ERP- .


   www.romver.ru
/ / ERP-( )

nf cnfnmz jgbcsdftn yt ghjcnj gjcnhjtybt rjvfyls ghb dytlhtybb ERP cbcntvs(ERP - Enterprise Resources Planning: gkfybhjdfybt htcehcjd ghjvsiktyyjuj ghtlghbznbz), jgbcfyyst d ytq ghbywbgs gjl[jlzn lkz dytlhtybz k.,jq cbcntvs yf ghtlghbznbb. nfnmz yfgbcfyf rdfkbabwbhjdfyyj b d jnkbxbt jn vyjub[ pfhe,t;ys[ fdnjhjd jxtym njxyj b uhfvjnyj. ,s yfpdfk tt ext,ysv gjcj,btv lkz ajhvbhjdfybz b hf,jns rjvfyls dytlhtybz. yf vj;tn vyjuj lfnm rfr herjdjlbntk. ghjtrnf, nfr b tuj gjlxbytyysv lkz gjybvfybz j,ob[ ghbywbgjd hf,jns d rjvfylt ghb dtltybb ghjtrnf yf ghtlghbznbb.


hb dytlhtybb ERP-cbcntvs ,jkmijt pyfxtybt ghbj,htnf.n pflfxb rjvveybrfwbq b cjdvtcnyjq hf,jns ghtlcnfdbntktq hfpkbxys[ b xfcnj rjyrehbhe.ob[ gjlhfpltktybq ghtlghbznbz

nj [jhjifz cbcntvf, ujdjhbn herjdjlbntkm ghjtrnf dytlhtybz, b njn afrn, xnj gjcnfdobrb ,elen tt gjcnjzyyj cjdthitycndjdfnm c bpvtytybtv nt[yjkjubb, jcj,tyyj j,yflt;bdftn. j ltqcndbntkmyj kb 'nj cfvfz kexifz ghjuhfvvf bp nt[, xnj ctujlyz tcnm yf hsyrt?

yf nfr ;t [jhjif, rfr k.,fz lheufz, b kexit, xtv vyjubt, jndtxftn rjycekmnfyn gj dytlhtyb.. tqxfc yf hsyrt ghtlkfuftncz ,jktt 200 ujnjds[ ERP-cbcntv b jyb bvt.n ,jkmit c[jlcnd, xtv hfpkbxbq. j lj,mtntcm kb ds ecgt[f c ERP-cbcntvjq, pfdbcbn jn rjvfyls, rjnjhfz ,eltn dytlhznm tt.

'dbl th,fql [1]

yenhtyyzz rekmnehf rf;ljuj ghtlghbznbz b eckjdbz dytlhtybz ERP-cbcntv gj-cdjtve eybrfkmys lkz rf;ljq rjvgfybb. lyfrj cktljdfybt jcyjdjgjkfuf.obv ghbywbgfv b rjywtgwbzv, ytcjvytyyj, gjvj;tn ghtlghbznb. cjplfnm 'aatrnbdye. cnhernehe ghjtrnf, ,tp rjnjhjq, rfr gjrfpsdftn ghfrnbrf, ytdjpvj;yj 'aatrnbdyjt b ecgtiyjt dytlhtybt ERP-cbcntvs.

lfyyjq cnfnmt hfccvfnhbdftncz jlyf bp cjcnfdkz.ob[ ghjtrnf dytlhtybz cbcntvs f bvtyyj k.lb, rjnjhst 'ne cbcntve ,elen dytlhznm. hjtrns dytlhtybz ERP-cbcntv hfccvfnhbdf.ncz ghbvtybntkmyj r ghjvsiktyysv ghtlghbznbzv chtlytuj vfcinf,f. f vtkrb[ ghtlghbznbz[ 'nb hf,jns vjuen cnhjbnmcz gj nfrjve ;t ghbywbge, ,jktt rhegyst ghtlghbznbz nht,e.n ghb dytlhtybb jcj,juj gjl[jlf. , 'njv nfr;t ,eltn egjvzyenj d lfkmytqitv.

nhernehf rjvfyls dytlhtybz

ytlhtybt cbcntvs jceotcndkztn rjvfylf, d rjnjhe. d[jlzn rjjhlbyfwbjyysq rjvbntn, herjdjlbntkm uheggs dytlhtybz (herjdjlbntkm ghjtrnf) b ytgjchtlcndtyyj uheggf dytlhtybz (uheggf ghjtrnf). ct jyb ljk;ys cjukfcjdsdfnm lheu c lheujv cdjb ltqcndbz, xnj gjpdjkbn gjkexbnm d bnjut [jhjij c,fkfycbhjdfyysq ghjtrn dytlhtybz ERP-cbcntvs. hb 'njv ytj,[jlbvj gjvybnm, xnj ghjtrns dytlhtybz ERP-cbcntv bvt.n cdjb jcj,tyyjcnb, xnj jghtltkztn cnhernehe rjvfyls ghjtrnf. nb jcj,tyyjcnb j,eckjdktys ght;lt dctuj ntv, xnj ERP-cbcntvs j[dfnsdf.n ghfrnbxtcrb dc. ltzntkmyjcnm ghtlghbznbz. j'njve ghb b[ dytlhtybb ,jkmijt pyfxtybt ghbj,htnf.n pflfxb rjvveybrfwbq b cjdvtcnyjq hf,jns ghtlcnfdbntktq hfpkbxys[ b xfcnj rjyrehbhe.ob[ gjlhfpltktybq ghtlghbznbz. b;t 'nb 'ktvtyns hfccvfnhbdf.ncz gjlhj,ytt.

jvfylf ghjtrnf

jjhlbyfwbjyysq rjvbntn

jjhlbyfwbjyysq rjvbntn ljk;ty cjcnjznm bp k.ltq, ;bpytyyj pfbynthtcjdfyys[ d ecgt[t ghjtrnf b bvt.ob[ pyfxbntkmyjt dkbzybt yf ghtlghbznbb, yj d cbke j,]trnbdys[ ghbxby yt hfcgjkfuf.ob[ ljcnfnjxysv dhtvtytv lkz ytgjchtlcndtyyjuj exfcnbz d hf,jnt yfl ybv. fr ghfdbkj, 'nj herjdjlbntkb bkb pfvtcnbntkb herjdjlbntktq jcyjdys[ jgthfwbjyys[ gjlhfpltktybq, pfnhfubdftvs[ dytlhtybtv cyf,;tybt, c,sn, ghjbpdjlcndj, gkfybhjdfybt, abyfycs, ,e[ufknthbz b n. g. lyfrj yt cnjbn drk.xfnm xtkjdtrf d rjjhlbyfwbjyysq rjvbntn njkmrj gjnjve, xnj jy zdkztncz herjdjlbntktv, bkb bp gjkbnbxtcrb[ cjj,hf;tybq. kexitv ckexft jy ghjcnj yt ,eltn hf,jnfnm, d [elitv cnfytn njhvjpjv ghjtrnf.

jkm rjjhlbyfwbjyyjuj rjvbntnf pfrk.xftncz d njv, xnj,s j,tcgtxbdfnm gjllth;re ghjtrnf b ,snm dytiytq rjynhjkbhe.otq bycnfywbtq. fcnj ujdjhzn, xnj nhb cfvs[ df;ys[ afrnjhf, dkbz.ob[ yf ecgt[ ghjtrnf, 'nj gjllth;rf dscituj herjdjlcndf, gjllth;rf dscituj herjdjlcndf b tot hfp gjllth;rf dscituj herjdjlcndf.

jjhlbyfwbjyysq rjvbntn b tuj xktys ljk;ys cktljdfnm xtnrjq cnhfntubb dpfbvjltqcndbz c jcnfkmysvb exfcnybrfvb ghjtrnf. b[ pflfxb yt d[jlbn htitybt rjyrhtnys[ hf,jxb[ djghjcjd, jlyfrj jyb ljk;ys gjcnjzyyj ghjzdkznm dybvfybt r ghjtrne b jrfpsdfnm dczxtcre. gjllth;re uheggt dytlhtybz. yb yt ljk;ys gththfcghtltkznm ecbkbz uheggs dytlhtybz, buyjhbhjdfnm dscrfpsdftvst uheggjq ghtlkj;tybz b cnfdbnm gjl cjvytybt rjvgtntywb. herjdjlbntkz uheggs. tcj,k.ltybt 'nb[ nht,jdfybq dspjdtn gjnth. vjnbdfwbb d hzlf[ uheggs dytlhtybz.

jjhlbyfwbjyysq rjvbntn ljk;ty cj,bhfnmcz gj rhfqytq vtht hfp d vtczw lkz j,ce;ltybz [jlf ghjtrnf, ,eleob[ 'nfgjd b htpekmnfnjd dsgjkytyys[ hf,jn.

ckexft dytlhtybz cbcntvs yf vfkjv ghtlghbznbb (vtytt 200 xtkjdtr) cjplfybt rjjhlbyfwbjyyjuj rjvbntnf yt dctulf wtktcjj,hfpyj. lfyyjq cbnefwbb aeyrwbb rjjhlbyfwbjyyjuj rjvbntnf vj;tn dsgjkyznm jlby xtkjdtr rnj-kb,j bp herjdjlbntktq ghtlghbznbz bkb lf;t herjdjlbntkm uheggs dytlhtybz. lyfrj ytj,[jlbvj exbnsdfnm cdzpfyyst c nfrbv htitybtv hbcrb.

j cdjtq cenb ERP-cbcntvs zdkz.ncz byntuhbhjdfyysvb, b ghb b[ bcgjkmpjdfybb hfytt xtnrj jghtltktyyst aeyrwbb jnltkjd ghtlghbznbz xfcnj gthtgktnf.ncz. cbke 'njuj ghb dytlhtybb cbcntvs ghjbc[jlbn gththfcghtltktybt ,bpytc-aeyrwbq vt;le ghtlcnfdbntkzvb hfpkbxys[ gjlhfpltktybq. ckexft rjyrehbhe.ob[ jnltkjd* nfrjt gththfcghtltktybt hjktq xfcnj dspsdftn rjyakbrnyst cbnefwbb, hfphtibnm rjnjhst vjuen kb,j herjdjlbntkb 'nb[ gjlhfpltktybq, kb,j xtkjdtr, jlbyfrjdj [jhjij gjybvf.obq b[ aeyrwbb b bvt.obq pyfxbntkmysq dtc d jhufybpfwbb. ckb herjdjlbntkm ghjtrnf bkb jlby bp herjdjlbntktq ghtlghbznbz, djpukfdkz.obt ghjtrn, yt j,kflf.n gjkyjq rfhnbyjq aeyrwbjybhjdfybz rjvgfybb bkb, [e;t njuj, jrfpsdf.n ghtlgjxntybt rfrjve-kb,j gjlhfpltktyb., 'nj vj;tn ghbdtcnb r ytrjhhtrnyjve jgbcfyb. ,bpytc-ghjwtccjd d ERP-cbcntvt, f d lfkmytqitv b r vfkj'aatrnbdyjve tt bcgjkmpjdfyb.. fghbvth, tckb ghtlghbznbt cnfdbn wtkm. dytlhtybz ERP-cbcntvs gjdsitybt 'aatrnbdyjcnb hf,jns gjlhfpltktybq c,snf/vfhrtnbyuf b ehjdyz j,cke;bdfybz rkbtynjd, yfpyfxtybt yf hjkm herjdjlbntkz ghjtrnf lbhtrnjhf gj c,sne/vfhrtnbyue yt ,eltn ghfdbkmysv htitybtv. lfyyjv ckexft, c ,jkmijq ljktq dthjznyjcnb, yt ,eltn eltktyj pyfxbntkmyjuj dybvfybz aeyrwbzv gkfybhjdfybz b ghjbpdjlcndf, aeyrwbzv, jn rjnjhs[ nfr;t pfdbcbn ehjdtym j,cke;bdfybz rkbtynf.

erjdjlbntkm uheggs dytlhtybz

erjdjlbntkm uheggs dytlhtybz 'nj jcyjdyjt kbwj, j,tcgtxbdf.ott abpbxtcrjt ghjldb;tybt ghjtrnf. hjvt njuj, jy zdkztncz jcyjdysv gjchtlybrjv vt;le ghtlghbznbtv b ghtlcnfdbntkzvb gjcnfdobrf cbcntvs bkb rjycfknbyujdjq abhvs, tckb nfrjdst ghbdktrf.ncz d ghjtrn. y ljk;ty j,tcgtxbnm xtnrjt dbltybt ghjtrnf e uheggs dytlhtybz, rjynhjkbhjdfnm [jl hf,jn b dtcnb lbfkju c xktyfvb uheggs d j,kfcnz[ b[ jndtncndtyyjcnb. njn xtkjdtr ljk;ty evtnm ghtldbltnm gjnht,yjcnb, rjnjhst vjuen djpybryenm yf 'nfgf[ dytlhtybz, f nfr;t j,tcgtxbnm j,extybt xktyjd uheggs dytlhtybz yf jnltkmys[ cgtwbfkmys[ rehcf[ d hfvrf[ ghjtrnf.

erjdjlbntkm ghjtrnf vj;tn zdkznmcz ghtlcnfdbntktv jlyjuj bp gjlhfpltktybq ghtlghbznbz, yj jy yt ljk;ty jrfpsdfnm c 'njq gjpbwbb lfdktybt yf xktyjd uheggs dytlhtybz, ghtlcnfdkz.ob[ lheubt gjlhfpltktybz. nj vj;tn jrfpfnm j,ott ytufnbdyjt djpltqcndbt yf uhegge dytlhtybz b ecnfyjdbnm cbcntve ;tcnrjuj rjvfylyj-flvbybcnhfnbdyjuj eghfdktybz, xnj ytljgecnbvj.

pfbvjltqcndbt vt;le uheggjq dytlhtybz b jcnfkmysvb gjlhfpltktybzvb yf ghtlghbznbb ljk;yj ghjbc[jlbnm bcrk.xbntkmyj xthtp herjdjlbntkz uheggs b, cktljdfntkmyj, jy ljk;ty dkfltnm dctq byajhvfwbtq gj ghjtrne. erjdjlbntkm uheggs ljk;ty rjjhlbybhjdfnm hfphtitybt dyenhtyyb[ b dytiyb[ rjyakbrnjd. uj pflfxf yfghfdkznm hf,jns d heckj, cjukfce.ottcz c vytybtv rjjhlbyfwbjyyjuj rjvbntnf b cdjbvb cj,cndtyysvb ghtlcnfdktybzvb j djpvj;ys[ ekexitybz[ ,bpytcf ghtlghbznbz.

erjdjlbntkm ghjtrnf ljk;ty 100% cdjtuj hf,jxtuj dhtvtyb gjcdzofnm ghjtrne. jdvtotybt 'njq ltzntkmyjcnb c dsgjkytybtv lheub[ j,zpfyyjcntq d pyfxbntkmyjq cntgtyb gjdsiftn hbcr ytelfxb ghjtrnf.

jdhtvtyyfz abkjcjabz eghfdktybz ghjvsiktyysv ghtlghbznbtv pfrk.xftncz d njv, xnj d rfxtcndt herjdjlbntkz ghjtrnf ljk;ty dscnegfnm dctcnjhjyyt hfpdbnsq xtkjdtr. bvtyyj 'njn ghbywbg htrjvtyle.n dtleobt pfgflyst ghjvsiktyyst rjycekmnfyns [2].

hb gthds[ gjgsnrf[ dytlhtybz ERP-cbcntv yf fgflt, f ctqxfc b d jccbb, herjdjlbntktv ghjtrnf xfcnj yfpyfxfkcz herjdjlbntkm -jnltkf (jnltkf ), nfr rfr byntuhbhjdfyyst cbcntvs eghfdktybz hfcwtybdfkbcm njkmrj rfr ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt. frjq gjl[jl dspsdftn jghtltktyyst ghj,ktvs. fghbvth, herjdjlbntkm rfrjuj-kb,j gjlhfpltktybz dctulf vj;tn crfpfnm: yf (cbcntvf) yt hf,jnftn, jyf yt gjl[jlbn lkz yfib[ vtnjljd dtltybz ,bpytcf. jpmvb 'ne rjvgm.nthye. ghjuhfvve b yfcnhjq nfr, xnj,s jyf hf,jnfkf yjhvfkmyj. frjq gjl[jl dtltn r vyjujxbcktyysv pflth;rfv dytlhtybz, gjkyjq gthtltkrt byntuhbhjdfyys[ cbcntv eghfdktybz b gjntht xedcndf cj,cndtyyjcnb e gjkmpjdfntktq.

hjvt njuj, jnltk (nfr ;t, rfr b tuj herjdjlbntkm) jhbtynbhjdfy yf rkbtynjd, rjnjhsvb lkz ytuj zdkz.ncz rjytxyst gjkmpjdfntkb lheub[ gjlhfpltktybq ghtlghbznbz. nj, d cdj. jxthtlm, cnfdbn jnltk d ldecvscktyye. cbnefwb.: pflfxf jnltkf j,ktuxbnm ;bpym rjytxysv gjkmpjdfntkzv, xnj yt dctulf j,zpfntkmyj ghb dytlhtybb ERP-cbcntv. fbkexifz hjkm jnltkf d ghjwtcct dytlhtybz jceotcndktybt nt[ybxtcrjq gjllth;rb, yj ybrfr yt herjdjlcndj dytlhtybtv.tj,[jlbvj jnvtnbnm, xnj ERP-cbcntvf ght;lt dctuj ,bpytc-cbcntvf, f yt rjvgm.nthyfz ghjuhfvvf. j'njve ds,bhfnm b dytlhznm tt ljk;ys k.lb, ght;lt dctuj [jhjij jhbtynbhe.obtcz d ,bpytct ghtlghbznbz. cbke 'njuj herjdjlbntkm ghjtrnf ljk;ty j,kflfnm dctcnjhjyybvb pyfybzvb j vtnjlf[ dtltybz ,bpytcf, cgjcj,yjcnzvb j,exfnm k.ltq b ghtgjlyjcbnm bv wtkjcnyjt dbltybt aeyrwbjybhjdfybz ghtlghbznbz.

nj,s ds,hfnm herjdjlbntkz ghjtrnf ghfdbkmyj, djj,hfpbnt cktle.obq hfpujdjh vt;le utythfkmysv lbhtrnjhjv ghtlghbznbz b rjycekmnfynjv gj dytlhtyb..

: s yt vj;tv gjpdjkbnm ct,t jcdj,jlbnm jlye bp rk.xtds[ b yfb,jktt cgjcj,ys[ abueh d eghfdktybb ghtlghbznbtv b yf 100% cltkfnm tuj herjdjlbntktv ghjtrnf. yfc ytn lkz ytuj pfvtys. s ljk;ys dpznm yf hf,jne herjdjlbntkz ghjtrnf cj cnjhjys.

: cfvjv ltkt? htlgjkj;bv, xnj jlby bp dfib[ rk.xtds[ herjdjlbntktq pfdnhf (yt lfq ju) gjgfltn gjl nhfvdfq. s ujdjhbnt, xnj dfif rjvgfybz gthtcnfytn hf,jnfnm bp-pf 'njuj?

: levf., ytn.

: nj ,s ds cltkfkb d 'njv ckexft?

: fr z e;t crfpfk, e yfc ytn lkz ytuj pfvtys. fv ghbikjcm ,s yfyznm lheujuj xtkjdtrf cj cnjhjys.

: nkbxyj. htlgjkj;bnt, xnj bvtyyj 'nf ,tlf ckexbkfcm c jlyjq bp dfib[ rk.xtds[ abueh. j tcnm cltkfqnt tuj herjdjlbntktv ghjtrnf cj 100-ghjwtynyjq pfuheprjq. pfntv, tckb 'nj f,cjk.nyj ytj,[jlbvj, yfqvbnt yjdjuj herjdjlbntkz tve yf cvtye [4].

sdjl. ckb yf dfitq jhufybpfwbb ybrfr yt jnhfpbkjcm nj, xnj jlby bp tt herjdjlbntktq cnfk herjdjlbntktv ghjtrnf b gthtcnfk dsgjkyznm cdjb ghzvst j,zpfyyjcnb, pyfxbn, dfi herjdjlbntkm ghjtrnf, gj-dblbvjve, yt njn xtkjdtr. yfj,jhjn, tckb ds ds,hfkb xtkjdtrf, rjnjhjuj ds vj;tnt gjpdjkbnm ct,t jcdj,jlbnm d yfbvtymitq vtht dfi ds,jh dthysq.

j tcnm ds,jh herjdjlbntkz ghjtrnf vj;tn hfccvfnhbdfnmcz rfr gthdsq ntcn, rjnjhsq gjrfpsdftn, yfcrjkmrj herjdjlcndj pfbynthtcjdfyj d ecgt[t dytlhtybz.

tj,[jlbvj jnvtnbnm, xnj herjdjlbntkm uheggs dytlhtybz ljk;ty jlyjdhtvtyyj j,kflfnm rfr cgjcj,yjcnzvb dbltnm j,oe. rfhnbye aeyrwbjybhjdfybz ghtlghbznbz, nfr b rfxtcndfvb kblthf. fr e;t ujdjhbkjcm, jy ghtgjlyjcbn j,ott dbltybt [jlf dytlhtybz rf;ljve xktye uheggs b jceotcndkztn rjynhjkm yfl [jljv dsgjkytybz 'nfgjd ghjtrnf. cj,tyyj 'nj frnefkmyj lkz vfks[ ghtlghbznbq, ult herjdjlbntkm ghjtrnf vj;tn jlyjdhtvtyyj dsgjkyznm b aeyrwbb rjjhlbyfwbjyyjuj rjvbntnf. ,jkmib[ rjvgfybz[ bkb ghb jlyjdhtvtyyjv bkb gjcktljdfntkmyjv dytlhtybb yf uheggt ghtlghbznbq (yfghbvth, [jklbyu) dybvfybt herjdjlbntkz uheggs dytlhtybz ,jkmit cvtoftncz d cnjhjye eghfdktybz [jljv hf,jn b ecnhfytybz ghtgzncndbq yf genb hfpdbnbz ghjtrnf. y gjllth;bdftn cdzpb c dytiybvb j,]tlbytybzvb, pfltqcndjdfyysvb d ghjtrnt, pfybvftncz gjlujnjdrjq gjlhfpltktybq ghtlghbznbz r djpvj;ysv bpvtytybzv, rjnjhst vjuen djpybryenm d ,eleotv, hfphtiftn rjyakbrnyst cbnefwbb dyenhb uheggs dytlhtybz. 'njv ckexft, jlyfrj, lkz rf;ljuj bp ghtlghbznbq [jklbyuf ljk;yf ,snm cjplfyf cdjz uheggf dytlhtybz dvtcnt cj cdjbv kblthjv, jndtxf.obv pf kjrfkmyjt dytlhtybt.

heggf dytlhtybz

f uheggt dytlhtybz kt;bn jcyjdyfz yfuheprf gj dsgjkytyb. hf,jn, cdzpfyys[ c dytlhtybtv ERP-cbcntvs yf dctv ghtlghbznbb. hb ajhvbhjdfybb uheggs dytlhtybz ytj,[jlbvj j,tcgtxbnm d[j;ltybt d tt cjcnfd ghtlcnfdbntktq dct[ cke;, ghtlghbznbz, pfnhfubdftvs[ dytlhtybtv.

gnbvfkmyjt rjkbxtcndj xktyjd d uheggt dytlhtybz lkz chtlytuj ghtlghbznbz 'nj itcnm-djctvm xtkjdtr. ckb uheggf dytlhtybz vyjuj vtymit, nj ,eltn ljcnfnjxyj ckj;yj dytlhbnm cbcntve yf dctv ghtlghbznbb chfpe. hjvt njuj, 'nj vj;tn crfpfnmcz yf rfxtcndt ghbyzns[ htitybq. ckb ;t uheggf ckbirjv ,jkmifz, nj drkfl xktyjd uheggs, cgjcj,yjcnm ghbyznbz htitybz b 'aatrnbdyjcnm dsgjkytybz pflfx dytlhtybz vjuen pyfxbntkmyj egfcnm.

twtktcjj,hfpyj drk.xfnm d uhegge dytlhtybz cdsit ltcznb xtkjdtr, nfr rfr d 'njv ckexft uheggf cnfyjdbncz nhelyjeghfdkztvjq [4]. hb ytj,[jlbvjcnb edtkbxtybz rjkbxtcndf xtkjdtxtcrb[ htcehcjd, pfltqcndjdfyys[ dj dytlhtybb**, ghtlgjxnbntkmytt cjplfdfnm ytcrjkmrj jnltkmys[ uhegg gj jlyjq yf rf;ljt ghtlghbznbt bkb cathe ,bpytcf. j herjdjlcndj bvb jceotcndkznm bp jlyjuj wtynhf (jlybv xtkjdtrjv). hbvths dytlhtybq ERP-cbcntv gjrfpsdf.n, xnj nfrfz jhufybpfwbz htcehcjd xfcnj cgjcj,cndetn hfpdbnb. cjhtdyjdfntkmyjuj le[f, xnj ghb evtkjv eghfdktybb gjkj;bntkmyj crfpsdftncz yf hfpdbnbb ghjtrnf.

hfdbkj ds,jhf xktyjd uheggs dytlhtybz pfrk.xftncz d cktle.otv: p rf;ljuj gjlhfpltktybz gj jlyjve ghtlcnfdbntk., rjnjhjuj jhufybpfwbz vj;tn gjpdjkbnm dsltkbnm gjl ghjtrn b rjnjhjuj ds [jnbnt dbltnm d uheggt dytlhtybz [4]. nj jxtym njxyjt dshf;tybt, jnhf;f.ott nht,jdfybz r yfdsrfv rf;ljuj xktyf uheggs. ktys uheggs dytlhtybz ljk;ys dbltnm dc. cbnefwb. wtkbrjv, lkz njuj xnj,s gthtdtcnb ,bpytc-ghjwtccs ghtlghbznbz yf rfxtcndtyyj ,jktt dscjrbq ehjdtym. yb ljk;ys evtnm vsckbnm ibht, yt;tkb d hfvrf[ b[ ghjatccbjyfkmyjq ltzntkmyjcnb. f;lsq xkty uheggs dytlhtybz ljk;ty dpznm yf ct,z gjkye. jndtncndtyyjcnm pf gjybvfybt cdjtq aeyrwbjyfkmyjq j,kfcnb b j,kfcntq, c rjnjhsvb bv ghb[jlbncz cnfkrbdfnmcz d ghjwtcct ytgjchtlcndtyyjq hf,jns yf ghtlghbznbb.

ktys uheggs dytlhtybz ljk;ys ytcnb jndtncndtyyjcnm pf rfxtcndj b chjrb dsgjkytybz djpkj;tyys[ yf yb[ pflfx. j'njve ghb gkfybhjdfybb ghjtrnf ytj,[jlbvj jwtybnm, crjkmrj dhtvtyb b htcehcjd gjyflj,bncz xktyfv uheggs dytlhtybz lkz njuj, xnj,s dsgjkyznm hf,jne d hfvrf[ ghjtrnf, f nfr;t jghtltkbnm caths b[ jndtncndtyyjcnb. nj vj;tn gjnht,jdfnm gthtlfxb bv ljgjkybntkmys[ gjkyjvjxbq, dsltktybz htcehcjd, dhtvtyyjuj bpvtytybz b[ hf,jxb[ gjpbwbq.

cyjdyjt nht,jdfybt r xktyfv uheggs dytlhtybz: nt, rnj ,eltn cbcntve bcgjkmpjdfnm, ljk;ys tt b dytlhznm.

jpvj;yst ghj,ktvs b rjyakbrns, f nfr;t cgjcj,s b[ ghtljndhfotybz

f;t bltfkmysq gjl,jh gthcjyfkf yt bp,fdkztn jn gjzdktybz ghj,ktv b djpybryjdtybz rjyakbrnjd d rjvfylt dytlhtybz. nb ghj,ktvs kt;fn ght;lt dctuj d j,kfcnb cyb;tybz vjnbdfwbb b kbxyjq pfbynthtcjdfyyjcnb b ghbdjlzn r gjntht 'aatrnbdyjcnb b rfxtcndf hf,jn.

scitt herjdjlcndj ghtlghbznbz ljk;yj ltrkfhbhjdfnm dscjxfqie. ghbjhbntnyjcnm ghjtrnf b pfzdbnm j gjkyjq gjllth;rt rjvfyls ghjtrnf. tkb b pflfxb ghjtrnf d rjyntrcnt htitybz rhbnbxtcrb df;ys[ lkz ghtlghbznbz djghjcjd ljk;ys ,snm gjcnfdktys gthtl uheggjq dytlhtybz ljcnfnjxyj xtnrj.

,ce;ltybt ntreob[ ltk, fyfkbp cjcnjzybz ghjtrnf b j,vty vytybzvb vt;le ghtlcnfdbntkzvb uheggs dytlhtybz b rjjhlbyfwbjyyjuj rjvbntnf ljk;ys ghjdjlbnmcz yf gjcnjzyyjq jcyjdt. gjhyst djghjcs b cgjcj,s htitybz rjyakbrnys[ cbnefwbq ljk;ys j,ce;lfnmcz gjkysv cjcnfdjv uheggs dytlhtybz, ghb ytj,[jlbvjcnb yf rjjhlbyfwbjyyjv cjdtnt. f;lsq xkty uheggs ghtlcnfdkztn cdjt gjlhfpltktybt b, cktljdfntkmyj, bvttn cj,cndtyyjt dbltybt ghj,ktv b vtnjljd b[ htitybz. lbysq gjhzljr b yjhvs dpfbvjltqcndbz ljk;ys dshf,fnsdfnmcz c extnjv 'nb[ hfpkbxbq d gjl[jlf[.

heujq gjntywbfkmysq bcnjxybr rjyakbrnys[ cbnefwbq 'nj ghbjhbntns eghfdktybz b jwtyrf ghjbpdjlbntkmyjcnb. ,]tv yfuheprb xktyjd uheggs dytlhtybz ljk;ty ,snm ghfdbkmyj jwtyty, b lkz dsgjkyztvs[ bvb hf,jn ytj,[jlbvj hfccnfdbnm ghbjhbntns. erjdjlcndj b rjjhlbyfwbjyysq rjvbntn ljk;ys jcjpyfdfnm, xnj ,tp dsltktybz ljcnfnjxys[ xtkjdtxtcrb[ htcehcjd, ghjdtltybz gjkyjwtyyjuj j,extybz b jhufybpfwbb cnbvekbhjdfybz ytdjpvj;yj j;blfnm jn xktyjd uheggs dytlhtybz fltrdfnyjq jnlfxb.

ytlhtybt cbcntvs cfvj gj ct,t zdkztncz xhtpdsxfqyj bynthtcysv b pf[dfnsdf.obv ghjwtccjv, nfr rfr 'nj ghbdyjcbn yjdst gjpbnbdyst bpvtytybz d hf,jne gjlhfpltktybq. lyfrj ytkmpz c,hfcsdfnm cj cxtnjd njn afrn, xnj ghjwtcc dytlhtybz zdkztncz ljcnfnjxyj lkbntkmysv b cjghjdj;lftncz gjdsityyjq 'vjwbjyfkmyjcnm. b cnhtccjdsvb cbnefwbzvb. f rf;ljv ghtlghbznbb tcnm 'ynepbfcns, yj dhzl kb yfqltncz vyjuj k.ltq, rjnjhst ,elen yf ghjnz;tybb ujlf-lde[ gjcnjzyyj gththf,fnsdfnm.

fr ghfdbkj, xktys uheggs dytlhtybz dsgjkyz.n gfhfkktkmyj cdjb ytgjchtlcndtyyst j,zpfyyjcnb yf ghtlghbznbb b j,zpfyyjcnb xktyf uheggs dytlhtybz d hfvrf[ ghjtrnf. 'njq cbnefwbb ytj,[jlbvj: 1) yt gjjohznm d abyfycjdjv gkfyt xktyjd uheggs dytlhtybz pf cjdvtotybt lde[ hf,jn; 2) fltrdfnyj jwtybdfnm b[ drkfl d j,ott ltkj.

snm xktyjv uheggs dytlhtybz jxtym gjxtnyj, yj jncencndbt ljgjkybntkmyjq rjvgtycfwbb, rfr ghfdbkj, ghbdjlbn r gjntht vjnbdfwbb. cnjhbxtcrb ckj;bkjcm, xnj jwtyrf ltqcndbq cjnhelybrf d jcyjdyjv pfdbcbn jn njuj, yfcrjkmrj ecgtiyj jy hf,jnftn yf cdjtv ytgjchtlcndtyyjv hf,jxtv vtcnt. ckb ;t ,eltn gjcnhjtyf cbcntvf extnf drkflf xktyf uheggs dytlhtybz d ghjtrn, nj 'nj ufhfynbhetn, xnj jy ,eltn kexit jcjpyfdfnm cj,cndtyye. pyfxbvjcnm, f nfr;t ghtljcnfdbn tve ljgjkybntkmyst cnbveks r gjdsityb. 'aatrnbdyjcnb dsgjkyztvs[ hf,jn.

vtcnt c ntv vjhfkmyjt b vfnthbfkmyjt gjjohtybt uheggs dytlhtybz vj;tn cnfnm bcnjxybrjv lheub[ rjyakbrnys[ cbnefwbq, rfr d ghtltkf[ uheggs, nfr b ghb dpfbvjltqcndbb c lheubvb gjlhfpltktybzvb ghtlghbznbz. eotcndetn vyj;tcndj cbcntv gjjohtybq, rjnjhst vj;yj bcgjkmpjdfnm d wtkz[ gjdsitybz vjnbdfwbb [4]. .,fz bp yb[ ljk;yf ,snm nofntkmyj dpdtityf c gjpbwbb tt dkbzybz yf hf,jne uheggs.

cnjxybr: www.caseclub.ru thutq bnthrby
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank