"" Web-: . . .


   www.romver.ru
/ / Web-( )

ckb xnj-yb,elm [jhjitymrj njkryenm, jyj egfltn.
frjy ellf, ,jhybr rjvtlbq tfnhf Firesign

ntv ;t ecgt[jv 'nj dscrfpsdfybt vjukj ,s jnyjcbnmcz b r Web-epke, rjnjhsq yt ,sk gjlujnjdkty ljk;ysv j,hfpjv r cfvjve [elitve. elexb "pfdfktyysv" pfghjcfvb, jy "lfdbncz" pfls[ftncz b, yt dslth;fd yfuheprb, jnrk.xftncz. hb gjlj,yjv gjkj;tybb ltk dhzl kb vj;yj ljdthbnm Web-epke gjllth;re jndtncndtyys[ (b, djpvj;yj, ghbyjczob[ dfv lj[jl) ghbkj;tybq.

ckb Web-eptk ;bpytyyj ytj,[jlbv lkz dfituj ghtlghbznbz, jy ljk;ty dslth;bdfnm jxtym ,jkmibt yfuheprb, yt pfvtlkzz cdjtq hf,jns, (f j gjkyjv jnrk.xtybb b htxb ,snm yt vj;tn). jcrjkmre xbckj pfghjcjd r nbgbxyjve Web-epke t;tvtczxyj djphfcnftn d 2-10 hfp (f ,sdftn, xnj pf 3-6 vtczwtd jyj vj;tn edtkbxbnmcz b d 100 hfp), ytn ybxtuj elbdbntkmyjuj d njv, xnj c epkjv yfxbyftn ghjbc[jlbnm ytkflyjt.

jndtn yf djphfcnf.oe. yfuhepre flvbybcnhfnjhs epkjd ghbvtyz.n hfpkbxyst ekjdrb b vtnjls, gjpdjkz.obt gjllth;fnm hf,jnjcgjcj,yjcnm cbcntvs. kz 'njuj vj;yj bcgjkmpjdfnm yfcnhfbdftvst jxthtlb b hfpkbxyst gfhfvtnhs; vj;yj nfr;t ghjdjlbnm ytljhjubt b ytckj;yst vjlthybpfwbb j,jheljdfybz, f nfr;t ghbvtyznm cgtwbfkbpbhjdfyyst ghjlerns, rjnjhst gjpdjkz.n hfcghtltkbnm djphjcie. yfuhepre vt;le ytcrjkmrbvb rjvgm.nthfvb, - LocalDirector rjvgfybb Cisco, Net Dispatcher abhvs IBM(hfytt yfpsdfdibqcz ShockAbsorber) b lheubt.

fcnhjqrf b "jnctxtybt" kbiytuj

thtl ntv rfr yfxfnm ,hjcfnmcz ltymufvb, e,tlbntcm d njv, xnj cbcntvs, rjnjhst ds e;t bcgjkmpetnt d rfxtcndt Web-cthdthjd, uhfvjnyj yfcnhjtys b ytcgjcj,ys yf ,jkmitt. ",tlbntcm, xnj ecnfyjdktyysq hfpvth jxthtlb Listen Queue cjcnfdkztn yt vtytt 128", - cjdtnetn j,thn ylh.c, flvbybcnhfnjh Web-epkf b lbhtrnjh abhvs Netscape. fpvth jxthtlb Listen Queue jghtltkztn vfrcbvfkmyjt xbckj pfghjcjd yf cjtlbytybt, rjnjhjt vj;tn "pfgjvybnm" jgthfwbjyyfz cbcntvf, ght;lt xtv ghjuhfvvf Web-cthdthf ,eltn ujnjdf r b[ j,hf,jnrt. j pfgjkytybb jxthtlb dct gjcktle.obt pfghjcs ,elen buyjhbhjdfnmcz.

fr cxbnftn ylh.c, dj vyjub[ jgthfwbjyys[ cbcntvf[ 'njn gfhfvtnh xfcnj ecnfyjdkty gj evjkxfyb. yf ckbirjv vfkjt pyfxtybt. hj,ktve eckj;yztn cgjcj,yjcnm vyjub[ ,hfepthjd gfhfkktkmyj pfghfibdfnm chfpe ytcrjkmrj cjtlbytybq c jlybv cthdthjv, yfghbvth jnltkmyj lkz ntrcnjdjuj b uhfabxtcrjuj cjlth;bvjuj cnhfybws. "kfujlfhz jlyjq njkmrj ghfdbkmyjq ecnfyjdrt Listen Queue ds cvj;tnt gjdscbnm ghjbpdjlbntkmyjcnm c gjkevbkkbjyf j,cke;bdftvs[ d ltym pfghjcjd lj 2-3 vbkkbjyjd", - ujdjhbn ylh.c.

nbd kfcnhbr, pfvtcnbntkm ghtpbltynf rjvgfybb Viacom gj nt[ybxtcrjve j,tcgtxtyb. bynthfrnbdys[ eckeu, jnvtxftn, xnj, rfr ghfdbkj, xbckj pflfx, j,hf,fnsdftvs[ ctntdjq , vj;yj ceotcndtyyj cjrhfnbnm, elfkbd vyj;tcndj ghjuhfvv, yt jnyjczob[cz r aeyrwbjybhjdfyb. Web-cthdthf. fghbvth, yf regktyyjv Viacom cthdtht WebForce rjvgfybb SGI pfgecrfkjcm jrjkj 200 pflfx, ,jkmifz xfcnm rjnjhs[ nht,jdfkfcm lkz vyjujgjkmpjdfntkmcrb[ Unix-cbcntv j,otuj yfpyfxtybz. "s cvjukb jnrk.xbnm pf ytyflj,yjcnm. jrjkj 90% 'nb[ pflfx, ceotcndtyyj gjdscbd ntv cfvsv ghjbpdjlbntkmyjcnm Web-cthdthf", - ujdjhbn kfcnhbr.

nhfntubxtcrfz vjlthybpfwbz

rjkm ,s bcrecyj ds yt yfcnhfbdfkb dfie cbcntve, hfyj bkb gjplyj tt rjyabuehfwbz ecnfhttn b dfv ghbltncz tt vjlthybpbhjdfnm. thtl ntv rfr dsnfobnm cdjq "rb,thrjitktr", [jhjitymrj gjlevfqnt, yf xnj bvtyyj kexit dctuj gjnhfnbnm ltymub. "fxfcne. k.lb yt gjybvf.n jlyjq ghjcnjq, yj df;yjq dtob: d ,jkmibycndt ckexftd juhfybxbdf.obv afrnjhjv cke;bn djdct yt vjoyjcnm ghjwtccjhf, - hfp]zcyztn tqy nrbycjy, ghtpbltyn rjvgfybbb SenseNet. - yfc ,skj gznm cthdthjd c ctntdsvb gkfnfvb yf 10 ,bn/c, b rjulf vs gjlrk.xbkb tot jlby cthdth c gkfnjq yf 100 ,bn/c, tuj ghjbpdjlbntkmyjcnm jrfpfkfcm ,jkmitq, xtv e dct[ jcnfkmys[ dvtcnt dpzns[. ytljcnfnrt vjoyjcnb ,skb dbyjdys ctntdst gkfns, f yt ghjwtccjhs. lheujq hfp e yfc gthtcnfk cghfdkznmcz c yfuheprjq Sun SPARC10 c 32 ,fqn jgthfnbdyjq gfvznb. s ljdtkb j,]tv tuj gfvznb lj 128 ,fqn, b dct cnfkj pfvtxfntkmyj hf,jnfnm, f yfv yt ghbikjcm gjregfnm yjdsq rjvgm.nth".

ylh. frh'q, ukfdysq by;tyth rjvgfybb The Internet, jnvtxftn gj 'njve gjdjle: ",sxyj k.lb pf,jnzncz njkmrj j ghjgecryjq cgjcj,yjcnb, yt exbnsdfz xbckf cjtlbytybq, bkb levf.n j vjoyjcnb ghjwtccjhf, pf,sdfz ghj crjhjcnm ljcnegf r lbcre. lyfrj yf ghfrnbrt ,scnhsq lbcr, rfr ghfdbkj, bvttn ,jkmitt pyfxtybt, xtv ,scnhsq ghjwtccjh. ckb ;t dfib gjkmpjdfntkb bvt.n vtlktyyst vjltvs, nj ytpfdbcbvj jn vjoyjcnb cthdthf yf pfuhepre ,jkmib[ afqkjd ,eltn e[jlbnm vyjuj dhtvtyb". nj cyjdf erfpsdftn yf ytj,[jlbvjcnm gjllth;rb ,jkmijuj xbckf cjtlbytybq.

" gjcktlybt vtczws, ,kfujlfhz htfkbpfwbb "gjnjrjd" (ytcrjkmrb[ gfhfkktkmys[ ghjwtccjd dyenhb jlyjq pflfxb) d ctntds[ b ghjuhfvvyjv cthdtht Netscape 2.0, b[ ghjbpdjlbntkmyjcnm gjdscbkfcm yf gjhzljr", - ujdjhbn ylh.c bp rjvgfybb Netscape, bvtz d dble Unix b Windows NT. jlj,yst ekexitybz gjpdjkzn htprj cjrhfnbnm hfc[jls yf cjlth;fybt vyjub[ Web-epkjd.

jdsifqnt vjoyjcnm kbim nfv, ult 'nj ytj,[jlbvj

gsnyst cjplfntkb Web-epkjd yfexbkbcm vfrtnbhjdfnm cnhfybws nfr, xnj,s j,tcgtxbnm yfb,jkmie. 'aatrnbdyjcnm b[ pfuheprb b vfrcbvfkmye. byajhvfnbdyjcnm lkz gjkmpjdfntkz tot d yfxfkt ghjhbcjdrb yf 'rhfyt. lvbybcnhfnjhs Web-epkjd gjyzkb nfr;t, xnj hfcghtltktybt cthdthyjuj ghjuhfvvyj-fggfhfnyjuj j,tcgtxtybz ljk;yj ,snm [jhjij cghjtrnbhjdfyysv b xnj cfvst jxtdblyst htitybz - yt dctulf ghfdbkmyst. "fcnj ,sdftn, xnj ds ghtlgjkfuftnt yfb,jkmie. yfuhepre d jlyjv vtcnt, f jyf jrfpsdftncz cjdctv d lheujv", - gjzcyztn nrbycjy bp abhvs SenseNet. rfxtcndt ghbvthf jy hfccrfpsdftn j ckexft, rjulf SenseNet gthtlfdfkf gj RealAudio rjywthn t,jhs 'hhb b ;jfy ;tnn. "s crjyabuehbhjdfkb ,jkmie. xfcnm fggfhfnyjuj j,tcgtxtybz rfr cthdths RealAudio, - hfccrfpsdftn nrbycjy. - lyfrj rjulf r jcyjdyjq cnhfybwt Web-cthdthf gjlrk.xbkjcm ytcrjkmrj nsczx gjkmpjdfntktq, yfuheprf cnfkf nfrjq dscjrjq, xnj cnhfybws gthtcnfkb j,cke;bdfnmcz". fvsv ghjcnsv htitybtv 'njq ghj,ktvs zdbkjcm gthtrk.xtybt ytcrjkmrb[ cthdthjd RealAudio yf j,cke;bdfybt ukfdyjq cnhfybws.

hfdbkj bp,snjxyjcnb

rjvgfybb CNET, pfybvf.otqcz 'ktrnhjyysv "ctntdsv" bplfntkmcndjv, ghbikb r dsdjle, xnj ljcnegyjcnm Web-epkf jghtltkztncz rfxtcndjv tuj rfyfkf cdzpb c Internet. j 'njq ghbxbyt rhegysv Web-epkfv ytgkj[j ,skj ,s j,pfdtcnbcm ytcrjkmrbvb rfyfkfvb cdzpb, ghbxtv d bltfkt - c ytcrjkmrbvb ghjdfqlthfvb. "julf vs hf,jnfkb c ldevz ghjdfqlthfvb, vs joenbkb, yfcrjkmrj 'nj elj,yj; gj vtht hjcnf rjvgfybb xbckj yfib[ ghjdfqlthjd edtkbxbdfkjcm, - ujdjhbn ;jyfnfy jpty,thu, bcgjkybntkmysq dbwt-ghtpbltyn gj nt[yjkjubb rjvgfybb CNET. - fpfkjcm ,s, xtnsht ghjdfqlthf - 'nj ckbirjv vyjuj, yj, xtcnyj ujdjhz, yb e jlyjuj bp yb[ yflt;yjcnm j,cke;bdfybz yt zdkztncz ljcnfnjxyj dscjrjq lkz njuj, xnj,s z cvju jnrfpfnmcz jn dct[ jcnfkmys[. julf rfyfks jlyjuj bp ghjdfqlthjd gthtuhe;tys, yfi nhfabr ghjcnj yfxbyftn ghj[jlbnm xthtp rfyfks lheub[ ghjdfqlthjd".

crjht gjzdzncz ghjlerns, rjnjhst j,ktuxfn pflfxe eghfdktybz ghjgecryjq cgjcj,yjcnm. lkz j,cke;bdfybz pfghjcjd gjkmpjdfntktq Internet r Web-epkfv. xbcke gjlj,ys[ cbcntv jnyjcbncz, yfghbvth, tot yt gjkexbdibq bvz ghjlern rjvgfybb Packeteer. ghfdktybt ,eltn ghjbpdjlbnmcz c extnjv crjhjcnb cjtlbytybz, dblf ghbkj;tybz b IP-flhtcf.

fr e;t jnvtxfkjcm, rjvgfybzv c rhegysvb Web-epkfvb, nfrbv rfr CNET, ghb[jlbncz hf,jnfnm c ytcrjkmrbvb ghjdfqlthfvb. nj jnyjcbncz, d xfcnyjcnb, r abhvt BBN Planet, ghtljcnfdkz.otq eckeub gj cdzpb c Internet b Web-[jcnbyue. kz j,tcgtxtybz dscjrjq ghjbpdjlbntkmyjcnb b yflt;yjcnb BBN htfkbpjdfkf bp,snjxyjcnm rfyfkjd yf ytcrjkmrb[ ehjdyz[. "Web-cthdths gjlrk.xtys r rjkmwe FDDI, rjnjhjt, d cdj. jxthtlm, bvttn ytcrjkmrj cjtlbytybq T3 c Internet", - ujdjhbn fhhb jvgcjy, vtytl;th cthdbcys[ kbybq bp cke;,s Web Advantage Hosting rjvgfybb BBN Planet.

BBN Planet, dkflt.ofz ldevz "Web-athvfvb" d fccfxectnct b fkbajhybb, ghtlkfuftn cdjbv pfrfpxbrfv djpvj;yjcnm cjplfybz "pthrfkmys[" Web-epkjd d j,jb[ infnf[ d wtkz[ gjdsitybz yflt;yjcnb. jcrjkmre cjplfybt "pthrfkmys[" epkjd - ljdjkmyj ljhjujt eljdjkmcndbt, tuj vjuen gjpdjkbnm ct,t lfktrj yt dct rjvgfybb. lyjq bp nt[, rjve 'nj ytljcnegyj, zdkztncz rjvgfybz Los Angeles Times. yfxfkt jrnz,hz d n'yajhlcrjv eybdthcbntnt dsitk bp cnhjz cyfxfkf jcyjdyjq, f pfntv b htpthdysq bcnjxybr 'ythujcyf,;tybz, b Web-athvf BBN Planet, yf[jlzofzcz yf fgflyjv j,tht;mt, jnrk.xbkfcm. cdzpb c 'nbv ytpthrfkbhetvsq Web-eptk Los Angeles Times ,sk ytljcnegty gj vtymitq vtht d ntxtybt itcnb xfcjd.

fcghtltktybt yfuheprb

rjkmrj ,s ds yt yfcnhfbdfkb b yt vjlthybpbhjdfkb cthdth, hfyj bkb gjplyj xbckj pfghjcjd ghtdscbn tuj djpvj;yjcnb. julf dfv ghbltncz rfrbv-nj j,hfpjv hfcghtltkbnm yfuhepre vt;le ytcrjkmrbvb vfibyfvb.ct ,jkmit b ,jkmit rhegys[ epkjd yfxbyf.n ghbvtyznm hfpkbxyst ehfdyjdtibdf.obt yfuhepre vtnjlbrb b ghjlerns, rjnjhst hfcghtltkz.n tt gj ytcrjkmrbv cthdthfv b, gj vtht djpvj;yjcnb, jndjlzn pfghjcs gjkmpjdfntktq jn gthtuhe;tyys[ bkb ytbcghfdys[ cbcntv.

fvjq ,jkmijq bpdtcnyjcnm. d Internet gjkmpetncz vtnjl hfcghtltktybz yfuheprb, yfpsdftvsq Round-Robin DNS. nj aeyrwbz enbkbns TCP/IP BIND, bcgjkmpetvjq lkz yfpyfxtybz cjrtnjd rf;ljve bp pfghjcjd yf ghjwtcc. fr vj;yj gjyznm bp yfpdfybz ("round robin" - cthbz, gjcktljdfntkmyjcnm), 'nf aeyrwbz gjpdjkztn nfr crjyabuehbhjdfnm cgbcjr IP-flhtcjd, xnj,s pfghjcs gjcktljdfntkmyj hfcghtltkzkbcm cthdthjv bvty ljvtyjd vt;le vfibyfvb (bkb ghjwtccfvb yf jlyjq vfibyt), j,jpyfxftvsvb jnkbxysvb lheu jn lheuf yjvthfvb.

tcvjnhz yf cdj. bpdtcnyjcnm, vtnjl Round Robin DNS cxbnftncz yt cfvsv elfxysv htitybtv. y yt exbnsdftn, yfghbvth, dthjznys[ hfpkbxbq d vjoyjcnb vfiby ([jnz ytcrjkmrj ghjwtccjd yf vjoyjv rjvgm.ntht vj;yj jxtym ghb,kbpbntkmyj cxbnfnm jlbyfrjdsvb), yt ghbybvftn d hfcxtn cntgtyb yfuheprb, yt cgjcj,ty dszdbnm b ghjbuyjhbhjdfnm ytbcghfdysq cthdth.

heubv, ,jktt 'aatrnbdysv, dfhbfynjv zdkztncz rkfcnthbpfwbz - j,]tlbytybt ytcrjkmrb[ vfiby d rkfcnth c tlbyjq afqkjdjq cbcntvjq, dsgjkyztvjt gjchtlcndjv cnfylfhnys[ bkb hfphf,jnfyys[ yf pfrfp bycnhevtynjd. xfcnyjcnb, djpvj;yjcnm. rkfcnthbpfwbb j,kflftn VMS rjvgfybb Digital. vtyyj gj'njve vyjubt flvbybcnhfnjhs Web-epkjd bp,hfkb VMS d rfxtcndt cthdthyjq , rjnjhfz hf,jnftn yf rjvgm.nthf[ Digital Alpha b ,jktt cnfhs[ VAX. "kfcnthbpfwbz VMS j,kflftn jxtym dscjrjq ghjbpdjlbntkmyjcnm. b yflt;yjcnm.. yf cgjcj,yf j,hf,fnsdfnm juhjvyjt xbckj pfghjcjd b, ,elexb ghfdbkmyj crjyabuehbhjdfyyjq, ybrjulf yt ds[jlbn bp cnhjz", - ujdjhbn ;jtk yfqlth, cnfhibq gfhnyth bp rjvgfybb Opus One, ghjdjlbdibq ntcnbhjdfybt ghjbpdjlbntkmyjcnb hfpkbxys[ Web-cthdthjd.

yfcnjzott dhtvz d rfxtcndt gkfnajhvs lkz dyenhtyyb[ Web-cthdthjd b rkbtyncrb[ epkjd d Opus One bcgjkmpe.n nhb rjvgm.nthf Alpha (rf;lsq cnjbvjcnm. gj 3 nsc. ljk.) jcrjkmre aeyrwbz rkfcnthbpfwbb zdkztncz xfcnm. VMS, "jyf chf,fnsdftn fdnjvfnbxtcrb, - ujdjhbn yfqlth. - nrfpjecnjqxbdjcnm j,jheljdfybz j,tcgtxbdftncz ghjbpdjlbntktv. Unix-cbcntvs nj;t vj;yj nfr yfcnhjbnm, yj yf 'nj ghbltncz gjnhfnbnm jghtltktyyst ecbkbz".

heubt ghjbpdjlbntkb ghtlkfuf.n (bkb dcrjht yfxyen ghtlkfufnm) ehfdyjdtibdf.ott yfuhepre , rjnjhjt hfcghtltkztn j,hf,jnre vt;le ytcrjkmrbvb Web-cthdthfvb. ltcm vj;yj dsltkbnm NetDispatcher rjvgfybb IBM, LocalDirector rjvgfybb Cisco, HydraWEB rjvgfybb HydraWEB Technologies b Web Server Director (WSD) rjvgfybb Rad Network Devices.

trjnjhsv bp 'nb[ ghjlernjd, d jcj,tyyjcnb HydraWEB b LocalDirector, nht,etncz cgtwbfkmyjt fggfhfnyjt j,tcgtxtybt. heubt (NetDispatcher, yfghbvth) gjllth;bdf.n ytcrjkmrj cthdthys[ gkfnajhv. thdjyfxfkmyj NetDispatcher ,sk hfphf,jnfy lkz AIX RISC System/6000s, b IBM cj,bhftncz gthtytcnb tuj yf dct gjgekzhyst gkfnajhvs. hjlerns hfpkbxf.ncz b d lheub[ jnyjitybz[: HydraWEB j,hf,fnsdftn njkmrj pfghjcs HTTP, f LocalDirector b NetDispatcher gjllth;bdf.n dct cthdbcs TCP/IP, drk.xfz FTP, 'ktrnhjyye. gjxne, telnet, Gopher,CGI-bin b nhfabr vfhihenbpfnjhjd c ,hfylvfe'hfvb.

"lyf rjgbz LocalDirector cgjcj,yf j,tcgtxbnm cjdvtcnyjt bcgjkmpjdfybt jlyjuj dbhnefkmyjuj IP-flhtcf chfpe nsczxtq cthdthjd b hfcghtltkbnm vt;le ybvb j,hf,jnre, ghbybvfz d hfcxtn yfuhepre yf rf;lsq bp yb[", - ujdjhbn htn fyybyu['v, herjdjlbntkm hf,jn gj dsgecre b htfkbpfwbb LocalDirector (cv. hbceyjr). Cisco ghtlyfpyfxbkf cdjq ghjlern lkz hsyrf ghjvsiktyys[ ghtlghbznbq, rhegys[ ctntq intranet b "cegthrjvgfybq" dhjlt Netscape.


Viacom, yfghbvth, bcgjkmpetncz gznm cthdthjd Challenge S rjvgfybb SGI, rjnjhst d chtlytv j,hf,fnsdf.n jrjkj 100 nsc. pfghjcjd d ltym. kfujlfhz LocalDirector, cthdths cgjcj,ys cghfdbnmcz c yfuheprjq, ghbvthyj d 70 hfp ghtdsif.otq erfpfyye.. "julf ghj[jlbkb ,jb fqrf fqcjyf (ghjcvjnh rjnjhs[ jgkfxbdfkcz elfktyysvb phbntkzvb), vs j,cke;bdfkb gj 300 nsc. pfghjcjd d xfc, d njv xbckt vyj;tcndj pfghjcjd yf lde[-nht[vbyenyst ctccbb, d ntxtybt rjnjhs[ k.lb ltkfkb cnfdrb yf ghtlgjkfuftvjuj gj,tlbntkz", - hfccrfpsdftn k'cnhbr.

NetDispatcher gjpdjkztn hfcghtltkznm pfghjcs gj cthdthfv, exbnsdfz dbl ghjwtccf, yfuhepre yf cbcntve b nbg lfyys[. ckb dthbnm afqke xfcnj pflfdftvs[ djghjcjd gj NetDispatcher, gjvtotyyjve yf Web-epkt AlphaWorks rjvgfybb IBM, "j,tcgtxbdftvfz ghjlernjv ghjgecryfz cgjcj,yjcnm gjxnb d xtnsht hfpf dsit, xtv e Round-Robin DNS".

j dhtvz ktnyb[ kbvgbqcrb[ buh 1996 u. d nkfynt jlyf rjgbz NetDispatcher gthtyfghfdkzkf pfghjcs vt;le 70 [jcnfvb, hfcgjkj;tyysvb d 5 njxrf[ ptvyjuj ifhf b j,]tlbytyysvb afqkjdjq cbcntvjq Distributed Filing System rjvgfybb TransArc. " gbrjdst gthbjls j,hf,fnsdfkjcm lj 17 vky pfghjcjd d ltym, d njv xbckt pfghjcs yf ctccbb RealAudio lkbntkmyjcnm. d xfc b ,jktt, yf bpj,hf;tybz d ajhvfnt JPEG b yf vfcce lheujq byajhvfwbb, - dcgjvbyftn thyb fyn, cjnhelybr yfexyjuj jnltkf bccktljdfntkmcrjuj wtynhf IBM. - j,otq ckj;yjcnb pf nt ldt ytltkb ,skj j,hf,jnfyj 180-190 vky pfghjcjd".

jvjom cj cnjhjys gjkmpjdfntktq

fcghtltkznm yfuhepre Web-epkf [jhjij, f gjyb;fnm tt - tot kexit. gjzdktybtv nfrb[ bycnhevtynjd, rfr Java b JavaScript, dct ,jktt gjgekzhysv cnfyjdbncz gthtyjc xfcnb yfuheprb yf htcehc, rjnjhjve pfxfcne. eltkztncz ytcghfdtlkbdj vfkj dybvfybz, - yf rjvgm.nth gjkmpjdfntkz. hb yfkbxbb cjjndtncnde.otuj gjllth;rb yf rkbtyncrjq vfibyt nelf vj;yj pfuhe;fnm Java-fgktns b lheubt ghjuhfvvs b pfgecrfnm b[. tpekmnfns b[ hf,jns ltvjycnhbhe.ncz gjkmpjdfntk. b cjj,of.ncz epke.

fghbvth, ,kfujlfhz ghbvtytyb. JavaScript, rjvgfybz Netscape cvjukf ghtljcnfdbnm gjkmpjdfntkzv djpvj;yjcnm jgbcfybz gthcjybabwbhjdfyys[ dthcbq ,fpjdjq cnhfybws b ljcnegf r ytq (gj flhtce personal.netscape.com). "tp JavaScript 'nj ,skj ,s ytdjpvj;yj", - ujdjhbn ylh.c bp Netscape. kfujlfhz bcgjkmpjdfyb. ghbkj;tybq, yfgbcfyys[ yf JavaScript, 95% j,hf,jnrb gthtyjczncz c cthdthjd Netscape yf gjkmpjdfntkmcrbt cbcntvs. "ckb ,s j,hf,jnrf pfghjcjd r pesonal.netscape.com ghj[jlbkf yf cthdthf[ rjvgfybb, yfv ,s gjyflj,bkjcm tot 100 vfiby SGI, rjnjhst ,s hf,jnfkb c gjkyjq pfuheprjq, - ujdjhbn ylh.c. - flfxf eghfdktybz cbcntvfvb b ctnm. eckj;ybkfcm ,s lj ytdjpvj;yjcnb. ckb ,s j,hf,jnrf dsgjkyzkfcm e yfc, 'nf eckeuf yt vjukf ,s ,snm ,tcgkfnyjq, ".

hzlen kb ekexitybz?

f ujhbpjynt gjzdbkbcm b lheubt hfphf,jnrb, cgjcj,yst gjdscbnm ghjbpdjlbntkmyjcnm Web-cthdthjd.

j jwtyrfv ytrjnjhs[ cgtwbfkbcnjd, HTTP 1.1 - yjdfz dthcbz ghjnjrjkf HTTP, bcgjkmpetvjuj lkz cdzpb vt;le ,hfepthjv b cthdthjv, - ,eltn j,kflfnm ,jktt dscjrjq, xtv ghtlsleofz dthcbz, ghjbpdjlbntkmyjcnm., ,kfujlfhz ytrjnjhsv ekexitybzv, yfghbvth djpvj;yjcnb dsdjlf yf cnhfybwe vyj;tcndf j,]trnjd ytghthsdysv gjnjrjv. lyfrj jrjyxfntkmyjt vytybt j, HTTP 1.1 tot yt cajhvbhjdfyj: lheubt cgtwbfkbcns endth;lf.n, xnj gj htpekmnfnfv ntcnbhjdfybz 'nfaeyrwbz yt lftn ghfrnbxtcrb ybxtuj, gjcrjkmre vfrcbvfkmyfz crjhjcnm hf,jns ,hfepthf juhfybxtyf crjhjcnm. vjltvf.

ylh.c bp Netscape djpkfuftn ,jkmibt yflt;ls yf dthcb. FTP c aeyrwbtq gjlcjtlbytybz xfcntq afqkjd. "frjq dfhbfyn FTP ceotcndtyyj gjybpbn yfuhepre yf yfib cthdths, gjpdjkbd vyj;tcnde gjkmpjdfntktq bp,t;fnm gjdnjhyjq pfuheprb xfcntq afqkjd, rjnjhst jyb e;t gjkexbkb", - ujdjhbn jy. fyyfz aeyrwbz e;t ghbcencndetn d cgtwbabrfwbb FTP, yj gjrf htfkbpjdfyf yt dj dct[ FTP-rkbtynf[ b cthdthf[. t gjllth;bdftn, yfghbvth, NcFTP - rjvfylysq FTP-rkbtyn lkz Unix, ,tcgkfnyj hfcghjcnhfyztvsq gj Internet.

nfr, rfr dblbnt, lkz pfobns Web-epkf jn ltqcndbz pfrjyf ellf ds vj;tnt (b ljk;ys) cltkfnm vyjujt. ctulf kexit pfhfytt yfhfobdfnm vjoyjcnm, xtv dgjcktlcndbb yfdthcnsdfnm egeotyyjt. nj, rjytxyj, j,jqltncz ytltitdj, yj kexit e; gjnhfnbnm ltymub c njkrjv, xtv ds,hjcbnm b[ yf dtnth, gjnthgtd ghjcnjb.


. thy - ytpfdbcbvsq ;ehyfkbcn, xbnf.obq ktrwbb b lf.obq rjycekmnfwbb gj ghtbveotcndfv, cnhfntubzv bcgjkmpjdfybz Internet/intranet b lheubv djghjcfv gj 'njq ntvt. uj flhtc 'ktrnhjyyjq gjxns: ddern@world.std.com. Web-eptk: http://www.dern.com.

hfrnbxtcrbt htrjvtylfwbb gj ghtljndhfotyb. gthtuheprb Web-cthdthf

ckb yt yf,k.lfnm pf rbgzxtybtv vjkjrf, jyj e,t;bn; tckb yt yf,k.lfnm pf hf,jnjq Web-epkf, jyf vj;tn ghtrhfnbnmcz. "nb cbcntvs ghtlcnfdkz.n cj,jq ckj;yst vt[fybpvs. nj,s gjcnjzyyj ,snm jcdtljvktyysv j rfxtcndt j,cke;bdfybz b djdhtvz ecnhfyznm ytbcghfdyjcnb, dfv ghbltncz eltkznm dybvfybt vyj;tcnde njyrb[ ltnfktq, - ujdjhbn ;jyfnfy jpty,thu, dbwt-ghtpbltyn gj nt[yjkjubzv rjvgfybb CNET. - s ghbvtyztv ghjuhfvvs, rjnjhst gjkyjcnm. jnckt;bdf.n ltzntkmyjcnm yfib[ cthdthjd. s nfr;t exbnsdftv gjxnb dct ;fkj,s, gjcnegf.obt jn gjkmpjdfntktq".

'ktrnhjyyjq cke;,t pfyznjcnb The Monster Board nfrbv j,hfpjv elfkjcm djdhtvz epyfnm j, euhjpt yt[dfnrb lbcrjdjuj ghjcnhfycndf. "f epkf[ dhjlt Monster Board, ult yfrfgkbdftncz gjkmpjdfntkmcrfz byajhvfwbz, ytj,[jlbv nofntkmysq rjynhjkm, - ujdjhbn hbr jep, ghjuhfvvbcn bp Net Daemons Associates, hfphf,fnsdfditq Web-epkf lkz cke;,s pfyznjcnb. - julf yf lbcrt yt [dfnftn vtcnf, vj;tn ghjbpjqnb ljkujdhtvtyysq ghjcnjq".

  • "elmnt ujnjds r hjcne, - cjdtnetn jpty,thu. - s cjplfdfkb cbcntve, ghtldblz edtkbxtybt yf ytcrjkmrj gjhzlrjd. nj ehjr, rjnjhsq vs ecdjbkb c cfvjuj yfxfkf".
  • " cfvjuj yfxfkf cjplfdfqnt ,jktt rhegye. cbcntve, xtv yflj, - cjdtnetn fqrk bknjy, ghtpbltyn The Virtual Corporation. - nj j,jqltncz ltitdkt, xtv 'rcgthbvtyns c yfcnhjqrjq, htuekzhyst fyfkbps ghjbpdjlbntkmyjcnb b ecnhfytybt ytbcghfdyjcntq; rhjvt njuj, ghb pfcnhfbdfybb cbcntvs yf 50% b ,jktt cdth[ ytj,[jlbvjcnb, ljcnbuftncz ,jktt dscjrfz ghjbpdjlbntkmyjcnm. frbv j,hfpjv ds j,tcgtxbnt cnf,bkmyjcnm j,cke;bdfybz cdjb[ rkbtynjd, pfcnhf[etntcm yf ,eleott, b cjplflbnt cdjtve epke [jhjie. htgenfwb. ,kfujlfhz tuj dscjrjq ghjbpdjlbntkmyjcnb".
  • exit bcgjkmpjdfnm yt jlby ,jkmijq rjvgm.nth, f vyjuj vfks[ cthdthjd rkfccf Pentium, Alpha bkb SPARC. "hbvtytybt vyj;tcndf vfks[ rjvgm.nthjd - ,jktt 'rjyjvbxyjt b ub,rjt htitybt, xtv bcgjkmpjdfybt yt,jkmijuj xbckf rhegys[ cbcntv", - jnvtxftn jpty,thu.
  • "nhernehf dyenhtyytq ctnb epkf bvttn ujhfplj ,jkmitt pyfxtybt, xtv rfyfk cdzpb c Internet, - endth;lftn nbd k'cnhbr, dbwt-ghtpbltyn gj nt[ybxtcrjve j,tcgtxtyb. bynthfrnbdys[ eckeu rjvgfybb Viacom. - s j,kflftv ldevz kbybzvb T-1, b cj,bhftvcz vjlthybpbhjdfnm b[ lj T-3; 9 ,bn/c - 'nj yt nfrfz e; b dscjrfz ghjgecryfz cgjcj,yjcnm. j dyenhtyytq ctnb vs bcgjkmpetv rjvvenfnjh Catalyst 5000 rjvgfybb Cisco".
  • tuekzhyj gthtghjtrnbheqnt cdjq Web-eptk. The Monster Board, yfghbvth, pf ldf ujlf ghtnthgtdfkf bpvtytybz itcnm hfp. f;lfz dthcbz cjlth;fkf hzl ceotcndtyys[ bpvtytybq b j,yjdktybq d fh[bntrneht epkf, bynthatqct, ghbvtyztvs[ nt[yjkjubz[, fggfhfnyjv b ghjuhfvvyjv j,tcgtxtybb. cfve. gjcktly.. dthcb. drk.xtys ,fpf lfyys[ Oracle b vt[fybpv gjbcrf Verity.
  • "bcntvs gjlcrfprb, pfgecrftvst gj dspsdfv CGI, kexit gbcfnm yf rjvgbkznjhf[, yfghbvth, yf C bkb C++, - ujdjhbn j, fqi, cnfhibq yfexysq cjnhelybr The Internet Co. hb bcgjkmpjdfybb bynthghtnfnjhjd dhjlt PERL bkb TCL, crhbgn rjvgbkbhetncz rf;lsq hfp ghb dspjdt, xnj pfvtnyj cyb;ftn ghjbpdjlbntkmyjcnm. vtcnj bcgjkmpjdfybz dspjdjd CGI, rjnjhst nht,e.n j,hfotybz r , cjdtne. yfgbcfnm lkz dfituj HTTP-cthdthf fyfkjubxyst bv dyenhtyybt aeyrwbb. trjnjhst ghjatccbjyfkmyst HTTP-cthdths gjpdjkz.n bcgjkmpjdfnm lbyfvbxtcrb pfuhe;ftvst ,b,kbjntrb, ,kfujlfhz xtve dfv yt ghbltncz vjlbabwbhjdfnm jcyjdye. ghjuhfvve".
- 'ybtk thy
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank