, o usability. , , , - , .


   www.romver.ru
/ / o usability( )

ylhtq k,bnjd (albitov@bizon.ru)
dtleobq fyfkbnbr rjvgfybb "jvbyaj jycfknbyu"

ckb gjcxbnfnm, nj, yfdthyjt, yjdsq ynthytn-vfufpby jnrhsdftncz rf;le. ytltk., tckb yt xfot. elz gj j,tofybzv, crjhj yfxytncz nfrjt ;t vfccjdjt jnrhsnbt njhujds[ gkjofljr 2. eytnt yfcnegftn vjvtyn, rjulf rjkbxtcndj ljk;yj gtht[jlbnm d rfxtcndj. f yt,jkmijv hjccbqcrjv ynthytn-hsyrt cnfyjdbncz ntcyjdfnj.

htlcndf jgkfns e dct[ c[j;bt - yfkbxyst, rfhnjxrb b gthtdjls xthtp ,th,fyr. hbvthyj jlbyfrjds b cgjcj,s ljcnfdrb - kb,j cnfylfhnyfz gjxnf, kb,j rehmthcrfz cke;,f. jkt,fybz d wtyf[ gjcntgtyyj ehfdybdf.ncz, jlyb vfufpbys gjpbwbjybhe.n ct,z rfr vfccjdst, lheubt - rfr rkfccf "k.rc". j'njve hfpybwf d uheggf[ j,sxyj ytceotcndtyyfz. ckb ltitdkt njdfh, nj ljcnfdrf gkfnyfz, b yfj,jhjn. tkmpz crfpfnm, xnj,s rjytxyfz wtyf yf rfre.-yb,elm rybue hfpkbxfkfcm ,jktt xtv yf 0,5 ljkk. exbnsdfz dscjre. cnjbvjcnm ljcnfdrb, 'nj yt afnfkmyj lkz gjregfntkz.

f gthdjt vtcnj ,elen ds[jlbnm rfxtcndj j,cke;bdfybz, dsgjkytybt j,tofybq gj ljcnfdrt b elj,cndj cfvjuj vfufpbyf. jlj,yst ntyltywbb jxtym cbkmyj xedcnde.ncz yf fgflt. nj njxytt euflftn ;tkfybz rkbtynjd, ghblevftn ljgjkybntkmysq cthdbc b vfrcbvfkmyj eghjcnbn ghjwtcc cjdthitybz gjregjr, njn b pf[dfnbn ,jkmie. ljk. yf hsyrt.

cdzpb c 'nbv yf hsyrt gjzdkztncz gjnht,yjcnm d usability. lyjpyfxyjuj gthtdjlf 'njuj ckjdf ytn, dfhbfyns cktle.obt: ghfrnbxyjcnm, ghjcnjnf, ljcnegyjcnm, 'hujyjvbrf, elj,cndj bcgjkmpjdfybz b n.g. j,otv, dct nj, xnj gjvjuftn xtkjdtre ,scnhj gjyznm b cjhbtynbhjdfnmcz "yf vtcnyjcnb".

fletn, xnj yf cfqnf[ j gjbcrt cjnhelybrjd (www.job.design.ru) e;t gjzdbkbcm hfpltks gj 'njq ntvfnbrt. j vyjubt tot yt jcjpyf.n, yfcrjkmrj djghjcs usability df;ys lkz ynthytn-vfufpbyjd, lkz yb[ gjnthz gjctnbntkz - 'nj gjnthz gthcgtrnbdys[ rkbtynjd. pdtcnyfz rjvgfybz reative Good (http://www.creativegood.com), rjnjhfz rjycekmnbhetn cfvst bpdtcnyst ynthytn-vfufpbys, cxbnftn, xnj 'ktrnhjyyst ghjlfdws d 'njv ujle gjnthz.n 19 vkhl. ljkk. bp-pf ytghjlevfyys[ bynthatqcjd cdjb[ cfqnjd.

nvtnbv, xnj usability - 'nj yt lbpfqy, njxytt, 'nj yt njkmrj lbpfqy. Usability ,jkmit jnyjcbncz r gcb[jkjubb b kjubrt gjregfntkz. yfc gjrf gjl 'nbv nthvbyjv gjybvf.n ,jktt ghjlevfyysq lbpfqy cfqnf, gj'njve b nht,jdfybz r rfylblfnfv yf ljk;yjcnm cgtwbfkbcnf gj usability ghtl]zdkz.n, rfr r lbpfqythfv, - pyfybt uhfabxtcrb[ gfrtnjd, HTML, Java b n.g. f fgflt ;t nht,e.ncz pyfybt gcb[jkjubb, 'hujyjvbrb, nt[ybxtcrjuj lbpfqyf, ghjtrnbhjdfybt gjkmpjdfntkmcrb[ bynthatqcjd.

fcfntkmyj ynthytn-vfufpbyjd usability bpexftn ghj,ktvs, cdzpfyyst c gjbcrjv njdfhjd, yfdbufwbtq, rjhpbyjq gjregfntkz, htubcnhfwbtq d vfufpbyt, gthdjq cnhfybwtq b ljgjkybntkmysvb cthdbcfvb yf cfqnt. fccvjnhbv dct, yj yfxytv c gthdjq cnhfybws - nj, c xtuj dct gjctnbntkb yfxbyf.n dbpbn d vfufpby.

cyj, xnj xtv ,scnhtt jyf ghbdktxtn dybvfybt bkb gjvj;tn cjhbtynbhjdfnmcz d hfpltkf[, ntv ,jkmit ifycjd cltkfnm bp gjctnbntkz gjregfntkz. j tckb gjctnbntkm d jlby-ldf "rkbrf" yt edblbn ybxtuj bynthtcyjuj lkz ct,z, nj pfdktxm tuj d vfufpby d cktle.obq hfp ,eltn nhelytt (xbnfq - ljhj;t).

s hfccvjnhtkb gthdst cnhfybws hfpys[ vfufpbyjd, xnj,s gjyznm, xnj edblbn gjctnbntkm ynthytn-vfufpbyf ,tp ghjrhenrb 'rhfyf. jybnjh cnfylfhnysq - 15 l.qvjd, hfphtitybt 800 yf 600 njxtr. nj yfb,jktt hfcghjcnhfytyysq ajhvfn. jukfcyj Spylog, tuj bcgjkmpe.n ,jktt gjkjdbys gjkmpjdfntktq tnb. njhjq gj gjgekzhyjcnb ajhvfn - 1024 yf 768, yj 'nj ,jktt kturfz pflfxf lkz ghjlfdwjd, vs ;t cnfdbv b[ d ,jktt ;tcnrbt eckjdbz. jyrehtynyst djqys - dtom ;tcnjrfz, f yf djqyt rfr yf djqyt.

k.cs b vbyecs cdtltys d nf,kbws, rk.xtdst ckjdf dsltktys. ybpe erfpfys gjctoftvjcnm b lkbyf gthdjq cnhfybws. kbyf hfccxbnsdfkfcm ghb gjvjob ryjgjr Page Down (Page Up), d 'rhfyf[. fqns ds,bhfkbcm cjukfcyj gjgekzhyjcnb gj cxtnxbre Top.list.ru, yj gjhzljr fyfkbpf bkb b[ ds,jh yt ujdjhbn j njv, xnj jyb yfb,jktt gjgekzhys, yfif wtkm byfz. cnfnb, vyjubt ynthytn-vfufpbys yf[jlzncz d htqnbyuf[ gj lheubv hfpltkfv, f yt gj "ktrnhjyyjq rjvvthwbb". nfr:

WWW.XXL.RU

k.cs byecs
hbcencndetn gjbcr, vj;yj chfpe yfxfnm gjbcr bynthtce.otuj njdfhf yjubt df;yst geyrns yt dblys ghb pfuheprt cnhfybws, ye;yf ghjrhenrf
lj,ysq he,hbrfnjh ddth[e gjpdjkztn gthtqnb d ye;ysq hfpltk d jlby "rkbr" t dblyf byajhvfwbz j ,jyect (50 he,.) lkz dct[ yjds[ gjregfntktq
jpvj;yjcnm ghjxbnfnm yjdjcnb, jyb vjuen pfbynthtcjdfnm (pfbynhbujdfnm) gjctnbntkz t dblyf byajhvfwbz j crblrf[
fr;t ddth[e jndtns yf xfcnj pflfdftvst djghjcs, gjvjom, byajhvfwbz j rjvgfybb b n.g. nj gjvj;tn gjregfntk. ,scnhj cyznm dct cjvytybz b gjkexbnm dcgjvjufntkmye. byajhvfwb. t dblyf byajhvfwbz j ,tcgkfnyjq ljcnfdrt
tht[jl d "rjhpbye" yfgjvybn gjregfntkzv j ghjiks[ gjregrf[, xnj jcnfkjcm d "rjhpbyt", xnj e;t regktyj. jktpyj, tckb yflj gjdnjhbnm gjregrb t dblyf byajhvfwbz j cfvs[ gjgekzhys[ njdfhf[ ytltkb
  cfvjv dth[e dvtcnt c djghjcfvb "fr jgkfnbnm?", "fr ljcnfdbnm?" tcnm byajhvfwbz j ghbpf[ jn vfufpbyf. j tt yt dblyj, jyf ckbdftncz cj dctvb lheubvb he,hbrfvb
  hbcencndetn xe;jq ,fyyth (www.24x7.ru, gj dctq dblbvjcnb, vfufpbys j,vtyzkbcm ,fythfvb). fxtv htrkfvbhjdfnm rjyrehtynjd?
  tn hfcibhtyyjuj gjbcrf, yfghbvth, c erfpfybtv hfpltkf. ,sxysq gjbcr, rfr ghfdbkj, gkj[j hf,jnftn
  cnm le,kbhjdfybt he,hbr (ddth[e b cktdf), 'nj jnybvftn vtcnj, rjnjhjt vj;yj ,skj ,s bcgjkmpjdfnm ,jktt hfwbjyfkmyj

jctoftvjcnm (chtlyzz d cenrb, gj List.ru yf cthtlbye fduecnf): [jcnjd - 1436, [bnjd - 12634, b[ cjjnyjitybt - 8,8

kbyf cnhfybws - 4 'rhfyf


WWW.24x7.RU

k.cs byecs
fcibhtyysq gjbcr gjvj;tn yfqnb njdfh d pfdbcbvjcnb jn hfpltkf jl gjbcrjv, nfv, ult j,sxyj hfcgjkfuftncz yfdbufwbz gj cfqne, lfys ccskrb yf lheubt ghjtrns rjvgfbb. hb 'njv gjregfntkm vj;tn yt ljuflfnmcz, xnj tuj "gjik.n" yf lheujq cfqn. cskrf "ybub, dbltj, CD" jnghfdbn xtkjdtrf yf Molotok.ru, f yt d hfpltk "epsrf"
scnhsq gtht[jl d jlby "rkbr" d jcyjdyst hfpltks njbn xe;jq ,fyyth (www.xxl.ru)
fhtubcnhbhjdfyyst gjkmpjdfntkb vjuen chfpe ;t djqnb d cbcntve t dblyf byajhvfwbz j ,tcgkfnyjq ljcnfdrt
j;yj gjcvjnhtnm ,tcnctkkths t dblyf byajhvfwbz j yjdbyrf[ vfufpbyf
t,jkmijq ,fyyth, yfgjvbyf.obq j gjlfhrf[ lkz gjregfntktq cgtwghtlkj;tybz[ t dblyf byajhvfwbz j
hfpe ;t dblys ccskrb yf xfcnj pflfdftvst djghjcs, gjvjom t dblyf byajhvfwbz j crblrf[

jctoftvjcnm (chtlyzz d cenrb, gj List.ru yf cthtlbye fduecnf): [jcnjd - 3119, [bnjd - 14850, b[ cjjnyjitybt - 4,8

kbyf cnhfybws - 4 'rhfyf


WWW.MEGASHOP.RU

k.cs byecs
hfpe dblyj (wdtnjdjt dsltktybt, d nj ;t dhtvz yt,hjcrjt) gjbcr, tcnm ccskrf yf hfcibhtyysq gjbcr kbirjv ,jkmifz rfhnbyrf, gjdtcnde.ofz j rehct ljkkfhf b yfkjuf[ (91 yf 174 gbrctkz). fybvftn ghbvthyj 20% 'rhfyf
lj,ysq b gjktpysq ubl gjregfntkz gj jcyjdysv uheggfv njdfhjd. nf aeyrwbz, r cj;fktyb., tcnm njkmrj e juhfybxtyyjuj rjkbxtcndf vfufpbyjd. enm dsit - jndtns yf xfcnj pflfdftvst djghjcs t dblyj gjlhe,hbrb, ytj,[jlbvf ghjrhenrf
vttncz cdjz ktynf yjdjcntq  
hjcnjt, yj yt dspsdf.ott ybrfrb[ djghjcjd dth[ytt vty.. scnhsq gtht[jl d bynthtce.oe. he,hbre  
jynfrnysq ntktajy, vj;yj chfpe enjxybnm bkb ghjdthbnm byajhvfwb.  
jregfntkm vj;tn pfqnb d cdj. "rjhpbye" b dcgjvybnm j cdjb[ ghjiks[ pfrfpf[  

jctoftvjcnm (chtlyzz d cenrb, gj List.ru yf cthtlbye fduecnf): [jcnjd - 4724, [bnjd - 13584, b[ cjjnyjitybt - 2,9

kbyf cnhfybws - 2 'rhfyf


WWW.BOLERO.RU

k.cs byecs
lj,ysq he,hbrfnjh ddth[e (rybub, cjan, dbltj, buheirb), gjctnbntkm chfpe dblbn, xnj tcnm b relf blnb yjubt df;yst geyrns yt dblys ghb pfuheprt cnhfybws, ye;yf ghjrhenrf
jbcr nfr;t hfcgjkj;ty d cfvjv dsujlyjv vtcnt - ddth[e gjcthtlbyt. hbxtv vj;yj chfpe cepbnm j,kfcnm gjbcrf, ds,hfd hfpltk t dblty hfpltk "fcghjlf;b"
f dble dct dcgjvjufntkmyst hfpltks: "jvjom", "tubcnhfwbz" b n.g t dblty hfpltk "tcnctkkths"
  t dblty hfpltk "jdbyrb"
  jkmijq kjujnbg (140 yf 144 gbrctkz), tuj vj;yj evtymibnm ,tp rfrb[-kb,j gjnthm. cj;fktyb., tot vyjubt ynthytn-vfufpbys eytnf bcgjkmpe.n ,jkmibt kjujnbgs
  t dblyf ajhvf gjlgbcrb yf yjdjcnb j yjds[ gjcnegktybz[

jctoftvjcnm (chtlyzz d cenrb, gj List.ru yf cthtlbye fduecnf): [jcnjd - 2012, [bnjd - 12491, b[ cjjnyjitybt - 6,2

kbyf cnhfybws - 10 'rhfyjd


WWW.DOSTAVKA.RU

k.cs byecs
fcibhtyysq gjbcr gjvjuftn yfqnb njdfh chfpe gj ldev ghbpyfrfv - hfpltke b ghjbpdjlbntk. kbirjv ,jkmijq he,hbrfnjh - ,jktt 110 gjpbwbq, nz;tkj yfqnb
cnm dcz ytj,[jlbvfz byajhvfwbz - xfcs hf,jns, ntktajy, jndtns yf djghjcs fpvtoty cdjq ;t ,fyyth, rjnjhsq gthtuhe;ftn gthde. cnhfybwe
fhtubcnhbhjdfyyst gjkmpjdfntkb vjuen chfpe ;t djqnb d cbcntve t dblty hfpltk, ult vj;yj gjcvjnhtnm njdfhs d nht[vthyjv bpj,hf;tybb
jcnjzyyj j,yjdkztvfz ktynf yjdjcntq c rfhnbyrfvb tn ,scnhjuj gtht[jlf d jcyjdyst hfpltks
  t dblyf byajhvfwbz j ,tcgkfnyjq ljcnfdrt

jctoftvjcnm (chtlyzz d cenrb, gj List.ru yf cthtlbye fduecnf): [jcnjd - 1049, [bnjd - 1492, b[ cjjnyjitybt - 1,4

kbyf cnhfybws - 4 'rhfyf

 

tvyjuj dsdjljd

jldtltv bnjub. jregfntkb ghb[jlzn d ynthyfn-vfufpby, kb,j pyfz, xnj bv yflj, kb,j gjgflfz ckexfqyj, rfr dfhbfyn hflb bynthtcf. gthdjv ckexft bv chfpe ytj,[jlbvs "jbcr" b ghjcnjq he,hbrfnjh, rjnjhsq gjvj;tn ,scnhj gthtqnb d ye;ysq hfpltk, j dnjhjv b[ pfbynthtce.n yjdjcnb b hfpyfz byajhvfwbz j yjdbyrf[, crblrf[ b n.g.

ckb fs gjvtoftnt byajhvfwb. j crblrf[, ,tcnctkkthf[, ghbpf[ yb;t, xtv gjkmpjdfntkm dblbn ghb pfuheprt gthdjq cnhfybws, nj, crjhtt dctuj, gjregfntkb, rjnjhst chfpe gjikb d lheujq hfpltk, tt yt edblzn. ckexfqys[ gjctnbntktq, vj;tn ,snm, yt pfbynthtce.n dfib ghtlkj;tybz. sdjl - gthtvtcnbnt 'ne byajhvfwb. yfdth[, ;tkfntkmyj gj,kb;t r gjbcre bkb he,hbrfnjhe.

j jghjcfv rjvgfybb Andersen Consulting, 98% gjregfntktq cxbnf.n df;ysv afrnjhjv ,tcgkfnye. ljcnfdre. hfrnbxtcrb dct hfccvjnhtyyst vfufpbys ghtljcnfdkz.n nfre. eckeue, yj gjctnbntkb 'njuj yt dblzn. jrf xtkjdtr yt htibkcz yf gjregre, jy yt epyftn j, 'njq eckeut, rjnjhfz vjukf ,s b[ gjlnjkryenm r ghbyznb. htitybz.

f;yj yt njkmrj gthtvtcnbnm byajhvfwb. ddth[, yj b cltkfnm tt pfvtnyjq. hjdthtyysq cgjcj, - dsltkbnt tt wdtnjv yf ajyt lheub[ ccskjr.

t cnjbn ltkfnm uhjvflysq he,hbrfnjh yf gthdjq cnhfybwt, ljcnfnjxyj ghjgbcfnm jcyjdyst hfpltks. txfkmysq ghbvth Intershop.ru -pltcm tcnm ccskrf yf "scnhsq gtht[jl". jckt yf;fnbz dfv lf.n cgbcjr bp 509 ccskjr! ajhvfnt Word 'nj ltdznm cnhfybw ntrcnf. obnt, b dfv djplftncz...

fgflyst 'rcgthns djj,ot yt htrjvtyle.n gjrfpsdfnm xe;bt ,fyyths d ynthytn-vfufpb-yf[, f ntv ,jktt rjyrehtynjd. jnz htxm bltn j dpfbvys[ ccskrf[, cjvybntkmyj, xnj 'nj dsujlyj. "jxtve jyb htrkfvbhe.n cdjb[ rjyrehtynjd?" - pflf.n ct,t djghjc gjregfntkb. ndtns vjuen ,snm cfvsvb ytjhlbyfhysvb.

tot cjdtnetv j,hfnbnm dybvfybt yf jnyjitybt [jcnjd r [bnfv. j tcnm, crjkmrj cnhfybw f chtlytv, cvjnhbn rf;lsq gjregfntkm. jnz vs yt pyftv j xbckt gjregfntktq, ,jkmibycndj vfufpbyjd crhsdftn 'ne byajhvfwb.. j;yj ghtlgjkj;bnm, xnj xtv ,jkmit rjkbxtcndj cnhfybw, ghjcvjnhtyys[ jlybv rkbtynjv, ntv ,jkmit gjregjr. t gjnjve, xnj k.lb ljkuj boen njdfhs, jyb ,s ,hjcbkb 'nj b eikb, f gjnjve, xnj jyb cjukfcys 'nj ltkfnm. yb[ tcnm gjnht,yjcnm. pyfxbn, jyb cjdthif.n gjregrb. bprbq gjrfpfntkm 'njuj cjjnyjitybz e Dostavka.ru j,]zcyztncz ,jkmibv he,hbrfnjhjv - gjregfntkm chfpe gtht[jlbn yf ye;ye. cnhfybwe. j vs dct ;t yt cjdtnetv dfv nfr gjcnegfnm. s,hfnm bp 100 gjpbwbq ckj;yj, ntv ,jktt xnj he,hbrb cjcnfdktys gj ghjbpdjlbntkzv, f yt gj nt[ybxtcrbv [fhfrnthbcnbrfv (vfufpby d jcyjdyjv njhuetn rjvgm.nthysvb rjvgktrne.obvb b jhunt[ybrjq). exit bcgjkmpjdfnm jgsn Bolero.ru bkb Megashop.ru.

nj yflj pfgjvybnm

1. kfdyfz pflfxf gthdjq cnhfybws - rfr vj;yj ,scnhtt cghfdbnmcz c yfgksdjv gjctnbntktq, ,scnhj yfghfdbnm gjregfntkz d ye;ysq hfpltk.

2. f gthdjq cnhfybwt d dblt rfhnbyrb ljk;ty ,snm (vj;tn ,snm) njkmrj kjujnbg rjvgfybb b yt ,jktt 20-25 r,fqn lheujq uhfabrb; kexit yt bcgjkmpjdfnm ,fyyths yf cdjb[ cnhfybwf[ bkb cnfdbnm b[ yf "kturbt" cnhfybws.

3. f;lsq xtndthnsq gjregfntkm yt cjdthiftn gjregrb bp-pf ckj;yjq yfdbufwbb gj cfqne.

4. ckb ds cltkfkb rfre.-kb,j ryjgre d vty., nj ytj,[jlbvj j,tcgtxbnm tt hf,jnjcgjcj,yjcnm. yf ljk;yf dtcnb d nj vtcnj, rjnjhjt htrkfvbhetn.

5. fpltk "jvjom" yt vtytt df;ty, rfr b rjhpbyf gjregfntkz, tuj jncencndbt -ghbxbyf jnrfpf jn vyjub[ gjregjr. jukfcyj bccktljdfybzv, jrjkj 25% gjregfntktq yt cjdthif.n gjregrb bp-pf ytljcnfnrf byajhvfwbb j njdfht (cthdbct, eckeut).

6. tv ghjot, ntv kexit. j;yj xnj-nj yt gbcfnm - yt gbibnt. bxtuj kbiytuj!

7. cj,jt dybvfybt-"jbcre", ajhvf lkz gjbcrf ljk;yf hf,jnfnm yf gthdjq cnhfybwt. jbcr ljk;ty jceotcndkznmcz gj dctv djpvj;ysv hbnthbzv.

8. t ghtyt,htufqnt heccrbv zpsrjv, yt dct gjregfntkb [jhjij dkflt.n fyukbqcrbv.

9. frbt ltqcndbz cj cnjhjys ynthytn-vfufpbyjd vjukb ,s gjlnjkryenm b[ gjctnbntktq r cjdthityb. gjregrb? jktt 60% jndtnbkb, xnj 'nj vjukb ,s ,snm j,pjhs, htrjvtylfwbb njdfhjd b eckeu. jxnb cnjkmrj t crfpfkb, xnj bv ytj,[jlbvs cjdtns gj ds,jhe wdtnf, hfpvthf, rjkbxtcndf b n.l.

10. j k.,jq byajhvfwbb yf cfqnt gjregfntkm ljk;ty lj,bhfnmcz, cltkfd yt ,jktt nht[ "rkbrjd" vsirjq.

lheub[ ghj,ktvf[ usability xbnfqnt d cktle.ob[ yjvthf[.

http://www.bizon.ru/?t=50&idn=9&art=149

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank