usability-? Usability- , , .


   www.romver.ru
/ / usability-( )

nj nfrjt usability? f xnj jyf dkbztn?
Usability 'nj cntgtym 'aatrnbdyjcnb, ghjlernbdyjcnb b eljdktndjhtyyjcnb, c rjnjhjq ghjlern vj;tn bcgjkmpjdfnmcz jghtltktyysvb gjkmpjdfntkzvb lkz ljcnb;tybz jghtltktyys[ wtktq d jghtltktyyjv rjyntrcnt (ISO 9241-11). jcnbxm dscjrjuj ehjdyz usability vj;yj, kbim ghbvtyzz jhbtynbhjdfyysq yf gjkmpjdfntkz gjl[jl r ghjtrnbhjdfyb. b hfphf,jnrt.
hbtynbhjdfyysq yf gjkmpjdfntkz lbpfqy (User-centered design, UCD) [fhfrnthbpetncz cktle.obvb ghbpyfrfvb (ISO 13407):

 • frnbdysv djdktxtybtv gjkmpjdfntktq d ghjwtcc ghjtrnbhjdfybz b ntcnbhjdfybz ghjlernf;
 • xtnrbv gjybvfybtv gjkmpjdfntkmcrb[ nht,jdfybq b pflfx;
 • jgnbvfkmysv hfcghtltktybtv aeyrwbq vt;le gjkmpjdfntkzvb b nt[yjkjubzvb;
 • bnthfnbdyjcnm. b vekmnblbcwbgkbyfhyjcnm. gjl[jlf.

hbvtytybt UCD-gjl[jlf lkz ljcnb;tybz dscjrb[ gjrfpfntktq usability ghbdjlbn r cjrhfotyb. hfc[jljd yf hfphf,jnre b gjdsityb. 'aatrnbdyjcnb ghjlernf rfr d jnyjitybb ,bpytcf (ljgjkybntkmyfz ghb,skm), nfr b d eljdktndjhtyyjcnb gjkmpjdfntktq (gjdsitybt kjzkmyjcnb r ghjlerne b hfphf,jnxbre).
yfkbp djpdhfnf bydtcnbwbq (ROI) d usability gjrfpsdftn, xnj rf;lsq dkj;tyysq ljkkfh djpdhfoftn jn 10 lj 100 ljkk. d dblt ghb,skb b 'rjyjvbb, cdzpfyyjq c cjrhfotybtv pfnhfn [1].
jpbnbdysq drkfl usability vj;yj hfp,bnm yf xtnsht jcyjdyst uheggs afrnjhjd:

 • hfphf,jnrf cyb;tybt hfc[jljd b evtymitybt dhtvtyb;
 • ghjlf;b edtkbxtybt lj[jljd;
 • gjkmpjdfntkb gjdsitybt 'aatrnbdyjcnb, ghjlernbdyjcnb b eljdktndjhtyyjcnb;
 • cyb;tybt pfnhfn yf dytlhtybt (pf cxtn cjrhfotybz j,extybz) b yf gjllth;re gjkmpjdfntktq.

nj nfrjt usability-ntcnbhjdfybt?
Usability-ntcnbhjdfybt 'nj 'rcgthbvtynfkmysq vtnjl, gjcnhjtyysq yf bynthdm.bhjdfybb gjkmpjdfntktq gj pfhfytt cjcnfdktyyjve cwtyfhb. b yfghfdktyysq yf dszcytybt njuj, rfr jyb ghbvtyz.n ghjlern.
xfcnybrb ntcnbhjdfybz (htcgjyltyns) jn,bhf.ncz b yfybvf.ncz yf jcyjdt cgtwbfkbpbhjdfyyjq fyrtns, cjcnfdktyyjq nfr, xnj,s jnctznm nt[ k.ltq, rjnjhst yt d[jlzn d wtktde. felbnjhb. ghjlernf.
j dhtvz rf;ljuj bynthdm. vjlthfnjh (afcbkbnfnjh) ghjcbn htcgjyltynjd dsgjkyznm pflfxb, htiftvst c gjvjom. bccktletvjuj ecnhjqcndf.
vsck usability-ntcnbhjdfybz cjcnjbn d dszdktybb nhelyjcntq, c rjnjhsvb cnfkrbdf.ncz gjkmpjdfntkb, hf,jnfz c ghjlernjv. xbnsdfz htpekmnfns ntcnbhjdfybz, vj;yj ekexibnm bynthatqcs nfr, xnj,s wtktdfz felbnjhbz ghjlernf yfb,jktt gkjljndjhyj hf,jnfkf c tuj abyfkmyjq dthcbtq.
f,k.ltybt pf ntv, rfr k.lb dpfbvjltqcnde.n c ghjlernjv, gjpdjkztn yfqnb cgjcj,s ekexitybz lbpfqyf. j ,tccnhfcnyj cktlbnm pf 'nbv ljdjkmyj ckj;yj. tkjdtre ghbceot gjvjufnm ntv, rnj ye;lftncz d gjvjob, f yt dpbhfnm yf b[ ytelfxb. aatrnbdysq vjlthfnjh ljk;ty elth;bdfnm ajrec dybvfybz htcgjyltynf yf pflfxf[, yt gjvjufz tve 'nb pflfxb htifnm.
j'njve vjlthfnjh b htcgjyltyn ljk;ys yf[jlbnmcz d hfpys[ gjvtotybz[, j,ofzcm lheu c lheujv gjchtlcndjv hfpkbxys[ ecnhjqcnd cdzpb. nb gjvtotybz j,sxyj hfpltkz.ncz jlyjcnjhjyybv pthrfkjv, gjpdjkz.obv vjlthfnjhe b lheubv yf,k.lfntkzv dbltnm, rfr hf,jnftn htcgjyltyn.

jxtve ye;ys cgtwbfkbpbhjdfyyst bycnhevtyns usability-ntcnbhjdfybz?
hjdtltybt usability-ntcnbhjdfybz yt dsukzlbn jxtym ckj;ysv, ntv ,jktt xnj lkz gjkyjwtyyjuj bccktljdfybz ljcnfnjxyj dctuj 510 htcgjyltynjd [5, 6]. cyjdye. nt[ybxtcre. nhelyjcnm 'njq ghjwtlehs ghtlcnfdkztn ,jkmijq j,]tv lfyys[, rjnjhst ye;yj pfabrcbhjdfnm d ghjwtcct ntcnbhjdfybz lkz wtktq gjcktle.otuj fyfkbpf. nj htxm vjlthfnjhf b htcgjyltynf; dshf;tybt kbwf htcgjyltynf (cybvftncz yf dbltjrfvthe); bpj,hf;tybt 'rhfyf rjvgm.nthf, c rjnjhsv hf,jnftn htcgjyltyn; hfpkbxyst cj,snbz, ghjbc[jlzobt yf rjvgm.ntht, cdzpfyyst c ltqcndbzvb gjkmpjdfntkz: gthtvtotybt vsib b yf;fnbz yf tt rkfdbib, bcgjkmpjdfybt rkfdbfnehs, gtht[jls vt;le 'rhfyfvb (,hfepthf bkb lheujq ghjuhfvvs). ct 'nb gjnjrb lfyys[ ljk;ys ,snm cby[hjybpbhjdfys, xnj,s ghb fyfkbpt b[ vj;yj ,skj cjjnyjcbnm vt;le cj,jq.
f,k.lfntkb, rjnjhst exfcnde.n d ntcnbhjdfybb yfhzle c vjlthfnjhjv, dtlen pfvtnrb gj vtht j,yfhe;tybz ghj,ktv. ne byajhvfwb. nj;t ye;yj cby[hjybpbhjdfnm c lheubvb lfyysvb nfr, xnj,s gjnjv vj;yj ,skj kturj yfqnb ahfuvtyn pfgbcb, ghjrjvvtynbhjdfyysq d pfvtnrt yf,k.lfntkz.
ncencndbt cgtwbfkmys[ bycnhevtynjd ltkftn gjcktle.obq fyfkbp yfcnjkmrj nheljtvrbv, xnj dhtvz, ytj,[jlbvjt lkz ytuj, ghtdsiftn ldt nhtnb j,otuj dhtvtyb, pfnhfxtyyjuj yf ntcnbhjdfybt, jn tuj gkfybhjdfybz lj clfxb jnxtnf.

Morae 1.3
jvgfybz TechSmith gjcnfdkztn ljcnegyjt b dvtcnt c ntv dscjrj'aatrnbdyjt htitybt Morae. njn ghjuhfvvysq rjvgktrc pf 15 vby hfpdjhfxbdftncz yf rjvgm.nthf[ htcgjyltynf, vjlthfnjhf b yf,k.lfntktq, xnj jcj,tyyj elj,yj, tckb ntcnbhjdfybt ghj[jlbn dyt rjvgfybb, yfghbvth d jabct pfrfpxbrf.
f htcgjyltynf ecnfyfdkbdftncz Morae Recorder vjlekm, jceotcndkz.obq pfgbcm ujkjcf htcgjyltynf, bpj,hf;tybz tuj kbwf (yfghbvth, c dt,-rfvths), 'rhfyf rjvgm.nthf, hfpkbxys[ cj,snbq yf rjvgm.ntht b n.l.
f vfibyt vjlthfnjhf b yf,k.lfntktq bcgjkmpetncz Morae Remote Viewer, vjlekm, gjpdjkz.obq yt njkmrj dbltnm nj, xnj ghjbc[jlbn yf htcgjyltynf, yj b ecnfyfdkbdfnm vfhrths pfgbcb c rjvvtynfhbzvb r djpybribv ghj,ktvfv, rjnjhst jxtym gjvjuf.n ghb fyfkbpt, rjulf zhrbt dgtxfnktybz jn ghjdtltyyjuj ntcnbhjdfybz yfxbyf.n eufcfnm.
j jrjyxfybb ctccbb ntcnbhjdfybz pfgbcfyyst lfyyst bvgjhnbhe.ncz d Morae Manager. ltcm b[ fyfkbpbhe.n b ujnjdzn yfukzlysq dbltjjnxtn gj rf;ljq bp j,yfhe;tyys[ ghj,ktv bkb gj rf;ljve bcgsnetvjve.
ktletn egjvzyenm, xnj rjvgfybz TechSmith ghtlkfuftn nfr;t bycnhevtyn ghjdtltybz elfktyyjuj usability-ntcnbhjdfybz UserVue, rjnjhsq jrfpsdftncz ytpfvtybvsv d nt[ ckexfz[, rjulf ytj,[jlbvj j,tcgtxbnm ibhjrbq utjuhfabxtcrbq j[dfn htcgjyltynjd. nj jcj,tyyj frnefkmyj ghb ntcnbhjdfybb dt,-cfqnjd.
UserVue ghtlcnfdkztn cj,jq j,ktuxtyye. dthcb. Morae Recorder b ecnfyfdkbdftncz yf rjvgm.nth htcgjyltynf gjchtlcndjv lde[-nht[ otkxrjd vsib.
j jrjyxfybb ntcnbhjdfybz gjkextyyst lfyyst vjuen ,snm bvgjhnbhjdfys d Morae Manager, ult ,elen j,hf,jnfys b crjvgbkbhjdfys d dbltjjnxtn.
jrf UserVue ljcnegty njkmrj d b fyflt, yj jxtdblyj, xnj ghb ljcnfnjxyjq djcnht,jdfyyjcnb 'njuj bycnhevtynf d lheub[ cnhfyf[ j,kfcnm tuj hfcghjcnhfytybz vj;tn hfcibhbnmcz, j[dfnbd b jccb..
lj,cndj Morae zhxt dctuj ghjzdkztncz d tuj jgthfnbdyjcnb. ckb ctccbz usability-ntcnbhjdfybz ghjdtltyf enhjv, nj r dtxthe vj;tn ,snm gjkexty jnxtn j ytv. fvjq nheljtvrjq d 'nb[ eckjdbz[ cnfyjdbncz dshf,jnrf htrjvtylfwbq gj ghtjljktyb. dszdktyys[ ghj,ktv, yj 'njn ghjwtcc ytdjpvj;yj fdnjvfnbpbhjdfnm, nfr rfr jy nht,etn ndjhxtcrjuj gjl[jlf, ljcnegyjuj gjrf njkmrj xtkjdtre.

Observer XT
lyfrj 'nj yt tlbycndtyyfz bp djpvj;ys[ ghj,ktv. tcgjyltyns, ytcvjnhz yf gjkextyyjt jn yb[ j,tofybt ,snm xtcnysvb b jnrhjdtyysvb, xfcnj evfkxbdf.n j nhelyjcnz[, c rjnjhsvb cnfkrbdf.ncz d ghjwtcct ntcnbhjdfybz, yt ;tkfz jujhxfnm vjlthfnjhf bkb cnfhfzcm dsukzltnm ,jktt ecgtiysvb.
,sxyj nfrbt bcrf;tybz ,scnhj j,yfhe;bdf.ncz b yt dkbz.n yf rfxtcndj gjkexftvs[ htpekmnfnjd. j d ckexfz[, rjulf wtyf jib,rb ntcnbhjdfybz ckbirjv dscjrf, kexit bcgjkmpjdfnm ,jktt ckj;yst bycnhevtyns, yfpyfxtybt rjnjhs[ yt cnjkmrj d ghjdtltybb ntcnbhjdfybz, crjkmrj d bccktljdfybb njuj, rfr gjkmpjdfntkm dpfbvjltqcndetn c ghjlernjv. 'njv ckexft jgnbvfkmysv vj;tn jrfpfnmcz htitybt Observer XT, ghtlkfuftvjt rjvgfybtq Noldus, b cjgencnde.ott tve j,jheljdfybt.
jvbvj nt[ lfyys[, rjnjhst abrcbhetn Morae, Observer XT pf cxtn byntuhfwbb cj cgtwbfkmysv j,jheljdfybtv gjpdjkztn htubcnhbhjdfnm abpbjkjubxtcrbt gjrfpfntkb: hbnv cthlwt,btybz, hfpvth phfxrf, f ghb gjlrk.xtybb byahfrhfcys[ rfvth, gjcnfdkztvs[ idtlcrjq rjvgfybtq Tobii, lf;t ldb;tybt ukfp htcgjyltynf. nj gjpdjkztn yt njkmrj ljgjkybntkmyj j,]trnbdbhjdfnm gjkexftvst lfyyst (bpvtytybt hbnvf cthlwf vj;tn ujdjhbnm j, 'vjwbz[, gtht;bdftvs[ htcgjyltynjv, lf;t tckb jy cfv gsnftncz 'nj crhsnm), yj b ecnfyfdkbdfnm pfdbcbvjcnm vt;le hf,jnjq gjkmpjdfntkz b gtht;bdftvsvb bv aeyrwbjyfkmysvb cjcnjzybzvb. fghbvth, cnfyjdbncz djpvj;ysv jwtybdfnm cntgtym enjvktybz ghb hf,jnt c ghjlernjv.
nj lfktrj yt tlbycndtyyjt ljcnjbycndj cbcntvs. fphf,jnxbrb rjvgfybb Noldus ghtlkj;bkb bycnhevtyn rjlbhjdfybz cj,bhftvjq byajhvfwbb, lkz rjnjhjuj tlbybwtq fyfkbpf cke;fn yt jnltkmyst jgthfwbb, f ckj;yst ltqcndbz gjkmpjdfntkz, ytgjchtlcndtyyj cdzpfyyst c tuj hf,jnjq. kz 'njuj ytj,[jlbvj cj,hfnm d cnhernehs hfpkbxyst cj,snbz, rjnjhst htubcnhbhetn cbcntvf, yfexbd tt ntv cfvsv hfcgjpyfdfnm ckj;yjcjcnfdyst ltqcndbz gjkmpjdfntkz.
nj gjpdjkztn fyfkbpbhjdfnm yt njkmrj bynthatqcs, c rjnjhsvb jy dpfbvjltqcndetn, yj b ne tuj ltzntkmyjcnm, d rjnjhe. djdktrf.ncz 'nb bynthatqcs.
,jheljdfybt, dsgecrftvjt rjvgfybtq Noldus, vj;tn ,snm rfr ecnfyjdktyj yf cnfwbjyfhys[ rjvgm.nthf[, nfr b bcgjkmpjdfnmcz d dblt gthtldb;ys[ usability-kf,jhfnjhbq, evtof.ob[cz d yt,jkmijv xtvjlfyt.

t[yjkjubb ntcnbhjdfybz vj,bkmys[ ecnhjqcnd
jkmpjdfntkmcrbt bynthatqcs vj,bkmys[ ecnhjqcnd ntktajyjd, rjvveybrfnjhjd b rfhvfyys[ rjvgm.nthjd nfr;t ljcnegys usability-ntcnbhjdfyb..
p-pf nt[ybxtcrb[ juhfybxtybq cfvb[ bpltkbq pfxfcne. ytdjpvj;yj cybvfnm bpj,hf;tybt c 'rhfyf nfr, rfr 'nj vj;yj cltkfnm yf yfcnjkmyjv rjvgm.ntht bkb yjen,ert.
j'njve ghb ntcnbhjdfybb vj,bkmys[ ecnhjqcnd ghbvtyz.ncz cgtwbfkmyst rfvths. hjcnjq dfhbfyn nfrjq rfvths vj;yj cj,hfnm cfvjve, bcgjkmpez gjhnfnbdyst fggfhfns, ghtlyfpyfxtyyst lkz crhsnjq c]tvrb b ibhjrj ghtlcnfdktyyst ctqxfc yf hsyrt. j nfrjt htitybt ,eltn cjghz;tyj c ntv juhfybxtybtv, xnj bcgsnetvsq ljk;ty ,eltn hf,jnfnm pf cnjkjv b jrf;tncz juhfybxty d ldb;tybz[, nfr rfr ecnhjqcndj ghbltncz pfabrcbhjdfnm yf infnbdt.
kz ghb,kb;tybz eckjdbq ntcnbhjdfybz r htfkmysv kexit bcgjkmpjdfnm ,tcghjdjlyst gjhnfnbdyst rfvths, c rjnjhsvb gjkmpjdfntkm ,eltn xedcndjdfnm ct,z cdj,jlytt lj bpdtcnyjq cntgtyb rjytxyj.
tv yt vtytt, ytcvjnhz yf bvt.obtcz ctqxfc juhfybxtybz, usability-ntcnbhjdfybt d gjkyjq vtht ghbvtybvj yt njkmrj r yfcnjkmysv rjvgm.nthfv b yjen,erfv, yj b r vj,bkmysv ecnhjqcndfv. f fgflt jyj ghfrnbretncz e;t ytcrjkmrj ktn, f c ytlfdytuj dhtvtyb hjccbqcrbt jgthfnjhs cnfkb eltkznm vyjuj dybvfybz djghjcfv usability hfphf,fnsdftvs[ bvb ghjlernjd, xnj, ,tpeckjdyj, lfcn njkxjr r hfcghjcnhfytyb. 'njq vtnjlbrb d yfitq cnhfyt.

frk.xtybt
,jkmijq ljktq edthtyyjcnb vj;yj j;blfnm, xnj d ,kb;fqitt dhtvz vs cnfytv cdbltntkzvb ,ehyjuj dcgktcrf bynthtcf r usability rfr r ltzntkmyjcnb, cgjcj,yjq d ytcrjkmrj hfp gjdscbnm ecgt[ ghjtrnf b hfphf,fnsdftvjuj ghjlernf.
frjgktyysq yf ctujlyziybq ltym jgsn gjpdjkztn ghjdjlbnm rfxtcndtyyjt ntcnbhjdfybt gjkmpjdfntkmcrb[ [fhfrnthbcnbr ghjlernjd d hfpkbxys[ eckjdbz[.
1997 u. d hjccbqcrb[ rjvgfybz[ cnfkb gjzdkznmcz jnltks, ltzntkmyjcnm rjnjhs[ ,skf yfghfdktyf yf gjdsitybt gjkmpjdfntkmcrb[ rfxtcnd hfphf,fnsdftvs[ ghjlernjd. fr tcntcndtyyjt ghjljk;tybt 'njuj ghjwtccf ctujlyz d jccbb e;t dcnhtxf.ncz usability-kf,jhfnjhbb, jcyfotyyst cjdhtvtyysv j,jheljdfybtv b cgtwbfkmysv ghjuhfvvysv j,tcgtxtybtv.
ct 'nj gjpdjkztn ghtlgjkfufnm, xnj ysytiybq dtr ,eltn dtrjv usability. t

bnthfnehf
1. Marcus A. Return on Investment for Usable UI Design // User Experience Magazine: Winter 2002, from http://upassoc.org/usability_resources/usability_in_the_real_world/roi_of_usability.html.
2. Human Factors International (2001). Some client experiences. Retrieved October 10, 2001, from http://www.humanfactors.com/about/finance.asp.
3. Bias R. G. & Mayhew D. J. (Eds.) (1994). Cost-Justifying usability. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers.
4. Rhodes John S. (2000). Usability can save your company. Retrieved on October 10, 2001, from http://www.webword.com/moving/savecompany.html.
5. Jakob Nielsens Alertbox, March 19, 2000: Why You Only Need to Test With 5 Users, http://www.useit.com/alertbox/20000319.html.
6. Scott Weiss. Handheld Usability. John Wiley & Sons Ltd, 2002, p. 180.

jdhtvtyyst nt[yjkjubb usability-ntcnbhjdfybz

vbnhbq fnby bh

3
 ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank