-. . .


   www.romver.ru
/ / -( )

ynthytn-vfufpbys bpyenhb
  
f ctujlyziybq ltym vj;yj ujdjhbnm j dphsdjj,hfpyjv hjcnt 'ktrhjyyjq rjvvthwbb. ktrnhjyyfz rjvvthwbz j,ibhyf b gj rjkbxtcnde djpvj;ys[ cgjcj,jd b gj cdjtq cgtwbabrfwbb. nj pfcnfdkztn ghjlfdwjd, d wtkjv ytljdthxbdj jnyjczob[cz r yjdjddtltybzv, bcrfnm djpvj;yjcnb ghjlf;b xthtp bynthytn.

fvsv ghjcnsv htitybtv d 'ktrnhjyyjq njhujdkt vj;yj cxbnfnm hfpvtotybt j,]zdktybz j ghjlf;t yf dbhnefkmyjq ljcrt j,]zdktybq (www.kuldnebors.ee, www.soov.ee). 'njv ckexft yf ljk. cbcntvs kj;bncz njkmrj pflfxf jnj,hf;tybz rjhhtrnyjq byajhvfwbb j njdfht bkb eckeut. jvveybrfwbz c gjregfntktv, ds,jh yfbkexituj ghtlkj;tybz wtkbrjv kj;fncz yf gktxb ghjlfdwf.


jktt ckj;ysv, yj b bynthtcysv, zdkztncz ghjdtltybt bynthytn-ferwbjyf. ltcm yf  ljk. 'ktrnhjyyjq cbcntvs kj;bncz rfr ghjdtltybt ferwbjyf, nfr b j,vty rjynfrnysvb lfyysvb vt;le ghjlfdwjv b gjregfntktv. tpeckjdyj, dct ghjwtccs fdnjvfnbpbhjdfnm ytkmpz, gj'njve ghjlfdtw ljk;ty cdzpsdfnmcz c rf;lsv gjregfntktv, gjlhj,yj erfpsdfz cgjcj,s ljcnfdrb b jgkfns.
 

tv yt vtytt, ghb njhujdkt yf nfrb[ htcehcf[, rfr osta.ee, ebay.de, sbe.ee nfr;t  bvttncz djpvj;yjcnm fdnjvfnbpfwbb cjgencnde.ob[ ghjwtccjd 'ktrnhjyyjq njhujdkb. ckb ghjlfncz njdfh jlyjuj yfghfdktybz, yfghbvth, 'ktrnhjybrf bkb abkmvs, nj jgkfne b ljcnfdre njdfhf vj;yj cnfylfhnbpbhjdfnm. kz ghjlfdwjd d 'njv ckexft yfb,jktt jgnbvfkmysv zdkztncz dfhbfyn jnrhsnbz bynthytn-vfufpbyf yf dbhnefkmys[ njhujds[ gkjoflz[. fghbvth, yf SBE.EE gfrtn Basic Store (50 rhjy d vtczw) lfn djpvj;yjcnm hfpvtcnbnm yf gjkrf[ bynthytn-vfufpbyf 20 tlbybw njdfhf. fvsq ljhjujq gfrtn j,jqlncz e;t d 250 rhjy d vtczw, jlyfrj, pf 'ne cevve ghjlfdtw gjkexftn djpvj;yjcnm hfpvtcnbnm e;t 1000 yfbvtyjdfybq njdfhjd. nj, ghfrnbxtcrb, fccjhnbvtyn chtlytuj vfufpbyf.


nrhsnbt bynthytn-vfufpbyf ytgjchtlcndtyyj yf dbhnefkmys[ njhujds[ gkjoflz[ zdkztncz kexibv dfhbfynjv lkz ghjdthrb djpvj;yjcnb njhujdkb xthtp bynthytn. 'njv ckexft yt ghb[jlbnmcz hbcrjdfnm pyfxbntkmyjq cevvjq lkz hfphf,jnrb eybrfkmyjuj lbpfqyf, cj,cndtyyjq cbcntvs eghfdktybz rjyntynjv (Content Managment System CMS), f nfr;t lkz ghbdktxtybz rkbtynjd. kfltktw bynthytn-vfufpbyf fdnjvfnbxtcrb gjkexftn d rfxtcndt cdjtq felbnjhbb dtcm rheu gjkmpjdfntktq cjjndtncnde.otq njhujdjq cbcntvs.


nrhsnbt bynthytn-vfufpbyf yf jnltkmyjv ljvtyyjv bvtyb, nfrb[, rfr, yfghbvth, www.ox.ee, www.softkey.ee jghfdlfyj njkmrj d ckexft ltqcndbntkmyj ,jkmib[ j,]vjd njhujdkb (yfxbyfz jn 5000 hfpkbxys[ yfbvtyjdfybq njdfhjd) kb,j d ckexft eprjuj gjpbwbjybhjdfybz, yfghbvth www.uhkekingitus.ee. kz nfrb[ dfhbfynjd njhujdkb SBE nfr;t ghtlkfuftn e;t ujnjdsq yf,jh htitybq.

hjwtcc pfgecrf bynthytn-vfufpbyf cjcnjbn bp ytcrjkmrb[ cnfylfhnys[ 'nfgjd. f gthdjv 'nfgt nht,etncz pfhtubcnhbhjdfnm ljvtyyjt bvz, ds,hfnm [jcnbyu (vtcnj, ult ,eltn ,fpbhjdfnmcz ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt bynthytn-vfufpbyf) b ecnfyjdbnm ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt CMS yf cthdth. f dnjhjv 'nfgt yf CMS ecnfyfdkbdf.ncz ljgjkybntkmyst vjlekb (yfghbvth vjlekb j,hf,jnrb gkfnt;tq, djpvj;yjcnb rjvvtynbhjdfybz njdfhjd b n.l.). ltcm ;t ghjbc[jlbn gjlujyrf lbpfqyf vfufpbyf gjl nht,jdfybz rkbtynf. f nhtnmtv 'nfgt ghjbc[jlbn ntcnbhjdfybt aeyrwbjyfkmyjcnb dctq cbcntvs, t kjrfkbpfwbz (gthtdjl cfqnf yf ytj,[jlbvsq zpsr, d cjjndtncndbt c vtcnysvb eckjdbzvb).

thdst nhb 'nfgf cdjlzncz, d jcyjdyjv, r ghfdbkmyjq gjcnfyjdrt nt[ybxtcrjuj pflfybz b d ,jkmibycndt cdjv cnfylfhnys, nj gjcktlybq 'nfg 'nfg hfcrhenrb bynthytn-vfufpbyf ghfrnbxtcrb dctulf nht,etn ytcnfylfhnys[ htitybq b gj'njve jxtym xfcnj yt bvttn rjyrhtnyjuj vt[fybpvf wtyjj,hfpjdfybz.

 

tyf htfkbpfwbb gthds[  nh[ 'nfgjd ([jcnbyu, CMS, ljgjkybntkmyst vjlekb), d ,jkmibycndt ckexftd, kt;bn d rjyrhtyns[ wtyjds[ lbfgfpjyf[.  tyf hfcrhenrb vfufpbyf, d chtlytv lkz cnjybb, cjcnfdkztn 10000-50000 rhjy. ktletn, jlyfrj jnvtnbnm, xnj d j,kfcnb bynthytn-vfhrtnbyuf vj;yj bcgjkmpjdfnm ytcnfylfhnyst htitybz, rjnjhst gjpdjkz.n c'rjyjvbnm ltcznrb nsczx rhjy.

 

aatrnbdyjcnm hf,jns bynthytn-vfufpbyf jghtltkztncz ytcrjkmrbvb cgjcj,fvb. jcyjdt gjregrb kt;bn wtgjxrf jctnbntkm - fhtubcnhbhjdfdibqcz gjkmpjdfntkm - jregfntkm. yfkbp 'njq wtgjxrb gjpdjkztn dszdbnm ghj,ktvyst vtcnf d hf,jnt bynthytn-vfufpbyf. cyjdyst vjvtyns, nht,e.obt ghbcnfkmyjuj dybvfybz cj cnjhjys dkfltkmwf vfufpbyf cktle.obt:

    * nyjitybt rjkbxtcndf gjctnbntktq vfufpbyf r rjkbxtcnde cjdthibdib[ gjregre. ckb jlyf gjregrf ghb[jlbncz yf 100 b ,jktt gjctotybq, nj bvttn cvsck hfccvjnhtnm elj,cndj gjkmpjdfybz vfufpbyjv (usability) f nfr;t ghjcnjne htubcnhfwbb.

    * nyjitybt rjkbxtcndf gjregfntktq cjdthibdib[ gjdnjhye. gjregre r rjkbxtcnde gjregfntktq cjdthibdib[ gthde. gjregre. ckb gjregfntkm yt djpdhfoftncz d vfufpby cgecnz ytrjnjhjt dhtvz, nj, djpvj;yj, tuj yt ecnhfbdf.n ckj;yjcnb d jgkfnt b ljcnfdrt, kb,j jy gjkexftn kexibt ghtlkj;tybz jn rjyrehtynjd

f eljdktndjhyyjcnm gjregfntktq bynthytn-vfufpbyf dkbz.n b nfrbt afrnjhs rfr:

    * ,hfnyfz cdzpm (hf,jnf cke;,s gjllth;rb, crjhjcnm jndtnf yf djghjc)

    * lj,cndj ljcnfdrb b jgkfns. f ctujlyziybq ltym frnefkmyj bcgjkmpjdfnm vfrcbvfkmyj djpvj;yjt rjkbxtcndj cgjj,jd gkfnt;tq, d njv xbckt b ghzve. jgkfne xthtp bynthytn ,fyrb cnjybb. kz dhjgs frnefkmyf gkfn;yfz cbcntvf PayPal  b jgkfnf gj rhtlbnyjq rfhnt (Visa b MasterCard)

    * jcnfnjxyfz byajhvfwbz j njdfht. ltcm df;yj yfkbxbt jgbcfybz njdfhf, ajnjuhfabq, lf.ob[ gjkyjt ghtlcnfdktybt j njdfht.

    * eyrwbjyfkmyjcnm b elj,cndj gjkmpjdfybz (usability). .lf vj;yj jnytcnb rfr elj,cndj ghjdtltybb gjregrb, nfr b djpvj;yjcnm gjbcrf njdfhf)

hb elj,yjv lbpfqyt, uhfvjnyjq hfcrhenrt b yfkbxbb djcnht,jdfyyjuj njdfhf bynthytn-vfufpby ghfrnbxtcrb dctulf j,htxty yf ecgt[. 
frcbv jkjlbtd
rjvvthxtcrbq lbhtrnjh Sbe.ee
online.vedomosti.ee/Default2.aspx?BlogID=332cee8e-157f-4078-b265-eb89998cb95b&open=four
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank