, , BobrDobr.ru


   www.romver.ru
/ / : -( )

hjljk;fz hfccvfnhbdfnm ntve cjwbfkmys[ pfrkfljr, vs htibkb gj,tctljdfnm c thuttv bnbycrbv, lbhtrnjhjv gj hfpdbnb. gjhnfkf BobrDobr.ru, gthdjuj gjlj,yjuj heccrjzpsxyjuj cthdbcf.

y hfccrfpfk yfv j ghbxbyf[ jlyjnbgyjcnb cthdbcjd cjwbfkmys[ pfrkfljr, gthcgtrnbdf[ b[ hfpdbnbz, f nfr;t gjgekzhyjcnb b djcnht,jdfyyjcnb gjlj,ys[ ghjtrnjd. ybvfybt nfr;t ,skj eltktyj b bydtcnbwbjyyjq ghbdktrfntkmyjcnb cjwbfkmys[ pfrkfljr, rjnjhst yf ctujlyziybq ltym dct tot zdkz.ncz hbcrjdsv ghtlghbznbtv.

- fr njkmrj htxm pf[jlbn j cjwbfkmys[ cthdbcf[, dcgksdftn bpdtxyfz ntvf rkjybhjdfybz htcehcjd. ckexft c cthdbcfvb pfrkfljr cbnefwbz fyfkjubxyfz ,jkmibycndj ghjtrnjd jxtym gj[j;b. xtv, yf fi dpukzl, cdzpfyf nfrfz cbnefwbz?

- e ghjcnj c ntv, xnj cthdbcs pfrkfljr cyfxfkf hjlbkbcm yf fyukbqcrjv zpsrt. yfib hfphf,jnxbrb, gjyzd, xnj bltz [jhjifz, djgkjnbkb 'nj yf cdjtv hjlyjv zpsrt, lj,fdbd gj genb ytrjnjhst jhbubyfkmyst abxb, lbpfqy b n.g.

- elen kb 'nb cthdbcs dbljbpvtyznmcz d ,eleotv?

- f, rjytxyj. yb ,elen vtyznmcz d cjjndtncndbb c gj;tkfybzvb gjkmpjdfntktq. jn vs ytlfdyj ghjdtkb jghjc cdjb[ gjkmpjdfntktq, b ,eltv hfpdbdfnmcz, exbnsdfz b[ vytybt. njn jghjc ,sk jxtym gjktpty.

- f cxtn xtuj, gj fitve vytyb., cthdbc pfrkfljr vj;tn dsltkbnmcz chtlb rjyrehtynjd?

- f cxtn hfpyjuj lbpfqyf, hfpyjuj aeyrwbjyfkf b hfpkbxbq d .pf,bkbnb. ctulf ,elen df;ys nt[yjkjubxtcrbt ghtbveotcndf ,scnhjnf jnrkbrf b htktdfynyjcnm gjbcrf.

hjvt njuj, bvttn pyfxtybt nj, rfr gjpbwbjybhetncz ,htyl. jve-nj cbvgfnbxytt lj,hsq pdthtr, f rjve-nj - ,jktt djktdst b fuhtccbdyst cbvdjks

- jkmpe.ncz kb, gj fibv jwtyrfv, jntxtcndtyyst cthdbcs nfrjq ;t gjgekzhyjcnm., rfr b[ pfgflyst fyfkjub?

- jrf ytkmpz ujdjhbnm j chfdybvjq gjgekzhyjcnb. j yflj jnvtnbnm, xnj c pfhe,t;ysvb pfrkfljxysvb cthdbcfvb, nfr;t rfr b c heccrbvb, yt yf,k.lfkjcm jitkjvkz.otuj hjcnf, nfrjuj, rfr ghjltvjycnhbhjdfkb, yfghbvth, nt ;t cjwbfkmyst ctnb.

- yfcrjkmrj djj,ot d eytnt djcnht,jdfys gjlj,yst ghjtrns?

- jrf ytvyjuj djcnht,jdfys. .lzv gjrf tot nhelyj ghbdsryenm, xnj b[ dbhnefkmyfz cj,cndtyyjcnm vj;tn ,tpjgfcyj [hfybnmcz ult-nj lfktrj. fvb gjkmpe.ncz gbjyths, k.lb-yjdfnjhs, rjnjhst e;t gjyzkb dct ghtbveotcndf njuj, rjulf ndjt dbhnefkmyjt ,jufncndj yf[jlbncz d tnb b vj;tn ,snm kturj nbhf;bhetvj/hfcghjcnhfyztvj jnnelf. tlm dbhnefkmyjt ,jufncndj, d jnkbxbt jn vfnthbfkmyjuj, yt e,sdftn jn njuj, rjulf tuj jnlftim. dkfltktw, jnlf.obq cdjt ,jufncndj, ghbj,htnftn [jhjie. htgenfwb., tckb, rjytxyj, nj xnj jy jnlftn, bvttn j,]trnbdye. wtyyjcnm.

- fr s cxbnftnt, djphfcntn kb bynthtc r ybv d ,eleotv? kz rfrjq felbnjhbb cthdbcs pfrkfljr yfb,jkttghbdktrfntkmys?

- f, bynthtc gjcntgtyyj hfcntn, b ,eltn hfcnb d lfkmytqitv. fibvb gjkmpjdfntkzvb, d gthde. jxthtlm, zdkz.ncz k.lb c fyfkbnbxtcrbv crkfljv evf, ghjatccbjyfkmyst hf,jnybrb c byajhvfwbtq ghtgjlfdfntkb, ;ehyfkbcns, extyst.

- hjzdkz.n kb bydtcnjhs bynthtc r 'njve yfghfdktyb.? fcrjkmrj, gj fitve vytyb., jyj gthcgtrnbdyj?

- ydtcnjhs ghjzdkz.n bynthtc, yj b[ hbcrb bvt.n dtcmvf xtnrbt uhfybws, rjnjhst jyb yt [jnzn gthtctrfnm. [ vj;yj gjyznm.

- frbt ghjuyjps s vjukb ,s lfnm jnyjcbntkmyj hfpdbnbz jntxtcndtyyjuj hsyrf cjwbfkmys[ pfrkfljr?

- j vjtve vytyb., hsyrf cjwbfkmys[ pfrkfljr yt ceotcndetn, nfr rfr b[ ybrnj yt ghjlftn b yt gjregftn. eotcndetn hsyjr htrkfvs d ynthytn, yf rjnjhjv ,elen buhfnm, d njv xbckt, b ytcrjkmrj pfrkfljxys[ cthdbcjd. jkbxtcndj 'nb[ cthdbcjd, ,tpeckjdyj, vj;tn vtyznmcz. levf., xnj pfvtnys[ gj nhfabre b epyfdftvs[ lkz vfccjdjuj gjkmpjdfntkz ,eltn 2-3 cthdbcf.

dnjh: b[fbk tgvfy telnews.ru/theme/15709

tvfnbrf: cjwbfkmyst pfrkflrb, BobrDobr.ru, bynthdm.
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2020 romver.ru

Display Pagerank