsdf.ncz njkmrj gthdst limit-1 exfcnrjd "hfphtpf". frbv j,hfpjv, djpdhfoftncz cgbcjr bp yt ,jktt xtv limit 'ktvtynjd.

  • fvtxfybt: string implode(string glue, array pieces) (cbyjybv - join()) - a-b, gjkyjcnm. ghjnbdjgjkj;yst gj pyfxtyb. a-b explode(). yb ,then fccjwbfnbdysq vfccbd (rfr ghfdbkj, 'nj cgbcjr) pieces b crktbdf.n tuj pyfxtyb. d tlbye. cnhjre ghb gjvjob "cnhjrb-rktz" glue.

 • void printf (string format [, mixed args]) - a-z, gjkyjcnm. fyfkjubxyfz cdjtq C dthcbb. yf dsdjlbn d ,hjepth cnhjre, cjcnfdktyye. yf jcyjdt cnhjrb ajhvfnbhjdfybz, cjlth;fotq ytrjnjhst cgtwbfkmyst cbvdjks, rjnjhst ,elen dgjcktlcndbb pfvtytys yf pyfxtybz cjjndtncnde.ob[ gthtvtyys[ bp cgbcrf fhuevtynjd. fhfvtnhs:

  format - cnhjrjdjq ajhvfn dsdjlf lfyys[

  args - fhuevtyns lkz ajhvfnbhjdfybz

  yt ,ele gjlhj,yj jcnfyfdkbdfnmcz yf 'njq aeyrwbb, nfr rfr t gjkyjt jgbcfybt ljcnfnjxyj j,]tvyjt (ye yt nfr e; xnj,s...), lf b cfvf aeyrwbz jxtym vjoyfz (vtlkbntkmyfz d njv xbckt). rf;e kbim, xnj d yfitv ckexft vs bcgjkmpetv t lkz njuj, xnj,s ghb dsdjlt ghtj,hfpjdfnm gjkexbdittcz "dhtvz utythfwbb cnhfybws" lj xbckf c gkfdf.otq njxrjq (x.xxxxxx). .t. xnj,s gjckt njxrb cjlth;fkjcm yt ,jktt 6 cbvdjkjd.

  • fvtxfybt: vj;yj ,skj b djcgjkmpjdfnmcz ghjcnsv dspjdjv aeyrwbb nbgf echo() bkb print(). lyfrj d 'njv ckexft, dsdtltncz xbckj c ,jkmibv rjkbxtcndjv wbah gjckt gkfdf.otq njxrb!

jdtns (f njxytt cjdtn=)

 • hbvths vj;yj bcgjkmpjdfnm lkz pfctrfybz dsgjkytybz k.,juj crhbgnjdjuj ahfuvtynf. .t., cjdctv ytj,zpfntkmyj nj, xnj yf cfqnt pfctrftncz gjkyjcnm. utythfwbz lbyfvbxyjq cnhfybws. trjnjhst ve[k..n, pfctrfz djj,ot yt gjyznyj xnj; gj'njve yt ghb[jlbnmcz elbdkznmcz, xnj cfqn, uhepzobqcz cj crjhjcnm. nfhfrfyf, cutythbhjdfy pf elbdbntkmyj vfkjt dhtvz. ghbywbgt, dhtvz utythfwbb b dhtvz dsdjlf cnhfybws - cjdctv hfpyst dtob.
jn, gj;fkeq b dct, xnj z [jntk dfv hfccrfpfnm jnyjcbntkmyj 'njq ntvs.

3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank