Web 2.0 - . , Universal McCann, : Web 2.0 , , .


   www.romver.ru
/ / Web 2.0 -( )

kj,fkmyjt bccktljdfybt, ghjdtltyyjt Universal McCann, gjrfpfkj: jccbz zdkztncz jlybv bp jcyjdys[ hsyrjd Web 2.0 d dhjgt, jgtht;fz tkbrj,hbnfyb., hfywb. b nfkb..

jbcrjdfz cbcntvf Google dslftn 871 vky ccskjr yf ljrevtyns, ult egjvbyftncz nthvby Web 2.0. tcvjnhz yf nj xnj e Web 2.0 gjrf lf;t ytn xtnrjuj jghtltktybz, jy e;t cnfk zdktybtv, dkbz.obv yt njkmrj yf ghjwtccs, ghjbc[jlzobt d bynthytnt bkb , yj b yf j,otcndj d wtkjv. tpekmnfns ukj,fkmyjuj bccktljdfybz Universal McCann, ghjdtltyyjuj d 20 cnhfyf[, gjrfpfkb, xnj cjwbfkmysvb ctnzvb b Web 2.0 nfr bkb byfxt j[dfxtyj ,jktt 50% felbnjhbb ctnb. ( bccktljdfybz gjcke;bkb htuekzhyst gjkmpjdfntkb bynthytnf d djphfcnt 1654 ktn: dctuj jrjkj 75% dct[ gjkmpjdfntktq bynthytnf d vbht, gjctof.ob[ ctnm rf;lsq ltym bkb xthtp ltym. skb ghjfyfkbpbhjdfys dct jcyjdyst hsyrb: , tkbrj,hbnfybz, hfywbz, thvfybz, bnfq, hfpbkbz, gjybz, jccbz b lh.) xtdblyj, hfcneofz gjgekzhyjcnm yjds[ gkfnajhv ujdjhbn j yjdjv cnbkt j,otybz felbnjhbb cj , htrkfvjlfntkz c gjnht,bntktv. cnfyjdbvcz gjlhj,ytt yf lfyys[ bccktljdfybz, gjpdjkz.ob[ yfvtnbnm ytrjnjhst nhtyls b gthcgtrnbds lkz gkfybhjdfybz rfvgfybq.

j [jle bccktljdfybz ,skb dszdktys cthmtpyst jnkbxbz vt;le cnhfyfvb (d cbke jcj,tyyjcntq vtynfkbntnf b hfpyjuj ehjdyz nt[ybxtcrjq jcyfotyyjcnb). fr, d bnft jcyjdysv chtlcndjv lkz j,otybz d ctnb zdkz.ncz cjj,otcndf gjkmpjdfntktq, f [fhfrnthyjq jcj,tyyjcnm. ctntdjuj j,otybz ubgthjndtncndtyyjcnm pf rf;ljt yfgtxfnfyyjt ckjdj b cktljdfybt ;tcnrj ecnfyjdktyysv ghbywbgfv j,otybz, xnj cdzpfyj c njnfkmysv rjynhjktv ujcelfhcndf pf bynthytn-ghjcnhfycndjv.

kz gjkmpjdfntktq-tdhjgtqwtd d bynthytn-j,otybb ,jktt df;ys bylbdblefkbpv b djpvj;yjcnm dscrfpfnm cdjt vytybt.

jccbqcrbt gjkmpjdfntkb bynthytnf ujnjds frnbdyj dshf;fnm cdj. njxre phtybz, ltkbnmcz t. cj pyfrjvsvb b ghjcnj lheubvb gjkmpjdfntkzvb. yb crkjyys rjvvtynbhjdfnm pfgbcb lheub[ gjkmpjdfntktq (lkz k.ltq, yt dtleob[ cdjb ,kjub, 'njn gjrfpfntkm d jccbb pyfxbntkmyj dsit chtlytvbhjdjuj ehjdyz). heufz bynthtcyfz jcj,tyyjcnm cjjntxtcndtyybrjd bynthtc r j,otyb. yf ntvs, yt jnyjczobtcz r kbxysv, gjkbnbrf, bcreccndj, bcnjhbz.

kz ,jkmibycndf gjkmpjdfntktq bynthytn 'nj afrnbxtcrb jcyjdyjt , ytfyuf;bhjdfyyjt b jgthfnbdyjt, lf.ott djpvj;yjcnm pyfrjvbnmcz c ytcrjkmrbvb njxrfvb phtybz.

jnkbxbt jn vyjub[ lheub[ cnhfy, ult dtltybt ,kjuf 'nj cgjcj, dtltybz lbfkjuf, d jccbb gjkmpjdfntkm hfccvfnhbdftn tuj crjhtt rfr chtlcndj cfvjdshf;tybz. lkz j,otybz bcgjkmpe.ncz cthdbcs j,vtyf cjj,otybzvb (ICQ), gjgekzhyjcnm rjnjhs[ ytj,sxfqyj dscjrf: 75% gjkmpjdfntktq d jccbb (ghb 66% d chtlytv gj cnhfyfv). IP-ntktajybz hfcghjcnhfytyf chtlb 39% gjkmpjdfntktq d (38% d chtlytv gj cnhfyfv). ,kb;fqitv ,eleotv vj;yj j;blfnm gjzdktybz yjds[ djpvj;yjcntq lkz j,otybz, gjvbvj ntrcnjds[ dcnhjtyyjq IP-ntktajybb, gthtlfxb vekmnbvtlbqys[ cjj,otybq b n.l. fghbvth, rhegytqifz cjwbfkmyfz ctnm MySpace (jrjkj 220 vky pfhtubcnhbhjdfyys[ gjkmpjdfntktq) e;t dcnhjbkf d cdj. cke;,e j,vtyf vuyjdtyysvb cjj,otybzvb djpvj;yjcnm cjdthifnm ntktajyyst pdjyrb c gjvjom. Skype.

tntdst lytdybrb (,kjub), yfgbcfyyst lheubvb k.lmvb, d jccbb xbnf.n 73% gjkmpjdfntktq bynthytnf (chtlybq ehjdtym gj cnhfyfv, drk.xtyysv d bccktljdfybt, cjcnfdkztn jrjkj 65%). njn gjrfpfntkm dshjc yf 14% gj chfdytyb. c ghtlsleotq djkyjq bccktljdfybz (ctynz,hm 2006). lyfrj tot ,jktt dgtxfnkz.oe. lbyfvbre ltvjycnhbhetn nfrjq afrnjh, rfr dtltybt cj,cndtyyjuj ,kjuf jy dshjc d ldf hfpf gj chfdytyb. c ghjikjq djkyjq. htlb yfb,jktt gjgekzhys[ d jccbb cthdbcjd nfrjuj hjlf vj;yj yfpdfnm ,kjuthcrbt cfqns LiveJournal b LiveInternet. heccrjzpsxyjv ctuvtynt Livejournal.ru ctqxfc jrjkj 1,2 vky gjkmpjdfntktq, ,jktt gjkenjhf nsczx lytdybrjd cjplftncz rf;lsq ltym.

j tdhjgtqcrbv cnhfyfv gjrfpfntkm cjplfybz lytdybrjd ,kbpjr r yfcsotyb. (lbyfvbrf ujhfplj yb;t, xtv d lheub[ htubjyf[). kz jccbb vj;yj ghjuyjpbhjdfnm gjntywbfkmysq hjcn xbckf fdnjhjd lytdybrjd ghb,kbpbntkmyj lj 30% jn dct[ htuekzhys[ gjkmpjdfntktq bynthytnf (lbfuhfvvf kju-rjk[jp).

cgjkmpjdfybt ,kjujd rfr htrkfvjyjcbntktq ghtlcnfdkztncz gthcgtrnbdysv yfghfdktybtv. tlm felbnjhbz ,kjujd 'nj kjzkmyst b xfcnst gjctnbntkb bynthytnf, frnbdyj boeobt byajhvfwb. b xtnrj ajhvekbhe.obt cdjb bynthtcs, xnj j,ktuxftn nfhutnbhjdfybt. hb 'njv ,kjub cnfkb ljdjkmyj vfccjdsv yjcbntktv, gjpdjkz.obv ljcnbxm cthmtpyjuj j[dfnf. trkfvyst djpvj;yjcnb yt juhfybxbdf.ncz ghzvsv hfpvtotybtv ,fy-ythyjq htrkfvs d lytdybrf[. frcbvfkmysq 'aatrn d lfyyjv ckexft ljcnbuftncz ghb pfltqcndjdfybb cjdjregyjuj gjntywbfkf ,kjujd, rjulf vyj;tcndj bylbdblefkmys[ ctntq hf,jnftn lkz ljcnb;tybz tlbyjq pflfxb (yfghbvth, ghb pfgecrt dbhecyjq rfvgfybb, cjplfybb ntvfnbxtcrb[ cjj,otcnd). hbvthjv nfrjq rfvgfybb vj;tn cke;bnm cjplfybt rjvgfybtq Intel yf cfqnt Livejournal.ru cjj,otcndf i_future, gjcdzotyyjuj yjdjcnzv yferb b nt[yjkjubb. flfxtq rfvgfybb ,skj ghjldb;tybt ,htylf Intel rfr byyjdfwbjyyjuj, cjplfybt fccjwbfwbb vt;le ,htyljv Intel b ckjdjv ,eleott. hfvrf[ cjj,otcndf ,sk ghjdtlty kbnthfnehysq rjyrehc cct j ,eleotv, xktyfvb ;.hb rjnjhjuj ,skb fdnjhbntnyst ctntdst fdnjhs, f exfcnybrfvb gjgekzhyst ,kjuths. ctuj d rjyrehct exfcndjdfkj 200 xtkjdtr, ghbvthyj d 4 nsc. ,kjujd ,skb hfpvtotys ccskrb yf bc[jlysq gjcnbyu c eckjdbzvb.

f 9 jrnz,hz 2007 ujlf (xthtp 5 ytltkm gjckt pfgecrf cjj,otcndf) ,skb ljcnbuyens gjrfpfntkb, pyfxbntkmyj ghtdsif.obt pfgkfybhjdfyyst. cjj,otcndt 593 gjlgbcxbrf, bnjujdsq j[dfn 528 700 xtkjdtr, xnj gjxnb d 100 hfp dsit ghjuyjpf.

j gjgekzhyjcnb cthdbcjd, cdzpfyys[ c hfpvtotybtv vekmnbvtlbf ajnj b dbltj, jccbz yf[jlbncz ghbvthyj yf chtlytvbhjdjv ehjdyt. bynthtc r ghjcvjnhe dbltjrkbgjd d jccbb gtht;bdftn yfcnjzobq ,ev 57% htcgjyltynjd ghjcvfnhbdf.n dbltj d ht;bvt jykfqy (d gthde. djkye bccktljdfybz 'njn gjrfpfntkm cjcnfdbk 22%, f gj dctv bccktljdfyysv cnhfyfv d chtlytv 61%). blbhe.n pltcm nfr;t bnfq, fkfqpbz b ;yfz jhtz (lbfuhfvvf bltj,ev yf c. 14).

tytt gjgekzhys gjlrfcns (felbjafqks, ghtlyfpyfxtyyst lkz crfxbdfybz b ghjckeibdfybz d ht;bvt jakfqy). jccbb 'nbv cthdbcjv gjkmpetncz 12,6% htcgjyltynjd, d nj dhtvz rfr d chtlytv gjrfpfntkm cjcnfdkztn 22%. blth chtlb tdhjgtqcrb[ cnhfy tkbrj,hbnfybz, ult gjlrfcns crfxbdf.n nfr;t 22% gjkmpjdfntktq.

xtdblyj, xnj vekmnbvtlbqyst ghbkj;tybz d ibhjrjv cvsckt (drk.xfz VOIP, gjlrfcns, ajnj- b dbltj,kjub b n.l.) cnfyen jcyjdysv yfghfdktybtv hfpdbnbz Web 2.0 d jccbb d ,kb;fqitv ,eleotv. j;yj j;blfnm hjcn cghjcf yf ghjcnst b ljcnegyst cthdbcs lkz hfpvtotybz b ghjcvjnhf ajnj- b dbltjbyajhvfwbb c ibhjrbvb djpvj;yjcnzvb (htlfrnbhjdfybt d ht;bvt jykfqy, ,jkmijq hfpvth kbxyjuj fkm,jvf, gjkyj'rhfyysq ht;bv b n.g.).

ekmnbvtlbqyst chtlcndf Web 2.0 bynthtcys d gthde. jxthtlm d rjyntrcnt bvbl;tds[ rfvgfybq. htlb yb[ vj;yj yfpdfnm ghjdtltybt rjyrehcjd yf kexitt ajnj/dbltj, hfcghjcnhfytybt vekmnbvtlbqyjq byajhvfwbb chtlcndfvb dbhecyjuj vfhrtnbyuf. fghbvth, ecgtiyjq ,skf dbhecyfz rfvgfybz ,htylf Dove, hfpvtcnbdituj vbyenysq hjkbr Dove Evolution yf gjgekzhytqitv cthdbct YouTube, jnrelf tuj crfxfkb cjnyb nsczx gjkmpjdfntktq, f ccskrf yf ytuj ,skf hfpvtotyf d 4583 ,kjuf[. jkbr, jnvtxtyysq ukfdysv ghbpjv Cannes Lions 2007, cyzn futyncndjv Ogilvy & Mather (jhjynj). y ltvjycnhbhjdfk, rfr c gjvjom. vfrbz;f b erkflrb djkjc j,sxyfz ;tyobyf yfxbyftn dsukzltnm rfr ajnjvjltkm.

j ehjdy. bcgjkmpjdfybz cjwbfkmys[ ctntq jccbz nfr;t yf[jlbncz d yfxfkt cgbcrf, xnj hfpdtyxbdftn vba j ytrjnjhjq jncnfkjcnb yfitq cnhfys d jcdjtybb bynthytn-nt[yjkjubq (lbfuhfvvf jwbfkmysq hsdjr yf c. 14).

jwbfkmyst ctnb d jccbb pyfxbntkmyj gjgekzhytt ,kjujd: exfcnybrfvb nfrb[ ctntq zdkz.ncz 41,7% jghjityys[ 'nj cfvsq dscjrbq gjrfpfntkm chtlb tdhjgtqcrb[ cnhfy, drk.xtyys[ d bccktljdfybt. cyjdyst ;t hsyrb hfpbkbz (75% jghjityys[) b trcbrf (64%). hb 'njv d jccbb (rfr b d cnhfyf[ uj-jcnjxyjq pbb) yf,k.lftncz ytrjnjhfz cnfuyfwbz, yfcsotybt bynthtcf. j'njve dhzl kb vj;yj ghjuyjpbhjdfnm cthmtpysq hjcn djdktxtyyjcnb d cjwbfkmyst ctnb d ,eleotv. njbn jnvtnbnm, xnj pyfxbntkmysvb ntvgfvb hfcntn gjgekzhyjcnm cfqnjd, lf.ob[ djpvj;yjcnm gjkmpjdfntkzv ajhvbhjdfnm cdjb cjwbfkmyst ctnb b dcnegfnm d yb[ (Odnoklassniki.ru, Moikrug.ru, Vkontakte.ru). j vtht hfpdbnbz bynthytnf d jccbb vj;yj j;blfnm gjzdktybz ,jktt cgtwbfkbpb-

hjdfyys[ gkjofljr, c hfcibhtyysv ds,jhjv cjj,otcnd gj bynthtcfv b c yjdsvb djpvj;yjcnzvb (pfuheprf dbltj, dcnhjtyyst cke;,s j,vtyf cjj,otybzvb, [hfytybt kbxyjq byajhvfwbb).

kz htrkfvjlfntktq cjwbfkmyst ctnb 'nj ght;lt dctuj djpvj;yjcnm ytgjchtlcndtyyjuj rjynfrnf c gjnht,bntktv. rfxtcndt ghbvthf vj;yj ghbdtcnb rfvgfyb. Intel d gfhnythcndt c cfqnjv IXBT.ru, yfghfdktyye. yf IT-cgtwbfkbcnjd. jctnbntkb vjukb pflfnm bynthtce.obt b[ djghjcs ghtlcnfdbntkzv rjvgfybb d hfvrf[ cgtwbfkmyj cjplfyyjuj ajhevf, f nfr;t dbltjrjyathtywbb c exfcnbtv ghtlcnfdbntktq Intel. hjdjlbkcz b rjyrehc yf kexibq djghjc. bltjrjyathtywb. gjctnbkj ,jktt 6,5 nsc. xtkjdtr, f ukfdye. cnhfybwe ajhevf ,jktt 350 nsc. xtkjdtr pf nhb vtczwf.

nfr, gj dctv jcyjdysv gjrfpfntkzv jccbz yf[jlbncz rfr vbybvev yf chtlytv ehjdyt. fb,jktt dgtxfnkz.ofz lbyfvbrf ,skf ljcnbuyenf pf gjcktlybt ltdznm vtczwtd d bcgjkmpjdfybb vekmnbvtlbqys[ cthdbcjd (hfpvtotybt b ghjcvjnh dbltjrkbgjd b ajnjuhfabq). julf rfr xntybt ,kjujd b djdktxtyyjcnm d cjwbfkmyst ctnb (ajhevs, cjj,otcndf, rjyathtywbb), rfr gjrfpsdf.n lfyyst, ljcnbukb ytrjnjhjq njxrb yfcsotybz. xtdblyj, xnj cke;,s Web 2.0 vjuen cnfnm yt njkmrj ljgjkybntkmysv chtlcndjv ghjldb;tybz ,htylf, yj b cfvjcnjzntkmyjq gkfnajhvjq rjvveybrfwbb. k.xtdsvb ckjdfvb ghb gjcnhjtybb 'aatrnbdyjq rfvgfybb d cjwbfkmys[ ctnz[ zdkz.ncz ndjhxtcndj, djdktxtyyjcnm felbnjhbb b bynthfrnbdyjcnm rjvveybrfwbb.


newsland.ru/News/Detail/id/218710/page/1/

3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank