Web 3.0? , SMO (Social media optimization - , ), Web 2.0 .


   www.romver.ru
/ / Web 3.0?( )

3 fghtkz yf rjyathtywbb -2008, chtlb ghjxb[ vthjghbznbq, cjcnjbncz rheuksq cnjk "hf Web 3.0: rfrjds gthcgtrnbds?". fif htlfrwbz gjcnfhftncz ghbyznm d ytv frnbdyjt exfcnbt - ntv ,jktt, xnj vyjubt rjywtgwbb Web 3.0 ,skb dgthdst cajhvekbhjdfys bvtyyj yf "t,gkfytnt". lyfrj lkz hfpyjj,hfpbz b ytghtldpznjcnb vs htibkb ghtlkj;bnm yf j,ce;ltybt yfibv xbnfntkzv cnjhjyybq j,pjh hfpkbxys[ vytybq j njv, xnj jpyfxftn 'njn nthvby. ,pjh gjlujnjdkty vtlbf-futyncndjv Maye.

nj-nj crf;tn: s tot c Web 2.0 yt hfpj,hfkbcm, f ds e;t ghj nhb yjkm yfxbyftnt. tqcndbntkmyj, [jnm b ceotcnde.n nt[yjkjubb SMO (Social media optimization - ghjldb;tybz d cjwbfkmys[ ctnz[, j,jpyfxtyys[ ntv cfvsv dt,ldfyjktv), njxyjuj jghtltktybz nthvbyf Web 2.0 gjrf yt ceotcndetn. rjhtt, gjl 'nbv gjyznbtv gjlhfpevtdftncz ytrfz j,ofz ntyltywbz hfpdbnbz ctvbhyjq gfenbys. rnj-nj b djdct cxbnftn yfybpsdfybt wbah yf Web ytrjhhtrnysv b ytye;ysv tnm jlyf, b fkmnthyfnbd tq ytn.

lfyyjv ckexft, yfxbyfz hfpujdjh j dt,nhbyjkm, gj evjkxfyb. gjlhfpevtdftncz, xnj Web 2.0 'nj cjwbfkmyst ctnb, cthdbcs, d jcyjdt rjnjhs[ kt;bn utythbhetvsq gjkmpjdfntkzvb rjyntyn, bvb ;t cfvbvb b gjnht,kztvsq (nhfrnjdrf yf ctujlyziybq ltym j,otghbyznfz).

nfr, ghjdtlz yt,jkmijt bccktljdfybt, gjkmpezcm cjdhtvtyysvb vtnjlfvb gjbcrf byajhvfwbb (d ynthytnt gj rk.xtdsv ckjdfv), dszdbkbcm yfb,jktt xfcnj egjnht,kztvst gjyznbz, rjnjhst gjkmpjdfntkb, ghjatccbjyfks, fyfkbnbrb b extyst cdzpsdf.n c Web 3.0, f pyfxbn b c ,eleobv tnb.

1. tvfynbxtcrfz gfenbyf (Semantic Web) xfcnm ukj,fkmyjq rjywtgwbb hfpdbnbz ctnb ynthytn, wtkm. rjnjhjq zdkztncz htfkbpfwbz djpvj;yjcnb vfibyyjq j,hf,jnrb byajhvfwbb, ljcnegyjq dj ctvbhyjq gfenbyt. cyjdyjq frwtyn rjywtgwbb ltkftncz yf hf,jnt c vtnflfyysvb, jlyjpyfxyj [fhfrnthbpe.obvb cdjqcndf b cjlth;fybt htcehcjd ctvbhyjq gfenbys, dvtcnj bcgjkmpetvjuj d yfcnjzott dhtvz ntrcnjdjuj fyfkbpf ljrevtynjd (brbgtlbz).j tcnm - 'nj ytrfz ctnm yfl tnm., cjlth;fofz vtnflfyyst j htcehcf[ ctvbhyjq gfenbys b ceotcnde.ofz gfhfkktkmyj c ybvb.

gnbvbcns yflt.ncz, xnj rjulf nt[yjkjubb Semantic Web cnfyen ljcnfnjxyj hfpdbnsvb, b[ vj;yj ,eltn bcgjkmpjdfnm lkz jgbcfybz ghtlvtnjd htfkmyjuj vbhf - abpbxtcrbt j,]trns, ,elen ghtlcnfdktys d Web c gjvjom. vtnflfyys[.

tlfdyj gj,sdfdibq d jccbb fhjy fhrec (jlby bp rhegytqib[ vbhjds[ 'rcgthnjd d j,kfcnb lbpfqyf b .pf,bkbnb) cjukfcty cj cnjhjyybrfvb Semantic Web: gjybvf. dt, 3.0 rfr f,cjk.nyjt hfcghjcnhfytybt ctvfynbxtcrjuj dt,f d bynthytnt, rjulf byajhvfwbz d kj,fkmyjq ctnb yt ghjcnj frrevekbhetncz, yj b gjybvftncz, jcvsckbdftncz. fhrec gjkfuftn, xnj ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt d Web 3.0 ,eltn j,kflfnm djpvj;yjcnzvb cj,bhfnm, cbcntvfnbpbhjdfnm, fyfkbpbhjdfnm ghtlcnfdkznm byajhvfwb. k.lzv d nfrb[ yjds[ ajhvfnf[, d rfrb[ vs lf;t ghtlcnfdbnm ct,t yt vj;tv. nj jcj,tyyj frnefkmyj ctqxfc, rjulf byajhvfwbjyysq gjnjr, cutythbhjdfyyjq rfr ghjatccbjyfkmysvb Web-vfcnthfvb, nfr b cfvbvb gjkmpjdfntkzvb, yfcnjkmrj hfphjccz, xnj jhbtynbhjdfnmcz d ytv c rf;lsv hfpjv dct nhelytt.

f yfi dpukzl, c[j;b c gjybvfybtv Web 3.0 rfr ctvfynbxtcrjuj dt,f b hzl lheub[ gjyznbq b bltq, cdzpfyys[ c hfpdbnbtv ynthytnf d ,eleotv:

* Web 3.0 'nj eprjybitdst cfqns. cnm vytybt, xnj tnm ,eltn hfpdbdfnmcz gj genb cjplfybz dct ,jktt lbaathtywbhjdfyys[ dthnbrfkmys[ cjwbfkmys[ ctntq. .lb ,elen j,]tlbyznmcz djrheu jlyjuj rjyrhtnyjuj k.,bvjuj ltkf, ghjatccbb, edktxtybz, ltkbnmcz vytybzvb, lfdfnm b gjkexfnm cjdtns, htrjvtylfwbb. hrbq ghbvth ctujlyz rekbyfhyst, vtlbwbycrbt cfqns.

* Web 3.0 rfr cjwbfkmyfz htrjvtylfntkmyfz bycnbnewbz, d jcyjdt rjnjhjq kt;bn fdnjvfnbxtcrbq ghbywbg htrjvtyljdfybz. j vytyb. 'rcgthnjd, Web 3.0 nfrjuj hjlf ,eltn jnkbxftncz jn Web 2.0 ntv, xnj gjkmpjdfntkb yt njkmrj cfvb ,elen cjplfdfnm rjyntyn, yj cfvb ;t tuj ,elen cthnbabwbhjdfnm: jnvtxfnm nj, xnj pfcke;bdftn dybvfybz b[ tlbyjvsiktyybrjd. bcntvf gjpdjkztn ltkfnm 'nj fdnjvfnbxtcrb. fghbvth, imhonet.ru. f ,fpt dfib[ dgtxfnktybq j ghjxbnfyys[ rybuf[ b ghjcvjnhtyys[ abkmvf[ dfv dslftncz cgbcjr htrjvtylfntktq nt[, xmb bynthtcs vfrcbvfkmyj cjdgflf.n c dfibvb.

* Web 3.0 - vtytl;ths pyfybq, xnj d ghbywbgt c[j;t c ghtlsleobv geyrnjv. nj yjdfz ghjatccbz, rjnjhfz cnfytn cdzpe.obv pdtyjv vt;le Web 1.0 (jncnhfytyysq jn gjkmpjdfntkz rjyntyn) b Web 2.0 (cjwbfkmyst cthdbcs, ult gjkmpjdfntkb ytgjchtlcndtyyst exfcnybrb cjplfybz rjyntynf). j 'njq dthcbb 'rcgthn (vtytl;th pyfybq) 'nj njn ;t htrjvtylfntkm, yj yt fdnjvfnbxtcrb ds,hfyysq, f pfcke;bdibq cdjt gjkj;tybt htfkmyjq hf,jnjq dyenhb cjj,otcndf.

* Web 3.0 rfr ;bdjq gjbcr. jbcr gj rk.xtdsv ckjdfv dtlen yt hj,jns, f ;bdst k.lb, ghjatccbjyfks d cdjb[ j,kfcnz[, c rjnjhsvb vj;yj d ghblfxe tot b j,celbnm dct gjgenyst djghjcs.

* Web 3.0 - vekmnbvtlbqysq gjbcr. ot d 2007 IBM b BBC pfzdbkb j cjplfybb cj,cndtyyjuj Web 3.0. jcyjdt rjywtgwbb kt;bn gjbcrjdfz cbcntvf, cgjcj,yfz bcrfnm gj cjlth;bvjve dbltjafqkjd. jbcr jn IBM jcyjdfy yf dszdktybb cjjndtncndbz dyenhtyytuj rjyntynf dbltj c ntrcnjv gjbcrjdjuj pfghjcf. j cb[ gjh gjbcr jceotcndkzkcz gj ntrcnjdsv ntufv, jgbcsdf.obv dbltj.

2. jkmpjdfntkmcrbt ,tcghjdjlyst ctnb Web 3.0. fr yfhtrkb cdjq ghjtrn tdhjgtqcrbt bccktljdfntkb, pfybvf.obtcz cjplfybtv gjkmpjdfntkmcrb[ ,tcghjdjlys[ ctntq (WIP). j b[ vytyb., tckb rjyntyn, utythbhetvsq gjkmpjdfntkzvb 'nj Web 2.0, nj utythbhetvst gjkmpjdfntkzvb ctnb - Web 3.0. kbtyns nfrb[ ctntq vjuen cfvjcnjzntkmyj j,]tlbyznm cj,cndtyyst rfyfks cdzpb b cjplfdfnm yjdst ,tcghjdjlyst ctnb.

lby bp hfphf,jnxbrjd ghjtrnf ljrnjh fhctkj bfc lt vjhbv (Marcelo Dias de Amorim) gjzcyztn: jywtgwbz Web 3.0 ghtlgjkfuftn cjplfybt yflt;yjuj, ub,rjuj, jgnbvbpbhetvjuj b ghb 'njv lhe;tcndtyyjuj gj jnyjityb. r gjkmpjdfntkzv yf,jhf nt[yjkjubq b cnfylfhnjd, rjnjhst gjpdjkbkb ,s k.,jve gjkmpjdfntk., ult ,s jy yb yf[jlbkcz, bltynbabwbhjdfnm k.,jt yf[jlzottcz gj,kbpjcnb jn ytuj ecnhjqcndj b cjplfnm ctnm c ybv. nj cnfytn djpvj;ysv lf;t d jncencndbt e ytuj rfrb[ ,s nj yb ,skj nt[ybxtcrb[ pyfybq.

3. jkzhyst byajhvfwbjyyst cbcntvs, gjcnhjtyyst gj ghbywbge commerce-on-demand - 'nj Web 3.0, cxbnf.n e;t hjccbqcrbt bynthytn-ghtlghbybvfntkb. j b[ hfcxtnfv, dkfltktw nfrjq cbcntvs exfcndetn d hfpltktybb ghb,skb, j,hfpjdfditqcz d htpekmnfnt cltkrb, cjdthityyjq c gjvjom. cbcntvs. jxtve Web 3.0? jnjve xnj gjkzhyst byajhvfwbjyyst cbcntvs, gjlj,yj Web 2.0, gjldth;tys 'aatrne cfvjhfphfcnfybz pf cxtn frnbdyjcnb gjctnbntktq.

4. ctvbhyfz ctnm d ajhvfnt 3D 'nj Web3.0. cnm vytybz, xnj dbhnefkmyst nht[vthyst vbhs ,elen cktle.obv 'nfgjv hfpdbnbz dt,f. fc ;len yt ghjcnj buhs, dhjlt Second Life, f ynthytn d nht[vthyjv djgkjotybb. jpvj;yj, cjdctv crjhj, 3D-htfkbpjdfyysq gthcjyf; ,eltn gjrblfnm buhe b cdj,jlyj gthtvtofnmcz gj ghjcnjhfv ctvbhyjq gfenbys. nj lfktrj [jlbnm, tckb e;t ctujlyz d 3D ynthytnt gjcnhjtyf cnjkbwf fpf[cnfyf cnfyf b 'nj gjpbwbjybhetncz rfr jcdjtybt pfhj;lf.otujcz Web 3.0.

5. Web 3.0 ujcgjlcndj hj,jnjd. tujlyz hj,jns ghjxtcsdf.n gjbcrjdbrb d gjbcrf[ ye;yjq byajhvfwbb, hfccskf.n cgfv b dbhecs, rnj pyftn, xnj yfc ;ltn pfdnhf? j;tn jyb ,elen dslevsdfnm pf yfc rjyntyn, j,ofnmcz yf ajhevf[ b gbcfnm ,kjub?

yf pfrecre rfxtcndt dsdjlf (gjl[dfxtyj yf jlyjv bp ajhevjd):

* WEB 0.0 - .pth vtxnftn pfrjyytrnbnmcz c rtv bkb xtv kb,j
* WEB 1.0 - .pth gjkexftn rjyntyn
* WEB 2.0 - .pth cjplfn rjyntyn
* WEB 3.0 - rjkktrnbdyjt cjplfybt rjyntynf
* WEB 4.0 - rjyntyn levftn pf .pthf
* WEB 5.0 - rjyntyn j,oftncz c rjyntynjv
* WEB 6.66- rjyntyn elfkztn .pthjd, gjyzd xnj jyb ,tccvscktyys

webplanet.ru/review/service/2008/03/18/web3.html

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank