. , , .


   www.romver.ru
/ /( )

brbnf tvtyjd, utythfkmysq lbhtrnjh htrkfvyjuj futyncndf SECLn htlfrwbb: nf cnfnmz nhtnmz ge,kbrfwbz, jcyjdfyyfz yf ljrkflt brbns tvtyjdf jwbfkmyst ctnb, gthcgtrnbds hfpdbnbz b cgjcj,s vjytnbpfwbb, ghtlcnfdktyyjuj yf erhfbycrjq rjyathtywbb t,-hfphf,jnxbrjd UA WEB-2008. jrkfl dspdfk vyjuj djghjcjd e ckeifntktq, ntvf jrfpfkfcm djcnht,jdfyyjq b hfcrhsnf ,skf bynthtcyj, gj'njve ghtlkfuftv b yfibv xbnfntkzv gjpyfrjvbnmcz c vfnthbfkjv.

jwbfkmyst ctnb tcnm, jyb gjgekzhys, e yb[ jnkbxyst gthcgtrnbds hfpdbnbz, yj b[ to ye;yj vjytnbpbhjdfnm. nj ,bpytc, f ,bpytc ljk;ty ghbyjcbnm ghb,skm.

dtkbxtybt cnjbvjcnb


nfrb[ ghjtrnjd rfr cjwbfkmyst ctnb lj cb[ gjh jlybv bp jcyjdys[ cgjcj,jd vjytnbpfwbb jcnfncz ghjlf;f, tckb 'nj vj;yj yfpdfnm cgjcj,jv vjytnbpfwbb djj,ot.

[tvf jxtym ghjcnf: cjplfv bynthtcysq ghjtrn, yf,bhftv gjkmpjdfntktq b ghjlfvcz Google, ye, bkb, d rhfqytv ckexft, Yahoo, Microsoft, f lkz heytnf - byfve.

nj dspdfyj ntv, xnj vyjubt cjwbfkmyst ctnb e,snjxys. yb nht,e.n juhjvyjuj rjkbxtcndf htcehcjd lkz gjllth;fybz hf,jnjcgjcj,yjcnb (gthcjyfk, cthdthf b wtynhs [hfytybz lfyys[, ljhjujcnjzofz hfphf,jnrf b n.l.), f b[ ghb,skb xfcnj yf 'nj yt [dfnftn. j'njve ctqxfc, xnj,s cjplfnm [jhjie. rjyrehtynjcgjcj,ye. cjwbfkmye. ctnm, yflj ghbdktxm ,jkmibt bydtcnbwbb.

2007 ujle Microsoft regbkf 1,6% cjwbfkmyjq ctnb Facebook pf $240 vky., nfrbv j,hfpjv jwtybd 'ne dnjhe. gj gjgekzhyjcnb cjwbfkmye. ctnm d vbht d $15 vkhl! ltfkmysq ghbvth lkz ltvjycnhfwbb cnhfntubb vjytnbpfwbb cltkfnm b ghjlfnm, [jnz, c lheujq cnjhjys, tcnm vytybt, xnj cnjbvjcnm ,skf jnrhjdtyyj pfdsityf, 'nbv [jljv Microsoft yt gecnbkf cdjtuj jcyjdyjuj rjyrehtynf d bynthytnt rjvgfyb. Google, rjnjhfz ujljv hfytt j,zpfkfcm pfgkfnbnm gthdjq gj gjgekzhyjcnb cjwbfkmyjq ctnb MySpace, ghbyflkt;fotq News Corporation, $900 vky. yf ghjnz;tybb 3-[ ktn pf dytlhtybt d cthdbc gjbcrf jn Google c htrkfvysvb cjj,otybzvb.

cdj. jxthtlm, Google d 2006 ujle regbk cjwbfkmye. ctnm YouTube, gjcnhjtyye. yf jcyjdt dbltj rjyntynf pf $1,65 vkhl, ghbxv pfgkfnbd cdjbvb frwbzvb! f vjvtyn gjregrb cjwbfkmyfz ctnm ,skf e,snjxyjq, d ytq yfcxbnsdfkjcm 67 cjnhelybrjd b ,jkmibt vjoyjcnb gj [hfytyb. byajhvfwbb. 'njve ifue Google gjlnjkryekf gthcgtrnbdyjcnm htrkfvs d jykfy-dbltj, t cnhtvbntkmysq hjcn b ;tkfybt pf[dfnbnm kblthcndj yf 'njv hsyrt to ghb tuj pfhj;ltybb.

o hfymit ,skf yt vtytt bynthtcyfz gjregrf cjwbfkmyjq ctnb MySpace d 2005 ujle rjvgfybtq News Corporation pf $580 vky.

t jncnfn jn pfgflf b heytn gj ntvgfv ghjlf;b cjwbfkmys[ ctntq. vfhnt 2007 ujlf ,skf regktyf heccrjzpsxyfz cjwbfkmyfz ctnm jqheu nfrbv ubufynjv rfr yltrc. evvf cltkrb yt hfpukfifkfcm, 'rcgthns t jwtybdf.n jn $1,5 lj $5 vky.

enm gjp;t ,skf regktyf ljkz jlyjq bp cfvs[ gjgekzhys[ cjwbfkmys[ ctntq d heytnt lyjrkfccybrb d hfpvtht 30% pf $10 vky. kfndbqcrjq rjvgfybtq Forticom, ntv cfvsv jwtybditq htcehc d wtkjv ,jktt xtv d $30 vky, f ctqxfc tuj ytrjnjhst jwtybdf.n d ,jktt xtv $100 vky., gj $10 vky. pf jlby vky. htubcnhfwbq.

f,k.lfz nfre. ntyltywb., vyjubt yjdst ghjtrns to yf 'nfgt pfhj;ltybz chfpe ghbybvf.n cnhfntub. ghjlfnmcz d crjhjv dhtvtyb, ntv cfvsv gjlndth;lfz ckjdf .. edjhjdf:

"jlhf;fybt tcnm ghbpyfybt d ytljcnfnrt cj,cndtyys[ cdjb[ cgjcj,yjcntq". jnz jcyjdyfz pflfxf ,bpytcf ljcnbuftncz: gjkexftncz ,jkmifz ghb,skm pf jnyjcbntkmyj rjhjnrbq ghjvt;enjr dhtvtyb.

trjnjhst 'rcgthns gjkfuf.n, xnj yfc j;blftn to jlby gepshm, yfgjlj,bt rhf[f ljnrjvjd d vfhnt 2000 ujlf, b yfpsdf.n 'nj zdktybt gepshm 2.0. jnz z yt hfpltkz. 'nj vytybt, d 90-[ ghjtrns gjregfkbcm pf juhjvyst cevvs, ,tp rfrjq -kb,j vjltkb djpdhfnf bydtcnbwbq, ctqxfc vjltktq djpdhfnf bydtcnbwbq ljdjkmyj vyjuj, cfvfz hfcghjcnhfyyyfz 'nj vjltkm, rjnjhe. afrnbxtcrb cjplfk Google htrkfvyfz. lkz cjwbfkmys[ ctntq 'nf vjltkm rfr ytkmpz rcnfnb: byajhvfwbz j gjkmpjdfntkz[ gjpdjkztn lfdfnm vfrcbvfkmyj njxye. b bynthtcye. htrkfve, xnj, ,tpeckjdyj, pyfxbntkmyj edtkbxbdftn t 'aatrnbdyjcnm. jnz gthtjwtyrf ghjtrnjd dc-nfrb tcnm, b jn 'njuj ybrelf yt ltnmcz.

lyfrj yt dc nfr ghjcnj. aatrnbdyj htfkbpjdfnm 'ne vjltkm ljdjkmyj ckj;yj, f pfnhfns cjwbfkmys[ ctntq dtkbrb. nc.lf gjkexftncz, xnj vyjubt ghjtrns lj cb[ gjh jcnf.ncz e,snjxysvb, xnj crhsdftn pf cj,jq ,jkmijq hbcr. tlm e,snjxysq ,bpytc hfyj bkb gjplyj pfrhsdf.n. frbv j,hfpjv, vs gjkexftv ldt cnjhjys jlyjq vtlfkb: c jlyjq cnjhjys - djpvj;yjcntq lkz vjytnbpfwbb b ds[jlf yf ghb,skmyjcnm tcnm ljdjkmyj vyjuj, b 'nj htfkmyj cltkfnm, c lheujq cnjhjys - 'njn ghjwtcc ljdjkmyj ckj;ty, b tuj gjrf ytvyjubt cvjukb djgkjnbnm d ;bpym. fr j,sxyj, dgthtlb gj 'njve gjrfpfntk. bln pfgfl, nfv ghjtrns e;t yfxbyf.n ds[jlbnm yf ghb,skmyjcnm (yfghbvth, FaceBook, rjnjhsq d ghjikjv 2007 ujle gjkexbk ghb,skb jrjkj $150 vky., f tuj hfc[jls pf njn ;t gthbjl cjcnfdbkb dctuj $30 vky.).

trkfvf


trkfvf cfvfz hfcghjcnhfyyyfz vjltkm vjytnbpfwbb d cjdhtvtyys[ bynthytn-ghjtrnf[ b jcj,tyyj d cjwbfkmys[ ctnz[.

cjwbfkmys[ ctntq tcnm ljcneg r ldev df;ytqibv bcnjxybrfv byajhvfwbb:

1. hjabkm b byajhvfwbz, pfgjkytyyfz cfvbv gjkmpjdfntktv
2. uj gjdtltybt, ytlj,hjdjkmyj lfyyfz byajhvfwbz

nc.lf dsltkztv cgjcj,s htrkfvs, j rjnjhs[ yb;t gjqltn htxm

 

f jcyjdt ghjabkz
f jcyjdt ltqcndbq
htylbhjdfyst cjj,otcndf
jkbnbxtcrfz htrkfvf
j htrjvtylfwbzv
gjycjhcndj
f jcyjdt ghjabktq cjwbfkmyst ctnb vjuen 'aatrnbdyj nfhutnbhjdfnm htrkfve: gj gjke, djphfcne, lj[jle, ghjatccbb b n.l. frbv j,hfpjv, vj;yj gjrfpsdfnm vfrcbvfkmyj njxye. htrkfve, rjnjhfz c ,jkmijq dthjznyjcnm. ,eltn bynthtcyf gjkmpjdfntk..

hbdtle ghbvth: ljgecnbv, htrkfvyjt futyncndj bp btdf jhufybpjdsdftn gkfnysq ghjatccbjyfkmysq ctvbyfh-nhtybyu gj PR. tktdfz felbnjhbz ghjatccbjyfkmyst ltzntkb d htrkfvyjq jnhfckb b bvtyyj gbfhobrb bp btdf c ehjdytv lj[jlf ,jkmit 1000$ d vtczw. htrkfvyjuj futyncndf ,jkmijq ds,jh chtlcnd htrkfvs 'njuj vthjghbznbz (;ehyfks, ,fyythyfz b rjyntrcnyfz htrkfvf, hflbj, ntktdbltybt b n.l.). yjubt cgjcj,s gjlhfpevtdf.n jghtltkyysq nfhutnbyu yf jghtltkyye. felbnjhb., djpvj;yj, 'nj
- jghtltkyyjt dhtvz 'abhf gj hflbj bkb
- cgtwbfkbpbhjdfyyst ;ehyfks gj vfhrtnbyue, djpvj;yj, 'nj
- rjyntrcnyfz htrkfvf c nfhutnbyujv yf btd, yj vfrcbvfkmyj njxyjuj nfhutnbyuf ytn!

nj vj;tn yfv lfnm cjwbfkmyfz ctnm? cjwbfkmyfz ctnm vj;tn gjrfpfnm htrkfvyjt cjj,otybt njkmrj wtktdjq uheggt: ghjatccbjyfkmysv PR cgtwbfkbcnfv, e rjnjhs[ erfpfyf gjlj,yfz ljk;yjcnm, d djphfcnt jn 25 lj 60, c lj[jljv jn 1000 lj 6000$, ghj;bdf.obv d btdt, rjnjhst xbnf.n b cvjnhzn rjyntyn gj PR (yf jcyjdt fyfkbpf ltqcndbq). fhfytt jghtltkztncz xbckj d 1000 xtkjdtr gj dsiterfpfyysv gfhfvtnhfv, ghb 'njv htrkfvyjt cjj,otybt j,hfnbncz r rf;ljve gjkmpjdfntk. gj bvtyb b afvbkbb, cj ckjdfvb df;ftvsq bkb df;ftvfz, f htrkfvjlfntkm gjkexftn jnxn j ghjxntybb htrkfvyjuj cjj,otybz bkb rjkbxtcndt ghjcvjnhjd cnhfybw c 'njq htrkfvjq.

njbvjcnm jlyjuj nfrjuj cjj,otybz jghtltkbnm d jlby ljkkfh. htpekmnfnt htrkfvjlfntkm pfgkfnbn dctuj 1000$ pf ghjxntybt htrkfvyjuj cjj,otybz 1000 xtkjdtr bp wtktdjq felbnjhbb, f cjwbfkmyfz ctnm ghb,skm d hfpvtht 1000$ dctuj pf jlyj cjj,otybt b pf jlby ltym. aatrnbdyjcnm jxtdblyf, rfr, dghjxtv, b ckj;yjcnm htfkbpfwbb nfrjuj vt[fybpvf.

j dctulf tcnm ghj,ktvf, b nen ghj,ktvf pfrk.xftncz d cfvjv xtkjdtrt. tlm vyt b k.,sv lheubv gjkmpjdfntkzv ybxnj yt vtiftn erfpfnm d ghjabkt, xnj z bkk tqnc b hf,jnf. d rjvgfybb fqrhjcjan, f cbcntvf dhzl kb yfqln jib,re, gjrf e cjwbfkmys[ ctntq ytn bcreccndtyyjuj byntkktrnf. julf d ltqcndbt dcnegftn dnjhjq ,jkmijq vt[fybpv fyfkbp ltqcndbq gjkmpjdfntktq.

hbdtle ghbvth. rfr xtkjdtr pfybvf.obqcz htrkfvjq d bynthytnt, bynthytn-ghjtrnfvb, cjwbfkmysvb ctnzvb b gjlj,ysvb dtofvb, vjue pfqnb d cjwbfkmye. ctnm jqheu b erfpfnm ljk;yjcnm 'ktrnhbr, pfdjl hjvnfyjr, d bynthtcf[ yfgbcfnm 'ktrnhjghjdjlrf, hjptnrb, ghjdjlf, lj[jl 200$ d vtczw, f djphfcn 50 ktn. j e vtyz d bynthtcf[ cjdthityyj ytn ybxtuj, cdzpfyyjuj c 'ktrnhbxtcndjv, b gj'njve dgjkyt gjyznyj, xnj z kb,j yt ,ele pf[jlbnm d 'ne cjwbfkmye. ctnm, kb,j bynthtcjdfnmcz vjbvb htfkmysvb bynthtcfvb htrkfvjq d bynthytnt, b cbcntvf dgjkyt vj;tn 'nj gjyznm. fvst ghjcnst dfhbfyns:
- gj cjj,otcndfv, d rjnjhst z dcnegbk;
- gj fyfkbpe ntrcnf d rjvvtynfhbz[;
- gj pfujkjdrfv b ntrcnfv cnfntq b yjdjcntq, rjnjhst z xbnf.;
- gj k.lzv, c rjnjhsvb z j,of.cm b n.l.
yf jcyjdfybb 'nb[ lfyys[ gjrfpsdfnm vyt rjyrhtnye. htrkfve.
bcntve vj;yj dscnhjbnm c bcgjkmpjdfybtv j,jb[ gfhfvtnhjd jlyjdhtvtyyj: tckb vjq ghjabkm b gjdtltybt cjdgflf.n, z 100% rkbtyn; tckb ytn, nj htrkfve vj;yj gjrfpsdfnm gj bynthtcfv, bkb, d rhfqytv ckexft, gj ghjabk., tckb ytn lheujq htrkfvs, ,jktt gjl[jlzotq.

j djpvj;yjcnm nfhutnbyuf yt tlbycndtyyjt htrkfvyjt ghtbveotcndj cjwbfkmys[ ctntq. eotcndetn ljdjkmyj vyjuj lheub[ cgjcj,jd d j,kfcnb ,htylbyuf, PR, dbhecyjq htrkfvs b lheujq htrkfvs, rjnjhfz ,eltn 'aatrnbdyf ,kfujlfhz cfvjq rjywtgwbb cjwbfkmys[ ctntq.

fghbvth, ljdjkmyj bynthtcysq b jxtym gjgekzhysq yf pfgflt ghbv 'nj ,htylbhjdfyyst cjj,otcndf. vsck pfrk.xftncz d cjplfybb cjj,otcndf rjvgfybq, d rjnjhs[ frnbdyj jcdtoftncz ;bpym 'nb[ rjvgfybq, gbien cjnhelybrb, j,ce;lf.ncz ghtlkj;tybz d cfvs[ gjgekzhys[ cjwbfkmys[ ctnz[ b ghbukfitybt nelf dct[ ;tkf.ob[ gjkmpjdfntktq. nj ytghzvfz b ytyfdzpxbdfz htrkfvf, gjkmpjdfntkb jnyjczncz r ytq kjzkmyj.

nltkmyj cnjbn dsltkbnm gjkbnbxtcre. htrkfve d cjwbfkmys[ ctnz[.
cnm jxtym bynthtcyst ghbvths 'njq htrkfvs: yfghbvth, bvtk vtcnj bynthtcysq ckexfq, rjulf fdcnhfkbqcrbq gjkbnbr tdby fll d 2007 ujle bcgjkmpjdfk nfrbt cjwbfkmyst ctnb rfr MySpace, FaceBook, YouTube b lheubt lkz gjcnhjtybz cdjtq htrkfvyjq rjvgfybb b ljcnbu juhjvys[ ecgt[jd! jnz ds,jhs b yt dsbuhfk, yj ,sk ,kbpjr r njve. nj ujdjhbn kbim j, jlyjv: cjwbfkmyst ctnb e;t yt ghjcnj vjlyjt hfpdktxtybt, f cbkmysq htrkfvysq bycnhevtyn, b tckb k.lb b rjvgfybb vjuen lj,bdfnmcz ,jkmib[ wtktq c b[ gjvjom., nj b gkfnbnm pf 'nj ujnjds ,jkmibt ltymub, jcnfncz njkmrj lfnm bv nfre. djpvj;yjcnm.

o jlybv ghbvjv htrkfvs d cjwbfkmys[ ctnz[ vj;yj yfpdfnm htrjvtylfwbb. fr bpdtcnyj, gcb[jkjubxtcrb cfvjq vjoyjq htrkfvjq zdkz.ncz htrjvtylfwbb lheptq, hjlcndtyybrjd, pyfrjvs[ regbnm njdfh bkb eckeue. nj jnkbxyj gjyzk FaceBook b cyfxfkf gjgsnfkcz dytlhbnm gjlj,ysq vt[fybpv yfcbkmyj, rjulf htrjvtylfwbb ghb[jlbkb jn gjkmpjdfntkz ,tp tuj cjukfcbz, xnj dspdfkj djkye ytljdjkmcnd, f cj dhtvtytv 'nf cjwbfkmyfz ctnm pfvtybkf lfyye. aeyrwb. yf ,jktt kjzkmye. - Market Lodge, rjulf gjkmpjdfntkb lf.n htrjvtylfwbb gj cj,cndtyyjve ;tkfyb. b gjkexf.n pf 'nj 10% jn cnjbvjcnb htrkfvbhetvjuj njdfhf. cnfnb, ntv cfvsv jy yfxfk htfkbpjdsdfnm to jlye cbkmye. vjltkm vjytnbpfwbb, ghb rjnjhjq cjwbfkmyfz ctnm ltkbncz c gjkmpjdfntkzvb xfcnm. cdjtq ghb,skb.

o jlybv bynthtcysv cgjcj,jv vj;tn ,snm cjplfybt htrkfvyjq gkfnajhvs, c[j;tq gj ghbywbgfv c rjyntrcnyjq htrkfvjq, c jghtltktybtv wtys pf rkbr yf jcyjdt ferwbjyf, ntrcnjdsvb j,]zdktybzvb (f d ytrjnjhs[ ckexfz[ b uhfabxtcrbvb). j nfr;t ye;yj lfnm djpvj;yjcnm htrkfvjlfntkzv ,jkmit nfhutnbhjdfnm htrkfvyjt cjj,otybt [jnz ,s yf jcyjdt ghjabkz b lfyys[ d yv. frjq ghbv gjpdjkbn yfvyjuj gjdscbnm 'aatrnbdyjcnm htrkfvs b ghb 'njv edtkbxbnm cnjbvjcnm pf rkbr gj vyjubv ntvfv b ljdtcnb tuj lj ljgecnbvjuj vfrcbvevf, rjnjhsq ujnjds gkfnbnm rjvgfybb. cj,tyyj nfrjq cgjcj, ,eltn 'aatrnbdty lkz ctntq c ,jkmijq felbnjhbtq, yfghbvth, MySpace bkb lyjrkfccybrb, rjnjhst cvjuen ,tp nhelf yfqnb ct,t htrkfvjlfntktq.

fkmit vj;yj hfccvjnhtnm cjwbfkmyst ctnb rfr jnkbxye. gkfnajhve lkz pfgecrf dbhecyjq htrkfvs (htrkfvyjt cjj,otybt, rjnjhjt hfcghjcnhfyztncz gj ghbywbge xtkjdtxtcrjuj dbhecf, jn xtkjdtrf r xtkjdtre, cxbnftncz jnyjcbntkmyj ytljhjubv b ltqcndtyysv htrkfvysv ghbvjv), xnj ctqxfc xfcnj b ltkftncz. j lj cb[ gjh wtktyfghfdktyyjuj aeyrwbjyfkf lkz 'nb[ wtktq yt ,skj. j;yj ljdjkmyj kturj ghblevfnm vt[fybpv gjlfxb dbhecyjuj cjj,otybz njgjdsv exfcnybrfv, nfr yfpsdftvsv kblthfv vytybq, rjnjhst lfkmit kturj tuj hfcghjcnhfyzn (jcj,tyyj tckb ,elen gjkexfnm ghjwtyn pf 'nj). 'njv ckexft cjwbfkmyfz ctnm dscnegftn gjchtlybrjv b gjkexftn ghjwtyn. j;yj b cj,cndtyysvb cbkfvb cjwbfkmyjq ctnb pfgecrfnm dbhecyst cjj,otybz yfghzve. gjkmpjdfntkzv, yj 'nj e;t ckj;ytt ,eltn, [jnz b gjntywbfkmyfz ghb,skm ,eltn ,jkmit.

tkmpz pf,sdfnm b j nfrjv vjoyjv bycnhevtynt rfr cgjycjhcndj. cjwbfkmys[ ctnz[ tcnm vyjuj cjj,otcnd, rf;ljt bp rjnjhs[ vj;yj cgjycbhjdfnm. shf;fnmcz 'nj vj;tn d cfvs[ hfpys[ cgjcj,f[: jn ,fyfkmyjq jgkfns lkz hfpvtotybz kjujnbgf lj jhufybpfwbb ghjatccbjyfkmys[ bkb k.,bntkmcrb[ dcnhtx pf cxn rjvgfybb-cgjycjhf.

hjvt njuj, e cjwbfkmys[ ctntq ybrnj yt pf,bhfk cnfylfhnye. htrkfve, yfghbvth, ,fyyths bkb rjyntrcn.

kfnyst cthdbcs


kfnyst cthdbcs dnjhjq gj gjgekzhyjcnb cgjcj, vjytnbpfwbb cjwbfkmys[ ctntq. jkmibycndj ctntq bvt.n rfrbt-kb,j gkfnyst eckeub, xfot dctuj, 'nj ytljhjubt cgjcj,s lkz dsltktybz gjkmpjdfntktq bkb gjvjom d ljcnb;tybb rfrjq-kb,j wtkb, yfghbvth, ghjlf;b xtuj-nj.

fvsv drecysv vtnjljv vj;yj yfpdfnm gjchtlybxtcndj.
tkjdtxtcndj bplfdyf pfybvfkjcm b pfybvftncz gjchtlybxtcrbvb eckeufvb.
kfdyjt d 'njv vtnjlt cjplfnm elj,ysq vt[fybpv lkz ghjlfdwjd b gjregfntktq xtuj-kb,j + gjgekzhyjcnm cjwbfkmyjq ctnb, d htpekmnfnt gjkexftncz gjcnjzyysq ltyt;ysq gjnjr d rfcce cjwbfkmyjq ctnb, ghb 'njv cjwbfkmyfz ctnm ghfrnbxtcrb ybxtuj yt ltkftn, ghfdbkmysq vt[fybpv dc fdnjvfnbpbhetn.

njbvjcnm ljk;yf ,snm yt,jkmijq b ljcnegyjq gjxnb dctv .pthfv ctnb.
fr;t jxtym df;yj, xnj,s eckeub vj;yj ,skj kturj jgkfnbnm, dhzl kb j,sxysq xtkjdtr cnfytn ,t;fnm d ,fyr, xnj,s gthtxbckbnm 5 ljkkfhjd cjwbfkmyjq ctnb.
lfxysv ghbvthjv 'njq rjywtgwbb zdkztncz dc njn ;t FaceBook b tuj bycnhevtyn marketplace (facebook.com/marketplace) gkjoflrf lkz ghjlf;b gjkmpjdfntkzvb njdfhjd: e rf;ljuj tcnm cdjz cnhfybwf b cgtwbfkmyst vfktymrbt j,]zdktybz, rjnjhst pf ltymub vj;yj htrkfvbhjdfnm lheubv gjkmpjdfntkzv ctnb, cnjbvjcnm jn 1$. ycnhevtyn ghbyjcbn cjwbfkmyjq ctnb gjhzlrf 1$ vky. d vtczw.
FaceBook b tuj bycnhevtyn marketplace
kz cjplfybz to jlyjuj ,tpjnrfpyjuj gkfnyjuj cthdbcf cnjbn j,hfnbnmcz r ecnhjqcnde xtkjdtrf, b, d xfcnyjcnb, gcb[jkjubb. pdtcnyj, xnj k.,jve xtkjdtre df;yj ghbdktxm dybvfybt lheub[, df;yj dsltkbnmcz, gjrfpfnm ct,z. cj,tyyj 'nj frnefkmyj lkz gjlhjcnrjdjq felbnjhbb. pf nfrbt djpvj;yjcnb k.lb ujnjds gkfnbnm b gkfnzn.
nj [jhjij gjrfpsdf.n yfv dctdjpvj;yst cthdbcs pyfrjvcnd, jyb ghjdthbkb 'njn ghbywbg gthdsvb. cjwbfkmys[ ctnz[ k.lb nj;t pyfrjvzncz b j,of.ncz, b bv nfr;t df;yj dsltkbnmcz.
j'njve cjplfybt gjlj,ys[ cthdbcjd jcj,tyyj df;yj b vj;tn ghbyjcbnm ,jkmibt ghb,skb (yfghbvth, nfrjq cgjcj, c ytlfdytuj dhtvtyb bcgjkmpetn cjwbfkmyfz ctnm jynfrnt, e yt tcnm cthdbc, c gjvjom. rjnjhjuj vj;yj ujkjcjdfnm gjchtlcndjv sms pf cdjq htqnbyu b ntv cfvsv dsltkznmcz). njn ghbv ghbvtybv yt njkmrj lkz gjlhjcnrjds[ cjwbfkmys[ ctntq, yj b lkz ,bpytc-ctntq, yfghbvth, vj;yj lfnm djpvj;yjcnm dsltkbnmcz d jghtltkyyjv ntvfnbxtcrjv cjj,otcndt, yf jcj,jv vtcnt oe gfhnyhf bkb oe bydtcnjhf. f jghtltkyye. cevve k.lb ,elen ujnjds gjlj,ysv cgjcj,jv yfqnb ye;yst rjynfrns.

jytxyj, jnltkmysv geyrnjv ye;yj dsltkbnm dbhnefkmyst njdfhs. fvsvb hfcghjcnhfyyysvb vj;yj cxbnfnm gjlfhrb. j vyjub[ cjwbfkmys[ ctnz[ nfrbt dbhnefkmyst ghtlvtns ,tcgkfnys, yj tcnm b gkfnyst. ltfkmysq dfhbfyn lfnm vyjuj ,tcgkfnys[ b xfcnm eybrfkmys[ gkfnys[ gjlfhrjd. julf b gjkmpjdfntkb yt jcnfyencz d j,blt, b cjwbfkmyfz ctnm ,eltn pfhf,fnsdfnm. frbt gjlfhrb tcnm, yfghbvth, e FaceBook (gkfnyst) b jqbh (,tcgkfnyst). lyfrj ghjlfdfnm vj;yj dc, xnj eujlyj, ltkj, crjhtt, d afynfpbb.

heubt cgjcj,s


sit ,skb gthtxbcktys jcyjdyst b cfvst hfcghjcnhfyyyst cgjcj,s vjytnbpfwbb, yj yf yb[ vjytnbpfwbz yt bcxthgsdftn ct,z. cnm ytrjnjhst vtytt bpdtcnyst, yj yt vtytt gthcgtrnbdyst cgjcj,s.

lybv bp nfrb[ cgjcj,jd vj;yj yfpdfnm gjl,jh gthcjyfkf d cjwbfkmyjq ctnb. fr ujdjhbkjcm hfytt, cjwbfkmyst ctnb 'nj juhjvysq rkfltpm byajhvfwbb, lfyyjq lj,hjdjkmyj b ytlj,hjdjkmyj hfpysvb k.lmvb. j'njve dgjkyt kjubxyj bcgjkmpjdfnm cjwbfkmyst ctnb d wtkz[ gjl,jhf gthcjyfkf yf ehjdyt cfvb[ cjwbfkmys[ ctntq, f yt jnltkmys[ gjkmpjdfntktq. cjwbfkmys[ ctnz[ vj;yj dbltnm ghjabkm gjkmpjdfntkz, vj;yj jghtltkbnm tuj vfythe gjdtltybz, ghbvthyst pyfybz, jnyjitybt r hf,jnt, [fhfrnth b vyjujt lheujt. nfrjq byajhvfwbtq rjvgfybb vjuen gjl,bhfnm gj pfhfytt cjcnfdktyyjve gjhnhtne yjds[ cjnhelybrjd, rjnjhst vfrcbvfkmyj 'aatrnbdyj dgbiencz d rjkktrnbd, e rjnjhs[ ,eltn edthtyyjcnm d pyfybz[ b jgsnt hf,jns, f nfr;t lheub[ yt vtytt df;ys[ jcj,tyyjcnz[ xtkjdtrf. cntcndtyyj, nfrfz djpvj;yjcnm dspsdftn ,jkmijq bynthtc vyjub[ abhv, b, xnj cfvjt df;yjt, pf 'nb djpvj;yjcnb ,bpytc ujnjd gkfnbnm, b xfcnj ytvfkst ltymub, dtlm xtkjdtxtcrbt htcehcs 'nj jlby bp jcyjdys[ frnbdjd cjdhtvtyyjq rjvgfybb. j cke[fv, lfyysq vtnjl vjytnbpfwbb frnbdyj bcgjkmpetn cjwbfkmyfz ctnm jynfrnt, jlyfrj jabwbfkmyst pfzdktybz jghjdthuf.n 'nj b ujdjhzn, xnj yt gjkexf.n pf 'nj ltymub.

tvyjuj j pyfybz[. nj cfvjt wtyyjt d vbht d byajhvfwbjyye. 'gj[e? jytxyj, byajhvfwbz! j'njve to jlybv jxtym gthcgtrnbdysv vtnjljv vjytnbpfwbb zdkztncz ghjlf;f byajhvfwbb. cj,tyyj 'aatrnbdyj lkz ,jkmib[ ctntq: bv vj;yj vfccjdj ghjlfdfnm cnfnbcnbxtcre. byajhvfwb., ghjdjlbnm bccktljdfybz gjl pfrfp, d njv xbckt rjkbxtcndtyyst vfhrtnbyujdst bccktljdfybz, njhujdfnm ljcnegjv r bp,hfyyjve rjyntyne. j;yj lf;t ghjlfdfnm kbxyst lfyyst ([jnz 'njn cgjcj, dspsdftn ,jkmibt cjvytybz d cbke cdjtq yt'nbxyjcnb b ytpfrjyyjcnb, yj tckb tcnm cghjc, nj hfyj bkb gjplyj gjzdbncz ghtlkj;tybt). fhbfynjd jxtym vyjuj, ye;yj njkmrj ghjdtcnb bccktljdfybt, rfrfz byajhvfwbz ye;yf b crjkmrj pf yt ujnjds gkfnbnm k.lb b rjvgfybb.

bitdst cjwbfkmyst ctnb b eybrfkmyst cgjcj,s vjytnbpfwbb


fr e;t ,skj crfpfyj dj dnjhjq xfcnb wbrkf ge,kbrfwbq, jcyjdfyys[ yf vjtv ljrkflt, jnvtxftncz ntyltywbz hfpdbnbz ybitdt[ cjwbfkmys[ ctntq. bitdst cjwbfkmyst ctnb xfot dctuj bynthtcys juhfybxtyyjve rheue k.ltq. nc.lf gjzdkztncz kjubxysq djghjc: fr vjytnbpbhjdfnm ybitdst cjwbfkmyst ctnb? ndtn yf djghjc jxtdblty b ytgjyznty d nj ;t dhtvz: jytnbpbhjdfnm ybitdsvb cgjcj,fvb vjytnbpfwbb!.

kz cgtwbfkbpbhjdfyys[ bkb ybitds[ cjwbfkmys[ ctntq vj;yj ghblevfnm cdjb cgjcj,s vjytnbpfwbb, rjnjhst ,elen bcgjkmpjdfnm eybrfkmyst cnjhjys ghjtrnjd. rf;ljv rjyrhtnyjv ckexft 'nb cgjcj,s ,elen hfpysvb. fghbvth, r cjwbfkmyjq ctnb ajnjuhfajd vj;yj ghbcjtlbybnm cdjq ajnj,fyr, ult k.,jq exfcnybr ctnb vj;tn ghjlfdfnm cdjb ajnjuhfabb xthtp lfyysq cthdbc, f cjwbfkmyfz ctnm gjkexfnm ghjwtyn cj dct[ cltkjr. .lb j,of.ncz, ghjlf.n b pfhf,fnsdf.n yf 'njv ltymub, rkbtyns gjregf.n ajnjuhfabb, f cjwbfkmyfz ctnm ltymub cxbnftn b dct jcnf.ncz ljdjkmys.

j ghb dct[ cgjcj,f[ vjytnbpfwbb df;yj yt pf,sdfnm j gjkmpjdfntkt: yt gthtuhe;fnm cjwbfkmye. ctnm htrkfvjq; yt ktpnm d kbxyjt ghjcnhfycndj gjkmpjdfntkz (tuj ghjabkm), lfdfnm djpvj;yjcnm jnrfpfnmcz jn nt[ bkb bys[ aeyrwbq b ltqcndbq cbcntvs, b, lf;t yfj,jhjn, ltkbnmcz c gjkmpjdfntktv ghb,skm., [jnz ,s vfktymrjq t xfcnm. julf jy jn,kfujlfhbn cjwbfkmye. ctnm b ghbytctn tq to ,jkmit ghb,skb. z cxbnf., xnj d ,eleotv ,elen gjgekzhys bvtyyj nt cjwbfkmyst ctnb, rjnjhst gjcnhjzn cdj. vjytnbpfwb. bvtyyj yf k.,db r gjkmpjdfntk. b ,elen c ybv ltkbnmcz. bnfqnt yf SEOnews gthde. xfcnm ljrkflf brbns tvtyjdf tkjdtr d ctnz[ - cjwbfkmys[ b dnjhe. - thcgtrnbds hfpdbnbz cjwbfkmys[ ctntq. brbnf tvtyjd , utythfkmysq lbhtrnjh htrkfvyjuj futyncndf SECL,
lbhtrnjh gj vfhrtnbyue gthdjq erhfbycrjq gkfnajhvs lkz gjcnhjtybz cjwbfkmys[ ctntq "jwbjlhjv"
seonews.ru/article/.publication/558/
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank