. ,


   www.romver.ru
/ /( )

tj,[jlbvj, xnj,s ntrcn d zxtqrf[ c rkfccjv "vertical" ghb jnj,hf;tybb d ,hfeptht bvtk dthnbrfkmyjt yfghfdktybt "cybpe-ddth["
htlcndfvb CSS 'nj djpvj;yj htfkbpjdfnm njkmrj d Internet Explorer, djcgjkmpjdfdibcm cdjqcndjv writing-mode. kz ytj,[jlbvjuj yfghfdktybz ntrcnf ghblncz djcgjkmpjdfnmcz abkmnhfvb flipH b flipV
rfr ;t ,snm c jcnfkmysvb ,hfepthfvb, rjnjhst yt gjllth;bdf.n yb abkmnhs, yb cdjqcndj writing-mode?
f ev ghb[jlbn, gj;fkeq, njkmrj jlyj - pfvtybnm ntrcnjdjt cjlth;bvjt yf rfhnbyre. j e;, rjytxyj, yt [jxtncz ltkfnm 'nj hexrfvb, djcgjkmpetvcz cgjcj,yjcnm. jcyjdys[ ,hfepthjd utythbhjdfnm SVG-bpj,hf;tybz.
Scalable Vector Graphics (SVG) (vfcinf,bhetvfz dtrnjhyfz uhfabrf), zpsr, jcyjdfyysq yf XML, hfphf,fnsdftvsq rjycjhwbevjv W3C. SVG gjpdjkztn cjplfdfnm fybvfwb. lkz rf;ljuj 'ktvtynf, gjpdjkztn eghfdkznm 'ktvtynfvb c gjvjom. crhbgnjd xthtp DOM, JavaScript, ECMAScript bkb c gjvjom. k.,juj lheujuj crhbgnjdjuj zpsrf, rjnjhsq gjllth;bdftncz SVG-ghjuhfvvjq. SVG hfphf,jnxbre ljcnegys vyjubt jcyjdyst 'ktvtyns, drk.xfz jrhe;yjcnb, ghzvjeujkmybrb, 'kkbgcs, vyjujeujkmybrb, rhbdst b ntrcn. fr ;t rfr b d HTML, jnj,hf;tybtv 'ktvtynjd vj;yj eghfdkznm c gjvjom. cnbktq (CSS2), kb,j yfghzve. c gjvjom. fnhb,enjd.
fif pflfxf afrnbxtcrb cdjlbncz r cjplfyb. SVG-hfpvtnrb, rjnjhjq vs pfvtybv ntrcn d ye;ys[ yfv zxtqrf[.

rfr 'nj dsukzlbn:

hjrb yf,k.ltybz, cen 3 6
jlth;fybt jcyjdys[ rktnjxys[ 'ktvtynjd, % tqnhjabks kjhutrcblby 49.3 31.5
tdjcby 43.4 25.3
tdjcby + ghjgjkbc 32.5 22.3
frhjafub kjhutrcblby 1.0 1.4
tdjcby 2.1 1.3
tdjcby + ghjgjkbc 4.1 3.8
bvajwbns kjhutrcblby 1.1 3.5
tdjcby 1.9 2.9
tdjcby + ghjgjkbc 6.6 2.7
b,hj,kfcns kjhutrcblby 1.0 1.0
tdjcby 1.8 2.3
tdjcby + ghjgjkbc 4.1 3.9   
      
      
      
   
   
      
      
      
      
      
   
   
      
      
      
   
   
      
      
      
   
   
      
      
      
      
   
   
      
      
      
   
   
      
      
      
   
   
      
      
      
      
   
   
      
      
      
   
   
      
      
      
   
   
      
      
      
      
   
   
      
      
      
   
   
      
      
      
   
hjrb yf,k.ltybz, cen36
jlth;fybt jcyjdys[ rktnjxys[ 'ktvtynjd, %tqnhjabkskjhutrcblby49.331.5
tdjcby43.425.3
tdjcby + ghjgjkbc32.522.3
frhjafubkjhutrcblby1.01.4
tdjcby2.11.3
tdjcby + ghjgjkbc4.13.8
bvajwbnskjhutrcblby1.13.5
tdjcby1.92.9
tdjcby + ghjgjkbc6.62.7
b,hj,kfcnskjhutrcblby1.01.0
tdjcby1.82.3
tdjcby + ghjgjkbc4.13.9ckb ,hfepth gjllth;bdftn SVG, nj d cjjndtncnde.ob[ zxtqrf[ ntrcn jnj,hfpbncz ljk;ysv j,hfpjv. Internet Explorer pfvtye yt ghjbpdjlbv, nfr rfr lkz ytuj ceotcndetn egjvzyenjt dsit ghjcnjt htitybt, rhjvt njuj, lkz jnj,hf;tybz SVG d IE ye;ys dytiybt gkfubys.
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank