, . :


   www.romver.ru
/ /( )

vfnthbfkt j ghjitlitv dcthjccbqcrjv bynthytn-ajhevt -2008 vj;yj gjlxthryenm ljdjkmyj ye;yst dscrfpsdfybz j, jgnbvbpfwbb cfqnjd.
...kfccbxtcrbq kbr,tp gj SEO b .pf,bkbnb ghjdtk jycnfynby rj,ttd, herjdjlbntkm jnltkf vfhrtnbyuf Demis Group.

y ghtlkfufk yfhfobdfnm nhfcnjdjcnm cfqnf c gjvjom. rkfccbxtcrjuj j,vtyf ccskrfvb, htkbpjd yf htktdfynys[ cfqnf[, ccskjr cj . cj,sq frwtyn ,sk cltkfy yf ytj,[jlbvjcnb j,nbvbpfwbb cybggtnjd, gjcrjkmre rkbrf,tkmyjcnm yf cfqns c rhfcbdsvb cybggtnfvb gjdsiftncz d 4 hfpf. fr;t ,skj jnvtxtyj, xnj kexit yt bcgjkmpjdfnm ccskre gjlhj,ytt, f jajhvkznm tt rfr yfpdfybt vfnthbfkf.

bgjds[ jib,rf[ d gjbcrjdjq jgnbvbpfwbb hfccrfpfk jycnfynby ehsuby, pfvtcnbntkm rjvvthxtcrjuj lbhtrnjhf bϻ. tpbcyj j,jpyfxbv jcyjdyst vjvtyns dscnegktybz:

1) yt cktletn jhbtynbhjdfnmcz njkmrj yf yltrc. j hzle pfghjcjd ,jkmit nhfabrf vj;tn ghbdtcnb Google;
2) yt cnjbn buyjhbhjdfnm ybprjxfcnjnyst pfghjcs ghb jgnbvbpfwbb;
3) ghb gthtltkrt cfqnf ytkmpz vtyznm URL, 'nj ghbdtltn r gjntht dytiyb[ ccskjr yf cfqn; (djn d 'njv z rfr hfp cfv e,tlbkcz)
4) ye;yj pfhfytt ghtlecvjnhtnm djpvj;ysq htprbq hjcn nhfabrf, xnj,s bp,t;fnm ytgjvthyjq yfuheprb; (yf 'nb uhf,kb nj;t yfcnegfk, zhrbq ghbvth h[ytn.yaj, ghbikjcm gtht[jlbnm yf yjdsq cthdth b dybvfntkmyj cjcnfdkznm robots.txt)
5) dyenhtyybt cnhfybws cktletn ghjldbufnm gj chtlytxfcnjnysv pfghjcfv;
6) yf ghjlf.ob[ cnhfybwf[ ytkmpz hfpvtofnm j,]zdktybz bhtrnf bkb tueyf, xnj,s yt hfcctbdfnm dybvfybt gjkmpjdfntkz gthtl jceotcndktybtv gjregrb

cdjtv dscnegktybb dfy tdjcnmzyjd, utythfkmysq lbhtrnjh www.WebProjects.ru, rfr ghbpyfk dtleobq ctrwbb ujhm ivfyjd, ujdjhbk jxtym ghfdbkmyst dtob (j njv, xnj jlyjq jgnbvbpfwbb cfqnf vfkj, lkz tuj hfpdbnbz ye;yf jgnbvbpfwbz ,bpytc-ghjwtccjd cj cnjhjys rjvgfybb, f nfr;t ,skb jpdextys ghjgbcyst bcnbys j ghfdbkt 3-[ rkbrjd b rjynfrnyjq byajhvfwbb yf cfvjv dblyjv vtcnt), jlyfrj felbnjhbz ,scnhj ecnfkf jn 'njuj ljrkflf b hfljcnyj dcnhtnbkf thutz jirbyf, lbhtrnjhf vfhnCEO, rjnjhsq hfccrfpsdfk j, jgnbvbpfwbb rhegys[ cfqnjd, rjkbxtcndj cnhfybw yf rjnjhs[ yfxbyftncz jn ytcrjkmrb[ cjnty. .lf jnyjczncz , bynthytn-vfufpbys, rfnfkjub b n.g.

frbt cfqns, rfr bpdtcnyj, ghjldbuf.ncz gj ybprjxfcnjnybrfv. kz yb[ ghbjhbntnyjq zdkztncz dyenhtyyzz jgnbvbpfwbz (rjytnynf), f yt ghjcnfdktybt dytiyb[ ccskjr yf cfqn.
hb 'njv thutq dsltkztn ytcrjkmrj jcyjdys[ ghj,ktv c ghjldb;tybtv nfrb[ cfqnjd:
1) ghj,ktvs c byltrcfwbtq:
c jlyjq cnjhjys, d byltrc vjuen gjgfcnm le,kbhjdfyyst cnhfybws,
c lheujq djpvj;yf ytgjkyjnf byltrcfwbb, rjulf xfcnm cnhfybw yt gjgflftn d byltrc gjbcrjdbrf
2) lkz j,ktuxtybz byltrcfwbb gjbcrjdbrjv b lkz eghjotybz gjbcrf gjkmpjdfntkzv, ye;yj dtcnb rfktylfhm ge,kbrfwbq (lfns)
3) cthmtpyst ghj,ktvs djpybrf.n c RSS (rjyntyn c yb[ vjuen djhjdfnm). lyfrj xnj,s xfcnbxyj djpvtcnbnm ct,t eoth, jn gjlj,ys[ ltqcndbq, ye;yj cnfdbnm ccskrb yf dyenhtyybt cnhfybws cfqnf, xnj,s erhfd rjyntyn, dvtcnt c ybv rjgbgfcnths jcnfdkzkb 'nb ccskrb yf dfi cfqn. www.viktor-belousov.com/web/seo/1

ckb yt gjktybnmcz b ghjdtcnb vbybvfkmye. jgnbvbpfwb. cfqnf, nj tcnm tcnm ifyc gjkexbnm djn nfrjq htpekmnfn:

kb nfrjq.

hfdlf kjubre yltrcf gjyznm ,eltn jxtym ckj;yj n.r. jyf yt gjcnjzyyf. jbcrjdfz dslfxf gjcnjzyyj vtyztncz, xnj vj;tn j,]zcyznmcz njkmrj xfcnjq cvtyjq bkb ddjljv yjds[ fkujhbnvjd.

j djn nj;t htpekmnfn. 6-z gjpbwbz d euk. tltn jy ct,z relf ,jktt ghtlcrfpetvj.


viktor-belousov.com/web/seo/0

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank