. WEB 2.0 ,


   www.romver.ru
/ /( )

jxytt ujdjhz, cfvj rblfkjdj yt yjdjt. j ntgthm c gjvjom. cjwbfkmys[ ctntq.
njxyj yt pyf., ghfdlf kb 'nj, bkb ;t jxthtlyfz enrf. fr ujdjhbncz, ntjhtnbxtcrb 'nj dgjkyt htfkmyj, b jcj,j ghblevsdfnm nen ytxtuj.

rfpsdftncz, d yfitq cnhfyt d gjcktlytt dhtvz yf,k.lftncz yjdfz rhbvbyfkmyfz vekmrf, rjnjhfz ghbj,htkf vfccjdsq [fhfrnth. czrjuj hjlf vjityybrb frnbdyj bcgjkmpe.n byajhvfwb. c cfqnjd nbgf odnoklassniki.ru bkb vkontakte lkz elfktyyjuj gjkextybz rhbvbyfkmys[ ltytu. kz ghbvthf dfv pdjyzn b cjj,of.n, xnj dfi csy, jntw, ,hfn b n.l. gjgfk d fdfhb., b ye;ys chjxyj ltymub. hb 'njv gjkyjcnm. hfccrfpsdf.n kbxyst lfyyst, rjnjhst dpzns bp ynthytnf. kb dfv ghb[jlbn SMS-rf nbgf:

fvf, z rhenj gjgfk d vbkbwb., chjxyj cdz;bcm c jktq, xnj, yfitk fldjrfnf, gthtlfq ,hfne fyt, xnj,s etp;fk bp ujhjlf. jq ntktajy jnj,hfkb, 'njn lfkb gjgjkmpjdfnm d rfvtht lhepmz. j yf ytv ytn ltytu. hjxyj gjkj;b yf 'njn yjvth rfr vj;yj ,jkmit ltytu, n.r. vyt cbltnm pltcm ljkuj.
cnjhj;yj! xthtlyjt yjdjt rblfkjdj c gjvjom. lyjrkfccybrb.he bkb drjynfrnt. jwbfkmyst ctnb 'nj pkj.

nj ghbvth, vs yt pyftv njxys[ ahfp. djybdibt k.lb ,skb yfcnjkmrj 'vjwbjyfkmys, xnj ckj;yj dsnfobnm bp yb[ xnj-nj dyznyjt. jhjxt, dfv yfujdfhbdf.n dczrbt bvtyf b kbxyst lfyyst, gj rjnjhsv nhelyj yt gjdthbnm d ghfdle.

j, jrfpsdftncz, ,skb b nt, rnj yt dthbk. julf yf 'njn ;t ntktajy c,hfcsdfkfcm ajnrf, dpznfz bp ynthytnf. jkmrj gthtl 'nbv jyf htlfrnbhjdfkfcm gjl n.htvye. j,cnfyjdre bkb fdnjljhj;ye. fdfhb.. htlcnfdkztnt, edbltnm cdjtuj hjlyjuj xtkjdtrf d rhjdb gjl vfibyjq? hsif tltn rjyrhtnyj!

yjubt hfqjyyst jnltks vbkbwbb ghjcnj pfdfktys gjlj,ysvb pfzdktybzvb j,vfyens[ uhf;lfy. ytrjnjhst geyrns crjhjq gjvjob, ght;lt xtv dstp;fnm yf cthltxysq ghbcneg, cghfibdf.n, yt cdzpfy kb jy cj pdjyrjv gj ntktajye?

jctve ljdjlbv lj dct[ uhf;lfy: cnfhfqntcm yt ge,kbrjdfnm cdjb flhtcf b ntktajys d jnrhsnjv ynthytnt!

hjvt njuj, ,elmnt ,lbntkmys ghb kbxyjq gthtgbcrt. trjnjhst kbxyjcnb, bpexbd dfib lfyyst, ghbcskf.n cjj,otybz nbgf:

hbdtn, z nj;t cke;bk d 'njq xfcnb! nkbxyj nt,z gjvy., ns dct nfrjq ;t, njkmrj gjnjkcntk. fdfq cjpdjybvcz, lfq yjvthjr bkb gjpdjyb vyt. bdtim nfv ;t bkb gthtt[fk?

tifnm, rjytxyj, dfv, yj d njv b lheujv ckexft e vjityybrf gjzdbncz dfi ljvfiybq bkb vj,bkmysq ntktajy, c rjnjhjuj ds gjpdjybnt. hfpujdjht ds epyftnt j, jib,rt b pf,eltnt j,j dctv. j xthtp vtczw-lheujq dfv gjxtve-nj pf[jxtncz chjxyj gthtdtcnb relf-nj ltymub.

kz cdzpb c dfvb vj;tn bcgjkmpjdfnmcz bvz, kbxyst lfyyst b ajnjuhfabz dfituj htfkmyjuj pyfrjvjuj, dpznst bp cjj,otcndf - rheuf dfib[ cnfhjq hf,jns, ext,s b n.l. cj,tyyj nhelyj jnrfpfnm ghtlcnfdbntk. ghjnbdjgjkj;yjuj gjkf.

j,otv, vj,bkmysq rhbvbyfk yf,bhftn j,jhjns. fxtv relf-nj blnb b rjuj-nj uhf,bnm? tymub vj;yj gjkexbnm ghb gjvjob ntktajyf. jn dfv b nt[yjkjubb web 2.0, k.lb c ,jkmibvb ujkjdfvb ghblevsdf.n f lheubt ghjcnj bcgjkmpe.n d cdjb[ wtkz[. jwbfkmyst ctnb pkj, b rfr yb cnhfyyj j, 'njv ybrnj tot yt gbitn.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank