SEO.


   www.romver.ru
/ / SEO( )

b lkz rjuj yt ctrhtn, xnj vyjubt gjkmpjdfntkb jxtym xfcnj jib,f.ncz, b ddjlzn ytghfdbkmyjt pyfxtybt ckjdf. jxtve ,s yfv 'nbv yt djcgjkmpjdfnmcz?

frbt djpvj;yst jib,rb vjuen ,snm e gjkmpjdfntkz d pfghjct?
fghjc ,sk ddtlty c jgtxfnrjq
fghjc ,sk ddtlty c uhfvvfnbxtcrjq jib,rjq
fghjc c djpvj;ysv ytdthysv yfgbcfybtv byjcnhfyyjuj ckjdf


fghjcs c jgtxfnrjq:
tn gthdjq bkb gjcktlytq ,erds. hbvths: dnjvj,bkb 741 pfghjc d vtczw, fdnjvj,bk 1600 pfghjcjd d vtczw.
gtxfnrb gj hfcgjkj;tyb. yf rkfdbfneht. hbvths: gdnjvj,bkm 5 pfghjcjd d vtczw, fdnjvj,bk, 45 pfghjcjd d vtczw.
jdnjh bkb ytlj,jh ,erd. hbvth: ffdnjvj,bkm 34 pfghjcjd d vtczw, fddnjvj,bkm 44 pfghjcjd d vtczw.

fghjcs c uhfvvfnbxtcrjq jib,rjq:

xtym xfcnj ghb ckj;ys[ uhfvvfnbxtcrb[ pfghjcf[, gjkmpjdfntkb jib,f.ncz. jn ytcrjkmrj ghbvthjd:

jywt 880 pfghjcjd d vtczw
utycndj ytldb;bvjcnb 40 576 pfghjcjd d vtczw
bldb;bvjcnm 135 pfghjcjd d vtczw
kma 366 pfghjcjd d vtczw
jdsljd 92 pfghjcf d vtczw (ghbdtn fdsljde )
gjhufkrf 3764 pfghjcjd d vtczw (ljcnbuftn lj 64 000 pfghjcjd )))) )
bktajy lj 100 pfghjcjd d vtczw

nfr lfktt, nfrb[ ckjd ,jktt 10 000! ghjcnj gtht,hfk ytcrjkmrj dfhbfynjd.

fghjc c djpvj;ysv ytdthysv yfgbcfybtv byjcnhfyyjuj ckjdf:

s yt gjdthbnt, yj yfib cjdthityyj yt evt.n gbcfnm byjcnhfyyst ckjdf yf heccrjv, r ghbvthe. jn ytcrjkmrj dfhbfynjd yfgbcfybz Volkswagen:

jkmrcdfuty 875 pfghjcjd d vtczw
jkrcdfuty 46 pfghjcjd d vtczw
jkrcdfuty 644 pfghjcf d vtczw
fkmcrdfuty 17 pfghjcjd d vtczw

kb r ghbvthe rfr bpdhfof.ncz yfl afvbkbtq byjcnhfyyjuj fdnjhf:

nthhb ghfnxtn
nthhb ghfnxtnn
nthhb ghfnnxtn
nthhb ghfxtn
nthb ghfnxtn

frb[ dfhbfynjd rexf, b ytrjnjhst gjkmpjdfntkb cxbnf.n, xnj bvtyyj nfr b ye;yj gbcfnm.

j 'njve, gjxtve ,s yfv yt gjkexbnm ytvyjuj ,jkmit nhfabrf yf ,tpuhfvjnys[ .pthf[?
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank