. , -.


   www.romver.ru
/ /( )

julf vs ujdjhbv "bynthytn", gjybvfz gjl 'nbv ckjdjv ytre. pfcnsdie. d hfpdbnbb nt[yjkjubxtcre. tlbybwe, nj cbkmyj eghjoftv bcnbyyjt gjkj;tybt ltk. f cfvjv ltkt - xnj, dghjxtv, nj;t yt ctrhtn - tnm ghjikf ldf 'nfgf cdjtq 'djk.wbb, cltkfdib[ t nfrjq, rfrjq vs dblbv t ctujlyz. thdsv 'nfgjv, e[jlzobv rjhyzvb d 70-st ujls, ,sk cj,cndtyyj ynthytn: dshjcifz bp djtyyjuj ghjtrnf ukj,fkmyfz rjvgm.nthyfz ctnm, epks rjnjhjq j,vtybdfkbcm lfyysvb, yt nht,jdfdibvb j,hf,jnrb d htfkmyjv dhtvtyb (gbcmvf, afqks b n.g.). yfxfkt 90-s[ hjlbkfcm World Wide Web - ctvbhyfz gfenbyf, cfvj yfpdfybt rjnjhjq gjlhfpevtdftn eghjotybt b gjgekzhbpfwb. nt[yjkjubq, ,sdib[ eltkjv exys[ b rjvgm.nthys[ utybtd. t, ghtljcnfdbk eybabwbhjdfyysq cgjcj, ljcnegf r hfpkbxysv nbgfv lfyys[, d htpekmnfnt xtuj byajhvfwbjyysvb rjywtynhfnfvb cnfkb yt crexyst afqkjdst fh[bds, f dt,-cfqns, hf,jnf d jykfqyt cltkfkfcm ghjot, yfukzlytq b bynthtcytq, f cfvf tnm ghtdhfnbkfcm bp ukj,fkmyjq rjvgm.nthyjq d ukj,fkmye. byajhvfwbjyye.. j b t,, gj cenb, ,tp jcj,s[ bpvtytybq lj;bdibq lj yfcnjzotuj dhtvtyb, yt cnfk gjcktlybv 'nfgjv: yf jxthtlb jxthtlyfz 'djk.wbjyyfz cnegtymrf, bvtyetvfz Semantic Web - tnm ctvfynbxtcrfz. 10 atdhfkz 2004 ujlf vj;tn cxbnfnmcz jabwbfkmysv lyv t hj;ltybz.

ltz ctvfynbxtcrjq tnb gjzdbkfcm yt dxthf: t ghtlkj;bk dj dnjhjq gjkjdbyt 90-s[ uu. njn ;t cfvsq xtkjdtr, rjnjhsq dsyfibdfk blt. WWW - bv thythc-b, djpukfdkz.obq ysyt jhufybpfwb. World Wide Web Consortium (W3C). jl ctvfynbxtcrjq tnm. gjybvftncz cnhernehf, yfgjkytyyfz byajhvfwbtq j cvsckjdjv cjlth;fybb, gjyznyjq vfibyfv. cfvjv ltkt, pflevfqntcm: dtlm cjdhtvtyyst dt,-cnhfybws cjplfys lkz xtkjdtrf, rjvgm.nthysv ghjuhfvvfv yt gjl cbke gjyznm b[ cjlth;bvjt - bcreccndtyysq byntkktrn gjrf yt bpj,htntkb. kfdyjq pflfxtq ctvfynbxtcrjq tnb cnfytn lj,fdktybt cgtwbfkmys[ lfyys[, rjnjhst gjpdjkzn rjvgm.nthysv ghjuhfvvfv gjybvfnm dt,-cnhfybws. rhjvyjt yf gthdsq dpukzl lj,fdktybt dsdtltn bynthytn yf yjdsq dbnjr 'djk.wbb. htlcnfdmnt, xnj ,hfepths yfexfncz gjybvfnm, j xv ujdjhbncz yf dt,-cnhfybxrf[, rjnjhst jyb jnrhsdf.n. nj chfpe ;t yf gjhzljr gjdscbn 'aatrnbdyjcnm hf,jns c dt,-htcehcfvb: rjvgm.nths cfvb, ,tp gjvjob xtkjdtrf cvjuen jnscrbdfnm ye;ye. yfv byajhvfwb., cfvjcnjzntkmyj jnctbdfnm cjh, gj[j;bq ckjdfhyj, yj jnkbxysq gj cvscke, ,elen d cjcnjzybb fdnjvfnbxtcrb dsgjkyznm cfvst hfpkbxyst gjhextybz gj hf,jnt c dt,-rjyntynjv, dhjlt pfrfpf vtcn d htcnjhfyt bkb gjl,jhf htathfnjd. tkjdtxtcrbq byntkktrn, rjnjhsq ctujlyz zdkztncz ytj,[jlbvsv bycnhevtynjv ghb hf,jnt c tnm. (j,hfnbnt dybvfybt, rfr ds hf,jnftnt, r ghbvthe, c dfibv k.,bvsv gjbcrjdbrjv), cnfytn vfibyfv yt ye;ty.

nj ;t dhtvz ctvfynbxtcrfz tnm yt cnfytn htdjk.wbtq. fr b t, d cdj dhtvz, jyf ,eltn crjhtt ceotcndtyysv ljgjkytybtv r e;t 'rcgkefnbhetvjq ctntdjq byahfcnherneht, cdjtuj hjlf yjdsv bpvthtybtv dt,-ghjcnhfycndf. cyjde ctvfynbxtcrjq jcb cjcnfdzn nhb rk.xtds[ nt[yjkjubb: zpsrb XML b OWL b yf,jh ghfdbk RDF. XML, rfr tlbysq ubgthntrcnjdsq cnfylfhn, jghtltkztn j,obq cbynfrcbc lkz ctvfynbxtcrb[ rjycnherwbq. jghjcne, bvtyyj d XML-dshf;tybz[ ,elen cghznfys ctvfynbxtcrbt pfgbcb - nt, xnj cjlth;fn gjyznye. vfibyfv byajhvfwb. j cvsckt rjyrhtnyjuj ljrevtynf. RDF, hfcibahjdsdf.obqcz rfr Resource Description Framework (ghbywbgs jgbcfybz htcehcjd), ghtlcnfdkztn cj,jq cdjl ghfdbk, cjukfcyj rjnjhsv ctvfynbxtcrbt pfgbcb cktletn dsgjkyznm. frjytw, c gjvjom. OWL (Web Ontology Language, jynjkjubxtcrbq zpsr hfpvtnrb, cjplfdfkcz, rcnfnb, yf jcyjdt hfphf,jnjr futyncndf DARPA, d rjnjhjv rjulf-nj hjlbkcz b ynthytn) vj;yj cjplfdfnm b bcgjkmpjdfnm e;t cjplfyyst ctvfynbxtcrbt ckjdfhb.

sukzlbn 'nj dc vfkjgjyznyj, yj yf ghfrnbrt ctvfynbxtcrfz tnm - inerf ljcnfnjxyj ghjcnfz. nj,s gthtltkfnm e;t jge,kbrjdfyysq ljrevtyn d cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb Semantic Web, ljcnfnjxyj lj,fdbnm r ytve ahfuvtyn rjlf yf zpsrt XML, d rjnjhjv b ,eltn cjlth;fnmcz gjyznyfz vfibyfv byajhvfwbz j cenb ljrevtynf. nj gjpdjkbn gjbcrjdsv vfibyfv, ,hfepthfv b lheubv ghjuhfvvfv, j,hfof.obvcz r lfyyjq cnhfybwt, gjybvfnm, j xv jyf, b cjjndtncndtyyj jhbtynbhjdfnmcz. xv-nj nfrjq gjl[jl yfgjvbyftn ibhjrj ghfrnbretvjt ysyxt hfpvtotybt rk.xtds[ ckjd d vtnfn'uf[ HTML-cnhfybw, yj rk.xtdst ckjdf d ctvfynbxtcrjq tnb cnfylfhnbpbhjdfys, b d 'njv b[ cbkmyfz cnjhjyf.

fr e;t ,skj crfpfyj dsit, 10 atdhfkz vj;yj cxbnfnm lyv hj;ltybz Semantic Web: e;t lfdyj rjycjhwbev W3C jabwbfkmyj ghbcdjbk RDF b OWL cnfnec htrjvtyljdfyys[ r htfkbpfwbb nt[yjkjubq. tgthm jxthtlm pf hfphf,jnxbrfvb, rjnjhsv ghtlcnjbn djgkjnbnm ujke. blt. d nt[ybxtcrbt htitybz. fv yt bryekjcm? cgjvybnt, rfr dsukzltk d yfxfkt 90-s[ ujljd njn ;t Yahoo. j,rbq rfnfkju htcehcjd cjdctv to vjkjljq tnb. jplfntkb Yahoo cevtkb gjqvfnm djkye b cltkfkb yf 'njv vbkkbfhls. tujlyz e rf;ljuj bp yfc tcnm ifyc cnfnm gbjythjv b jnrhsnm vbhe ctvfynbxtcre. tnm. rjywt rjywjd, yt ,jub ujhirb j,;buf.n!

dnjh: dutybq jkjnjd
computerra.ru/focus/coment/32078/

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank