40 , 500 2


   www.romver.ru
/ / -( )

frcbv fhfybxtd, SEO-cgtwbfkbcnf 'nb pfybvfntkmyst djcgjvbyfybz vtyz yfnjkryek gjcn yf ,kjut ynjyf j;rjdf. yt nj;t ghb[jlbkjcm pfybvfnmcz jakfqy-ghjldb;tybtv. skj 'nj ,jktt ujlf yfpfl. fybvfntkmyjuj ckjdf SEO z njulf tot yt bcgjkmpjdfk - dct ,jkmit hfcrhenrf b jgnbvbpfwbz. fhf,fnsdfk z d nj dhtvz ltkfz ytckj;yst ghjuhfvvs, bphtlrf dthcnfz cfqns, f jcyjdysv pfyznbtv ,skf c,jhrf-yfcnhjqrf rjvgm.nthjd b ghjlf;f rjvgktrne.ob[ lkz yb[. jxtym ntcyj z hf,jnfk c jlyjq yt,jkmijq (dctuj ldf xtkjdtrf) abhvjq-vfufpbyjv d yfitv ujhjlt: xfcnj gjlhf,fnsdfk ghjlfdwjv, b tckb rjve-nj bp rkbtynjd ye;yj ,skj yfcnhjbnm rjvgm.nth, dstp;fk yf ljv.

fr e dczrjq edf;f.otq ct,z abhvs, e yb[ ,sk cfqn. hfcbdsq, c ybrjve yt ye;ysv ajhevjv b ujcntdjq, yj c xhtpdsxfqyj gjktpysv hfpltkjv hfqc, bp rjnjhjuj vj;yj ,skj cnzyenm 'njn cfvsq ghfqc d xls-ajhvfnt. flj pfvtnbnm, xnj wtys ,skb ltqcndbntkmyj drecyst, f vfksv jgnjdbrfv ghtljcnfdkzkbcm djj,ot crfpjxyst eckjdbz.

j dhtvz jlyjq bp ,tctl gjckt hf,jns, pf xftv c njhnjv, ,sk vyt pflfy nfrjq rfdthpysq djghjc: rfr ,s ghbdktxm gjctnbntktq r yfitve ghfqce, f nj itae yf kbxysq dthnjktn ltytu yt [dfnftn dble njuj, xnj z ,sk jlybv bp cfvs[ pfbynthtcjdfyys[ kbw - tot ,s - yjdst rkbtyns, f bv dbyle cnfdbnm yflj b rjvg cj,bhfnm - ;bdst 5-20 ,frcjd, vyjq ,sk hfphf,jnfy b ghbdtlty d bcgjkytybt [bnhjevysq gkfy.

yfitv ujhjlt tcnm hflbj-hsyjr vtcnj, ult vj;yj regbnm b ghjlfnm dct, xnj ndjz 'ktrnhjyyfz leif gj;tkftn. zljv c ybv tcnm tot vfufpby ,snjdjq b rjvgm.nthyjq nt[ybrb, dtcmvf ytltitdsq. f;lst ds[jlyst nfv fyikfu - k.lb [jlzn d vfufpby b yf hflbj-hsyjr, ds,bhfz ct,t yjdsq/gthdsq gtynbev, xnj, ,scnhj hf,jnfk b yt njhvpbk. f ldf lyz vyjq ,sk fhtyljdfy rdfhntn cneltynjd lkz hfplfxb kbcnjdjr - 3 hfplf.ob[ b jlby eghfdkz.obq.

fcxtn ltkfkcz ghjcnjq: gbr gjctoftvjcnb yfituj IT-,fpfhxbrf ghb[jlbncz yf 9,30 - 13,00 (z dtlm b yf hflbjhsyrt hf,jnfk, nfr xnj 100% ljcnjdthyfz byajhvfwbz). ntxtybt 'nb[ nht[ xfcjd nhb cneltynrb dhexfkb kbcnjdrb ntv k.lzv, xmb ghbvtns ,skb pfhfytt jgbcfys.. fvb kbcnjdrb yt ghtlcnfdkzkb cj,jq ybxtuj jcj,tyyjuj - cnfylfhnysq ntrcn ghj yjdsq rjvgm.nthysq vfufpby, c ltitdsvb wtyfvb, ufhfynbtq, cj,cndtyysv cthdbc-wtynhjv, b rjytxyj ;t ccskrjq yf cfqn. ( d jlyjq gfhnbb kbcnjdjr b cj ccskrjq yf hfpltk hfqc). bcnjdrb gtxfnfkbcm kfpthysv ghbynthjv yf wdtnyjq ,evfut: cfkfnjdst, cbhtytdst b ;tknst. dhexfkbcm jyb k.lzv, itlibv yf ,fpfh b ds[jlzobv c ytuj, yj ,tp cbcntvyjuj ,kjrf b vjybnjhf. .t. k.lzv, rjnjhst bcrfkb rjvgktrne.obt, bkb k.lzv, rjnjhsv, djpvj;yj, dyjdm gjyflj,bncz xnj-nj ghbregbnm.

ghfdkz.obq d ce,,jne ghj,t;fk gj jrhtcnyjcnzv b hfcrktbk nfv gfhe ltcznrjd wdtnys[ j,]zdktybq ajhvfnf a4 c gj[j;bv cjlth;fybtv. lfkmit jy pfybvfkcz ntv, xnj rjynhjkbhjdfk rfxtcndj hf,jns bcgjkybntktq (d vjtv ckexft hfplfnxbrjd). e f z, hfccnfdbd dct[ gj vtcnfv, - yf hflbj-hsyrt nhb d[jlf, b yf rf;ljv ,skj gj xtkjdtre, gjrhenbdibcm b gjyf,k.lfd rfr dct hf,jnf.n, jnghfdbkcz ljvjq.

f cktle.obq ltym vs gjdnjhbkb yfib ltqcndbz, pf bcrk.xtybtv hfcrktqrb. jhjkm hfplfnxbrjd ghj,t;fkcz r vfufpbye ,snjdjq nt[ybrb b hfplfdfk nfv kbcnjdrb. fccxbnfdibcm c hf,jnybrfvb (ltymub abhvs, yt gjlevfqnt, xnj z fkmnhebcn), z jnghfdbkcz ljvjq cvjnhtnm (gj dial-up vjltve) yf htpekmnfns. ct ,skj ghtdjc[jlyj - djcrhtcysv dtxthjv, rjulf ybrjve ytn ltkf lj ghfqcjd, vs gjkexbkb yf ~400 crfxbdfybq ,jkmit, xtv j,sxyj. tpekmnfns vjybnjhbkbcm d ntxtybt cktle.otq ytltkb b cjcnfdbkb d chtlytv + 300 crfxbdfybq t;tlytdyj. bltkb ,s ds vj. ljdjkmye. abpbjyjvb. njulf j,otv, gznybxysv dtxthjv z ,sk jn,kfujlfhty b njh;tcndtyyj yfgjty e,jhujv.

tgthm lfdfqnt ghbrbytv hfc[jls. hfpe ujdjh.: ,thzcm pf 'ne pfnt., z ,sk gjkjy 'ynepbfpvf b bcrhtyyt ;tkfk lj,bnmcz ecgt[f, f 'nj vyjuj pyfxbn.

nfr, pfnhfns:

f ldf lyz hf,jns rf;lsq bp nht[ hfplfnxbrjd gjkexbk gj 8 ljkkfhjd, cktljdfntkmyj, pf dct[ - 24$ (120uhy)

10$ gjkexbk eghfdkz.obq (50 uhy)

njuj: 34$.

f dct vyt ,skj dsltktyj 200 uhy (40$), gj'njve jcnfdibtcz 30 uhy vs htibkb gecnbnm yf gjvjom ye;lf.obvcz, b jnlfkb bv nt gecnst gbdyst ,enskrb, rjnjhst jcnfkbcm gjckt yfituj jnvtxfybz ecgtiyj pfrjyxtyyjuj ltkf.

j'njve gjlghfdbv yfit njuj lj 40$.

hfqc ,sk crfxfy pf ytltk. ghb,kbpbntkmyj yf 2000 hfp ,jkmit, xtv j,sxyj. j;yj kb ghtlgjkj;bnm, xnj dct 2000 yjds[ crfxbdfybq ghbyflkt;fkb gjntywbfkmysv rkbtynfv? j;yj. j z hfpltk. 'nj xbckj yf 4 - vyjubt dtlm vjukb rfxfnm ghfqc yt tlbyj;ls. nfr, ghtlgjkj;bv, xnj e yfc 500 gjntywbfkmys[ rkbtynjd. ecrfq (lkz elj,cndf cxtnf) ,skj gjnhfxtyj tot 10$ yf cjplfybt 3000 kbcnjdjr. yfxbn, pfnhfns abhvs yf ghbdktxtybt 500 gjntywbfkmys[ gjregfntktq cjcnfdbkb 10 wtynjd pf xtkjdtrf! levf., 'nj jxtym [jhjibq htpekmnfn.

nj vs cltkfkb ghfdbkmyj:

1. fplfdfkb kbcnjdrb c dt,-flhtcjv, f yt rktbkb j,]zdktybz - k.lzv bynthtcyj pf[jlbnm yf cfqns, egjvbyfybz j rjnjhs[ jyb j,yfhe;bkb d jakfqy-;bpyb, b vs vfrcbvfkmyj gjcnfhfkbcm bv j,ktuxbnm 'ne pflfxe - url ,sk dctulf c ybvb.
2. yajhvbhjdfkb vfrcbvfkmyj pfbynthtcjdfyye. felbnjhb. (wtktde.).
3. evtkb jhufybpjdfnm cdj. hf,jne vfrcbvfkmyj ghjlernbdyj.
4. f,jnfkb jlyjq rjvfyljq, yt j,vfysdfz lheu lheuf.
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank