-, . , .


   www.romver.ru
/ /( )

yrtnf frfpxbrf htfnbd-bpfqyf, ghbvth  ,hbaf yf  lbpfqy

Web site: http://www.romver.ru.ru

E-mail: mail@romver.ru

+7 (812) 9701796

ybvfybt! hjdthmnt ghfdbkmyjcnm pfgjkytybz dct[ gjktq fyrtns! ib,rb b egeotybz ghb pfgjkytybb gjktq vjuen gjdktxm cthmtpyst pflth;rb d dsgjkytybb fituj pfrfpf, f nfr;t ceotcndtyyjt bpvtytybz tuj cnjbvjcnb.

s pfrfpsdftnt:

□ jujnbg lkz yjdjq abhvs

□ tlbpfqy ceotcnde.otuj kjujnbgf (vj;tn gjnht,jdfnmcz ljgjkybntkmyfz byajhvfwbz)

□ jujnbg yjdjuj ghjlernf bkb eckeub (nht,etncz gjlhj,yjt jgbcfybt d yb;ytv gjkt)

□ jujnbg lkz PR bkb htrkfvyjq frwbb

jujnbg rfrjuj nbgf s [jntkb ,s gjkexbnm:

□ kjdtcysq (njkmrj ntrcn c eybrfkmysvb/fdnjhcrbvb bpvtytybzvb nbgjuhfabrb )

□ hbanjdjq (cnfylfhnyjt nbgjuhfabxtcrjt yfxthnfybt, drk.xfz bybwbfks bkb cjrhfotybz)

□ jhujdfz vfhrf (gbrnjuhfvvf/uhfabxtcrbq cbvdjk/'v,ktvf cnhernehyjuj gjlhfpltktybz, njdfhyjq uheggs bkb eckeub)

□ hfabxtcrbq kjujnbg (rjv,byfwbz eybrfkmyjuj ihbanjdjuj bkb uhfabxtcrjuj yfxthnfybz cnhernehyjuj gjlhfpltktybz, njdfhyjq uheggs bkb eckeub c njhujdjq vfhrjq)

□ tp ghtlgjxntybq (djcgjkmpe.cm fitq htrjvtylfwbtq)

dtlbnt njxysq ntrcn yfbvtyjdfybz dfitq rjvgfybb, njdfhyjq uheggs, cnhernehyjuj gjlhfpltktybz, eckeub bkb htrkfvyjq frwbb, rjnjhsq ,eltn bcgjkmpjdfnmcz d kjujnbgt:


fi ckjufy/[tlkfqy:eltn kb 'njn ckjufy/[tlkfqy drk.xty d lbpfqy kjujnbgf:

□ f

□ tn

□ jpvj;yj

gbibnt gjlhj,yj rjvgfyb., njdfhye. uhegge, cnhernehyjt gjlhfpltktybt, eckeue bkb htrkfvye. frwb., lkz rjnjhjq ,eltn ghtlyfpyfxty kjujnbg:


rjkmrj gkfitxys[ wdtnjd Pantone ,eltn bcgjkmpjdfyj d fitv kjujnbgt (xtv ,jkmit wdtnjd ,eltn bcgjkmpjdfyj, ntv ljhj;t ,eltn nbgjuhfabxtcrjt djcghjbpdtltybt kjujnbgf d rjytxyjv bpltkbb/ghjlernt/egfrjdrt):

□ lby

□ df

□ hb

□ tnsht

□ t pyf.

j;fkeqcnf, j,jpyfxmnt fib wdtnjdst ghtlgjxntybz (jcnfdbnt 'nj gjkt ytpfgjkytyysv, tckb s gjkfuftntcm yf htrjvtylfwbb lbpfqythf):


cnm kb rfrbt-kb,j hfphf,jnfyyst hfytt bpj,hf;tybz, 'crbps, bkb rjyrhtnyst j,hfps, rjnjhst s [jntkb ,s drk.xbnm d hfphf,fnsdftvsq kjujnbg? (gthtxbckbnt d 'njv gjkt, bkb jcnfdmnt tuj gecnsv)


frbt bp yb;tgthtxbcktyys[ ghbkfufntkmys[-fccjwbfwbq, gj fitve vytyb. yfb,jktt cjjndtncndetn fitq rjvgfybb, njdfhyjq uheggt, cnhernehyjve gjlhfpltktyb., eckeut bkb htrkfvyjq frwbb (ds,thtnt yt ,jktt 5-7):


□ kmnthyfnbdysq

□ crk.xbntkmysq

□ hflbwbjyysq

□ tvtqyj-jhbtynbhjdfyysq

□ ,hfpjdfntkmysq

□ jycthdfnbdysq

□ dtljvbntkmysq

□ flt;ysq

□ scnhsq

□ jcnhflfntkmysq

□ pdjhjnkbdsq

□ dthtyysq

□ bpytyysq

□ bxyjcnysq

□ jpvj;ysq

□ bkmysq

□ syjckbdsq

□ dfkbabwbhjdfyysq

□ scjrjrfxtcndtyysq

□ fpyjj,hfpysq

□ hbdtnkbdsq

□ lj,ysq

□ djhxtcrbq

□ jlkbyysq

□ jcrjiysq

□ uhtccbdysq

□ nybxtcrbq

□ hufybpjdfyysq

□ nfhjvjlysq

□ enehbcnbxtcrbq

□ byfvbxtcrbq

□ blysq

□ cdtljvktyysq

□ ybrfkmysq

□ tityt,tkmysq

□ jp,e;ltyysq

□ vjhbcnbxtcrbq

□ hjuhtccbdysq

□ vtksq

□ ,obq

□ he;tcndtyysq

□ jlysq

□ jhjujq

□ f,fdysq

□ gsnysq

□ jnjiysq

□ npsdxbdsq

□ jdhtvtyysq

□ aatrnbdysq

□ sujlysq

□ hjbpdjlbntkmysq

□ flt;ysq

□ ythubxysq

□ nhfcnysq

□ ljcnjtyysq

□ cntcndtyysq

□ j,bkmysq

□ e[jdysq

□ thmtpysq

□ fnhbjnbxtcrbq

□ nkbxbntkmysq

□ hfrnbxtcrbq

□ fexysq

□ jvgtntynysq

□ pzoysq

□ nfhjvjlysq


j;fkeqcnf, dgbibnt pltcm ghbkfufntkmyst-fccjwbfwbb, rjnjhs[ ytn d 'njv cgbcrt, yj rjnjhst, gj fitve vytyb. vjuen fccjwbbhjdfnmcz c fibv kjujnbgjv:


s,thtnt nhb bp ghtlsleotuj geyrnf b hfcgjkj;bnt b[ d gjhzlrt ghtlgjxntybz:


jgjkybntkmysq djghjcs:

frjq ghjlern bkb cthdbc lkz gjnht,bntkz s ghtlcnfdkztnt:


nj zdkztncz jcyjdjq 'njuj ghjlernf bkb eckeub:


gbibnt dfie wtktde. uhegge gjnht,bntktq:


fre. wtktde. uhegge ds gkfybhetnt ghbdktxm ghb gjvjob cdjb[ htrkfvys[ frwbq:


frjt htrkfvyjt cjj,otybt (rhfnrjv dblt) ds gkfybhetnt gthtlfnm wtktdjq uheggt gjnht,bntktq:


thtxbckbnt fib[ rjyrehtynjd, b[ htrkfvyst cjj,otybz, ckjufys, kjujnbgs bkb njhujdst vfhrb:


nj gj-fitve vytyb., dsujlyj jnkbxftn fc jn rjyrehtynjd:


lt ,eltn bcgjkmpjdfy fi kjujnbg:

□ bpefkmyst gtxfnyst vfnthbfks (;ehyfks, ufptns, byajhvfwbjyyst kbcnjdrb, akfths, lbcrjynyst rfhns)

□ tktdbpbjyyst/dbltj cjj,otybz (tcnyst, fwbjyfkmyst, t;leyfhjlyst, drk.xfz ,tueobt cnhjrb, ntktntrcn, rkbgs)

□ fnfkjub, cghfdjxybrb, ,.kktntyb

□ fkst gtxfnyst ajhvs (dbpbnrb, rjydthns, abhvtyyst ,kfyrb, zhksrb, wtyybrb)

□ gfrjdrf (drk.xfz chtlcndf vfhrbhjdrb uhepf, gkfcnbrjdst b ,evf;yst gfrtns)

□ bhvtyyfz jlt;lf

□ edtybhyfz ghjlerwbz

□ bcntvs jhbtynfwbb (erfpfntkb, dsdtcrb, jnltkmyjcnjzobt htrkfvyst bkb fh[bntrnehyst rjycnherwbb b cjjhe;tybz)

□ htlcndf yfhe;yjq dbpefkmyjq rjvveybrfwbb (drk.xfz nhfycgjhnyst chtlcndf)

□ ykfqyjdst cke;,s (ynthytn-rfnfkjub b gjbcrjdst cbcntvs, web-cfqns, ghtptynfwbb, chtlcndf ubgth- b vekmntvtlbf)

heufz byajhvfwbz, rjnjhfz yt djikf d ghtlsleobt djghjcs, yj rjnjhfz gj-fitve vytyb., vj;tn gjvjxm d ghjwtcct cjplfybz fituj kjujnbgf:


edf;tybtv, Roman A Verov.
(812) 970 1796

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2022 romver.ru

Display Pagerank