? .


   www.romver.ru
/ /( )

tytu ytn.jntk dxthf ktxm gjcgfnm gjhfymit. uf. jcgfk (: fp,elbkb. j gjcn yt j, 'njv. jcn jgznm j ufhfynbz[.
xfcnj ujdjh. b ghbvtyz. yf ghfrnbrt ghbywbg: flj lfdfnm 100% ufhfynb. yf cdjb eckeub. lyfrj nen tcnm ytrjnjhst y.fycs. fdfqnt z j yb[ hfccrf;e.
nj ;t ckexbkjcm dxthf dtxthjv b rnj vtyz hfp,elbk?
jpdjybk vyt ve;xbyf b, yt ghtlcnfdbdibcm, d kj, cghjcbk rjkmrj cnjbn hfcrhenbnm cfqn?. ,sxyj z yf nfrjq djghjc ghjie crfpfnm, xnj pf cfqn b lfnm tuj flhtc, xnj tcntcndtyyj. jnjve xnj cnjbvjcnm hfcrhenrb pfdbcbn jn vyjub[ gfhfvtnhjd.

cntcndtyyj vyt ybxtuj ybrnj yt crfpfk, crfpfd njkmrj, xnj cfqn ghjcntymrbq b gjcdzoy 'ktrnhjybrt (nfrjt xedcndj, xnj rjyrehtyns pdjybkb b gjxde pjylbhjdfkb, [jnz e vtyz rjyrehtynjd ,snm yt vj;tn, jyb vjuen vtyz njkmrj ljujyznm gsnfnmcz (: ). jghjc nfrjq bp hfphzlf rjkmrj ltytu vj;yj pfhf,jnfnm yf cnhjbntkmcndt ytldb;bvjcnb?. ndtn vj;tn ,snm jn nfnm ,fyrhjnjv (rfr ,jkmibycndj), nfr b nfnm vbkkbfhlthjv (rfr ltkftn hfvg b rjvgfybz).

j'njve jndtnbnm yf djghjc rjkmrj cnjbn hfcrhenbnm cfqn? yt pyfz j xv htxm ghjcnj ythtfkmyj.

jktt njuj, jn vtyz gsnfkbcm epyfnm j njv, rfrbt z vjue lfnm ufhfynbb njuj, xnj dkj;tyyst ltymub jregzncz. jn nen, rfr hfp, z yt vjue lfnm f,cjk.nyj ybrfrb[ ufhfynbq. lf. ufhfynb. d 100% tckb [jnz ,s yf 50% edthty d njv, xnj ltkj gjkexbncz.

nfrb[ ckexfz[ rfr 'njn, j rfrb[ ufhfynbz[ vj;tn blnb htxm?

fktt gjikb to ,jktt bynthtcyst dtob.

jcktljdfk djghjc: j crjkmrj hfp z vjue gjlyznm bv ghb,skm?.

jndtnbk, xnj lkz bynthytn-vfufpbyf 20% - 'nj e;t rkfccyj. f xnj ,sk lfy jndtn, xnj 'nj vtkjxb b jyb [jnz ,jkmit ([jnz ,s d 10 hfp!) (:

lf;t yt pyfk xnj crfpfnm (:

rhfqyt yt gjybvf. nfrjuj jnyjitybz r ,bpytce. f;t tckb ghb,skm ,eltn cjcnfdkznm yf 1% ,jkmit, xtv ,fyrjdcrbq drkfl 'nj e;t rhenj. fdfqnt lfkmit hfp,thvcz.

yt crfpfkb, xnj rfrfz-nj nnz ult-nj pf cxn yltrc bhtrnf edtkbxbkf rjkbxtcndj pfrfpjd d 10 bkb 20 hfp.

gznm ;t gjlvtyf gjyznbq. jj,ot jnyjcbntkmyfz dtkbxbyf jxtym b jxtym crjkmprfz inerf. brjulf yt yt yt dtlbntcm.

ckb e nnb ,sk 1 pfrfp d vtczw, f cnfkj 20 pfrfpjd, nj ybxtuj elbdbntkmyjuj. jn fv edtkbxtybt pfrfpjd d 20 hfp. jkexbnm 20 kbljd d vtczw c yltrc bhtrnf yf yfgbcfybt htathtnf 'nj theylf gjkyfz. frbt dtob lf;t ym.,s cltkf.n.

ckb dxthf s pfhf,fnsdfkb 1 ljkkfh, f ctujlyz cnfkb 10 ljkkfhjd. tfkmyj? jytxyj! s edtkbxbkb ghb,skm d 10 hfp bkb yf 1000%! henj?

tckb s dkj;bkb 1 000 000 ljkkfhjd, f pfhf,jnfkb yf 'njv 10 000 ljkkfhjd. jhjij? o ,s! j ghb,skm cjcnfdbkf dctuj 1%.

j'njve ,hjcfnm ckjdfvb j njv, xnj rnj-nj ult-nj ltkftn ghb,skb d 1000% 'nj nj ;t cfvjt, xnj ujdjhbnm, xnj ult-nj nfv ;bnm kexit, xtv nen. bnm dtplt rkfccyj, ghjcnj yflj ;bnm [jhjij. k.,jq cnhfyt tcnm ,jufnst b ecgtiyst b 'nj yflj gjvybnm. tckb e cjctlf nhfdf ptktytt 'nj yt ghj,ktvs cjctlf, 'nj ghj,ktvs fituj r 'njve jnyjitybz.

kz njuj, xnj,s lfnm ufhfynb. yf hf,jne b crfpfnm, rfre. ghb,skm vj;yj dsnzyenm, ye;yj pyfnm ytbpdtcnyst d ehfdytybb. nj rfcftncz k.,juj ,bpytcf.

rjkmrj ,eltn: 5+x=???

.,jq vfntvfnbr crf;tn, xnj vj;tn ,snm k.,jt xbckj. uhfybxtybz gj X jncencnde.n.

vjv ckexft z yt pyfk ybxtuj. yt pyfk xnj pf cfqn, yf rfrjv jy ljvtyt, rfrjq yf yv rjyntyn, crjkmrj yf yv byajhvfwbb, rfr cfqn ghjlfn, rfr jy hf,jnftn b nfr lfktt.

en lf;t ghb bltfkmyj gjcnhjtyyjq htrkfvyjq rfvgfybb yf bhtrnt, dc vj;tn ,snm gj[thtyj jndhfnbntkmysv cjlth;fybtv cfqnf. f;t tckb yltrc gjdtcbn yf ukfdyjq cnhfybwt b[ ,fyyth, nj 'aatrn ,eltn e;fcysv, gjnjve xnj, tckb gjkmpjdfntkm ghbik yf cfqn, rjnjhst yt ghjlfn, crhbgns hf,jnf.n gfhibdj, ntrcns rjhzdst, f lbpfqy nfrjq, xnj [jxtncz ds,hjcbnm vjybnjh, nj jy ybxtuj b yt regbn. f;t ,fyfkmysq egfljr [jcnbyuf vj;tn dc gj[thbnm.

hb,skmyjcnm cfqnf pfdbcbn jn vyjub[ gfhfvtnhjd, b vyt, rfr rjycekmnfyne, yflj b[ pyfnm.

j'njve gjrf ytn dct[ ytbpdtcnys[, d fitv ehfdytybb fi ,bpytc ,eltn hf,jnfnm yf fdjcm. fv 'nj yflj?

P.S. hbznyj gjkexfnm nfrbt djn jnpsds jn [jhjib[ rkbtynjd.

sk cltkfy pfvtxfntkmysq felbn yfituj bynthytn-vfufpbyf. jycekmnfwbz yfv jxtym gjvjukf yfqnb vyjubt ckf,st cnjhjys d yfitq ltzntkmyjcnb. s jxtym ,kfujlfhys pf ghtljcnfdktyyst eckeub.

edf;tybtv, utythfkmysq lbhtrnjh bynthytn-vfufpbyf e-trading.com.ua.
vbnhbq nhtkmxby.
z.codeby.net/2008/01/14/pochemu-bolshinstvu-sajtov-raskrutka-ne-prineset-deneg/

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank