:


   www.romver.ru
/ /( )

aatrnbdyjt eghfdktybt ghjtrnfvb ybrjulf yt vj;tn ghjbc[jlbnm fdnjyjvyj. cgtiyst ghjtrns dctulf ghtlgjkfuf.n drkfl b rjjhlbyfwb. cj cnjhjys bydtcnjhjd, boeob[ djpvj;yjcnb gjkextybz ghb,skb d gjcnjzyyj bpvtyz.otvcz vbht. jk;yf ,snm j,tcgtxtyf cdj,jlyfz cdzpm, nfr rfr 'nj j,ktuxftn j,hfnye. cdzpm c rjvfyljq ghjtrnf, vjnbdbhetn tt, xnj gjpdjkztn edtkbxbnm dthjznyjcnm njuj, xnj d wtkjv ghjtrn ,eltn pfrjyxty djdhtvz, d ghtltkf[ ,.l;tnf, c gjkyjcnm. ljcnbuyensvb wtkzvb.

j vyjub[ jhufybpfwbz[, eghfdktybtv ghjtrnfvb pfybvf.ncz cgtwbfkbcns, yt j,extyyst ajhvfkmysv vtnjlfv eghfdktybz ghjtrnfvb. ckb j,tcgtxbnm b[ 'nbvb pyfybzvb, gkfybhjdobrb cvjuen ,jktt xtnrj cnfdbnm wtkb b gjkexfnm j,hfnye. byajhvfwb.. fr, d cdjt dhtvz, rjvgm.nths, ctqxfc Internet b yjdst nt[yjkjubb dpfbvjltqcndbz bpvtyz.n vtnjls dsgjkytybz hf,jn. nb nt[yjkjubb j,ktuxf.n yfv gjcnfyjdre wtktq ghjtrnf b uheggjdjt gkfybhjdfybt, jcj,tyyj c ntvb, rnj bvttn hfpyst eckjdbz hf,jns.

jnz uheggjdfz hf,jnf df;yf yf dct[ cnflbz[ gkfybhjdfybz ghjtrnf, jcj,tyyj 'aatrnbdyf nt[yjkjubz d eghfdktybb chjrfvb, ghjtrnysv dpfbvjltqcndbtv hbcrfvb, gjcnfdrfvb, rfxtcndjv b byntuhfwbjyysvb ghjwtccfvb ghjtrnf.

ghfdktybt chjrfvb

,sxyj, gkfybhjdobrb j,tcgtxbdfkb yfgtxfnfyysvb yf ,evfut rfktylfhysvb gkfyfvb xktyjd rjvfyls, rjnjhst, d cdj. jxthtlm, gjvtnbd cjjndtncnde.obt hf,jns, djpdhfofkb cgbcjr lkz ddjlf d cbcntve. tljcnfnrfvb gjlj,yjuj vtnjlf, rhjvt ytbp,t;ys[ jib,jr ghb ddjlt lfyys[, ,skb juhfybxtyyfz ub,rjcnm b ytljcnfnjxyfz cdjtdhtvtyyjcnm. ktys rjvfyls pfdbctkb jn gkfybhjdobrjd d ajhvbhjdfybb jnxtnjd, b tckb lfyyst d jnxtnf[ ,skb jncjhnbhjdfys bkb ghtlcnfdktys yt nfr rfr bv ye;yj ,skj, bv jcnfdfkjcm njkmrj pfghjcbnm yjdsq jnxtn b ;lfnm cktle.otuj wbrkf jnxtnyjcnb.

tgthm, lfyyst hfcgbcfybz hf,jn ljcnegys d ht;bvt on-line, nfr xnj pfhtubcnhbhjdfyyst gjkmpjdfntkb vjuen j,hfofnmcz r ybv lf;t lbcnfywbjyyj. jdst cgjcj,s gthtlfxb byajhvfwbb, jcyjdfyyst yf bcgjkmpjdfybb gkfnajhvj- ytpfdbcbvs[ web-nt[yjkjubq b, lf;t, vj,bkmys[ ecnhjqcnd, vjuen ghbvtyz.ncz dj dct[ gjlhfpltktybz[ dyenhb jhufybpfwbb. vtz gjlj,ysq ljcneg r jgthfnbdysv lfyysv ghjtrnf, gkfye gj dt[fv b cgbcre gthcjyfkmys[ pflfx rf;lsq xkty rjvfyls ghjtrnf vj;tn cjhnbhjdfnm ytj,[jlbve. byajhvfwb., abkmnhjdfnm tt b jhufybpjdfnm cjukfcyj cj,cndtyysv nht,jdfybzv. jlj,yjt dbhnefkmyjt cjnhelybxtcndj ghb gkfybhjdfybb gjpdjkztn gjkexbnm ,jktt ub,re., njxye. byajhvfwb. b ,jktt jgthfnbdye. j,hfnye. cdzpm c xktyfvb rjvfyls ghjtrnf b bydtcnjhfvb.

ghfdktybt ghjtrnysv dpfbvjltqcndbtv

nthvbyf[ eghfdktybz ghjtrnfvb, ghjtrnyjt dpfbvjltqcndbt jpyfxftn 'aatrnbdyjt hfcghjcnhfytybt b c,jh ntreob[ ghjtrnys[ lfyys[, f nfr;t cdzpfyyjq rjhgjhfnbdyjq byajhvfwbb nfrb[ rfr cjj,otybz j cjdtofybz[ d rjvgfybb, ghjdthrf[, b n.l.

f hf,jxtq b pfdthif.otq cnflbb jykfqyjdfz cdzpm vj;tn ghbytcnb ,jkmibt dsujls. f pfdthif.otq cnflbb, rjnjhfz vj;tn ghjlkbnmcz jn ytcrjkmrb[ lytq lj ytcrjkmrb[ ytltkm, gkfybhjdobrb, ljk;ys gjkexfnm rfktylfhyst lfyyst t;tlytdyj. f;lsq 'nfg jnxtnyjcnb drk.xftn d ct,z c,jh b ddjl lfyys[, b[ fyfkbp, b jnxtn yf ntreobq vjvtyn, xnj,s cjcnfdbnm cgbcrb pflfxb lkz cktle.otuj 'nfgf. lyf fvthbrfycrfz rjvgfybz c'rjyjvbkf ,jktt 1 vbkkbjyf ljkkfhjd d ghjikjv ujle, gthtlfdfz byajhvfwb. c ghtlghbznbz yf rfhvfyyst rjvgm.nths vtytl;thjd ghjtrnjd, nfr xnj nt vjukb jnvtxfnm dsgjkytyyst hf,jns b pfuhe;fnm lfyyst j,hfnyj d rfktylfhysq gkfy, ghzvj yf vtcnt ghjdtltybz hf,jn. htpekmnfnt, dhtvz extnf dsgjkytyys[ hf,jn ,skj cjrhfotyj yf ytcrjkmrj lytq ,kfujlfhz ,jktt njxysv cjj,otybzv b ,jktt jgthfnbdyjq cdzpb.

ghfdktybt hbcrfvb

ghtltktybt hbcrjd, rjnjhst, dthjznyj, pfnhjyen ghjtrn b jgbcfybt [fhfrnthbcnbr rf;ljuj hbcrf, nhelys. pfdbcbvjcnb jn cbnefwbb, lkz yt,jkmijuj xbckf k.ltq xfcnj ytdjpvj;yj bltynbabwbhjdfnm dct hbcrb ghjtrnf. lyf bp dsujl jn uheggjdjq hf,jns d ht;bvt on line, pfrk.xftncz d djpvj;yjnb ghtljcnfdbnm ljcneg r byajhvfwbb ,jkmijve rjkbxtcnde k.ltq, jcj,tyyj ntv, rnj zdkztncz afrnbxtcrbv bcgjkybntktv hf,jn. nj j,tcgtxbdftn jghtltktybt hbcrjd, rjnjhst vjukb ,snm yt jxtdblys lkz herjdjlbntktq b hfcghtltktybt gjkyjvjxbq xktyjd rjvfyls yf dct[ ehjdyz[ jhufybpfwbb, j,tcgtxbdftn ekexitybt vjhfkmyjuj rkbvfnf, gjdsitybt ghjbpdjlbntkmyjcnb nhelf b ,jktt byajhvbhjdfyyjt ghbyznbt htitybz.

ghfdktybt gjcnfdrfvb

ghjikjv, yfgtxfnfyyst yf ,evfut pfzdrb yf nht,etvst vfnthbfks gthtlfdfkbcm gjcnfdobrfv, ghb 'njv gkfybhjdobrb yt lj rjywf pyfkb j gjnht,yjcnz[ ghjtrnf b bv ghb[jlbkjcm jhufybpjdsdfnm gjcnfdrb pfhfytt. tujlyz, rjvgfybb vjuen bcgjkmpjdfnm Internet, xnj,s d ht;bvt on-line jhufybpjdfnm gjcnfdre b gjkexfnm ntylthyst ghtlkj;tybz jn ghtldfhbntkmyj ytbpdtcnys[ ghjlfdwjd. ktrnhjyyfz rjvvthwbz 'nj nfr;t djpvj;yjcnm jhufybpjdfnm gjcnfdre njxyj dj dhtvz. heggjdfz hf,jnf d ht;bvt on-line nfr;t j,ktuxftn cdzpm vt;le gkfybhjdobrfvb, rjnjhst jghtltkz.n gjnht,yjcnb d vfnthbfkf[, b cyf,;tywfvb, jndtncndtyysvb pf gjcnfdrb.

ghfdktybt rfxtcndjv

fb,jktt ckj;yjq pflfxtq lkz vtytl;thf ghjtrnf zdkztncz j,tcgtxtybt 'aatrnbdyjuj ,fkfycf chjrjd, wtktq b cnjbvjcntq ghb j,tcgtxtybb yflkt;fotuj rfxtcndf hf,jn. tj,[jlbvj xnj,s vtytl;th ghjtrnf pfybvfkcz 'njq hf,jnjq gjcnjzyyj ghb eghfdktybb bpvtytybzvb b j,tcgtxbdfk cktljdfybt cnfylfhnfv rfxtcndf d rf;ljq xfcnb ghjtrnf. tv hfymit d ;bpytyyjv wbrkt ghjtrnf ,elen cltkfys bpvtytybz, ntv ghjot b vtytt ljhjujcnjzobv zdkztncz ghjwtcc. j'njve dhtvz, gjnhfxtyyjt yf cjdtofybz c bydtcnjhfvb d yfxfkt ghjtrnf cnjbn njuj.

gbcfybt cnhjub[ cnfylfhnjd rfxtcndf vj;tn, lj ytrjnjhjq cntgtyb, ,snm htpekmnfnjv cjdvtcnyjuj ecbkbz, yj wtkm rfxtcndtyyjq cdzpb pfrk.xftncz d djpvj;yjcnb uheggjdjq hf,jns xktyjd rjvfyls b djpvj;yjcnb dctulf ,snm d rehct djpvj;ys[ ghj,ktv. thdst cbcntvs jnxtnyjcnb j ghj,ktvys[ vtcnf[ ,fpbhjdfkbcm yf ,evf;ys[ yjcbntkz[ b c nheljv cjukfcjdsdfkbcm c lheubvb j,kfcnzvb eghfdktybz ghjtrnfvb, bkb, d ckexft hexyjuj ddjlf lfyys[, jnybvfkb ckbirjv vyjuj dhtvtyb. kfujljhz hfpdbnb. nt[yjkjubq, ntgthm 'njn ghjwtcc vj;tn dsgjkyznmcz d ht;bvt on-line.

ghfdktybt rfxtcndjv gjlj,yj eghfdktyb. hbcrfvb, d rjnjhjv xtv kexit jgbcfys d[jlyst 'ktvtyns, ntv dthjznytq, xnj ckexfqyst cj,snbz ,elen bvtnm ecgt[. jdhtvtyyst nt[yjkjubb ljcnegf r byajhvfwbb d ht;bvt on-line, lf.n ,jkmit djpvj;yjcntq lkz cdjtdhtvtyyjuj ljcnegf r lfyysv lkz ,jkmituj rjkbxtcndf xktyjd rjvfyls ghjtrnjd yf hfpkbxys[ ehjdyz[ jhufybpfwbb xtv, 'nj ,skj djpvj;yj ghb bcgjkmpjdfybb ,evf;ys[ nt[yjkjubq.

ghfdktybt byntuhfwbjyysvb ghjwtccfvb

jnz 'njn ghjwtcc ghbcencndjdfk dctulf, njkmrj ytlfdyj jy ,sk ajhvfkmyj jgbcfy. j jghtltktyb., byntuhfwbz pfrk.xftncz d rjjhlbyfwbb hf,jns c hfpkbxysvb gjlhzlxbrfvb, cbcntvfvb, rjvgjytynfvb, b lheubvb 'ktvtynfvb. frbv j,hfpjv, jyf pfnhfubdftn dct j,kfcnb eghfdktybz ghjtrnfvb.

fphf,jnrf b eghfdktybt ghjtrnyjq byajhvfwbjyyjq cbcntvjq - cfvfz nheljtvrfz pflfxf eghfdktybz ghjwtccjv byntuhfwbb b pfnhfubdftn dct cnflbb eghfdktybz ghjtrnfvb c yfxfkf b lj rjywf. jcnegyjcnm b njxyjcnm byajhvfwbjyyjq cbcntvs ekexiftn byajhvfnbdyjcnm ghjtrnf b ghbyznbt htitybq.

bhnefkmysq jabc ghjtrnf

jnht,yjcnm ctujlyziyb[ ghjtrnjd d jnkf;tyyjq uheggjdjq hf,jnt b cdzpb dscjrf rfr ybrjulf. kfujlfhz yjdjve gjrjktyb. bycnhevtynfkmys[ chtlcnd lkz eghfdktybz ghjtrnfvb, jcyjdfyys[ yf web-nt[yjkjubz[, rf;lsq xkty rjvfyls ghjtrnf vj;tn pfqnb yf wtynhfkbpjdfyysq cthdth rjvgfybb lkz hfcghjcnhfytybz bkb ddjlf gkfyjdjq byajhvfwbz j ghjtrnt.

ljgjkytybt r ybprbv yfrkflysv hfc[jlfv b cgjcj,yjcnb cdzpfnm utjuhfabxtcrb hfcchtljnjxtyys[ xktyjd rjvfyls ghjtrnf, 'nb ub,rbt, gkfnajhvj-ytpfdbcbvst ghbkj;tybz vjuen bcgjkmpjdfnm lkz hf,jns Internet, rjhgjhfnbdyst intranet, kjrfkmyst dsxbckbntkmyst ctnb b byntuhbhe.ncz c kexibvb ERP-cbcntvfvb.

nj htitybt ghtlcnfdkztn cj,jq bhnefkmysq jabc ghjtrnf, drk.xf.obq dct ytj,[jlbvst chtlcndf lkz jgthfnbdyjq uheggjdjq hf,jns b ecgtiyjuj dsgjkytybz ghjtrnf.

j,thn ldfhlc, t[ybxtcrbq bwt-ghtpbltyn Welcom

cnjxybr: www.projectmanagement.ru/
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank