Web 2.0 . , 2008 .


   www.romver.ru
/ / Web 2.0 ...( )

fgflyst fyfkbnbrb cxbnf.n, xnj d 2008 u. vyjubt ujcelfhcndtyyst jhufys c wtkm. frnbdbpfwbb j,otybz c uhf;lfyfvb pfvtyzn 'ktrnhjyyjt ghfdbntkmcndj yf ghfdbntkmcndj 2.0, d rjnjhjv ibhjrj ghbvtyz.ncz bltb Web 2.0. j vytyb. hjccbqcrb[ 'rcgthnjd, yfif cnhfyf gjrf yt ujnjdf r nfrjve cwtyfhb. cjwbfkmyst ctnb b gjlj,yst bv htitybz ,elen hfpdbdfnmcz njkmrj yf ntvfnbxtcrb[ cfqnf[, yj yt yf jabwbfkmys[ gjhnfkf[ jhufyjd dkfcnb.

 

ccktljdfntkmcrfz rjvgfybz Government Insights ghjuyjpbhetn, xnj d 2008 u. ujccke;fob[ ,elen j[jnytt gthtdjlbnm yf elfktyye. hf,jne, edtkbxfncz pfnhfns yf cjplfybt cbcntv, cdzpfyys[ c 'ktrnhjyysv ghfdbntkmcndjv. lybv bp ukfdys[ nhtyljd cnfytn afrnbxtcrbq jnrfp jn ajhvs 'ktrnhjyyjuj ghfdbntkmcndf. fgjvybv, xnj gjl 'ktrnhjyysv ghfdbntkmcndjv gjybvf.n cgjcj, dpfbvjltqcndbz jhufyjd dkfcnb, ghtlecvfnhbdf.obq ibhjrjt bcgjkmpjdfybt byajhvfwbjyys[ nt[yjkjubq c wtkm. ,jktt 'aatrnbdyjuj ghtljcnfdktybz ujcelfhcndtyys[ eckeu. frjt ghfdbntkmcndj gjpdjkztn ljcnfnjxyj jgthfnbdyj gjkexfnm jndtns yf hfpkbxyst pfghjcs, pfghfibdfnm ytj,[jlbvst ljrevtyns.

fr jnvtnbkf eghfdkz.obq lbhtrnjh Government Research thtpf jpptkkb (Teresa Bozzelli), ujcjhufys cnfhf.ncz frnbdbpbhjdfnm j,otybt c uhf;lfyfvb b vt;le cj,jq, gj'njve dct xfot yfxbyf.n bcgjkmpjdfnm cjwbfkmyst ctnb b lheubt ghbkj;tybz Web 2.0 rfr chtlcndj ibhjrjuj lbfkjuf rfr c yfctktybtv, nfr b dj dyenhtyytq chtlt. j ckjdfv jpptkkb, d cdzpb c 'nbv 'ktrnhjyyjt ghfdbntkmcndj ,eltn pfvtofnmcz ghfdbntkmcndjv 2.0 (Gov 2.0).

njv, xnj 'ktrnhjyyjt ghfdbntkmcndj yt jghfdlfkj j;blfybq, ujdjhzn b d rjvgfybb Gartner, gjlxthrbdfz, xnj jhufyfv dkfcnb ytj,[jlbvj vtyznm cnfhst ajhvs j,otybz c uhf;lfyfvb. cgjkmpjdfybt nt[yjkjubq Web 2.0 gjpdjkbn ujcjhufyfv bpvtybnm [fhfrnth dpfbvjltqcndbz, ekexibnm cdj. ltzntkmyjcnm, wbnbhetn bplfybt ZDNet dbwt-ghtpbltynf Gartner bxfhlf fhhbcf (Richard Harris). cdjtv ljrkflt CIO 2.0, cltkfyyjv d rjywt 2007 u., jy ujdjhbk, xnj cjnhelybrb jhufyjd dkfcnb yfxbyf.n jn[jlbnm jn nt[yjrhfnbxtcrjuj vsiktybz d cdzpb c ,jktt ibhjrbv ghjybryjdtybtv d b[ ltzntkmyjcnm byajhvfwbjyys[ nt[yjkjubq.

 

 ujcjhufys dct frnbdytt ,elen ghjybrfnm nt[yjkjubb Web 2.0
ujcjhufys dct frnbdytt ,elen ghjybrfnm nt[yjkjubb Web 2.0

 

ghjxtv, jnltkmyst hjccbqcrbt 'rcgthns cxbnf.n, xnj d yfitq cnhfyt d 2008 u. gjdjhjnf r Gov 2.0 yt ckexbncz. jrf hfcce;ltybz pfhe,t;ys[ rjkktu ,jkmit yf ehjdyt kjpeyujd, cxbnftn jvfy heukzrjd, nt[ybxtcrbq lbhtrnjh rjvgfybb hvflf. ktrnhjyyjt ghfdbntkmcndj cjplfyj lkz fdnjvfnbpfwbb jghtltktyys[ ghjwtccjd b ,jktt jgthfnbdyjq dslfxb ljrevtynjd (jyf cjrhfoftncz c ytcrjkmrb[ ytltkm gjhjq lj ytcrjkmrb[ xfcjd). 'ne xfcnm ybrnj yt jnvtyzk.

j ckjdfv heukzrjdf, jghtltktyyfz ntyltywbz j,hfotybz r Web 2.0 e hjccbqcrb[ ujcjhufyjd yfvtxftncz, yj ujdjhbnm j njv, xnj cjwbfkmyst ctnb gjzdzncz yf vyjub[ jabwbfkmys[ cfqnf[, ytkmpz. fqn jhufyf ujcdkfcnb 'nj, ght;lt dctuj, hegjh tuj PR-cke;,s, ujdjhbn jvfy heukzrjd. f nfrb[ htcehcf[ dct ljk;yj ,snm ghtltkmyj jabwbfkmyj, nfv lf;t jndtn yf pfghjc uhf;lfybyf 'nj cdjtuj hjlf jabwbfkmysq ljrevtyn, nht,e.obq jghtltktyys[ cjukfcjdfybq. gtwbfkbcn cxbnftn, xnj Web 2.0 d 2008 u. ,eltn frnbdyj hfpdbdfnmcz yf hfpkbxys[ ntvfnbxtcrb[ cfqnf[ ujcelfhcndtyys[ jhufyjd. f 'nb[ gkjoflrf[ ytj,[jlbvf frnbdyfz j,hfnyfz cdzpm, gj'njve k.lzv ktuxt ,eltn j,ofnmcz xthtp hfpkbxyst cjwbfkmyst ctnb, pfrk.xbk heukzrjd.
cnews.ru/news/top/index.shtml?2008/01/11/282727
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank